Discharging Obligations in Practice הוצאה ידי חובה: הלכה למעשה

Click here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org

לחצו כאן כדי לקרוא את ניתוח המקורות והדיון אודותם באתר דרכיה.

לאתויי נשים - שחייבות במקרא מגילה וכשרות לקרותה ולהוציא זכרים ידי חובתם:

For they are obligated in reading megilla​​​​​​​ and fit to read it and to discharge men's obligations.

(רעח) ונשי׳ חייב׳ בקדוש היום ואע״פ שהיא מצות עשה שהזמן גרמא. והטעם כמו שאמרו רז״ל נשים חייבות בקדוש היום דבר תור׳ דכתי׳ זכור ושמור כל שישנו בשמיר׳ ישנו בזכיר׳ והני נשי הואיל ואתנהי בשמירה איתנהי בזכירה. ואשה היודעת לקדש מקדשת ואם לאו מקדישין לה. יבאר הר״ש ז״ל ואפי׳ להוציא אחרים ידי חובתם שאינן יודעין לקדש.

A woman who knows how to recite kiddush recites kiddush, and if she does not know how, others recite kiddush for her. Rash explained that that [she can recite kiddush] even to discharge the obligations of others who do not know how to recite kiddush.

... וְאִשָּׁה מְבָרֶכֶת לְבַעֲלָהּ, אֲבָל אָמְרוּ חֲכָמִים: תָּבֹא מְאֵרָה לְאָדָם שֶׁאִשְׁתּוֹ וּבָנָיו מְבָרְכִין לוֹ.

A woman recites [birkat ha-mazon] for her husband. But the sages said: Let a curse come upon a person whose wife and sons bless for him.

תשובות הגאונים החדשות – עמנואל (אופק) סימן קפט

כשאמרו חכמים תבא מאירה למי שפשע ולא למד, שפעם שהוא אוכל ואין שם בנו שמברך לו נמצא בטל מן הברכה, אבל מי שהוא למד ופעמים שהוא זקן או חולה ונותן רשות לבנו או לאחד מבני ביתו לברך הרשות בידו, ש’שלוחו של אדם כמותו’ ואין לו מארה…

Responsa of the Ge'onim, [Imanuel] 189

When the sages say ‘a curse should befall him,’ [it refers] to someone who was negligent and did not learn. For sometimes he eats when his son is not there to recite birkat ha-mazon for him, and he winds up not reciting the beracha [at all]! But someone who did learn and at times when he is old or sick authorizes his son or a member of his household to recite a beracha, he may do so, for ‘a person’s agent is like himself,’ and he does not deserve a curse…

האגודה מסכת סוכה פרק ג

פר”י [=פירש ר”י] נשים אין מוציאין אנשים דאכלו שיעור דאורייתא וכן אין מוציאין אנשים ממגילה אף על פי שהן חייבות כאנשים וכן לענין קידוש היום אף על פי שהן חייבות כדאמרינן פרק מי שמתו [כ’ ע”ב]. אבל נראה לי דנשים מוציאות נשים בין לברכת מזון בין לקידוש ומגילה…

Ha'aguda Sukka 3

Ri explained: Women do not discharge the obligation of men who ate the amount [of food to be obligated in birkat ha-mazon] on a Torah level, and so too they do not discharge the obligation of men in megilla, even though they are obligated [in megilla] like men. So too with regard to kiddush, even though they are obligated, as we say in the second chapter of Berachot (20b). But it seems to me that women discharge women’s obligations whether in birkat ha-mazon or kiddush or megilla

ספר אהל מועד שער קידוש והבדלה דרך א

נשים חייבות בקידוש היום לפיכך אשה מוציאה לבעלה אלא שמגונה הוא.

Ohel Moe'd Sha'ar Kiddush and Havdala 1

Women are obligated in kiddush; therefore, a woman can discharge her husband’s obligation, but this is unseemly.

באמת אמרו בן מברך לאביו. ... ובתוספתא קתני גבי ברכת המזון דאין אשה ועבד וקטן מוציאין את הרבים ידי חובתן... אין מוציאות ... משום דרבים זילא בהו מלתא דהרי מגילה דנשים חייבות בה ופירש בה"ג דאין נשים מוציאות את הרבים ידי חובתן במגילה:

In the Tosefta it teaches regarding birkat ha-mazon that “a woman, a bondsman, and a minor do not discharge the obligation of a group [including men]”…Women do not discharge [the obligation of a group of men]… because it is rabbim [lit. many], the matter is undignified for them. For regarding megilla, in which women are obligated, Behag explained that women do not discharge the obligation of the rabbim in megilla.

