Kiddush II: Practical Issues קידוש (ב): למעשה

Click here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org

דְּאָמַר רַב: כְּשֵׁם שֶׁהַשַּׁבָּת קוֹבַעַת לְמַעֲשֵׂר, כָּךְ שַׁבָּת קוֹבַעַת לְקִידּוּשׁ.

For Rav said: just as Shabbat makes [eating] established for [obligation in] tithing [so that produce must be tithed before eating], so Shabbat makes [eating] established [for obligation in] kiddush.

כך קובעת לקידוש - שאסור לטעום עד שיקדש אלמא משחשיכה היא חשובה סעודת שבת מאליה:

So it makes [eating] established [for obligation in] kiddush- That it is prohibited to taste [food] until he recites kiddush, therefore from when it becomes dark it is automatically considered a Shabbat meal.

(ד) אסור לטעום כלום קודם שיקדש ואפילו מים.

It is prohibited to taste anything prior to reciting kiddush, even water.

רב דוד אויערבאך, הליכות ביתה, טו:כא, כב

אשה המדלקת נרות שבת, כיון שמצד המנהג היא מקבלת עליה השבת בהדלקתה, אסורה לאכול או לשתות משעה שהדליקה עד לאחר הקידוש…הדליקה נרות מבעוד יום….קודם בין השמשות יש להקל לה במקום צער אם אינה יכולה לקדש עתה….

Rav David Auerbach Halichot Beitah 15:21, 22

A woman who lights Shabbat candles, since from the perspective of custom she accepts Shabbat upon herself through her lighting, she is prohibited to eat or drink from the time that she lit until after kiddush…If she lit candles while it was still daytime…before bein ha-shemashot [the time between halachic sunset and nightfall] one can be lenient for her in a situation of distress if she cannot recite kiddush now…

...וּמִצְוָה לְבָרֵךְ עַל הַיַּיִן בְּיוֹם הַשַּׁבָּת קֹדֶם שֶׁיִּסְעֹד סְעֻדָּה שְׁנִיָּה. וְזֶה הוּא הַנִּקְרָא קִדּוּשָׁא רַבָּה. מְבָרֵךְ בּוֹרֵא פְּרִי הַגָּפֶן בִּלְבַד וְשׁוֹתֶה וְאַחַר כָּךְ יִטּל יָדָיו וְיִסְעֹד. וְאָסוּר לוֹ לְאָדָם שֶׁיִּטְעֹם כְּלוּם קֹדֶם שֶׁיְּקַדֵּשׁ.

…It is a mitzva to recite the beracha on wine on Shabbat before he eats the second meal [the first daytime meal], and this is called kiddusha rabba, he recites only borei peri ha-gafen and drinks, and afterwards washes his hands and feasts, and it is prohibited for a person to taste anything before reciting kiddush.

(א) ואסור לו לאדם וכו'. כתב הראב''ד ז''ל בחיי ראשי אם מסברא אמרה לא סבר מימיו סברא פחותה מזו ולפי שקראוהו קדושא רבא יצא לו, ואינו כלום שכבר נתקדש היום בכניסתו על היין קודם שיטעום

“It is prohibited for a person to taste anything before he recites kiddush” Avraham says: By my life, if he said this based on reasoning, then he never reasoned a poorer reason than this in his life, and since they [the sages] called it kiddusha rabba it came to him [Rambam] thus. But it is nothing, for the day was already sanctified over wine when it came in before he tasted [anything]…

(ו) (ו) ושלא יטעום קודם לו וכו' - וגם הנשים שייכים בענין זה דכל מילי דשבת איש ואשה שוין [אחרונים]:

That they should not taste [food] before it etc. And women are also included in this matter, for in every matter of Shabbat men and women are equal [later authorities].

(ג) אסור לו להתעסק בצרכיו או לילך לדרך עד שיתפלל תפלת י"ח (ויש מקילין לאחר שאמרו מקצת ברכות קודם שאמרו ברוך שאמר וטוב להחמיר בזה) (תרומת הדשן סי' י"ח) ולא לאכול ולא לשתות אבל מים מותר לשתות קודם תפלה בין בחול ובין בשבת ויום טוב וכן אוכלין ומשקין לרפואה מותר:

(ד) הצמא והרעב הרי הם בכלל החולים אם יש בו יכולת לכוין דעתו יתפלל ואם לאו אם רצה אל יתפלל עד שיאכל וישתה:

It is prohibited for him to occupy himself with his needs or to go on the road until he recites the Shemoneh Esrei prayer (Rema: there are those who are lenient after they say a few berachot before they say baruch she-amar, and it is good to be stringent with this)(Terumat Ha-Deshen 18) and not to eat and not to drink, but it is is permissible to drink water before prayer, whether on a weekday or on Shabbat or Yom Tov, and so food and drink for medical purposes are permissible. The thirsty and the hungry are in the category of the ill if he has the ability to focus his thoughts he should pray, and if not, if he wants, he shouldn’t pray until he eats and drinks.

לשתות מים בבקר קודם תפלה מותר מפני שעדיין לא חל עליו חובת קידוש.

…To drink water in the morning before prayer is permitted, since the obligation of kiddush is not yet incumbent on him.

(ב) חובת קידוש - ומי שהותר לו לאכול ולשתות קודם תפלה כגון שהוא לרפואה וכדלעיל סימן פ"ט ס"ג פשוט דצריך לקדש מתחלה:

The obligation of kiddush – And someone to whom it is permitted to eat and drink before tefilla, as when it is for healing and as above 89:3, it is simple that he needs to recite kiddush first.

