About Sefaria אודות ספריא

We are the People of the Book. For thousands of years, our culture, our traditions, and our values have been transmitted through our texts. From an oral tradition to handwritten scrolls to a vast corpus of printed books, each new medium democratized knowledge, and brought more people into the great Jewish conversation. We are the generation charged with shepherding our texts from print to digital in a way that can expand their reach and impact in new and unprecedented ways. אנו עם הספר. במשך אלפי שנים, התרבות, המסורת והערכים שלנו מתקיימים באמצעות הטקסטים שלנו. ממסורת בעל פה דרך מגילות הכתובות בכתב יד ועד אוסף עצום של ספרים מודפסים, כל מדיום חדש הנגיש ידע וכלל יותר אנשים בשיח היהודי. אנו הדור שהופקד עליו להעביר את הטקסטים שלנו מהדפוס אל הדיגיטלי, כך שאותם טקסטים ייחשפו וישפיעו בדרכים חדשות ופורצות דרך.

Sefaria is a non-profit organization dedicated to building the future of Jewish learning in an open and participatory way. We are assembling a free living library of Jewish texts and their interconnections, in Hebrew and in translation. With these digital texts, we can create new, interactive interfaces for Web, tablet and mobile, allowing more people to engage with the textual treasures of our tradition. ספריא הוא מלכ"ר השואף לעיצוב עתיד הלימוד היהודי כך שיהא פתוח ושיתופי. אנו בונים ספריה חיה הפתוחה לציבור הרחב של טקסטים יהודיים, בעברית ובתרגומים שונים. באמצעות אותם טקסטים דיגיטליים, נוכל ליצור ממשקים חדשים ואינטראקטיביים למחשב, לטאבלט ולמכשיר סלולרי, ולהנגיש את האוצרות הטקסטואליים של היהדות לאוכלוסייה רחבה יותר.

Sefaria's Vision חזון

Access נגישות

For the Jewish people, our texts are our collective inheritance. They belong to everyone and we want them to be available to everyone, in the public domain or with free public licenses. Whether it’s copying a page of text for your classroom or downloading our entire database for research and new projects, you’ll enjoy unfettered access to the canon. עבור העם היהודי,הטקסטים הם הירושה הקולקטיבית שלנו. הם שייכים לכולנו, ואנו רוצים שיהיו נגישים לכולם, להעמידם לרשות הציבור (public domain) או עם רשיונות ציבוריים ללא תשלום. בין אם מדובר בעמוד טקסט לשיעור או בהורדה של מסד הנתונים כולו עבור מחקר ופרויקטים חדשים, למשתמש תהיה גישה מלאה לאוסף כתבי הקודש.

Infrastructure תשתית

All of our code is released under an open source license, and we offer services including a live API to any project that can make use of them. We invite everyone to reuse our code and data to build apps, conduct research or make visualizations. We believe the basic infrastructure for Jewish tech is something we should share. כל הקוד שלנו מפורסם תחת רשיונות open source, ואנו מציעים שירותים כולל live API לכל פרויקט שעשוי לעשות שימוש בהם. אנו מזמינים את כל המשתמשים להשתמש בקוד ובנתונים שלנו כדי לבנות אפליקציות, לנהל מחקרים או ליצור אינפוגרפיקה (visualizations). אנו מאמינים שעלינו לחלוק עם הציבור את התשתית הבסיסית לטכנולוגיה יהודית.

Education חינוך

Sefaria is not merely an archive for preserving Jewish texts; it is a platform meant to give these texts new life. Accordingly, all of our product development efforts are designed to make Sefaria into a better learning and teaching tool. Sefaria is committed to working in partnership with educators to explore and develop the frontiers of Jewish educational technology. ספריא אינו רק ארכיון לשימור טקסטים יהודיים; אנו מספקים פלטפורמה המיועדת להפיח באותם טקסטים חיים חדשים. על כן, אנו משקיעים בפיתוחים שיהפכו את ספריא לכלי למידה והוראה טוב יותר. ספריא מחויבים לעבודה בשותפות עם מחנכים כדי לבחון, לפתח ולהרחיב את גבולותיה של טכנולוגיה יהודית חינוכית.

Conversation שיח

Judaism's core texts grew out of millennia-long conversations and arguments across generations. More than a collection of books on a shelf, the Jewish canon is a giant corpus of interconnected texts that speak to each other. Sefaria is making it easier than ever to explore the conversations of the past, while also creating a space for ancient conversations to continue in new ways, with new participants, new questions, and new layers of dialogue. Stay tuned. טקסטי הליבה של היהדות צמחו מתוך שיח של אלפי שנים לאורך הדורות. הקנון היהודי הוא יותר מאוסף ספרים על המדף; הוא קובץ עצום של טקסטים מחוברים המדברים זה עם זה. ספריא עוזרים לבחון את שיחות העבר, תוך כדי יצירת מקום לשיחות עתיקות להמשיך לכיוונים חדשים, עם משתתפים חדשים, עם שאלות חדשות ועם רבדים חדשים של דיאלוג. הישארו עמנו.

