שואלים ולומדים - שאלות שאין עליהן מענה בגוף הטקסט
הדף מאת: ליאורה אילון / חל"ד מפעלים חינוכיים
בדף המקורות הזה, נדגים את האפשרות להעמיק את הלמידה בחברותא על ידי חקירת טקסט באמצעות שאלת שאלות שאין להן מענה ישיר בטקסט עצמו. דף לימוד זה הוא חלק מסידרת דפי לימוד, בהם נבדוק יחד איך ניתן לתמוך בלימוד המדרש, מה עוזר ללמוד, איך לגשת למדרש, איך להפיק מהמדרש את המירב והמיטב, ואיך לעזור לתלמידים להתמודד עם השפה הקשה ועם קשיים נוספים העולים מלימוד המדרש. דפי הלימוד בסדרה מלווים את אסופת סרטוני ההנחיה, הבאים להנגיש ולתווך את לימוד המדרש בכיתה. משמאל תמצאו קישור לסרטון הנחיה בנושא.
פילון האלכסדרוני, על החוקים לפרטיהם, תרגום מיוונית של ס' דניאל-נטף, חלק א', סעיפים 69 – 70.
תיאור העלייה לרגל בתקופת הבית השני בספר שכתב פילון האלכסנדרוני במאה ה-1:
אלפי אנשים מאלפי ערים, אלה דרך היבשה ואלה דרך הים, ממזרח וממערב, מצפון ומדרום, מגיעים בכל חג אל בית המקדש כאל מקלט משותף, אל נמל מוגן מפני סערות החיים והם מבקשים למצוא בו את השקט, להיפטר מן הדאגות אשר מעיקות עליהן משחר ילדותם, לנוח מעט ולבלות את זמנם בחדווה ובגיל. בלב מלא תקוות טובות הם עושים את החופשה החיונית הזאת בקדושה ובמתן כבוד לאל: הם גם קושרים קשרי ידידות עם אנשים שלא הכירום עד כה, ובמיזוג הלבבות על זבח ונסך הם מוצאים את ההוכחה הניצחת לאחדות הדעות.

מילים
 • זֶבַח וְנֶסֶךְ - סוגי קרבנות בבית המקדש
 • אחדות הדעות - אמונות ורעיונות משותפים
דיון
עבודה בחברותא
 • חשבו על כמה שיותר שאלות, שאין עליהן תשובה בגוף הטקסט.
 • נסחו את השאלות בכתב.
 • כעת, מיינו את השאלות לכאלה שמעניין אתכם לדון בהן, וכאלה שאין לכם עניין בהן.
 • בחרו באחת מהשאלות, ומצאו לה תשובות אפשריות.
רבי זירא הוה קמשתמיט (רבי זירא היה משתמט)
מיניה דרב יהודה, (מרב יהודה, שהיה מורה שלו)
דבעא למיסק לארץ ישראל (משום שרצה לעלות לארץ ישראל),
דאמר (משום שאמר) רב יהודה: כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה, (עובר עבירה)
שנאמר (ירמיהו כ"ז): בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פקדי אותם נאם ה'.
§ The Gemara relates: Rabbi Zeira was avoiding being seen by his teacher, Rav Yehuda, as Rabbi Zeira sought to ascend to Eretz Yisrael and his teacher disapproved. As Rav Yehuda said: Anyone who ascends from Babylonia to Eretz Yisrael transgresses a positive mitzva, as it is stated: “They shall be taken to Babylonia and there they shall remain until the day that I recall them, said the Lord” (Jeremiah 27:22). Based on that verse, Rav Yehuda held that since the Babylonian exile was imposed by divine decree, permission to leave Babylonia for Eretz Yisrael could be granted only by God. The Gemara asks: And how does Rabbi Zeira interpret that verse? The Gemara answers that Rabbi Zeira maintains that that verse is written about the Temple service vessels, and it does not refer to the Jewish people, as the previous verse states: “Thus says the Lord of Hosts, the God of Israel, concerning the vessels that remain in the house of the Lord” (Jeremiah 27:21). Consequently, Rabbi Zeira sought to ascend to Eretz Yisrael.
דיון
שאלות שאין עליהן תשובות בטקסט
נסו לענות על השאלות הבאות
 • למה רבי זירא רוצה לעלות לארץ ישראל?
 • האם יש אנשים נוספים שרוצים לעלות לארץ?
 • מה עשה רבי זירא, בסופו של דבר?
הוסיפו עוד שאלות, עליהן אתם יכולים לחשוב.
דיון
משאלה למחקר
כדי לענות על השאלות, צריך להמציא תשובות.
בחרו את אחת מהתשובות שניסחתם, והפכו אותה להשערת מחקר.
כדי לנסח השערת מחקר יש להציב את התשובה שבחרתם כאילו הייתה עובדה.