שמירת שבת כהלכתה נב:יב והערה לד, הערה מה

חולה שצריך לאכול דברי-מאפה מחמשת מיני הדגן בשבת בבוקר קודם שיתפלל, יקדש לפני שיאכל…הערה לד: שבהם אפשר לקיים דין קידוש במקום סעודה. הערה מה: ושמעתי מהגרש”ז אויערבך שליט”א, דאף אם הנשים אוכלות אכילה ארעית לפני התפילה, ופעמים משום חולשה אף אוכלות פרוסת עוגה, מסתבר דאינן צריכות לקדש, דמה שמובא בסי’ רפט בביה”ל [=בביאור הלכה] ד”ה [=דיבור המתחיל] חובת, היינו לגבי חולה שצריך לאכול אכילת קבע, אבל אם סגי לו באכילת ארעית לא יקדש…

Rav Yehoshua Neuwirth, Shemirat Shabbat Ke-hilchetah 52:12, notes 34 and 45

An ill person who needs to eat baked goods from the five species of grain on Shabbat morning before praying, should recite kiddush before eating…Note 34: For with them it is possible to fulfill the halachic requirement of kiddush in the location of the meal…Note 45: And I heard from Rav Shlomo Zalman Auerbach that even if women eat an informal snack prior to prayer, and sometimes out of weakness even eat a slice of cake, it stands to reason that they do not need to recite kiddush, for what that is brought in siman 289 in the Bei’ur Halacha s.v. Chovat, is regarding a sick person who needs to eat a fixed meal, but if an informal snack suffices for him, he should not recite kiddush.

שמירת שבת כהלכתה נב:יג

…אם היא רגילה לאכול מיד אחרי שאמרה איזו בקשה…ואילו תפילת שחרית אינה מתפללת כלל או שמתפללת שחרית אחרי שאכלה, הרי כיון שאמרה בקשה עם קומה ממיטתה—מוטל עליה החיוב לקדש, ואסור לה אפילו לשתות מים…

Rav Yehoshua Neuwirth, Shemirat Shabbat Ke-hilchetah 52:13

If she is accustomed to eat immediately after she says some prayer of request…but she doesn’t pray tefillat Shacharit at all, or she prays Shacharit after she has eaten, behold since she said her request upon her arising from her bed—the obligation to recite kiddush is incumbent upon her, and it is prohibited for her even to drink water…

שו”ת מנחת יצחק ד:כח

…בשעת הדחק יש לצרף מה דאיתא…בשם חי’ מהר”ם חלאוה (פסחים ק”ו), שהעיד בשם מורו הרשב”א, דנשים פטורות מקידוש שחרית עיי”ש…

Responsa Minchat Yitzchak IV 28

…In a pressing situation one can combine [for leniency for a woman to eat prior to kiddush] that which appears…in the name of Maharam Chalava (Pesachim 106), who testified in the name of his teacher Rashba that women are exempt from kiddusha rabba, see there….

תלמוד ירושלמי פסחים י:ה

תני כל שכתב מקרא קודש צריך להזכיר בו זמן.

Yerushalmi Pesachim 10:5

It was taught [in a baraita]: Everything written as a mikra kodesh [day of assembly], one needs to mention time [she-hechiyyanu] on it.

(כג) כָּל לֵילֵי יוֹם טוֹב וּבְלֵיל יוֹם הַכִּפּוּרִים אוֹמְרִים שֶׁהֶחֱיָנוּ. וּבִשְׁבִיעִי שֶׁל פֶּסַח אֵין מְבָרְכִין שֶׁהֶחֱיָנוּ מִפְּנֵי שֶׁאֵינוֹ רֶגֶל בִּפְנֵי עַצְמוֹ וּכְבָר בֵּרֵךְ עַל הַזְּמַן בִּתְחִלַּת הַפֶּסַח:

All nights of Yom Tov, and on the night of Yom Kippur, we say she-hechiyyanu. And on the seventh of Pesach, we don’t recite the beracha of she-hechiyyanu, since it is not a festival in its own right, and one has already recited the beracha over time at the beginning of Pesach.

וְאָמַר רַבָּה: כִּי הֲוֵינָא בֵּי רַב הוּנָא, אִיבַּעְיָא לַן: מַהוּ לוֹמַר זְמַן בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה וּבְיוֹם הַכִּפּוּרִים?...רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַויְיהוּ: אֵין אוֹמֵר זְמַן אֶלָּא בְּשָׁלֹשׁ רְגָלִים...מִכׇּל מָקוֹם — בָּעִינַן כּוֹס?...וְהִלְכְתָא: אוֹמֵר זְמַן בְּרֹאשׁ הַשָּׁנָה וְיוֹם הַכִּפּוּרִים. וְהִלְכְתָא: זְמַן — אוֹמְרוֹ אֲפִילּוּ בַּשּׁוּק.

Rabba said: When I was at the beit midrash of Rav Huna it was asked of us: What is [the halacha regarding] saying time [she-hechiyyanu] on Rosh Ha-shana and on Yom Kippur?…Rav and Shemuel, for they both said: One only says time [she-hechiyyanu] on the three pilgrimage festivals…In any case, do we require a cup [of wine]?…The halacha is: one recites time [she-hechiyyanu] on Rosh Ha-shana and on Yom Kippur, and the halacha is: time [she-hechiyyanyu], one recites it even in the marketplace.

