Collection
ברוך השם אנו באמצע עריכה של העין משפט בצורה מדויקת של מינמום טעויות באופן שכל מראה מקום נפתח במלאו ומודגש הענין המדויק שקשור לסוגיה והעיקר דנים ומציינים לכל המפרשים מדנים בהשמטות הרב"ם והשו"ע במקום שלא פסקו להלכה ענין מסוים אשמח שכל מי שיש לו הצעה או הערה מכל סוג אשמח לשמוע וכן מי שמוצא טעויות בין במהדורות הישנות ובין במהדורות החדשות (ויש למכביר לצערי במהדורות הכי חדשות ודו"ק) שיפנה אלי או במייל [email protected] או בפקס 077-444-8865 העבודה היא על כל ששה סידרי משנה כולל המסכתות שיש עליהם גמרות
Sheets
FilterFilter icon
קידושין דף ב עמוד א האשה נקנית
אנו עורכים מחדש את המדור הנפלא שעל הגמרא המציין להלכה לשו"ע ולרמב"ם נפלו במשך הזמן הרבה טעויות סופר בהפניות ולכן אנו מביאים את הלשון במלואה ומדגישים את הנוגע לענין ומפרשים לפי הענין נשמח לתגובות
פרויקט עין משפט השלם 302 ViewsSeptember 6, 2023
Save "Sheet 509216"