דוגמאות:
 • לרבי זירא היה חשוב לעלות לארץ ישראל כדי ללמוד תורה בארץ.
 • רבי זירא לא עלה לארץ, ונשאר עם משפחתו בבבל.
בחרו את אחת מהשערות המחקר הללו, או השערת מחקר אחרת שניסחתם בעצמכם, ובדקו, האם היא נכונה.
ר' זירא חוצה את הגשר
כשעלה ר' זירא [מבבל] לארץ-ישראל, לא מצא גשר לעבור.
החזיק במצר [חבל מתוח לרוחב הנהר] ועבר.
אמר לו מין אחד : עם פזיז, שהקדמתם פיכם לאזניכם - עדיין בפזיזותכם אתם עומדים!
אמר לו : מקום שמשה ואהרן לא זכו לו [להיכנס לארץ-ישראל] - אני מי יאמר שאזכה לו?
and it was the same in area as that which stretches from the city of Bei Mikhsei until the fortress of Tulbanki: Its length twenty-two parasangs and its width six parasangs, 132 square parasangs, which is 2,112 square mil. § The Gemara relates that Rabbi Ḥelbo, Rabbi Avira, and Rabbi Yosei bar Ḥanina happened to come on one occasion to a certain place. The locals brought before these Sages a peach [afarseka] that was as large as a stewpot [ilpas] of Kefar Hino. The Gemara asks: And how big is a stewpot of Kefar Hino? The Gemara answers: It has a capacity of five se’a. They ate one-third of it, they declared ownerless one-third of it, and they placed before their animals one-third of it. In the following year, Rabbi Elazar happened to come to that same place, and they brought a peach before him. He held it in his hand, as the peach was small enough for him to grasp in one hand, and he said, in reference to the change in size of the fruit from the previous year: “A fruitful land into a salt waste, from the wickedness of they who dwell there” (Psalms 107:34), i.e., their sins caused the drastic change in the yield of the produce. § Once Rabbi Yehoshua ben Levi happened to come to Gavla, in the Golan, and he saw those clusters of vines that were standing as large as calves. He said to the locals: Calves are standing between the grapevines and you are not concerned that they will cause damage? They said to him: They are clusters. Rabbi Yehoshua ben Levi said: O earth, O earth! Gather in your fruit. For whom do you produce your fruit? For these gentiles who stand over us in our sins? It would be preferable if you did not produce such large fruit. The following year, Rabbi Ḥiyya happened to come to that same place, and he saw clusters that were standing as large as goats. He said: Goats are standing between the grapevines. They said to him: Go away; do not do to us what your colleague has done. Rabbi Yehoshua ben Levi’s curse was already fulfilled, as the fruit had shrunk from the previous year. § The Sages taught: In years of blessings of Eretz Yisrael, an area of land measuring one beit se’a produces five thousand kor. By way of comparison, when Zoan, a fertile region in Egypt, was settled, one beit se’a there would produce only seventy kor. As it is taught in a baraita that Rabbi Meir said: I saw in the valley of Beit She’an that one beit se’a produced seventy kor, which teaches that the soil of a good-quality and irrigated stretch of land outside the borders of Eretz Yisrael will naturally yield this quantity of produce. And you have no more outstanding earth among all the lands other than the land of Egypt, as it is stated: “Like the garden of the Lord, like the land of Egypt” (Genesis 13:10). And you have no more outstanding region in all of the land of Egypt than Zoan. The superior quality of Zoan is derived from the fact that they would raise kings there, as it is written: “For his princes are at Zoan” (Isaiah 30:4). And you have no rockier terrain in all of Eretz Yisrael than Hebron, as people would bury their dead there, e.g., the Patriarchs in the Cave of Machpelah, because the land was not arable. And even so, Hebron was more developed, i.e., more fertile, than Zoan by sevenfold, as it is written: “Now Hebron was built [nivneta] seven years before Zoan in Egypt” (Numbers 13:22). What is the meaning of the term: Nivneta, in this verse? If we say it means literally that Hebron was built before Zoan, would a person build a house for his younger son before building one for his older son? As it is stated: “And the sons of Ham: Cush, and Mizraim, and Put, and Canaan” (Genesis 10:6), which indicates that Egypt, Mizraim, was older than Canaan, in whose territory Hebron was located. Rather, the meaning of the verse is that Hebron was more developed and more fertile than Zoan by sevenfold, which means that Hebron produced 490 kor, seven times more than the seventy kor of regular fertile land, as stated above. And this applies only to the rocky terrain of Eretz Yisrael, e.g., Hebron, whereas those parts of Eretz Yisrael that were not rocky produced even more, up to five hundred kor. And this applies only to a year when Eretz Yisrael is not blessed. However, with regard to a year when it was blessed, it is written: “And Isaac sowed in that land, and