Collection
Sheets
FilterFilter icon
המראה דינר לשולחני - שיעור וחזרה
דף לימוד וחזרה על הסוגיה "המראה דינר לשולחני", הנמצאת בחוברת "משפט ויושר" בעמ' 67-64.
Save "Sheet 149365"
מְתַרְגְלִים שאלות קצרות מהיחידה "משפט ויושר"
דף ובו אוסף של שאלות קצרות מבחינות הבגרות במשפט עברי ובתורה שבע"פ לבתי הספר הממלכתיים - לתרגול לקראת בחינת הבגרות
Save "Sheet 176850"
חסידים הראשונים - שיעור וחזרה
שיעור וחזרה על הסוגיה "חסידים הראשונים" המופיעה בחוברת "משפט ויושר" בעמודים 81-80.
Save "Sheet 156440"
כופין על מידת סדום - שיעור וחזרה
דף לימוד וחזרה על הסוגיה "כופין על מידת סדום", המופיעה בחוברת הלימוד "משפט ויושר" בעמ' 33-30.
Save "Sheet 136152"
מעשה ברבי ישמעאל
דף לימוד וחזרה על הסוגיה "מעשה ברבי ישמעאל", המופיעה בחוברת הלימוד "משפט ויושר" בעמ' 59-56.
Save "Sheet 141399"