תלמוד תורה: של מי האחריות?
הדף מאת: ממזרח שמש / בית המדרש ממזרח שמש
על מי חלה האחריות לחינוך הילדים - על ההורים או על החברה? במפגש זה נלמד שני מקורות המציגים את החובה הבסיסית של ההורים כלפי ילדיהם, אולם גם את הבעייתיות העולה ממצב זה ודרכים אפשריות לפתרון, כפי שעולה מתקנת בן גמלא.
דיון
* על מי לדעתכם חלה החובה לדאוג להשכלה של כלל האוכלוסייה, ומדוע?

* מהן החובות של הורה כלפי ילדיו?
אי זו היא מצוות האב על הבן? למולו ולפדותו וללמדו תורה וללמדו אומנות ולהשיאו אשה ויש אומרים אף להושיטו בנהר. ר' יהודה אומר כל שאין מלמד את בנו אומנות מלמדו ליסטות.

מושגים
  • תוספתא - תוספתא =התוספת. אוסף עיקרי ומסודר של משניות שלא הוכנסו לששת סדרי הַמִשְׁנָה. מכאן שהתוספתא נערכה אחרי המשנה. היא כוללת גם כן שישה סדרים, המחולקים למסכתות ושמותיהם זהים לאלה של המשנה, אך היקפם גדול יותר. הברייתות בתוספתא מהוות מעין הרחבה למשנה, אך לעתים הן מביאות מסורות הפוכות לה.
Which is a positive time-caused mitzvah [for which women/wives are exempt]? Sukkah, lulav and tefilin. Which is a positive non-time-caused mitzvah? [Returning a] lost object, sending away the mother bird [in order to take the eggs], [setting up] a railing [on your roof] and tzitzit. Rabbi Shimon exempts wives from tzitzit because it is a positive time-caused mitzvah. Which is a mitzvah of the son about [his] father? Feeding, giving drink, clothing, anointing, taking out and bringing in, washing his face, hands and legs. [This applies to anyone] whether a man or wife, except that a man has the opportunity to do it, but a wife does not have the opportunity to do it because others [her husband] have authority over her. What is a mitzvah of the father about [his] son? To circumcise him, redeem him [with 5 selaim if he is a firstborn], to teach him Torah, to teah him a trade and to marry him to a wife. Some say: Also to swim in the river. Rabbi Yehudah says: Anyone who doesn't teach his son a trade teaches him banditry.
דיון
* מהן החובות של האב כלפי ילדיו, על פי התוספתא?

* מדוע לדעתכם נבחרו דווקא חובות אלו?

* האם ישנן חובות אחרות שאינן מופיעות בתוספתא?

* אילו בעיות וקשיים עשויים לעלות בקיום חובות האב על בנו?
תקנת בן גמלא
אמר רב יהודה אמר רב: ברם זכור אותו האיש לטוב ויהושע בן גמלא שמו, שאלמלא הוא נשתכח תורה מישראל. שבתחילה, מי שיש לו אב - מלמדו תורה, מי שאין לו אב - לא היה למד תורה, מאי דרוש? 'ולמדתם אותם' - ולמדתם אתם. התקינו שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בירושלים, מאי דרוש? 'כי מציון תצא תורה'; ועדיין מי שיש לו אב - היה מעלו ומלמדו, מי שאין לו אב - לא היה עולה ולמד. התקינו שיהו מושיבין בכל פלך ופלך; ומכניסין אותן כבן ט"ז כבן י"ז, ומי שהיה רבו כועס עליו - מבעיט בו ויצא. עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן, שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר, ומכניסין אותן כבן שש כבן שבע
What was this ordinance? As Rav Yehuda says that Rav says: Truly, that man is remembered for the good, and his name is Yehoshua ben Gamla. If not for him the Torah would have been forgotten from the Jewish people. Initially, whoever had a father would have his father teach him Torah, and whoever did not have a father would not learn Torah at all. The Gemara explains: What verse did they interpret homiletically that allowed them to conduct themselves in this manner? They interpreted the verse that states: “And you shall teach them [otam] to your sons” (Deuteronomy 11:19), to mean: And you yourselves [atem] shall teach, i.e., you fathers shall teach your sons. When the Sages saw that not everyone was capable of teaching their children and Torah study was declining, they instituted an ordinance that teachers of children should be established in Jerusalem. The Gemara explains: What verse did they interpret homiletically that enabled them to do this? They interpreted the verse: “For Torah emerges from Zion” (Isaiah 2:3). But still, whoever had a father, his father ascended with him to Jerusalem and had him taught, but whoever did not have a father, he did not ascend and learn. Therefore, the Sages instituted an ordinance that teachers of children should be established in one city in each and every region [pelekh]. And they brought the students in at the age of sixteen and at the age of seventeen. But as the students were old and had not yet had any formal education, a student whose teacher grew angry at him would rebel against him and leave. It was impossible to hold the youths there against their will. This state of affairs continued until Yehoshua ben Gamla came and instituted an ordinance that teachers of children should be established in each and every province and in each and every town, and they would bring the children in to learn at the age of six and at the age of seven. With regard to the matter at hand, since this system was established for the masses, the neighbors cannot prevent a scholar from teaching Torah in the courtyard.
דיון
* מה היה המצב לפני תקנת בן גמלא?

* מהי חשיבותה החברתית של תקנת בן גמלא?

* מהן הסכנות בתקנת בן גמלא?

* כיצד באה לידי ביטוי תקנת בן גמלא במציאות של ימינו?

* לאור הקריאה בשני המקורות, מה תפקידו החברתי של מלמד התינוקות?

* את מי אמור מלמד התינוקות להחליף וכיצד עליו לבצע משימה זו?
דף הנחיות למנחה:
תלמוד תורה.rtf
דף מספר 3 בסדרה בית מדרש אחד, דפים נוספים בסדרה:
1 2 4 5 6 7