שכל שאפשר בכוס ראוי לסדרו עם שאר הברכות על הכוס.

For whenever it is possible [to recite] over a cup [of wine], it is fitting to say it in order with the other berachot [of kiddush] over a cup.

ואמרי' פרק הרואה בירושלמי המדליק נר בלילי יו"ט אומר אקבו"צ להדליק. נר לכבוד יו"ט ואין צריך לומר זמן.

We say in the last chapter of Berachot in the Yerushalmi: One who lights a candle on the nights of Yom Tov says: “Who has sanctified us with His commandments and commanded us to light a candle in honor of Yom Tov” and does not need to say time [she-hechiyyanu].”

חסד לאלפים רסג:ה

המדליק יברך אקב”ו [=אשר קדשנו במצוותיו וציוונו] להדליק נר של שבת, ובי”ט [=וביום טוב] להדליק נר של יו”ט [=יום טוב], אבל אין לברך זמן על הדלקת הנרות, ורבות בנות שגו בזה…

Chessed La-alafim 263:5

The one who lights recites “Who has sanctified us with His commandments and commanded us to light a candle of Shabbat.” And on Yom Tov, “to light a candle of Yom Tov.” But one should not recite the beracha of time [she-hechiyyanu] over candle-lighting, and many women have erred in this…

שו”ת יחוה דעת ג:לד

נשים שנהגו לברך שהחיינו בעת הדלקת הנרות של יום טוב, אין למנהגם כל יסוד בהלכה, ונכון שיפסיקו לנהוג כן, ויכוונו לצאת ידי חובת ברכת שהחיינו בקידוש של יום טוב, כתקנת חכמים.

Responsa Yechaveh Da'at III 34

Women who had the practice to recite the beracha of she-hechiyyanu at the time of lighting the candles of Yom Tov, their practice has no foundation in Halacha, and it is correct that they cease to practice thus, but intend to discharge the obligation of the beracha of she-hechiyyanu at kiddush of Yom Tov, as our sages enacted.

ויפה כיון לענ"ד לערער על מנהג הנשים המברכות שהחיינו על הדלקת נר די"ט. וטענותיו גדולות מחמת שלא נזכר בשום פוסק... ועוד דלא עדיף מברכת שהחיינו דעשיית סוכה שנזכר בש"ס ואנו סומכים על של קידוש. הא ודאי קשיא טובא. וחיי דמר שמיום עמדי על דעתי היה ג"כ דבר תמוה בעיני ורציתי למחות באשתי. מטעם זה:

(ג) זמן שמברכות הנשים על הדלקת הנר די"ט א"ל יסוד ומ"מ א"צ למחות בהן בחזקת היד
ואעפ"כ לא עשיתי מעשה והנחתי לה מנהגה המוחזק בידה. כי באמת חשש ברכה לבטלה (כמו שחשב מעכ"ת) אין כאן לענ"ד. שאלמלא היא רוצה שלא לצאת ידי חובת ברכת הזמן ע"י בעלה. מי ימחה בידה לברך לעצמה ברכה שהיא חייבת בה בלי ספק (דהני נשי הואיל ואיתנהו בשמירה ובזכירה ובשמחת י"ט. פשיטא דבעו ברוכי זמן נמי) ואף בלא ההדלקה יכולה לברך שהחיינו מיד בכניסת י"ט. דקיי"ל זמן אומרו אפי' בשוק. אלא היכא דאיכא כסא סמכינן ליה עליה. מיהא לאו ברכה לבטלה היא כה"ג נמי. לפי שהיום גורם לברכת הזמן כנז'. ומשום דסמכא ליה אהדלקת הנר. לא גרע בהכי. ושפיר דמי. כיון שהוא בא תחלה ובו ניכר כבוד י"ט ושמחתו:

(ד) על כן אמרתי לעצמי הנח להן מנהגן שהוא ירושה להן מאבותיהן ועשו כן בפני גדולי עולם ז"ל... וטוב בעיני (ללמוד זכות בכך על המנהג) לברך. אם הייתי מוצא לי סעד וסמך בדברי הפוסקים ז"ל:

(ה) אבל עדיין לא ראיתי בשום א' מספרי הפסק המפורסמים שיזכירוהו. ולכן קשה בעיני שיעשו להם הנשים מנהג לעצמן בלי יסוד מוסד.

He [the questioner] was correct, in my humble opinion, to protest the custom of women who recite the beracha of she-hechiyyanu over lighting the candle of Yom Tov, and his claims are great since it [the custom] is not mentioned by any halachic authority…And further, that it is no better than the beracha of she-hechiyyanu on making a sukka, which is mentioned in the Talmud and we rely on [the she-hechiyyanu] of kiddush. Therefore, certainly it is a good question, and by master’s life that from the day on which I stood on my own cognizance it was also an astonishing matter in my eyes and I wanted to reprove my wife, for this reason. And even so, I did not take action and I left her her custom which was held in her hand, for in truth a concern of a beracha in vain (as his honor thought) is not [present] here in my humble opinion. For if she wished not to discharge the obligation of the beracha of time [she-hechiyyanu] through her husband, then who would reprove her for reciting a beracha for herself, a beracha in which she is obligated without a doubt (“for these women, since they are included in keeping and remembering” and in simchat Yom Tov, it is clear that they must also recite the beracha of time [she-hechiyyanu])? And even without the lighting, she can recite she-hechiyyanu immediately at the onset of Yom Tov, for we maintain that time [she-hechiyyanu], one can say even in the marketplace, but where there is a cup, we attach it [the beracha] to it [the cup]. Nevertheless, it is also not a beracha in vain in such a case, because the day brings about [the obligation] in the beracha of time [she-hechiyyanu], as was mentioned. And it is no worse because she attaches it to lighting a candle. And it is fine, because it [the candle-lighting] comes first and with it the honor of Yom Tov and its rejoicing are recognizable. Therefore, I said to myself: Allow them [women] their custom, which is an inheritance to them from their fathers and they acted thus before the great ones of blessed memory…And it would be fitting in my eyes (to teach favorably of the custom) to recite the beracha, were I to find a support and basis in the words of the halachic authorities of blessed memory. But I still haven’t seen a single known book of halachic rulings that mention it. Therefore, it is difficult in my eyes that women make their own custom without an established foundation.

