Table of Contentsתוכן העניינים
Toggle Reader Menu Display Settings
Midrashמדרש
Eichah Rabbahאיכה רבה
נוצר/נערך בישראל / בבל התלמודית (500 לספירה). איכה רבה הינו פירוש אגדי ודרשני למגילת איכה. המדרש הינו אחד היצירות העתיקות ביותר בספרות המדרשית. הוא פותח ב-36 הקדמות, המהוות יותר...Read More ›קרא עוד ›
Composed in Talmudic Israel/Babylon (500 CE). Ekhah Rabbah (The Great Lamentations) is a haggadic and homiletic interpretation of the Book of Lamentations. It belongs to oldest works of the...Read More ›קרא עוד ›