Collection
רק 200 מטרים מפרידים בין קברו של רבי יהודה הנשיא- עורך המשנה ומראשי חכמי תורה שבעל פה, לבין קברו של אלכסנדר זייד – אבי השמירה העברית ומחדש רעיית הצאן העברית, אבל 200 המטרים האלו מסמלים מתח של מלחמת תרבות בין עולם הספר לבין עולם האדמה. מטרת אסופות דפי הלימוד האלו היא ליצור 'שלום' בין עולם הרוח לבין עולם האדמה, לחבר בין "שמים" ל"ארץ" לבנות "סולם" מוצב ארצה אבל שראשו מגיע השמימה. לאחר שבעים שנות קוממיות הגיע הזמן לחבר בין ספרא לסיפא, ולבנות גשרים בין מקורות יהודים למקורות ישראלים, בין הטבע הארץ ישראלי לבין ארון הספרים היהודי
Sheets
FilterFilter icon
ירדה השבת על בקעת גינוסר
Not Publishedיאיר טיקטין626 ViewsJune 14, 2021
Save "Sheet 329756"
הארבל וגאולתן של ישראל
Not Publishedיאיר טיקטין931 ViewsJune 16, 2021
Save "Sheet 330225"
רק לא מלחמת אחים!
Not Publishedיאיר טיקטין649 ViewsNovember 22, 2021
Save "Sheet 364468"
שבת בתל-אביב- בין קודש לחול
Not Publishedיאיר טיקטין459 ViewsJanuary 8, 2022
Save "Sheet 374537"