...ונשים שלנו מברכות גם 'שהחיינו' בעת הדלקת הנרות ביום טוב, ואין למחות בידן, דעל פי רוב בערב יום טוב מדליקות לעת ערב ממש, וקאי 'שהחיינו' על יום טוב. ויש מפקפקים בזה, והנח להן לבנות ישראל מנהגן. וביום הכיפורים יש מברכין ויש שאין מברכין, ואנחנו נהגנו לברך.

…Our women also recite the beracha of she-hechiyyanu at the time of lighting candles on Yom Tov and one should not protest them, for on the whole on the evening of Yom Tov they light really at evening time, and she-hechiyyanu applies to Yom Tov. And there are those who raise questions with this, and [we should] allow the daughters of Israel their custom. And on Yom Kippur, there are those who recite the beracha and those who don’t recite the beracha and our custom has been to recite the beracha.

לנשים הנוהגות לברך זמן על הדלקת הנר אם היא מקדשת לעצמה קידוש היום מאיזה סיבה דלא תוכל לברך עוד זמן על הקידוש דנפטרת בברכה שברכה על הנר.

For women who have the custom to recite the beracha of time [she-hechiyyanu] over candle-lighting, if she recites kiddush for herself for whatever reason, she cannot recite the beracha of time [she-hechiyyanu] again over kiddush, for she has become exempt through the beracha that she recited over the candle.

שו”ת שבט הלוי ג:סט

אבל יש ליישב גם מנהג הנשים כהיום שמברכים שהחיינו על הדלקת נרות ומברכים גם שהחיינו שלאחר קידוש על כוס שלהם, דבשעת הדלקה אין דעתם כלל על מצות מצה אלא על קבלת יום טוב …וכן נוהג דין בדידן והנח להם לישראל…

Responsa Shevet ha-Levi III 69

But one can also justify the custom of women, as today when they recite the beracha of she-hechiyyanu over candle-lighting and also recite she-hechiyyanu after kiddush over their cup, that at the time of lighting their minds are not at all on the mitzva of matza, but on accepting Yom Tov…and so the halacha is practiced among us, and allow Israel…

(מה) (מה) וצריך לחזור ולהדליק - ואפילו הש"ץ שבירך בביהכ"נ צריך לחזור ולהדליק בביתו דיש חיוב על כל אחד להדליק בביתו ומ"מ לא יחזיר לומר בביתו ברכת שהחיינו אם לא שמדליק להוציא אשתו וב"ב:

One must go back and light – Even a shali’ach tzibbur who recited the beracha in synagogue must go back and light [Chanuka candles] in his home, for there is an obligation on each person to light [Chanuka candles] in his home, and in any case he should not repeat the beracha of she-hechiyyanu in his home unless he lights to discharge the obligation of his wife and members of his household.

רב ישעיה נויבירט, שמירת שבת כהלכתה, ב מד:ד

מי שבירך ברכת שהחיינו בשעת הדלקת הנרות, לא יחזור ויברך ברכה זו בשעת הקידוש, אלא אם כן הוא צריך להוציא את בני ביתו בקידוש ובברכת “שהחיינו.”

Rav Yehoshua Neuwirth, Shemirat Shabbat Ke-hilchetah, II 44:4

One who recited the beracha of she-hechiyyanu at the time of candle-lighting, should not go back and recite this beracha at the time of kiddush, unless he needs to discharge the obligation of his household members in kiddush and in the beracha of “she-hechiyyanu.”

רב דוד אויערבאך, הליכות ביתה יד הערה קמג

ונראה דבכה”ג [=דבכהאי גוונא] שהאשה מקדשת לעצמה וכן איש המדליק נרות דעדיף יותר שלא יברכו שהחיינו בהדלקה אלא בקידוש משום דמצוה לאומרה על הכוס.

Rav David Auerbach, Halichot Beitah 14, n. 143

It seems that in such cases, when a woman recites kiddush for herself, and similarly [when] a man lights candles, that it is preferable that they not recite she-hechiyyanu upon lighting, but rather at kiddush, since it is a mitzva to say it [she-hechiyyanu] over a cup [of wine].

