עיר שאין בה מלמד תינוקות
הדף מאת: ממזרח שמש / בית המדרש ממזרח שמש
מה הייתה עמדתם של חז"ל בנוגע לחשיבות החינוך בחברה? במפגש זה נלמד שני מקורות קצרים המתייחסים באופן שלילי ביותר לחברה שאין בה 'מלמדי תינוקות'. מה עומד מאחורי תפיסה זו והאם אנו מסכימים איתה ביחס לימינו? ננסה לדון בשאלות אלו במפגש.
דיון
* אילו מוסדות ובעלי תפקידים הכרחיים לקיומה של חברה/ עיר/ שכונה?

* כיצד לדעתכם תיראה עיר שאין בה בתי ספר?

* מהן הסכנות בחברה שאין בה מוסדות חינוך?
תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף קיט, עמ' ב
עיר שאין בה מלמד תינוקות מחריבין (מחרימים) אותה.
דיון
* מה לדעתכם תפקידו של 'מלמד התינוקות'?

* י כמה הילדים שהוא מלמד? מהו חומר הלימוד? מהו אופי עבודתו? מה חשיבותו?

* תפקידו של המלמד בחברה?

* וע יש להחריב/ להחרים עיר שאין בה מלמד תינוקות?

* מה ההבדל בין החרבת העיר להחרמתה?
תלמוד בבלי, מסכת סנהדרין, דף יז, עמ' ב
כל עיר שאין בה עשרה דברים הללו אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכה: בית דין מכין ועונשין, וקופה של צדקה [...], ובית הכנסת, ובית המרחץ, ובית הכסא, רופא ואומן ולבלר וטבח ומלמד תינוקות.

מילים
  • בית המרחץ ובית הכסא - בתקופת התלמוד לא היה בכל בית פרטי חדר אמבטיה ושירותים, ואנשים התרחצו ועשו את צרכיהם בבתי מרחצאות ובתי כסא ציבוריים.
  • אומן - בעלי מקצוע שונים: נגר, חייט, נפח וכד'.
  • לבלר - פקיד העוסק בעבודות רישום שונות.
  • טבח - שוחט.
דיון
* מדוע תלמיד חכם לא רשאי לדור בתוך עיר שאין בה מלמד תינוקות?

* אילו צרכים חברתיים מספק כל אחד מבעלי התפקידים המופיעים ברשימה התלמודית?

* האם מלמד תינוקות חשוב כמו רופא או טבח?

* היכן הייתם ממקמים את תפקידו של המורה כיום מבחינת חשיבותו ומבחינת מעמדו החברתי בפועל?
דף הנחיות למנחה:
הנחיות.rtf
דף מספר 4 בסדרה בית מדרש אחד, דפים נוספים בסדרה:
1 2 3 5 6 7