Collection
סוגיית סרבנות הגט נמצאת על פרק יומה של החברה היהודית בישראל מזה שנים רבות. מאחר ולבית הדין הרבני סמכות בלעדית בכל הקשור לנישואין וגירושין במדינת ישראל, הרי שהליכי הגירושין המשפטיים בארץ נעשים על פי ההלכה היהודית. במצב הנוכחי החשש מפני ‘גט מעושה’ שלא ניתן על פי רצונם המלא של הגבר או האישה, יוצר מצבים של עיגון – קרי עיכוב מתן הגט על ידי הצד שאיננו מעוניין בכך, או שמבקש להפעיל לחץ באמצעות סרבנות הגט לקבלת תנאים טובים יותר בפירוקו של התא המשפחתי. מטרתו של ‘הסכם לכבוד הדדי’ למנוע אפשרות של סרבנות גט באמצעות הסכם בין בני הזוג המתחייבים זה לזו מתוך אחריות וכבוד הדדי. באסופה זו, דפי מקורות על סוגיות הליבה של נישואין וגירושין, אשר מטרתם להנגיש ללומד את אבני היסוד המעצבים את מוסד הנישואין והליכי הגירושין במסורת היהודית, ואת פס הקול אשר הביא לניסוחו של הסכם קדם הנישואין.