שו”ת שבט הלוי ג:סט

ע”ד [=על דבר] קידוש בליל יום טוב דנוהגים הנשים לברך ברכת שהחינו בעת הדלקת נרות, והבעל מברך שהחיינו בסוף קידוש, נמצא האשה שכבר יוצאת ידי שהחיינו א”כ [=אם כן] אמן שהיא עונה אחר ברכת שהחיינו של הבעל הוי הפסק בין קידוש לשתי[ה]….ובעניותי יראה דבליל פסח לא הוי הפסק וכן בליל סוכות יראה דלא הוי הפסק, ובליל שבועות הוי הפסק ואז באמת לא תענה אמן זה, וטעמא דילי דבליל פסח השהחיינו בא על כמה דברים, על היו”ט [=היום טוב], על מצות מצה ומרור, על מצוות ספור יצי”מ [=יציאת מצרים] ומצות הלילה, והאשה בשעה שמדלקת לא מכוונת או לא תכוון רק על מצוות הדלקת נרות שבאה מחמת יום טוב, ועדיין יש לה הזכות על השהחיינו של שאר מצות הלילה ונהי דלברך פעמים ממש אין מקום לפי מנהג שלנו אבל אם היא מכוונת לצאת בשהחיינו של הבעל לידי שהחיינו של מצה ומרור וכו’ אין עול בדבר וא”כ [=ואם כן] אין האמן עכ”פ [=על כל פנים] הפסק…..וכיו”ב י”ל [=וכיוצא בזה יש לומר] גם בליל סוכה דהשהחיינו בא על יום טוב ועל מצות סוכה, והיא מכוונת בהדלקת נרות לצאת רק לידי יום טוב יש לה הזכות עדיין על שהחיינו של סוכה…

Shevet Ha-Levi III 69

Regarding the matter of kiddush on Yom Tov night, that women have the practice to recite the beracha of she-hechiyyanu at the time of candle-lighting, and the husband recites she-hechiyyanu at the end of kiddush, it turns out that the wife has already discharged the obligation of she-hechiyyanu. If so, the “amen” that she responds after the husband’s beracha of she-hechiyyanu is a hefsek [break] between kiddush and drinking…In my humble opinion it seems that on Pesach night it is not a hefsek and also on Sukkot night it is not a hefsek, and on Shavuot night it is a hefsek and then she really shouldn’t respond “amen,” and my reasoning is that on Pesach night she-hechiyyanu comes for a number of matters, for Yom Tov, for the mitzvot of matza and maror, for the mitzva of telling the story of yetzi’at Mitzrayim and the mitzvot of the night, and the woman at the time that she lights only intends it—or should only intend it—for the mitzva of lighting candles which comes on account of Yom Tov, and still she has the privilege of she-hechiyyanu for the other mitzvot of the night. And given that there is no place in accordance with our custom to actually recite the beracha twice, but if she intends to discharge through the husband’s she-hechiyyanu the she-hechiyyanu of matza and maror, etc., there is no fault in the matter and if so the “amen” in any case is not a hefsek…And similarly one can say on Sukkot night when she-hechiyyanu comes for Yom Tov and for the mitzva of the sukka, and she intends in her candle-lighting to discharge only Yom Tov, she still has the privilege of she-hechiyyanu for the sukka…

שו”ת אגרות משה או”ח ד קא:א

בדבר מנהגנו שהאשה מברכת זמן ביום טוב בשעת הדלקת הנרות אם רשאה לענות אמן על הזמן שמברך בעלה על הכוס בקידוש היום מחשש הפסק בין ברכת היין לשתייתה כיון דהיא כבר נפטרה מברכת הזמן, הנה פשוט שלדינא אין ספק דהא זה מאות בשנים שהנשים מברכות זמן בשעה שמדליקין את הנרות ביום טוב כי אף שלכאורה היה יותר טוב שלא יברכו זמן מאחר שיהיה כוס של קידוש לברך עליו גם זמן דיותר עדיף לברך זמן על הכוס….ואם היה איסור לענות אמן מדין הפסק בין הברכה להשתיה היה טעם גדול למחות ולהחשיב זה למנהג בטעות, ואף שאיכא עצה שלא תענה אמן, לבד שלא יזהרו בזה הרי זה גופא אסור לגרום שלא לענות אמן על ברכה דהוא חיוב גדול לענות אמן אף כשלא צריך לצאת בהברכה כדתנן בברכות דף נ”א ע”ב…..אלא ודאי שאין בזה שום איסור משום שצריכה לענות אמן ואין בזה משום הפסק. והטעם נראה דכיון דאצל המקדש היא ברכה הצריכה ואינו הפסק לדידיה אין זה הפסק גם לגבי השומעין היוצאין ממנו…

Responsa Iggerot Moshe OC IV 101:1

Regarding our custom that the woman recites the beracha of time [she-hechiyyanu] on Yom Tov at the time of candle-lighting, if she is permitted to respond “amen” to the beracha of time [she-hechiyyanu] that her husband recites over the cup at kiddush, out of concern for a hefsek [break] between the beracha over the wine and her drinking, since she has already discharged the obligation of the beracha of time [she-hechiyyanu]. Behold, it is simple that according to the halacha there is no doubt that for hundreds of years women have recited the beracha of time [she-hechiyyanu] when they light the Yom Tov candles, for even though that it would seem better that they not recite the beracha of time [she-hechiyyanu], since there will be a cup for kiddush over which to also recite the beracha of time [she-hechiyyanu], since it is preferable to recite the beracha of time [she-hechiyyanu] over the cup…If it were prohibited to respond “amen” based on the law of hefsek between the beracha and drinking, there would be great reason to protest and to consider this a mistaken custom. And even though there is a suggestion that she not respond “amen,” aside from [the fact] that they [women] will not be careful with this, behold this itself is prohibited, to cause someone not to respond “amen” to a beracha, for it is a great obligation to respond “amen” even when one does not need to discharge [one’s obligation with] the beracha, as is taught in a mishna in Berachot 51b…Rather, there is certainly no prohibition in this, since she needs to respond “amen,” and this is not a hefsek at all. And the reason seems to be that, since it is a required beracha for the one who recites kiddush and is not a hefsek for him, then it is also not a hefsek for the listeners who discharge their obligation [in kiddush] through him…

