68bס״ח ב
1 א

עד שעה שהוא משלים.

2 ב

מפסיקין לשבת דברי ר' יודה ר' יוסה אומר אין מפסיקין מעשה ברבן שמעון בן גמליאל ורבי יוסי בן חלפתא שהיו מסובין בערב שבת בעכו וקדשה עליהן השבת אמר לו ר' שמעון בן גמליאל לרבי יוסי בן חלפתא רצונך שנפסוק לשבת.

We interrupt [a meal] for [the beginning of] Shabbat - these are the words of Rabbi Yuda. Rabbi Yosa says, "We do not interrupt." It once happened that Rabban Shimon ben Gamliel and Rabbi Yose ben Chalafta (Rabbi Yosa) were eating on the eve of Shabbat in Akko and the holiness of the Shabbat set in (Shabbat began). Rabbi Shimon ben Gamliel said to Rabbi Yose ben Chalafta, "Do you want us to interrupt for the Shabbat?"

3 ג

אמר לו כל יום היית מחבב דברי לפני רבי יהודה ועכשיו את מחבב דברי ר' יהודה בפני הגם לכבוש את המלכה עמי בבית. אמר לו אם כן לא נפסוק שלא תיקבע הלכה בישראל כר' יהודה. לא זזו משם עד שקבעו הלכה כר' יוסי.

He said [back] to him, "The whole day, you were preferring my words to Rabbi Yehuda (Rabbi Yuda); and now you are preferring the words of Rabbi Yehuda in front of me? 'Do you also want to conquer the queen with me in the house?'" He said to him, "If so, let us not interrupt, so that the law in Israel will not be fixed like Rabbi Yehuda." They did not move from there until they fixed the law to be like Rabbi Yose.

4 ד

ר' יהודה בשם שמואל זו דברי ר' יהודה ור' יוסה אבל דברי חכמים פורש מפה ומקדש. מהו לוכל מיני כיסנים מהו לוכל מיני תרגימא.

Rabbi Yehuda [said] in the name of Shmuel, "These are the words of Rabbi Yehuda and Rabbi Yosa, but the words of the sages are, 'Cover [it with] a tablecloth and sanctify [the Shabbat by reciting Kiddush].'" What is [the law about] eating types of sweets [close to the beginning of Passover night]? What is [the law about] eating types of desserts [close to the beginning of Passover night]?

5 ה

ר' יודן נשייא סחה וצחא שאל לר' מנא בגין דאתא צחי מהו נישתי.

Rabbi Yudan Nessia took a bath and became thirsty. He asked Rav Manna, "If thirst comes, What is [the law about] drinking [close to the beginning of Passover night]?"

6 ו

א"ל תני ר' חייה אסור לאדם לטעום כלום עד שתחשך.

He said to him, "Rabbi Chiya taught, 'Its is forbidden for a person to taste anything until it gets dark.'"

7 ז

א"ר לוי האוכל מצה בערב הפסח כבא על ארוסתו בבית חמיו והבא על ארוסתו בבית חמיו לוקה.

Rabbi Levi said, "One who eats matsa on the eve of Passover is like one who has intercourse with his betrothed in the house of his father-in-law; and the one who has intercourse with his betrothed in the house of his father-in-law is lashed."

8 ח

תני ר' יודה בן בתירה אומר בין חמץ בין מצה אסור רבי סימון בשם ר' יהושע בן לוי רבי לא היה אוכל לא חמץ ולא מצה לא מצה מן הדא דר' לוי ולא חמץ מן הדא דר' יודה בן בתירה ור' תלמידי דר' יודה בן בתירה הוה.

It was taught: Rabbi Yuda ben Betira says, "[It is forbidden to eat before Passover], whether it is matsa or whether it is chamets (leavened grain products)." Rabbi Simon [said] in the name of Rabbi Yehoshua ben Levi, "Rebbi did not eat, neither chamets nor matsa." Not matsa from that of Rabbi Levi, and not chamets from that of Rabbi Yuda ben Betira. And was Rebbi a student of Rabbi Yuda ben Betira?

9 ט

לא תלמידיה דר' יעקב בן קודשיי הוה.

No. He was a student of Rabbi Yakov son of the holy ones.

10 י

אלא בגין דהוה בכור.

But rather it is [that he did not eat] because he was a firstborn (it is customary for firstborns to fast on the eve of Passover).

11 יא

אמר רב מנא רב יונה אבא הוה בכור והוה אכיל.

Rav Manna said, "Rav Yonah, my father, was a firstborn and he would eat."

12 יב

אמר רב תנחומא לא מן הדא אלא מן הדא ר' איסתניס הוה כד אכיל ביממא לא הוה אכיל ברמשא ולמה לא הוה אכיל הכא ביממא כדי שיכנס לשבת בתאוה.

