Shimon Gershon Rosenberg

Rabbi Shimon Gershon Rosenberg, known as Rav Shagar for his acronym, was a Torah scholar and a religious postmodern thinker in the 20th and 21st centuries. His teachings draw upon chasidic teachings, the work of early Religious Zionist thinkers - particulary that of Rav Kook - and contemporary philosophy, with an eye toward deepening personal religious experience. In 1996 he established, together with Rabbi Yair Dreifuss, Yeshivat Siach Yitzchak, where he served as head of the yeshiva until his death.רב שגר נולד וגדל בירושלים, הוסמך לרבנות בתחילת שנת תשל"ו. בשנות השמונים לימד כר"מ בישיבת הכותל. ב-1984 היה ממקימי הישיבה הגבוהה 'שפע'. בראשות הישיבה עמדו יחד איתו הרב עדין שטיינזלץ והרב מנחם פרומן. בשנת תשמ"ט עמד במשך שנה אחת בראש בית המדרש של מעלה – המרכז לציונות דתית, יחד עם הרב יואל בן נון ופרופ' שלום רוזנברג. בסוף שנת תשנ"ו הקים את ישיבת שיח יצחק יחד עם הרב יאיר דרייפוס, שם שימש כראש ישיבה עד לפטירתו. בחייו ובלימודו ביקש הרב אמת דתית נוקבת. רוחב אופקיו לא מנע ממנו את הקשר העמוק לתלמוד. להיפך, עיקר עיסוקו היה בלימוד גמרא בעיון ולכך הקדיש את רוב כוחותיו הפיזיים והנפשיים, בהתמדה עצומה וללא לאות. התחדשות דרכי הלימוד והלמדנות הישיבתית העסיקה אותו עוד בהיותו בחור ישיבה צעיר וכל חייו חיפש דרכים חדשות בהבנת הסוגיות מתוך חתירה בלתי פוסקת לאמת. שעות רבות הקדיש הרב להוראה ולשיח ועצה עם תלמידיו שהיו קשורים עימו בלב ונפש. הוא זכה להעמיד תלמידים הרבה, מהם רבים המשמשים כאנשי חינוך וכראשי מוסדות תורניים וממשיכים את דרכו. עמדו לו תלמידים גם מבין אלה שרק למדו בספריו ולא למדו אצלו באופן ישיר.