Table of Contentsתוכן העניינים
Toggle Reader Menu Display Settings
Midrashמדרש
Shir HaShirim Rabbahשיר השירים רבה
נוצר/נערך בישראל / בבל התלמודית (880 - 900 לספירה בקירוב). שיר השירים רבה הינו מדרש אגדי על מגילת שיר השירים. המדרש מצוטט בידי רש"י. שמעון דוראן, כאשר מצטט את...Read More ›קרא עוד ›
Composed in Talmudic Israel/Babylon (c.880 - c.900 CE). Shir ha-Shirim Rabbah (The Great Song of Songs) is a haggadic midrash on the Song of Songs, quoted by Rashi....Read More ›קרא עוד ›