Rav Tanchuma said, "It is not from this [that he did not eat], it is from this: Rebbi was delicate - when he would eat during the day, he would not eat at night. And why did he not eat here during the day? So that he would enter Shabbat (Passover) with desire (hungry)."

13 יג

אמר רב לוי ולפי שדרך עבדים להיות אוכלין מעומד וכאן להיות אוכלין מסובין להודיע שיצאו מעבדות לחירות.

Rav Levi said, "And because it is the way of slaves to eat standing up and here to eat reclining, [it is] made known that they went from slavery to freedom."

14 יד

ר' סימון בשם ר' יהושע בן לוי אותו כזית שאדם יוצא בו בפסח צריך לאוכלו מיסב.

Rabbi Simon [said] in the name of Rabbi Yehoshua ben Levi, "The kazayit (the minimum requirement - the size of a large olive) that a person is obligated [to eat of the required foods], he must eat it reclining.

15 טו

ר' יוסי בעא קומי ר' סימון אפי' עבד לפני רבו אפילו אשה לפני בעלה א"ל כר' ע"כ שמעתי.

Rabbi Yose asked in front of Rabbi Simon, "Even a slave in front of his master? Even a woman in front of her husband?" He said [back] to him, "From the great man I have [only] heard up to this."

16 טז

א"ר ר' חייה בר אדא לפי שאין ערב לאדם לוכל מן הקופה וכאן אפילו מן התמחוי.

Rav said, "Rav Chiya bar Adda [said], 'Because it is not pleasant for a person to eat from the weekly poor fund, and here [he must drink four cups] even [if they are acquired] from the daily poor fund.'"

17 יז

תני צריך הוא אדם לשמח את אשתו ואת בניו ברגל במה משמחן ביין.

It was taught: A person must gladden his wife and children on the holiday. With what does he gladden them? With wine.

18 יח

רבי יודה אומר נשים בראוי להן וקטנים בראוי להם נשים בראוי להן כגון מסנים וצוצלין וקטנים בראוי להן כגון אגוזין ולוזין.

Rabbi Yuda says, "Women with what is fitting for them and minors with what is fitting for them: Women with what is fitting for them - for example, shoes and garments; and minors with what is fitting for them - for example, walnuts and hazelnuts."

19 יט

אמרין הוה רבי טרפון עביד כן.

They say that Rabbi Tarfon did this.

20 כ

מניין לארבעה כוסות רבי יוחנן בשם ר' ר' בנייה כנגד ארבע גאולות (שמות ו) לכן אמור לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם וגו' ולקחתי אתכם לי לעם וגומר והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי רבי יהושע בן לוי אמר כנגד ארבעה כוסות של פרעה (בראשית מ) וכוס פרעה בידי ואשחט אותם אל כוס פרעה ואתן את הכוס על כף פרעה ונתת כוס פרעה בידו וגו'.

From where [do we know the requirement to drink] four cups? Rabbi Yochanan [said] in the name of Rav, "Rabbi Banniah said, 'Corresponding to the four [expressions of] salvations: "Therefore say unto the children of Israel, I am the Lord, and I will bring you out, etc. And I will take you to Me for a people, etc."(Exodus 6:6-7). "And I will bring you out, and I will rescue you, and I will save you, And I will take you."' Rabbi Yehoshua ben Levi said, 'Corresponding to the four cups of Pharaoh: "And the cup of Pharaoh was in my hand and I squeezed them into the cup of Pharaoh and I placed the cup onto the palm of Pharaoh... and you will place the cup of Pharaoh, etc." (Genesis 40:11-13).'

21 כא

רבי לוי אמר כנגד ארבעה מלכיות ורבנן אמרי כנגד ד' כוסות של פורענות שהקב"ה עתיד להשקות את אומות העולם (ירמיהו כה, טו) כי כה אמר ה' אלהי ישראל אלי קח את כוס היין החימה וגו' כוס זהב בבל ביד ה' (תהילים עה) כי כוס ביד ה' (תהילים יא) ימטר על רשעים פחים אש וגפרית ורוח זלעפות מנת כוסם מהו מנת כוסם רבי אבין אמר

Rabbi Levi said, 'Corresponding to the four kingdoms' and the rabbis said, 'Corresponding to the four punishments that the Holy One, blessed be He, will pour upon the nations of the world in the future: "For so said the Lord, the God of Israel to me, 'Take the cup of wine of anger, etc.'" (Jeremiah 25:15); "A golden cup is Babylonia in the hand of the Lord" (Jeremiah 51:7); "As it is a cup in the hand of the Lord" (Psalms 75:9); "Upon the wicked He will cause to rain coals; fire and brimstone and burning wind shall be the portion of their cup" (Psalms 11:6).'" What is 'the portion of their cup'? Rabi Avin said