Rabbi of the Community Synagogue of Monsey, New York, and senior Rosh Yeshiva at Yeshiva University's RIETS and Professor of Jewish Medical Ethics and Biology at Yeshiva College. He is a son-in-law of R' Moshe Feinstein, and himself a noted expert on Jewish medical ethics and their relationship to Halakha.רב של "קהילה ד'מונסי" בניו יורק, פרופסור לביולוגיה, ומראשי הישיבה בישיבת ר' יצחק אלחנן. הוא חתנו של רב משה פיינשטיין, ונודע כמומחה בעניני אתיקה רפואית.