מְתַרְגְלִים שאלות קצרות מהיחידה "משפט ויושר"

בעמוד זה אספתי שאלות קצרות מהיחידה "משפט ויושר" שפורסמו בבחינות הבגרות לאורך השנים. סידרתי את השאלות לפי פרקי הספר. שאלות שנוגעות ליותר מפרק אחד, מוקמו בסוף הרשימה תחת הכותרת "כללי".
מומלץ לתלמידות ולתלמידים לעבור על השאלות, לוודא שהן מובנות, להבין את תפיסת העולם ("הראש") של השאלות הקצרות - מה נדרש לדעת? איך מסתדרים בלי הטקסט, או עם ציטוט חלקִי? ולתרגל. בהצלחה!

נ.ב.
הערה:
הניקוד המקורי היה מתוך 15. התאמתי כמיטב יכולתי לניקוד בבחינות הבגרות כיום, שבו על המענה לשאלה הקצרה ניתנות 10 נקודות.

פרק ראשון - "ועשית הישר והטוב"

1.
מסכת בבא מציעא, דף ל"ה, עמוד א':

"אמרי נהרדעי: שומא הדר עד תריסר ירחי שתא.
ואמר אמימר: אנא מנהרדעא אנא, וסבירא לי שומא הדר לעולם.
והלכתא: שומא הדר לעולם, משום שנאמר: 'ועשית הישר והטוב' ".

א. מה ההבדל בין דברי נהרדעי ובין דברי אמימר? (6 נקודות)
ב. הסבר איך העיקרון "ועשית הישר והטוב" בא לידי ביטוי בקטע זה. (4 נקודות)

2.

קרא את המקרה שלפניך:
אסתר לוותה כסף משמעון. כאשר הגיע זמן הפירעון, לא היה בידה להחזיר את החוב לשמעון. שמעון פנה לבית הדין וביקש לעקל את תכשיטיה של אסתר, ובית הדין אישר את בקשתו. כעבור תשעה חודשים רצתה אסתר להחזיר את החוב לשמעון.

א. האם שמעון חייב להחזיר לאסתר את תכשיטיה, לפי ההלכה? (4 נקודות)
ב. אם עברו שנתיים מאז העיקול, כיצד צריך שמעון לנהוג לפי ההלכה, ועל איזה עיקרון מבוססת הלכה זו? (6 נקודות)

3.

דני חיכה בתחנה לאוטובוס הנוסע לאילת. פתאום עצר לידו שכנו אברהם, שנהג במכוניתו לאילת. הוא הציע לדני להצטרף אליו לנסיעתו, ודני אכן נענה להצעה. להפתעתו של דני, כשהגיעו לאילת ביקש ממנו אברהם 50 ש"ח עבור ההסעה.

א. על איזה טיעון היה יכול אברהם להתבסס בדרישתו לתשלום? (6 נקודות)
ב. על איזה טיעון היה יכול דני להתבסס כדי להסביר את התנגדותו לשלם בעבור
הנסיעה? (4 נקודות)

4.

לדורון יש חנייה פרטית בחניון של הבניין המשותף שבו הוא גר, אך אין לו רכב.
דורון הבחין שרכב של אחד האורחים של שכנתו נעמה חונה לפעמים בחנייה הפרטית שלו. דורון דרש מנעמה תשלום עבור השימוש בחנייה שלו.

א. לוּ היה נדון המקרה בבית הדין, כיצד היה בית הדין מכריע, על פי הסוגיה "הדר בחצר חברו"? נמק את תשובתך. (5 נקודות)
ב . האם פסיקת בית הדין הייתה משתנה לוּ היה דורון תולה שלט "חנייה להשכרה"?הסבר את תשובתך. (5 נקודות)

5.

"כופין אותו על מידת סדום".

א. מהי מידת סדום? (5 נקודות)
ב. מי הם הכופים על מידת סדום, ועל מי הם כופים אותה? (3 נקודות)
ג. הבא דוגמה לכפייה על מידת סדום. (2 נקודות)

"האומר: 'שלי שלי, ושלך שלך' — זו מידה בינונית; ויש אומרים: זו מידת סדום".
(מסכת אבות, פרק ה, משנה י)
א. הסבר את הדעה של "יש אומרים". (4 נקודות)
ב. הסבר את הביטוי "כופין על מידת סדום". (6 נקודות)

פרק שני - "לפנים משורת הדין"

1.