נשיי דנהיגין דלא למיעבד עובדא באפוקי שובתא אינו מנהג. עד יפני סדרה מנהג. בתריי' ובחמשתה אינו מנהג עד יתפני תענית' מנהג. יומא דערובתה אינו מנהג מן מנחתה ולעיל מנהג יומא דירחא מנהג. א"ר זעירה נשייא דנהגן דלא למישתייה מן דאב עליל מנהג.

Women who have the practice not to perform labor on Motza’ei Shabbat, it is not a [valid] custom. Until tefillot end, it is a [valid] custom. On Mondays and on Thursdays, it is not a [valid] custom. Until a fast day ends, it is a [valid] custom. On the day of Hoshana Rabba, it is not a [valid] custom. From the time of mincha and onward, it is a [valid] custom. On Rosh Chodesh, it is a [valid] custom. Rabbi Ze’ira said: Women who have the practice not to weave from when Av begins, it is a [valid] custom.

For Dear Life, Shaindy Shiff, Mishpacha 16.9.20

“V’kiyemanu.” The candle in my hand trembles slightly as I return to the present. Hashem had sustained me…. It had taken months to regain my strength. But I was alive.…I’d been granted a reprieve….I had another chance to be a wife, a mother, a daughter, a sister. I still had so much to accomplish, a relationship with Hashem to keep building, purpose and meaning to seek. I touched the candle to the wick: a sputter, and then a flame arose. Another, and another, one for every soul in my home. The past year was nearly behind us, and now it was time to plead for more of the greatest gift of all: life.

...והני נשי הואיל ואיתנהו בשמירה איתנהו בזכירה ומוציאות את האנשים הואיל וחייבות מן התורה כמותם:

…These women, since they are included in “keeping” they are included in “remembering” and they discharge the obligation of men, since they are obligated on a Torah level like them.

דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: אֵין קִידּוּשׁ אֶלָּא בִּמְקוֹם סְעוּדָה.

For Shemuel said: Kiddush is only in the location of a meal.

איברא, קידוש היום מדאורייתא, כמו שמפורש בפרק מי שמתו (ברכות דף כ:). ולא נחלק אדם בדבר זה. וההיא דפרק אין עומדין (שם): א"ר חייא ברבי אבא א"ר יוחנן: אנשי כנסת הגדולה, תקנו להם לישראל, ברכות ותפלות קדושות והבדלות. על כרחין, לאו עיקרן של דברים ממש קאמר...אלא שעיקרן דבר תורה...וכן קידוש היום, לזכור אותו בכניסתו, כעין שבח וקילוס, כענין מאמר' (שבת דף קיט): רבי חנינא שהיה אומר: נצא ונקבל פני שבת מלכתא כו'. והיה מקלס ואומר: בואי כלה, בואי כלה, וכיוצא בזה, בקריאת פסוקי קדושת השבת, בקריאת: ויכולו, או: ושמרו בני ישראל את השבת, וכיוצא באלו. וכל אחד ואחד אומר, כפי שיזומן לו מעניני שבחו, וקדושתו, והזכרת קדושתו, ובעל פה, ובלא שום נקיטת חפץ: לא כוסו, ולא פתו. באו הם, ותקנו לכל, נוסח אחד, במקום סעודה, ובחפץ. ותקנו שיזכירו קדושתו על היין, לפי שאין אומרים שירה אלא על היין. ותקנו להזכירו בתפלה, וקבעו לו ברכה רביעית.

Indeed, kiddush is obligatory on a Torah level, as is explicit in the third chapter ofBerachot (20b). And no one disputes this. And that statement in the fifth chapter of Berachot: Rabbi Chiyya son of Rabbi Abba said Rabbi Yochanan said: The men of the Great Assembly enacted for Israel berachot and tefillot, kiddushes and havdalas. Perforce, it is not referring to the very essence of the things…rather that their essence is a matter of Torah law…kiddush is to mention it [Shabbat] as it comes in, as a sort of praise and tribute, like their statement (Shabbat 119): Rabbi Chanina would say, let’s go out and welcome Shabbat the queen. And he would praise and say: Come bride, come bride, and the like, reading verses regarding the sanctity of Shabbat, reading va-yechulu [the end of creation] or “and the children of Israel kept Shabbat” and the like. And each and every person says what occurs to him in the matters of its [Shabbat’s] praise and sanctity, by heart and without holding any object, neither his cup nor his bread. They [the men of the Great Assembly] came and they established one text for all in the location of the meal and with an object. And they enacted that they mention [Shabbat’s] sanctity over wine, since we only recite song over wine. And they enacted to mention it in prayer and they established for it the fourth beracha [of the Shabbat amida].

קידוש היום דאורייתא בלא יין ורבנן תקנו על היין... ונ"ל דמדאוריי' בקידוש שאמר בתפל' סגי דקרא כתיב זכור את יום השבת והרי זכר אותו וקידוש במקום סעוד' רבנן תקנוהו...

