Collection
Sheets
FilterFilter icon
מראי מקומות - הלכות וסתות
מראי מקומות - הלכות וסתות
Mordy Shotz281 ViewsNovember 15, 2021Niddah,וסתות
Save "Sheet 362599"
מראי מקומות - הלכות חציצה
Continuation of Hilchot Niddah re: Mikvah
Mordy Shotz92 ViewsMay 8, 2022Niddah,Laws of the Mikveh,Mikvah
Save "Sheet 404553"
חבורה ב' — בענין שיטת רבותיו של רש"י — הרב יאיר סנדלר
חבורה ב' — בענין שיטת רבותיו של רש"י חציצה
Mordy Shotz6 ViewsMay 22, 2022חציצה,Niddah
Save "Sheet 407676"
חבורה א' — בענין הגדרת דין חציצה — הרב יאיר סנדלר
חבורה א' — בענין הגדרת דין חציצה
Mordy Shotz8 ViewsMay 16, 2022Niddah,חציצה
Save "Sheet 406458"
חבורה י"א — בענין מסולקת דמים ע"י כדורים — הרב יאיר סנדלר
נדה חבורה י"א — בענין מסולקת דמים ע"י כדורים
Mordy Shotz58 ViewsMarch 1, 2022וסתות,Niddah,Birth Control
Save "Sheet 388067"
חבורה י' — בענין וסתות ע"י כדורים — הרב יאיר סנדלר
נדה חבורה י' — בענין וסתות ע"י כדורים
Mordy Shotz45 ViewsMarch 1, 2022Niddah,וסתות,Birth Control
Save "Sheet 388066"
חבורה ט' — בענין וסת הגוף — הרב יאיר סנדלר
נדה חבורה ט' — בענין וסת הגוף
Mordy Shotz53 ViewsMarch 1, 2022Niddah,וסתות
Save "Sheet 388065"
חבורה ד' — בענין וסת הדילוג והמסתעף — הרב יאיר סנדלר
בענין וסת הדילוג והמסתעף
Mordy Shotz47 ViewsMarch 6, 2022Niddah
Save "Sheet 389469"
חבורה ב' — בענין עונת האביאסף והאור זרוע וימי המבוכה — הרב יאיר סנדלר
בענין עונת האביאסף והאור זרוע וימי המבוכה
Mordy Shotz47 ViewsMarch 6, 2022וסתות,Niddah
Save "Sheet 389467"