...שלא להוציא אנשים שאינם בני בית הזה דהא כתבו תוס' שם הכי גבי ברכת המזון דאין מוציאה רבים ידי חובתם... אנשים אחרים דזילהו בהו מילתא...

...[A woman] should not discharge the obligation of men who are not members of that household, for thus Tosafot wrote there regarding birkat ha-mazon, that she does not discharge the obligation of the rabbim… [Rabbim means] other men, for the matter is undignified for them...

(ד) (ד) ומוציאות את האנשים... ומ"מ יש להחמיר לכתחלה שלא תוציא אשה אנשים שאינם מבני ביתה דזילא מילתא [א"ר ודה"ח]:

They [women] discharge men’s obligations…in any case, one should ideally be stringent that a woman not discharge the obligation of men who are not from her household, for the matter is undignified.

ויש רוצים לומר שאינן מוציאות אנשים, כמו במגילה לקמן סימן תרפ"ט. (רש"ל וב"ח) ואינו עיקר, דבשם כיון דברבים הוא - זילא מילתא, כמ"ש התוספות בסוכה (ל"ח.), מה שאין כן בקידוש, וכן כתבו מפרשי הש"ע. (הט"ז והמג"א סק"ב)

There are those who wish to say that women do not discharge men’s obligations as with megilla, and this is not the fundamental halacha. For there [in the case of megilla], since it is in public, the matter is undignified, as Tosafot wrote in Sukka. This is not the case regarding kiddush, and so wrote the commentators to Shulchan Aruch [Magen Avraham and Taz].

גנזי המלך על הרמב”ם א:א

דאין שייך לומר זילא מילתא דאישה תוציא רבים אלא היכא דמצותן ברבים…

Ginzei Hamelech on Rambam Megilla 1:1

For it is not relevant to say it is undignified for a woman to discharge the obligation of the many except where the mitzva is communal.

Rabbi Dr. Aryeh Frimer, 'Women in Communal Leadership Positions.'

As in the previous case, there were those who were in favor of allowing women to make Kiddush for the shul Shabbat morning, while others were adamantly against it. Rav Aharon [Lichtenstein] felt that here too there were poskim on both sides of the issue, but he feels that there is substantial room to be lenient…In contradistinction to keriat haTorah and megilla, which are inherently public mitsvot requiring a minyan [at least le-khathilla in the case of megilla], Kiddush is inherently a private mitsva. Hence there is no kevod ha-tsibbur or zila milta… Rav Aharon would personally prefer if women were not involved… [because of the stringent positions]; however, he would not be critical or withdraw his involvement in a shul which was lenient.

Broyde, Rabbi Michael, 'Further on Women as Prayer Leaders,' Judaism, 42:4 (1993), fn. 12

Rabbi Joseph B. Soloveitchik recounted, in a response to a halakhah l’ma’aseh question, in a public lecture at Yeshiva University on November 6, 1984, that a woman can — without any hesitation — recite kiddush even for a large group of people (men and women) in any circumstance, and that this was completely permissible (mutar le’hathila), since no minyan/quorum is required for this act and therefore the group is not considered a zibbur that need be concerned with its honor.

(ב) נשים חייבות בקידוש ... ומוציאות את האנשים הואיל וחייבות מן התורה כמותם:

Women are obligated in kiddush…and they discharge men’s obligation since they are obligated on a Torah level like them.

וי"א שהנשים אינם מוציאות את האנשים:

There are those who say that women do not discharge men’s obligation [in megilla].

Rav Aharon Lichtenstein, 'Women in Leadership,' p. 34

In this connection [women’s public roles] serious and responsible posekim, impeccably committed and with catholicity of Torah knowledge, should, I believe, give greater weight than, in recent generations, has been assigned to the dispensation of la’asot nahat ruah le-nashim, cited in the Gemara and in Shulhan Arukh as the basis for permitting what might otherwise have been proscribed.

Rachel Sharansky Danziger, "Reclaiming Our Mothers' Religion," The Times of Israel, December 11, 2014

As we struggle to redefine our place in Judaism, regardless of our bid for greater communal involvement and new roles, let’s not neglect the powerful heritage of our mothers. Let’s not accept the devaluation of their religion. …. Let’s reclaim the body and the family as a powerful arena of growth.

© DERACHEHA: WOMEN AND MITZVOT 2020