Avraham Maskil L'Eitan

Early 19th Century scholar and author.תלמיד חכם ורב ברוסיה הלבנה בתחילת המאה ה-19, מחבר הספר 'משכיל לאיתן' ואבי השושלת בשם זה. גם חיבר: 'נחל איתן' על רמב"ם, 'מצפה איתן' הגהות על הש"ס, 'יד אברהם' על שולחן ערוך יורה דעה, 'יד איתן' הגהות על הרמב"ם, ו'אהבת איתן' על עין יעקב.