"ריחיים על צוארו ויעסוק בתורה" - על המתח בין קריירה ומשפחה
הדף מאת: מנחי אלול / בית מדרש אלול
--- הדף נוצר על בסיס הנחיה בשיתוף תמי לוז גרבר מניגון נשים במדרשה באורנים. דף זה הינו אחד מעשרים וחמישה דפי לימוד מבית 'אלול', לרגל חגיגות ה-25 להקמתו של בית המדרש.
תנו רבנן: ללמוד תורה ולישא אשה, ילמוד תורה ואחר כך ישא אשה.
ואם אי אפשר לו בלא אשה, ישא אשה ואחר כך ילמוד תורה.
אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה, נושא אשה ואחר כך ילמוד תורה.
ר' יוחנן אמר: ריחיים בצוארו ויעסוק בתורה?!
ולא פליגי.
הא לן והא להו.
The Sages taught: If one has to decide whether to study Torah or to marry a woman, which should he do first? He should study Torah and afterward marry a woman. And if it is impossible for him to be without a wife, he should marry a woman and then study Torah. Rav Yehuda says that Shmuel says: The halakha is that one should marry a woman and afterward study Torah. Rabbi Yoḥanan says: How can one do this? With a millstone hanging from his neck, i.e., with the responsibility of providing for his family weighing upon him, can he engage in Torah study? The Gemara comments: And the amora’im do not disagree; this is for us and that is for them. In other words, one statement applies to the residents of Babylonia, whereas the other is referring to those living in Eretz Yisrael.
דף מספר 23 בסדרה 25 שנה לאלול, דפים נוספים בסדרה:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22