found in the same year a hundredfold” (Genesis 26:12). Isaac’s field produced one hundred times the normal yield, which according to the above calculations is five thousand kor, as stated in the baraita. § It is taught in a baraita that Rabbi Yosei said: A se’a of wheat in Judea would produce five se’a. How so? It would yield a se’a of flour; a se’a of fine flour; a se’a of bran fiber, from the outer layer of the grain; a se’a of coarse bran, i.e., flour mixed with bran fiber; and a se’a of cibarium [kiburaya], inferior flour. A certain Sadducee said to Rabbi Ḥanina: You are improving your land very well; my father left me one beit se’a of land in Eretz Yisrael and from it I am able to produce oil, from it I produce wine, from it I grow produce, from it I grow legumes, and with it I provide pasture from which my sheep graze. A certain Amorite once said to a resident of Eretz Yisrael: That palm tree which stands on the banks of the Jordan, how many dates are you able to pick from it? He said to him: Sixty kor. The Amorite said to him: You have not yet fully entered Eretz Yisrael and yet you have already succeeded in destroying it. We would pick off that tree 120 kor. The resident said to him: I too am speaking to you about only one side of the tree, as I have not yet picked the fruit off the other side. § Rav Ḥisda said: What is the meaning of that which is written: “And give you a pleasant land, the goodliest [tzvi] heritage” (Jeremiah 3:19)? Why is Eretz Yisrael likened to a deer [tzvi]? This comparison comes to tell you that just as with regard to this deer, its skin cannot contain its meat once it has been skinned, so too, Eretz Yisrael cannot contain its fruit once it has been picked, due to the great quantity of the produce. Alternatively, just as this deer is swifter than all the other beasts, so too Eretz Yisrael is swifter to ripen its fruit than all the other countries. The Gemara asks: If so, one can suggest the following comparison: Just as this deer is swift and its meat is not fatty, so too, Eretz Yisrael is swift to ripen its fruit but its fruit is not fat and juicy. The Gemara explains: For this reason the verse states: “Flowing with milk and honey” (Exodus 3:8), to say that its fruit is fat and juicier than milk and sweeter than honey. § The Gemara relates that when Rabbi Elazar ascended to Eretz Yisrael he said: I have been spared one curse. When they ordained him and awarded him the title of Rabbi, he said: I have been spared two. When they appointed him to sit in the council of Sages who dealt with the intercalation of the calendar, he said: I have been spared three. As it is stated: “And My hand shall be against the prophets that see vanity, and that divine lies; they shall not be in the council of My people, neither shall they be written in the register of the house of Israel, neither shall they enter into the land of Israel; and you shall know that I am the Lord God” (Ezekiel 13:9). “They shall not be in the council of My people,” this is referring to the council of the intercalation of the calendar; “neither shall they be written in the register of the house of Israel,” this is referring to ordination; “neither shall they enter into the land of Israel,” this is understood as per its plain meaning. Rabbi Elazar merited that these three curses were not fulfilled in him. § When Rabbi Zeira ascended to Eretz Yisrael he could not find a ferry to cross the Jordan River. He took hold of a rope that was strung across as a makeshift bridge and crossed the Jordan. A certain Sadducee said to him: Hasty people who put your mouths before your ears, when you said at the time of the giving of the Torah: “We will do” before “we will hear” (Exodus 24:7), you remain hasty to this day. Why couldn’t you wait a little longer to cross the river on a ferry? Rabbi Zeira said to him: This is a place where Moses and Aaron did not merit entering; who is to say that I will merit seeing this land? I hurried across before anything might occur to prevent my entrance into Eretz Yisrael. § Rabbi Abba would kiss the rocks of Akko, which was on the coast of Eretz Yisrael. Rabbi Ḥanina would repair its stumbling blocks, i.e., any potholes in the land, so that travelers would not fall and consequently speak ill of Eretz Yisrael. Rabbi Ammi and Rabbi Asi
דיון
שאלות
 • למה החליט רבי זירא לעלות לארץ ישראל?
 • מדוע מיהר רבי זירא?
 • איך עבר רבי זירא את הנהר?
 • איזה נהר היה זה?
 • מי היו האנשים שאמרו לו "הקדמתם פיכם לאזניכם"?
 • מה משמעת הביטוי: "הקדמתם פיכם לאזנכם"? כיצד אתם מבינים ביטוי זה?
נסו לחבר עוד שאלות על הסיפור הקטן הזה.

בחרו אחת מהשאלות, ונסחו לה כמה שיותר תשובות.
דיון
דיון מסכם
מה למדתם מהשאלות ששאלתם על הטקסטים?
מה הוסיפו לכם השאלות להבנה של הטקסט?
דף מספר 6 בסדרה דורשים את המדרש, דפים נוספים בסדרה:
1 2 3 4 5 7