Collection
from the many details in Jewish tradition some have "more influence on the group of details" than other details therefore such details need EMPHASIS first. also certain details need a "voice" due to the failure of ORTHODOX JEWISH RABBIS to present the tradition accurately, they hide certain details that despite being true might influence the listener in a direction that the rabbi fears, and after seeing that orthodox jewish rabbis fail to "accurately represent" the information transmitted in jewish tradition SOMEBODY who studied must publish and allow the public to see those details which rabbis hide and conceal with deception and tricky words. __ תיאור ותקציר הנושא והעניין, מתוך הרבה פרטים במורשת היהודית, ישנם פרטים מסויימים, שהם יותר כלליים ומשפיעים על התמונה הגדולה, יותר מפרטים אחרים, וחיוני להעניק להם קדימה בפרסום, ובנוסף יש פרטים אשר רבני היהדות מסרבים לייצג בנאמנות כי רבני היהדות לא מייצגים בנאמות את המידע שנמסר במסורת של מורשת ההלכתית של דת היהדות ולכן ישנו אילוץ וצורך דחוף להדגיש את הפרטים שהשפעתם גדולה וכללית יותר וכן את הפרטים שרבי היהדות מסתירים בזדוניות, ולחשו נוכלות כשאפשרי, ולפרסם מידע שבספרי הדת כי רבני היהדות לא מייצגים בנאמנות את המסורת היהודית, וכאן תמצאו ביקורת ותיקון לספרי מורשת היהודית
Sheets
FilterFilter icon
Hanuka, Hitler and nazis, חנוכה, היטלר וה-נאצים
the story of hanuka relates to hitler, not to equate the nazi guilt for mass murder, but something in jewish tradition and halaka.
Save "Sheet 366321"
women in shul, synagog
responding to issues related to women in shul and the PUBLIC reading. e-gal-itarianism for gals.
Save "Sheet 365331"
יציאת מצרים האם היא גירוש היקסוס, עכשיו ויצא יעקב
מה ידוע על התקופה? של מאה 17 לפני הספירה היינו 13 מאות קודם אלכסנדר של מוקדון המפורסם, היינו לפני זמנינו 2600 שנים ובכלל באיזה מקום? נולדו בני ישראל הוא יעקוב שמשם הגיעו למצרים
Save "Sheet 361950"
חנוכה טמאים ביד רשעים
סיפור המעניין של מלחמות והכרת הרשע שבצד היהודי כי לפי דיני היהדות וחוקי המורשת נחשבים המכבים לרשעים רחוקים מצדיקים או טהורים ואף לא מעטים
Save "Sheet 361265"
מדוע טקס נר חנוכה הוא חטא דתי
חשוב בזהות היהודית לא לעשות חוקות הגויים ובסיבה זו כול אותם שזהות היהודית חשובה להם ורגילים כול השנה להגיד "אל תעשו גוייש וחוקות הגויים" [ למשל לא לדבר גרמנית כי גוייש בלי לשים לב שיידיש דומה לגרמנית]. אם גם לך חשוב זהיות היהודיית חשוב לתקן עוול שמטעים אתכם כאילו נר חנוכה חלק מזהות היהודית אבל האמת היא להיפך כאשר יתבאר
Save "Sheet 360176"
שאלה האם נכון לקרוא מנביא בשבת
לבדוק מקורות בנושא קריאה מנביאים כמו הפטרה או מפטירי בנביא כדי לתקן עוול כי גם בזה רבני היהדות לא מייצגים בנאמנות את המסורת של ההלכה ולכן חשוב להכיר בהבדל ושכבוד המורשת גורם ללכת בדרך אחרת ויש כאן דוגמה נוספת של המלמד הלכה מתוך משנה בגנות של מבלי עולם כי טען הלכה כמו סתם משנה אך יתבאר שנחשב טעות לפי ההלכה בפרט זה וכול הדומה במשנה מסוג סתם היינו בלי שם
Save "Sheet 359846"
רוב ספר שולחן ערוך נוגד מסורת ההלכה