הסבר את המושג "לפנים משורת הדין", והבא שתי דוגמאות שלפיהן יישמו מושג זה.

2.

א. הבא מן החומר שלמדת שתי דוגמאות להתנהגות "לפנים משורת הדין".(6 נקודות)
ב. בכל אחת מן הדוגמאות, הסבר מהו הדין ומהי ההתנהגות "לפנים משורת הדין".(4 נקודות)

3.

רבי ישמעאל ברבי יוסי פגש אדם שהתקשה בסחיבת משא של עצים (בבא מציעא, דף ל', ע"ב).
א. מה ביקש האיש מרבי ישמעאל, ומה עשה רבי ישמעאל? (3 נקודות)
ב. כיצד העיקרון של "לפנים משורת הדין" בא לידי ביטוי במקרה זה? נמק את תשובתך. (7 נקודות)

4.

דאמר רבי יוחנן: לא חרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין תורה.
(תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא, דף ל', ע"א)
א. הסבר את המסר של רבי יוחנן. (6 נקודות)
ב. כאשר עורכים משפט אפשר לנהוג על פי העקרונות האלה: "מידת הרחמים" ו"שורת הדין". כתוב יתרון אחד וחיסרון אחד למשפט הנערך על פי כל אחד מן העקרונות האלה. (4 נקודות)

6.

במסכת בבא מציעא, דף פ"ג, ע"א מסופר על שני סַבּלים ששברו חבית של יין.

א. בסיפור זה - כיצד יש לפסוק על פי "שורת הדין"? (6 נקודות)
ב. כיצד פָּסק רב, ועל איזה עיקרון הוא ביסס את פסיקתו? (4 נקודות)

7.

הילה עמדה בתור לקופה בתחנת הרכבת, בשעת העומס, כדי לקנות כרטיס נסיעה. לפתע גילתה צמיד יקר–ערך, שנתפס בשולי החצאית שלבשה. היא התקשרה לחברתה וסיפרה לה על כך. אישה שעמדה גם היא בתור לקופה ושמעה את שיחתה, פנתה אליה ואמרה בהתרגשות: "אני איבדתי פה צמיד, וכבר הייתי בטוחה שלעולם לא אמצא אותו. תודה שמצאת אותו! אתן לך סימנים כדי שתוכלי להחזיר לי את האבדה".

אם יתברר שהסימנים שנתנה האישה אכן מתאימים לצמיד, האם הילה חייבת להחזיר לה אותו? נמק.

8.

א. הבא שני מקרים מן המקורות שלמדת, שבהם אין חובה להשיב אבֵדה.
הסבר מדוע אין חובה להשיב את האבֵדה במקרים אלה. (6 נקודות)

ב. ראובן שהה בחופשה באילת. בבוקר מצא צמיד בחוף הים. בערב, כששב לבית המלון, הבחין במודעה על אובדן צמיד, ובה פרטים ליצירת קשר עם המאבדת.
לדעתך, מה ראובן צריך לעשות? נמק את תשובתך. (4 נקודות)

פרק שלישי- "מפני דרכי שלום" ו-"מידת חסידות"

1.

א. ההלכה קובעת את ההתנהגות הראויה של יהודים כלפי שכניהם הלא־יהודים.
הבא שתי דוגמאות מחומר הלימוד שלמדת להתנהגות כזו. (7 נקודות)
ב. על איזה עיקרון מתבססת ההלכה בנוגע להתנהגות הראויה כלפי שכנים לא יהודים? הסבר. (3 נקודות)

2.

בקהילה יהודית בחוץ לארץ גייסו גבאֵי הקהילה כספים, והקימו קרן עזרה לנזקקים.
גם גויים פנו אל הגבאים וביקשו ליהנות מכספי הקרן, והגבאים התלבטו אם לאפשר זאת.

א. לפי מה שלמדת, מה צריכים הגבאים לעשות? כתוב את העיקרון ההלכתי המנחה
במקרה כזה. (7 נקודות)
ב . הבא דוגמה נוספת להתנהגות כלפי גויים, המבוססת על העיקרון ההלכתי שכתבת
בסעיף א. (3 נקודות)

3.

א. - מוסא הוא חברו המוסלמי של משה. מוסא חלה, ומשה הלך לבקר אותו.
- אמהּ של סלימה, שכנתו הסודנית של משה, נפטרה. משה הלך לנחם את סלימה.
על פי איזו הלכה נהג משה? הסבר. (6 נקודות)
ב. הבא דוגמה אחרת להתנהגות על פי הלכה זו. (4 נקודות)

4.