History היסטוריה

2011

Sefaria is conceived by best-selling author Joshua Foer and former Google product manager Brett Lockspeiser. סופר רב-המכר ג'ושוע פואר ומנהל מוצר לשעבר בגוגל ברט לוקשפייזר הוגים את פרוייקט ספריא.

2012

A beta version of the site is quietly released online. גרסת בטא של האתר מועלית לרשת.

2013

Tech investor Mo Koyfman joins co-founders to form Sefaria’s Board of Directors. היזם הטכנולוגי מו קויפמן מצטרף למייסדים כדי להקים את מועצת המנהלים של ספריא.
Sefaria is incorporated as a non-profit organization and hires its first professional staff. ספריא הופכים למלכ"ר ושוכרים את הצוות המקצועי הראשון שלו.
Sefaria receives crucial early funding from the Natan Fund, Jonathan and Tamar Koschitzky, and the Jim Joseph Foundation. ספריא זוכים למימון קריטי מקרן נתן, Jonathan and Tamar Koschitzky, וקרן ג'ים ג'וזף.
The Sefaria library includes 8.5 million words. ספריית ספריא מכילה 8.5 מיליון מילים.

2014

Sefaria’s engineers build the first data visualization to showcase the connections between Tanakh and Talmud. מהנדסי ספריא יוצרים את האינפוגרף הראשון כדי להמחיש את הקשרים שבין התנ"ך לתלמוד.
More than 6,000 source sheets are created on Sefaria. אתר ספריא כולל יותר מ-6,000 דפי מקורות.
Sefaria launches its Day School Partnership Initiative with four schools in the first cohort. ספריא משיקים את מיזם השותפות לבתי ספר עם ארבעה בתי ספר במחזור הראשון.

2015

Sefaria makes its first deal with a major Jewish publisher to acquire previously published translations for the public domain. ספריא חותמת על הסכם ראשון עם מוציא לאור יהודי מרכזי בכדי לרכוש תרגומים שיצאו לאור בעבר עבור רשות הציבור.
The Sefaria library grows to include 50 million words. ספריית ספריא כוללת עתה 50 מיליון מילים.
Twelve independent third party apps are developed using Sefaria’s database and API. שתים עשרה אפליקציות חיצוניות מפותחות על בסיס מסד הנתונים וה-API של ספריא.

2016

Thanks to the support of many foundations and individuals, Sefaria’s professional team now includes more than a dozen people across eight cities in North America and Israel. הודות לתמיכה של קרנות ואנשים פרטיים רבים, הצוות המקצועי של ספריא כולל עתה יותר מעשרה אנשים בשמונה ערים בצפון אמריקה ובישראל.
A complete bilingual version of Rashi’s Torah commentary is made available. האתר כולל גרסה דו-שפתית מלאה של פירוש רש"י על התורה.
For the first time, Sefaria reaches 50k unique visitors in a 30-day period. לראשונה, גולשים באתר ספריא 50,000 מבקרים יחודיים בחודש.
There are more than 49,000 source sheets on Sefaria. אתר ספריא מכיל יותר מ-49,000 דפי מקורות.
Sefaria launches a completely rebuilt and redesigned website, along with its first apps for Android and iOS. ספריא משיקה אתר מעוצב ובנוי מחדש לחלוטין, יחד עם אפליקציות לאנדאויד ול-iOS

2017

Sefaria releases The William Davidson Talmud, which will include Rabbi Adin Steinsaltz Even-Israel's English and Modern Hebrew translations with a CC BY-NC Creative Commons license. ספריא מנגישה את התלמוד במהדורת ויליאם דוידסון, העתידה לכלול את פירושו של הרב עדין שטינזלץ אבן-ישראל בעברית ובאנגלית, תחת הרשיון הפתוח CC BY-NC.
Sefaria launches sefaria.org.il, a website for Israelis and native Hebrew speakers. ספריא משיקה את sefaria.org.il, בעל ממשק משתמש מלא בעברית, המיועד לישראלים ודוברי עברית
The texts in Sefaria's library feature 1 million linked interconnections. כמות הקישורים בין הטקסטים השונים בספריא מגיעה למיליון קשרים
For the first time, Sefaria reaches 100k unique visitors in a 30-day period. לראשונה, גולשים באתר ספריא 100,000 מבקרים יחודיים בחודש.

2018

There are more than 100,000 source sheets on Sefaria. אתר ספריא מכיל יותר מ-100,000 דפי מקורות.