[The obligation of] kiddush on a Torah level is without wine and our sages enacted [saying it] over wine…And it seems to me that on a Torah level, the kiddush that he said in tefilla suffices, for in the verse it is written “remember Shabbat” and behold he has mentioned it. And [the requirement of] kiddush in the location of a meal, our sages enacted…

לענ"ד מוכח כן ממה דלא מקדשין ביוה"כ שחל בשבת לצאת ידי קידוש דשבת דאורייתא. ע"כ משום דיוצאים בתפלה... וגם לכאורה לאו דוקא תפלה אלא דכל שמזכיר שבת ואומר שבתא טבתא ג"כ יוצא. דמ"מ הזכיר שבת. ודו"ק:

In my humble opinion, it is proven thus from [the fact] that we don’t recite kiddush on Yom Kippur that falls out on Shabbat in order to discharge the Torah-level obligation of kiddush. Perforce that it is because we discharge the obligation in tefilla…And also it would seem not specifically prayer, but anyone who mentions Shabbat, and says “Good Shabbos” would also discharge the obligation, for in any case he mentioned Shabbat. Explore it and you’ll find it simple.

אני תמה מאוד על האחרונים עמג"א סי' רע"א סק"א שכתב דבתפלת שבת יוצא ידי קידוש כי על היין הוא רק מד"ס...ולדידי תמוה מאוד כיון דבנוסח התפלה של ליל שבת אין אנו מזכירין יציאת מצרים ודאי א"י מן התורה כלל ומימרא מפורשת הוא בלי חולק דנלמד בגז"ש ע"כ ודאי אם לא הזכיר בקידוש באיזה נוסח שאומר לכבוד היום יציאת מצרים א"י מן התורה כלל ואין אנו יוצאין מן התורה בתפלת שבת כלל.

I am very astonished at the later authorities, see Magen Avraham 271:1, who wrote that through the tefilla of Shabbat one discharges the obligation of kiddush, for [making it] on wine is only a rabbinic obligation…And to me it is very surprising, since in the text of tefilla on the night of Shabbat we don’t mention yetzi’at Mitzrayim, [so] we certainly don’t discharge our Torah obligation at all. And it is an explicit undisputed Amoraic statement that is learned from a gezeira shava, perforce certainly if one did not mention yetzi’at Mitzrayim in kiddush in whichever text that one says in honor of the day, one has not discharged the Torah obligation at all, and we do not discharge the Torah obligation [of kiddush] through tefilla on Shabbat at all…

דמצות צריכות כונה לצאת בעשיית המצוה ומסתמא אין מדרך העולם לכוין לצאת את המ"ע דזכור בתפלה כיון שיש לו יין או פת ויכול לקדש עליהן אח"כ בברכה כדין וטוב יותר שיצא אז המ"ע דאורייתא משיצא עתה ויהיה בלא כוס ושלא במקום סעודה.

For mitzvot require intentionality to discharge the obligation in performing the mitzva, and presumably it is not the way of the world to intend to discharge the positive commandement of “zachor” in tefilla, since one has wine or bread and can recite kiddush over them later with a beracha in accordance with the halacha, and it is better to discharge the Torah-level commandment then than to discharge it now without a cup and not in the location of the meal.

ואולי אפשר לומר דכיון שמזכיר פסוק ושמרו בני ישראל את השבת וגו' תיכף להשכיבנו שהיא גאולה אריכתא די בזה מן התורה שיש בזה שבחו של היום שבת ואף שלא הזכיר עדיין קדושת היום וברמב"ם נזכר שבח וקידוש זה הלא יזכיר תיכף אחר ג' ראשונות ובודאי לא נגרע המ"ע במה שהפסיק בג' ראשונות דהוא שבחו של הקב"ה בין שבח שבת לקידושו זהו הנ"ל ליישב דברי המגן אברהם מפני חומר הקושיא אבל מ"מ לדינא צ"ע דאולי כונת הגמ' שיזכיר יצ"מ בתוך הקדוש ובנוסח תפלתנו לא מצינו זה ומפני כל הטעמים הנ"ל כתבנו בפנים שיש לפקפק בזה הרבה.

Perhaps it is possible to say that since one mentions the verse of “Israel kept the Shabbat” etc. immediately after hashkiveinu, which is an extended beracha of redemption, this suffices on a Torah level [for kiddush including mention of yetizi’at Mitzrayim], for it includes praise of the Shabbat day and even though one still did not mention the sanctity of the day…This is what seems to me to harmonize the words of Magen Avraham because of the difficulty of the question [of omitting mention of yetzi’at Mitzrayim]. But in any case, for halacha it requires study, for perhaps the intention of the gemara was that one mention yetzi’at Mitzrayim within kiddush, and in the text of our prayer we have not found this, and for all of the above reasons we wrote inside [the Mishna Berura] that one should question this a great deal…

ואמנם מה שאני מסתפק אפילו באיש המקדש ומוציא אשתו ובני ביתו אם הנשים לא התפללו ערבית והאיש כבר התפלל ערבית וא"כ האיש אינו מחויב מן התורה והנשים שלא התפללו חייבים מן התורה אם יוצאים בשמיעתן מן האיש ואף שכל הברכות אף שיצא מוצי' כמ"ש במסכת ר"ה דף כ"ט ע"א היינו מטעם ערבות שכל ישראל ערבים זה בזה כמ"ש רש"י שם והרי כ' הרא"ש במס' ברכות פ"ג ד' ך' ע"ב שהאשה אינה בכלל ערבות לכך אין מוציאי' אלא מי שחיובו מדרבנן עיי"ש ואני מסתפק אם האשה אינה בכלל ערבות דהיינו שהיא אינה ערוב בעד אחרים אבל האנשים שקיבלו ערבות בהר גריזים והר עיבל נתערבו גם בעד הנשי' וא"כ שפיר מוציא האיש את האשה אף שכבר יצא או דלמא כשם שהנשים לא נכנסו בכלל ערבות כך לא קיבלו האנשים ערבות בשביל נשים.

