ערך החינוך
הדף מאת: ממזרח שמש / בית המדרש ממזרח שמש
מפגש זה מעמיד את ערך החינוך כנגד ערכים חברתיים אחרים ומנסה ליצור סדר עדיפויות חברתי חדש שבו מקבל החינוך ערך מרכזי, על כל המשתמע מכך. נעשה זאת באמצעות עיון בקטע קצר מתוך שו"ת הרדב"ז המעדיף להקל בדיני קדושת השבת על מנת להשיג מלמד תינוקות לקהילה.
דיון
* מהם הערכים החשובים ביותר בחברה שלנו?

* היכן הייתם ממקמים את ערך החינוך בסדר העדיפויות החברתי שלנו?

* עד כמה חשוב להשיג חינוך איכותי בקהילה/ בחברה מסוימת?

* על אילו דברים אתם מוכנים לוותר כדי להשיג חינוך איכותי בקהילה בה אתם חיים? מדוע?
שו"ת הרדב"ז, חלק א, סימן רי"ג
ולעניין אם מותר להשכיר [בשבת] סופר או מלמד תינוקות או שוחט ובודק ולהזכיר לו סכום מעות אמרינן בגמרא 'ממצוא חפצך' (ישעהו נ"ח, י"ג) חפציך אסורין- חפצי שמים מותרין... ועל התינוק ללמדו ספר או אומנות הילכך כל דבר שיש בו צד מצווה מותר.

מושגים
  • רבי דוד בן שלמה אבן זמרא, הרדב"ז - (1479-1573) אב בית דין ומנהיג יהדות מצרים. נולד בספרד למשפחה של תלמידי חכמים. בזמן גירוש ספרד, בהיותו בן 13, נדדה משפחתו לפאס אשר במרוקו, ומשם לצפת ולירושלים. עקב המצוקה הכלכלית בירושלים ופרעות עזב את ירושלים ועבר למצרים ומונה לאב בית דין. אחרי כיבוש מצרים על ידי העות'מאנים מונה רדב"ז למנהיגה של יהדות מצרים. רדב"ז היה אב בית דין, ראש ישיבה, גבאי צדקה והאחראי לרכוש הציבורי של יהדות מצרים. הוא התפרנס מסחר בתבואה ועורות, והצלחתו הרבה בכך הביאה לו עושר רב. אחרי ארבעים שנות רבנות במצרים עזב הרדב"ז את קהילתו ותפקידו, וחזר לירושלים ומשם עקר לצפת בה נפטר. מחיבוריו: "מהררי נמרים", "יקר תפארת", "מגן דוד", "שו"ת הרדב"ז ועוד.
  • ממצוא חפציך... - מתוך הפסוק בישעיהו לעיל. חכמים אסרו בשבת לעשות דברים המקובלים בימי החול, אף על פי שהם אינם נגזרים מל"ט אבות מלאכה, וזאת כדי להדגיש את ההבדל בין שבת לשאר ימות השבוע. כגון לדבר על דברים האסורים בשבת, לתכנן נסיעה אחרי השבת, לשוחח על קניית סחורות ומלאכות אחרות.
  • דבר שיש בו צד מצווה מותר - לדעת הרדב"ז, מותר לדבר בשבת על דברים הקשורים לכסף, אם מטרתם היא חשובה, כגון העסקת מלמד תינוקות בתשלום. ויש פוסקים שקבעו כי אף מותר לקבוע את שכרו בשבת.


מילים
  • סופר - כתבן, מזכיר, פקיד מעתיק.
  • מלמד תינוקות - מורה בחדר המסורתי. התלמידים מכונים 'תינוקות של בית רבן'. תפקידו ללמד את התפילות על ניגוניהן ולימודי קודש כמו: פרשת השבוע, חמישה חומשי תורה ומשנה. המלמד אף יוצא עם תלמידיו לטיולים קצרים בחיק הטבע. תחילת הלימודים בחדר אצל המלמד היא בגיל שלוש.
  • שוחט ובודק - כינוי לשוחט.
  • מעות - מטבעות כסף.
  • אמרינן - נאמר.
  • אומנות - מקצוע.
  • הילכך - לכן.
דיון
* באילו מקרים מותר לדון בענייני כספים בשבת על פי המקור?

* מדוע לדעתכם מותר לחלל את קדושת השבת ולחפש מלמד תינוקות בשבת?

* כיצד נראית חברה שאין בה מלמדי תינוקות, ומהן ההשלכות של מחסור במלמדי תינוקות?

* על מה עלינו לוותר כיום כדי להשיג חינוך איכותי בחברה שלנו: אילו ערכים וצרכים צריכים להידחק מפני ערך החינוך? * מהן המשמעויות (הכלכליות, התרבותיות וכד') של יצירת סדר עדיפות חברתי חדש שבו החינוך מהווה ערך מרכזי?

* על מי לדעתכם מוטלת האחריות למצוא מורים טובים ולדאוג לחינוך?
דף הנחיות למנחה:
ערך החינוך.rtf
דף מספר 7 בסדרה בית מדרש אחד, דפים נוספים בסדרה:
1 2 3 4 5 6