אחרי שבדקתי הלכות שבת, כאשר כבר פרסמתי דוגמאות, בכתבות קודמות המשכתי לבדוק, ומתברר לא רק שספר שולחן ערוך אינו ראוי להאמין בו כי מערבב פרטים פסולים היינו שמנהיגי הלכה כבר קבעו לא לכלול, אלא גרוע עוד יותר שרובו ככולו של התוכן נוגד את ההלכה וזה חמור מאוד ונחשב טומאה גדולה מההיבט הדתי, להטעות את הציבור והפתרון הוא בכתבה
Save "Sheet 355922"
רב משה רמבם העבריין בדת
בדיקה בעניין המקורות של הרמבם וההפתעה: שהרבה פעמים נחשב רב משה רמבם עבריין וטמא כדי להזהיר ולתקן טעות ועוול כי מתברר בבדיקה ההפתעה שגרוע עוד יותר מנצרות או איסלאם כי הוא מבצע שינויים באופן חמור יותר משל ישו בנצרות אשר כידוע ביהדות ישו נחשב חמור מאוד אך רב משה רמבם יותר טמא ויותר גרוע מישו בסיבה זו לשמור מרחק מבתי כנסת ששם יש ספר [ספרי תפילה ואפילו ספר אחד] שבו השיר המתחיל במילים "יגדל אלוהים חי" אפילו אם לא שרים בקול גלוי כמו אותם ששרים בקול גלוי כי נמצא שם הספר שבו החלק הבעייתי יותר מביקורת של התפילה שכבר פירסמתי אלא טומאה גדולה יותר בשיר ההוא וגרוע יותר אם במעשה שרים בגלוי את השיר או אפילו בשקט קוראים את השיר בבוקר או בליל שבת בסיבה זו חשוב לשמור מרחק מבתי כנסת כאלה ומבעלי הדעות השגויות כי נחשב טעות לפי המסורת כאשר אסביר לפי המקורות של היהדות והמסורת
Save "Sheet 355605"
סיפור, כמה עיקרי היהדות יש
מתוך פרטי היהדות האם יש עיקר? ואם כן כמה? צרייך לבדוק אבל לא לצעוק המאמר כולל סיפור
Save "Sheet 355191"
בקרוב חג סוף מלחמת יום כיפור שאסכם כאן
ראוי לפי שיקולי היהדות לחגוג חג שמח בחודש שנקרא מרחשוון מאז חמישים שנה ולפחות מעכשיו כי לא תיקנו כשהיה נכון לפי ההלכה לתקן כמו פורים
Save "Sheet 354964"
סוגית רצח או המתת חסד ביהדות
כאשר מי שסובל מכאב מבקש למות, מה המורשת מלמדת שנכון לעשות כי נדמה שיש מקורות נוגדים בעניין, וצריך שהשופט אשר יהיה בימים ההם הוא אני יבדוק ויסדר עבור הציבור את הפרטים ולחשוף את רוע הלב של רבני היהדות כדי שנדע לשמור מהם מרחק
Save "Sheet 354559"
עכשיו שם החודש בול
עכשיו לפי מסורת היהודית שם החודש בול
Save "Sheet 354036"
ביקורת סידור של תפילות
ביקורת על הספר סדור היינו ספר תפילה לעומת מקורות של ספרי דת היהדות המקוריים יתבאר בבדיקה איך וכמה "סידרו" את התלמידים בסידור השגוי שרגילים להדפיס
Save "Sheet 351286"
ההלכה עצמה מכוונת שאין חשש עונש בדת
ראו טבלה של צירופים, כי יש כמה אפשרויות, שרוב האפשרויות שאין חשש עונש, וההלכה קבעה להתנהג במצב ספק לפי הרוב בכלל, ושיטת "ספק ספיקא" בפרט שמלמדת "לא לחשוש" במצב של ספק, ככה להתנהג באפן מעשי לדוגמה בספק לחשוש לעונש, ובסיבה זו נחשף שהמלמדים לחשוש לעונש בגלל ספק "אולי יש אלוהים" הם נוגדים את ההלכה של היהדות
noam tal65 ViewsSep 23 2021Punishment,Halakhah,Hell,Oral Torah
Save "Sheet 348952"
אגדות לחג סוכות
אגדה של חג סוכה ומזה עוד נושאים של החג
Save "Sheet 348545"
יום כיפור מחקר סטטיסטי משנה
כדי לתקן עוול עלי לפרסם פרטים שרבני היהדות מסתירים בעניין יום כיפור כי רבני היהדות לא מיצגים בנאמנות את המורשת היהודית
noam tal92 ViewsSep 16 2021Halakhah,Day of Atonement,Mishnah
Save "Sheet 347761"
שיר יום כיפור וסיפור בכי מרגש
according to oral law and halaka how should each of you readers consider yourself for yom kipur?
Save "Sheet 347560"
לקחתם "לכם" לולב כמו שלח לך
למרות שלפי מסורת הקריאה מכירים מה צו ומה לא' לפעמים אפילו צורת צו אינו צו כאשר פירש רב שלמה רשי וכניכר מהמילה הנוספת וכן כול הדומה לקחתם לכם לולב וספרתם לכם ימים ועוד
Save "Sheet 339924"