Kalonymus Kalman Epstein

מגדולי החסידות בפולין במאה ה-18/19. באחד מביקוריו של ר' אלימלך מליז'נסק בקרקוב, פגש אותו ר' קלונימוס קלמן והושפע ממנו מאוד. במשך הזמן התקרב לחסידות ונעשה לתלמידם של ר' אלימלך ושל תלמידו, החוזה מלובלין. ספרו של ר' קלונימוס קלמן, "מאור ושמש", הערוך במתכונת של פירושים לפרשיות השבוע, כולל ציטוטי מאמרים מאדמו"רים רבים, נעשה כעין ספר מייצג של החסידות הפולנית בליז'נסק ובלובלין. הספר יצא לאור בשנת 1842, ונעשה מקובל וחשוב עד כדי כך שהכניסוהו למקראות גדולות לצד הפרשנים הקלאסיים של ימי הביניים.
Works on Sefaria