Collection
Sheets
FilterFilter icon
יום הכיפורים והעינוי במקורות חז"ל
נדבך נוסף בהליך העיון בנושא מהות יום כיפור ועינויו, על פי הצגתם במקורות חז"ל. דף המקורות מבוסס על שיעוריו של הרב אמנון דוקוב, כפי שהועבר במסגרת סדר בוקר בבית ועד לתורה בעתניאל
Save "Sheet 341403"
יום הכיפורים במשנה ובתוספתא
מהות יום הכיפורים ועינויו על פי הצגתם במשנה ובתוספת. דף המקורות מבוסס על שיעוריו של הרב אמנון דוקוב, כפי שהועבר במסגרת סדר בוקר בבית ועד לתורה בעתניאל
Save "Sheet 340917"
מצוות העינוי ביום הכיפורים במקרא
מהות יום הכיפורים ועינויו על פי הצגתם במקרא. דף המקורות מבוסס על שיעוריו של הרב אמנון דוקוב, כפי שהועבר במסגרת סדר בוקר בבית ועד לתורה בעתניאל
Save "Sheet 340496"