מיהו המורה הטוב?
1א
הדף מאת: ממזרח שמש / בית המדרש ממזרח שמש
2ב
במפגש זה נשרטט את דמות המורה הטוב כפי שהיא עולה ממשנה במסכת אבות ומפירושו של ר' שמעון בר צמח דוראן (הרשב"ץ) עליה.
3ג
דיון
* מהן התכונות של מורה טוב, ומהן התכונות של מורה גרוע?
4ד
'[...] ולא הקפדן מלמד [...]'
He used to say: A brute is not sin-fearing, nor is an ignorant person pious; nor can a timid person learn, nor can an impatient person teach; nor will someone who engages too much in business become wise. In a place where there are no men, strive to be a man.
5ה
דיון
* מיהו 'מורה טוב' על פי המשנה?

* כיצד מתנהג מורה/ מחנך קפדן? הביאו מקרים מניסיונכם האישי.

* מה עדיף - מורה למתמטיקה שבקי בחומר או מורה נחמד לתלמידיו, מדוע?

* באילו מקרים נדרשת קפדנות בהוראה ובחינוך?

* מה יכולה ליצור קפדנות אצל התלמיד?

* ממה יש להעלים עין בחינוך, ומדוע?
6ו
ר' שמעון בר צמח דוראן (הרשב"ץ), מגן אבות (פירוש על מסכת אבות), ליוורנו תקמ"ה, עמ' 114
"ולא הקפדן מלמד": הרב צריך להסביר פנים לתלמידיו. כמו שאמרו בפסיקתא גדולה בפרשת בחדש השלישי [פסיקתא רבתי איש שלום, פרשה כא ד"ה דבר אחר אנכי], כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם, שצריך הרב להסביר פנים לתלמידיו. ופירש הפסוק רבינו שלמה ז"ל ביבמות [קי"ז. ד"ה ורבנן כמים] בפרק האשה שלום, כי כמו שהאדם המסתכל במים, אותה צורה הנראית בה היא בצורה שהוא מראה לה, אם צוחקת צוחקת ואם עצובה עצובה, כן לב האדם לאדם, שאם מראה לו לב שמח גם הוא יראה ושמח בלבו. וכן אמרו בפרק הרואה [ברכות סג:] 'ודבר ה' אל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו' [שמות לג;11], אמר לו הב"ה למשה, בא ונסביר פנים בהלכה אני ואתה. דבר אחר, לך והסביר להם פנים כמו שהסברתי לך. ואם יקפיד הרב על תלמידיו בשאלותיהם, יגורו ממנו וימנעו מלשאול ולא ילמדו, אבל צריך להחזיר להם השמועה בסבר פנים יפות עד שתהא שגורה בפיהם. כמו שאמרו על רב פרידא שהחזיר השמועה ארבע מאות פעמים לאותו תלמיד וזכה לחיות ארבע מאות שנה ולזכות כל דורו לחיי העולם הבא, כמו שנזכר בפרק כיצד מעברין [ערובין נד:] וכבר אמרו בשני משבת [ל:], לעולם יהא אדם ענוותן כהלל ולא יהיה קפדן כשמאי.

מושגים
  • שמעון בן צמח דוראן, הרשב"ץ - (1361 - 1444) מגדולי רבני אלג'יריה, מחבר שו"ת התשב"ץ וספרים נוספים.
7ז
דיון
* מהי 'הסברת פנים' וכיצד היא קשורה לקפדנות בלימוד?

* מדוע חשוב שהמורה יסביר פנים לתלמידיו?
9 ט
10י
דף הנחיות למנחה:
הנחיות.rtf
11יא
דף מספר 6 בסדרה בית מדרש אחד, דפים נוספים בסדרה:
1 2 3 4 5 7