Collection
קבוצה זו תשמש ליצירת מאגר פעילויות בתחום תרבות יהודית ישראלית, לשימוש מורים ותלמידים.
Sheets
FilterFilter icon
קוראים, יוצאים ו... מצלמים! סדנת צילום לט"ו בשבט לחט"ע
דף פעילות לט"ו בשבט - לתלמידי החט"ב. סדנת צילום חווייתית. קיים דף מקביל גם לתלמיד החט"ב.
Save "Sheet 151399"
קוראים, יוצאים ו... מצלמים! סדנת צילום לט"ו בשבט לחט"ב
דף פעילות לט"ו בשבט - לתלמידי החט"ב. סדנת צילום חווייתית. קיים דף מקביל גם לתלמיד החט"ע.
Save "Sheet 151398"
סדנת צילום לט"ו בשבט - חט"ע - הַכְוָונָה למורה
דף הנחיות למורה לפעילות ט"ו בשבט - לתלמידי החט"ע. סדנת צילום חווייתית. קיים דף מקביל גם לתלמיד החט"ב.
Save "Sheet 151403"
סדנת צילום לט"ו בשבט - חט"ב - הַכְוָונָה למורה
דף הנחיות למורה לפעילות ט"ו בשבט - לתלמידי החט"ב. סדנת צילום חווייתית. קיים דף מקביל גם לתלמיד החט"ע.
Save "Sheet 151402"
מצגת לקראת סדנת צילום ט"ו בשבט
מצגת לפעילות ט"ו בשבט - סדנת צילום חווייתית. מצגת זו היא חלק מפעילות הכוללת דפי לימוד, וכן הנחיה למורים. קיימים דפים שונים (והנחיות בהתאם) לחט"ב ולחט"ע. מצגת זו מיועדת *לכל* התלמידים, הן חט"ב, הן חט"ע.
Save "Sheet 151404"