Indeed, what I am in doubt about is even with a man who recites kiddush and discharges the obligations of his wife and household members, if the women did not pray Ma’ariv and the man already prayed Ma’ariv. And if so the man isn’t obligated on a Torah level, but the women who did not pray are obligated on a Torah level; if so do they discharge their obligation through hearing from the man? Although with all berachot even one who has discharged the obligation can discharge it for others as is written in Rosh Ha-shana 29a, this is on the rationale of areivut, that all of Israel are guarantors for each other as Rashi wrote there. But behold Rosh wrote…that a woman is not included in areivut, Therefore, she can only discharge [the obligation of] someone whose obligation is rabbinic. I am in doubt as to whether “a woman is not included in areivut” means that she is not a guarantor for others, but men, who accepted areivut at Mount Gerizim and Mount Eival also became guarantors for the women. If so, a man can clearly discharge a woman’s obligation even when he has already discharged his obligation. Or perhaps, just as women did not enter into guarantorship, thus men did not accept areivut for women…

שו”ת רבי עקיבא איגר מהדורא קמא סימן ז

וראיתי עוד להגאון דגול מרבבה בסי’ הנ”ל [=הנזכר לעיל] דיצא לדון בדבר חדש, דאיש שכבר התפלל א”י [=אינו יכול] להוציא לאשה דלא התפללה… ולא נראה כן דאין חילוק כלל בין איש לאשה לענין ערבות, ולא מצינו בשום דוכתא דבאשה לא יהיה הדין דאם יצאה מוציא…

Responsa Rabbi Akiva Eiger First Edition 7

I saw further for the Dagul Mi-rvava in the above siman that he went to discuss a new matter, that a man who already prayed is not able to discharge the obligation for a woman who did not pray…And it does not seem so, for there is no distinction at all between a man and a woman regarding areivut, and we have not found in any case that with a woman the law would not be [yatza motzi] that if one discharged their obligation they can discharge it [for others]….

מן התורה יוצא אדם ידי חובה בתפלת ערבית של שבת, ורק חז"ל תקנו לקדש על היין; מיהו, יש אומרים: כל שיש לו יין, אינו יוצא מן התורה י"ח קידוש בתפילה; גם יש אומרים: כל שאינו מכוון בתפילה לצאת י"ח קידוש, אינו יוצא מן התורה.

A person discharges the Torah-level obligation through the Shabbat Ma’ariv prayer and only our sages enacted to recite kiddush over wine. Nevertheless, there are those who say that whoever has wine does not discharge their Torah-level obligation through kiddush in tefilla. Also, there are those who say that whoever does not have intention in tefilla to discharge their obligation in kiddush, does not discharge the Torah obligation [through tefilla].

(ד) יכול אדם לקדש לאחרים אע"פ שאינו אוכל עמהם דלדידהו הוי מקום סעודה ואע"ג דבברכת היין אינו יכול להוציא אחרים אם אינו נהנה עמהם כיון דהאי בפה"ג הוא חובה לקידוש כקידוש היום דמי ויכול להוציאם אע"פ שאינו נהנה: הגה ואפי' בקידוש של יום בשחרית בשבת מותר לעשות כן... והוא שאינם יודעים

A person can recite kiddush for others even though he does not eat with them, for it is the location of the meal for them. And even though with the beracha of wine he cannot discharge the obligation of others if he does not benefit along with them [from the wine], since this bore peri ha-gafen is an obligation for kiddush, it is like kiddush at night and he can discharge their obligation even though he does not [personally] benefit [from the wine by drinking]. Rema: Even with kiddush on Shabbat morning it is permissible to do so…And this is when they don’t know [how to recite kiddush].

וכן נראה לענ"ד דבדיעבד מוציא בכל גווני דכל הברכות אע"פ שיצא מוציא אפילו לבקי...

It seems in my humble opinion that after the fact he discharges the obligations of others in in all situations, for all berachot, even if he has discharged his obligation, he discharges the obligation even of experts…

רב דוד אויערבאך, הליכות ביתה טו:טו

וגם נשים חייבות בקידוש זה, ומי שכבר יצא ידי חובת קידוש [כגון בקידוש שהתקיים בבית הכנסת] רשאי לקדש בביתו עבור אשתו, וגם הוא ישתה מהיין. הערה לט… ומדודי הגרש”ז שליט”א שמעתי שאין שום מקום להחמיר בזה…וכן נהוג למעשה.

Rav David Auerbach, Halichot Beitah Kiddush 15:15

Also women are obligated in this kiddush, and someone who already discharged the obligation of kiddush [as with kiddush that took place in the synagogue] is permitted to recite kiddush in his home for his wife, and he should also drink from the wine…Note 39: …And from my uncle Rav Shlomo Zalman Auerbach I heard that there is no place to be stringent with this at all…and this is what is customary in practice.