Collection
ביום שמיני עצרת ה'תשפ"ד נחטפו לרצועת עזה מאות אנשים - ביניהם נשים, ילדים וקשישים. בדפי המקורות הבאים ננסה לעיין בחשיבות של מצוות פדיון שבויים כערך יהודי עליון. בתפילה ותקווה לשחרורם הקרוב בבריאות איתנה. אַחֵינוּ כָּל בֵּית יִשְׂרָאֵל הַנְּתוּנִים בַּצָּרָה וּבַשִּׁבְיָה הָעוֹמְדִים בֵּין בַּיָּם וּבֵין בַּיַּבָּשָׁה הַמָּקוֹם יְרַחֵם עֲלֵיהֶם וְיוֹצִיאֵם מִצָּרָה לִרְוָחָה וּמֵאֲפֵלָה לְאוֹרָה וּמִשִּׁעְבּוּד לִגְאֻלָּה הָשָׁתָא בַּעֲגָלָא וּבִזְמַן קָרִיב וְנֹאמַר אָמֵן
Sheets
FilterFilter icon
א - מצוות פדיון שבויים: אברהם פודה את לוט
לוט אחיינו של אברהם אבינו נחטף ואברהם עוזב הכול ויוצא למחלמה לשחרורו - מדוע לוט נחטף? למה אברהם מתאמץ כל כך לשחררו?
Save "Sheet 521204"
ב - מצוות פדיון שבויים: הכנעני מלך ערד לוקח שבויים
בני ישראל נחלו תבוסה קטנה כנגד הכנעני מלך ערד - ללא פגיעות בנפש אך עם שבויים בודדים. ואף על פי כן ישראל יוצאים למלחמת חרמה כנגד הכנעני כדי להחזיר את השבויים. 
Itai Cooper261 ViewsOctober 30, 2023Redemption of Captives,BringThemHome
Save "Sheet 521215"
ג - מצוות פדיון שבויים: דוד משחרר את שבויי צקלג
בסיפור זה, אנחנו מתוודעים בין השורות לקושי הנפשי בחטיפת אנשים (ובייחוד נשים). מבלי לעיין בפרשנים ניתן לראות דרך הפסוקים על הקושי של חטיפת נשים, שלעיתים קשה מן המוות. 
Save "Sheet 521228"
ד - מצוות פדיון שבויים: מקור החיוב
מקור החיוב של מצוות פדיון שבויים הוא כחלק ממצוות צדקה וגמילות חסדים בכלל, וכחלק מהחיוב לדאוג לאחים שלנו בפרט. מצוות פדיון קשורה בקשר הדוק גם למצוות פיקוח נפש - עניין שיהיה בעל משמעות בהמשך. 
Save "Sheet 521229"
ה - מצוות פדיון שבויים: גודל המצווה
מצוות פדיון שבויים היא המצווה היחידה שמכונה "מצווה גדולה", על פי המקורות ננסה לראות מדוע מצוות פדיון שבויים גדולה כל כך? האם זה בגלל הערך הרב לחיי האדם - ששבי הוא הקשה ביותר? או שתכלית בריאת העולם היא האדם? האם זה בגלל ההקשר ההיסטורי של המצווה?
Save "Sheet 521262"
ו - מצוות פדיון שבויים: יותר מכדי דמיהם
המשנה בגיטין מעלה שני מקרים בהם לא פודים שבויים. בדף ההבא נעיין במקרה הראשון - יותר מכדי דמיהם. נראה גם את הנסיבות בהם כן מותר לפדות ביותר מכדי דמיהן.
Save "Sheet 521508"
ז - מצוות פדיון שבויים: המהר"ם מרוטנברג
בדף המקורות הקודם למדנו על הדין שאין לפדות את השבויים יותר מכדי דמיהם. בדף הבא נלמד על סיפור מאסרו של המהר"ם מרוטנבורג, מגדולי ראשוני אשכנז, ופדיונו.
Save "Sheet 521552"
ח - מצוות פדיון שבויים: אין מבריחין את השבויים
נשלים את הדיון על המקרים בהם יש הגבלות על פדיון השבויים ונדון באיסור על הברחת שבויים - מה הטעמים לאיסור והאם המשמעות היא שאסור לשבוי לברוח בעצמו?
Itai Cooper532 ViewsOctober 31, 2023Redemption of Captives,BringThemHome
Save "Sheet 521537"
ט - מצוות פדיון שבויים: בימינו
בדפים הקודמים עיינו במצוות פדיון שבויים ובמקרים בהם אמרו חז"ל שלא פודים את השבויים - אם השובים דורשים יותר מכדי דמיהם, ושלא להבריח את השבויים מבלי לפדותם.  בדף הבא נשאל האם הגבלות אלו רלוונטיות גם לימינו.
Save "Sheet 521595"
י - תפילות לפדיון שבויים
לאחר שעסקנו בהלכות פדיון שבויים נישא תפילות להחזרתם המהירה של השבויים הרבים בבריאות איתנה.
Save "Sheet 521587"
תפילה למען החטופים מאת הרבי מפיאסצנה הי"ד
תפילה למען החטופים
Moshe David HaCohen781 ViewsNovember 10, 2023
Save "Sheet 524132"
שבי קשה מכולם - שבויים ופדיונם במסורת ישראל
להצלת שבויי ישראל שנשבו במתקפת שמיני עצרת תשפ״ד
Mishael Zion592 ViewsOctober 27, 2023
Save "Sheet 520617"