ציין שלוש מהתקנות הנוגעות ליחסי יהודים וגויים, שנקבעו מפני דרכי שלום.

5.

א. מהי "מידת חסידות"? (6 נקודות)
ב. הבא דוגמה מהסוגיות שלמדת להתנהגות על פי מידה זו. (4 נקודות)

6.

"המצניע את הקוץ ואת הזכוכית... חייב בנזקן". (תלמוד בבלי, בבא קמא, דף ל', ע"א)

א. כיצד היה מקובל לסלק קוצים מרשות היחיד, וכיצד סילקו החסידים הראשונים קוצים
מרשותם? (6 נקודות)
ב. הסוגיה מתארת את דרכם של האמוראים רב ששת ורבא לסלק קוצים.
ציין אחת מן הדרכים, וכתוב אם דרך זו ראויה גם בימינו. נמק. (4 נקודות)

7.

שלומית אכלה חטיף שמצאה בכיתה. לאחר מכן היא התחרטה על מעשיה וביקשה לפצות את בעל החטיף. שלומית שאלה בקול רם: "של מי היה החטיף?" שלוש מחברותיה לכיתה ענו ואמרו שהחטיף היה שלהן.

א. על פי הסוגיה "גזל מחמישה", מה שלומית צריכה לעשות? כתוב את שתי הדעות. (6 נקודות)

ב. עם איזו מן הדעות אתה מסכים? נמק את תשובתך (4 נקודות).

8.

תום הגיע לבית הספר לבחינה באנגלית. בזמן ההפסקה שם לב ששכח את המילון שלו בבית. הוא הבחין במילון המונח על אחד השולחנות בכיתה הסמוכה, לקח את המילון, וניגש להיבחן. לאחר הבחינה רצה תום להחזיר את המילון לבעליו. כאשר שאל של מי המילון, טענו שלושה ילדים כי המילון שייך להם.

א. כיצד על תום לנהוג? ציין את שתי האפשרויות, על פי סוגיית "גזל מחמישה". (6 נקודות)
ב. על פי הסוגיה, נמק כל אחת מן האפשרויות. (4 נקודות)

פרק רביעי - "אין רוח חכמים נוחה הימנו"

1.

א. הסבר את הביטוי "אין רוח חכמים נוחה הימנו". (6 נקודות)
ב. הבא דוגמה למקרה שנאמר בו ביטוי זה, והסבר אותה. (4 נקודות)

2.

[...] האומר: "איש פלוני יירשני" - במקום שיש בת; "בתי תירשני" - במקום שיש בן; לא אמר כלום - שהתנה על מה שכתוב בתורה. רבי יוחנן בן ברוקה אומר: אם אמר על מי שהוא ראוי לירושה - דבריו קיימין, ועל מי שאינו ראוי לירושה - אין דבריו קיימין.
(משנה, מסכת בבא בתרא, פרק ח', משנה ה')
לראובן האלמן בת אחת יחידה - דינה, והיא נשואה לאדם אמיד. ראובן החליט להוריש את כל רכושו לחברו הטוב שמשון, כי לדעתו לדינה יש כסף רב. דינה ערערה לבית הדין על ההחלטה של אביה, ודרשה לרשת את הרכוש.

א. כיצד היה תנא קמא פוסק במקרה זה ומדוע? (4 נקודות)
ב. במחלוקת בין תנא קמא לרבי יוחנן בן ברוקה נפסקה ההלכה כרבי יוחנן בן ברוקה.
הסבר כיצד יפסוק בית הדין במקרה זה, ומדוע. (6 נקודות)

3.

שחר לווה כסף מיעל. בסופה של שנת השמיטה נזכר שחר שעדיין לא החזיר לה את חובו.
א. כיצד שחר צריך לנהוג — על פי התורה, וכיצד עליו לנהוג — על פי חכמים? (6 נקודות)
ב. כיצד יעל צריכה לנהוג אם יבקש שחר להחזיר לה את החוב? (4 נקודות)

כללי

1.

הסבר את המושגים (1)-(2), והָבֵא דוגמה לכל אחד מהם.

(1) מידת חסידות
(2) אין רוח חכמים נוחה הימנו

2.

הסבר בקצרה את המונחים האלה:
— דרכי שלום
— מידת חסידות
— אין רוח חכמים נוחה הימנו