Collection
אמנים יהודיים, נוצרים ומוסלמים התיחסו ומתיחסים לסיפורי המקרא ומביעים את פרשנותם לפרטי הסיפורים הללו.
Sheets
FilterFilter icon
סיפורו של איוב באמנות
סיפורו ודמותו של איוב גם הם לטיפולים אמנותיים רבים, בעיקר נוצריים אך גם יהודים ומוסלמיים. יצירות אלו משקפות את הקריאות השונות של הספר בדתות השונות וגם התמודדויות אישיות עם משמעות הספר.
Joel Duman Jo Milgrom4 ViewsSeptember 18, 2023מדרש-תמונה,Tanakh
Save "Sheet 511614"
סיפורה של רות באמנות
לדעת רבים, מגילת רות היא הביטוי המקראי לחסד. אבל פרשנים חזותיים ואחרים מגלים שיש גם התמודדות עם מצבים חברתיים ואישיים קשים.
Save "Sheet 480646"
הבריאה באמנות - ארבע דרכים לבריאה
מעשה בראשית מתואר באמנות ובפרשנות ספרותית כתוצאה של 4 דרכי עשיה שונות
Save "Sheet 492117"
חיי משה באמנות
דמותו ותפקידו של משה מתוארים ע"י אמנים רבים. תאוריהם מושפעים מן המקובל בקהילות שבהם חיו, על תקופותיהם, דתותיהם, וגם מדמיונים האישי
Joel Duman Jo Milgrom19 ViewsMarch 28, 2023Tanakh,מדרש-תמונה
Save "Sheet 477128"
חיי מרים באמנות
מרים, אחות משה ואהרון, מוכרת לכל, אך היא מוזכרת בתנ"ך אך מעט. אמנים יהודים ונוצרים תארו את דמותה ופועלה באופנים שונים מאד, על פי תפיסות
Joel Duman Jo Milgrom93 ViewsMarch 21, 2023Tanakh,מדרש-תמונה
Save "Sheet 475392"
קין והבל באמנות
סיפור קין והבל הוא הראשון בסידרה של סיפורים על מאבק בין אחים בספר בראשית. יצירותיהם של אמנים יהודים, נוצרים ומוסלמים מבטאות פרשנויות שונות לסיפור ומשמעותו.
Save "Sheet 476865"
בכורה וברכה באמנות
העימות בין אחים על הבכורה מתבטא באופן נרחב בסיפור יעקב ועשו. אמנים המחישו את פרטי הסיפור באופנים שונים, לפעמים בהתאם לנטיית המדרש לתאר את עשו באופן שלילי ביותר
Save "Sheet 479916"
יחזקאל - מחורבן לתקומה בדורא אירופוס
מוקדש מקום ניכר בבית הכנסת בדורא אירופוס לספר יחזקאל. איזו משמעות ייחסו אנשי דורא לדברי הנביא הזה וכיצד הם פירשו את חזון העצמות היבשות?
Save "Sheet 505829"
עגל הזהב באמנות
חטא העגל הוא אב הטיפוס לעבודת האלילים שהיתה שכיחה מאד בימי המקרא. כיצד דמיינו אמנים בתקופות שונות ובעלי אוריינטציות שונות את המעשה - כהפקרות מוסרית, כבגידה באל או כתגובה טבעית למצב המורכב של עם חדש בתנאים קשים?
Joel Duman Jo Milgrom47 ViewsMarch 24, 2023Tanakh,מדרש-תמונה
Save "Sheet 476324"
קריעת ים סוף באמנות
קריעת ים סוף וחציית ע"י בני ישראל היא שיא סיפור יציאת מצרים, ולכן זכתה להרבה טיפול אמנותי. אמנים ניסו לבטא את תפיסותיהם לגבי תפקיד העם, תפקידו של משה ועצם הנס.
Save "Sheet 475099"
חלום יעקב באמנות
חלום יעקב או סולם יעקב - שני כינויים שונים לאותו הסיפור המהווה פרשת דרכים בחייו. אופיו של יעקב וסמליות החלום נדונים ע"י אמנים רבים, מתוך פרשנויות מגוונות
Save "Sheet 483745"
הסנה הבוער באמנות
באיוריהם של אמנים לסיפור הסנה הבוער משקתפות קריאות שונות של דמותו של משה, כאיש המופת.
Joel Duman Jo Milgrom47 ViewsMarch 24, 2023מדרש-תמונה,Tanakh
Save "Sheet 476252"
מאבקי יעקב באמנות
יעקב נמצא לעתים קרובות במאבק עם סביבתה תופעה זו באה לידי ביטוי גם בייצוגים חזותיים ולעתים מתיחסים אמנים לאותו המתח, בגוון אופנים
Save "Sheet 500770"
נשים כקרבנות בספר שופטים
נשים כקרבנות בספר שופטים מהוות סמל להתדרדרות החברה באותה התקופה. אמנים דמיינו את הנשים הללו ואת סיפוריהם בהתאם למסורותיהם הפרשניות ותאני תקופותיהם
Save "Sheet 485712"
ספר שופטים באמנות: נשים דומיננטיות
לנשים יש מקום חשוב במיוחד בספר שופטים, מהן נשים דומיננטיות: מנהיגות, חכמות וגם קטלניות. המאמר הזה בודק כיצד דמיינו אמנים את הנשים יוצאות הדופן הללו
Save "Sheet 486844"
סיפור אדם וחוה באמנות
האיזכורים השונים של התהוות האנושות בספר בראשית (וכן בספרים אחרים של התנ"ך) הולידו תפיסות חזותיות שונות, שבדומה למדרשים, מנסות לשלב יחד את הקריאות הללו
Save "Sheet 485191"
המבול באמנות
אמנים מתלבטים בקשר לפרטי סיפור המבול, דמותו של נח ומסר הסיפור, דרך עיצובם המוחשי של שלבי הסיפור
Save "Sheet 495619"
מגדל בבל באמנות
אמנים יהודיים, נוצרים ומוסלמים מתיחסים לסיפור מגדל בבגל ומנסים לדמיין את מראה המגדל והסיבות להריסתו.
Joel Duman Jo Milgrom184 ViewsJune 16, 2023מדרש-תמונה,Tanakh
Save "Sheet 495318"
דוד באמנות
דוד - הרועה האמיץ, לוחם הצדק, הנרדף, המלך, המשורר - כל אלה ואחרים טופלו בידי אמנים יהודים ונוצרים תוך פרשנויות שונות.
Save "Sheet 499183"
עקדת יצחק באמנות
עקדת יצחק העסיקה ומעסיקה הוגים ואמנים יהודים, מוסלמים ונוצרים במשך כל הדורות וממשיכה להטריד פרשנים ספרותיים וחזותיים במיוחד בישראל.
Save "Sheet 498776"