פרו ורבו
הדף מאת: בית מדרש אלול / בית מדרש אלול
מהם המניעים והרצונות להביא או להימנע מלהביא ילדים לעולם? האם אנשים מולידים ילדים מתוך ציווי חיצוני או מתוך מניע פנימי? לימוד זה עוסק בציווי, במניעים וברצון להביא ילדים לעולם. הנושא ייבחן ממקורות וזוויות שונות.
26>psk id=s26>כו וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים, נַעֲשֶׂה אָדָם בְּצַלְמֵנוּ כִּדְמוּתֵנוּ; וְיִרְדּוּ בִדְגַת הַיָּם וּבְעוֹף הַשָּׁמַיִם, וּבַבְּהֵמָה וּבְכָל-הָאָרֶץ, וּבְכָל-הָרֶמֶשׂ, הָרֹמֵשׂ עַל-הָאָרֶץ. 27>psk id=s27>כז וַיִּבְרָא אֱלֹהִים אֶת-הָאָדָם בְּצַלְמוֹ, בְּצֶלֶם אֱלֹהִים בָּרָא אֹתוֹ: זָכָר וּנְקֵבָה, בָּרָא אֹתָם. 28>psk id=s28>כח וַיְבָרֶךְ אֹתָם, אֱלֹהִים, וַיֹּאמֶר לָהֶם אֱלֹהִים פְּרוּ וּרְבוּ וּמִלְאוּ אֶת-הָאָרֶץ, וְכִבְשֻׁהָ; וּרְדוּ בִּדְגַת הַיָּם, וּבְעוֹף הַשָּׁמַיִם, וּבְכָל-חַיָּה, הָרֹמֶשֶׂת עַל-הָאָרֶץ.
And God said: ‘Let us make man in our image, after our likeness; and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth.’ And God created man in His own image, in the image of God created He him; male and female created He them. And God blessed them; and God said unto them: ‘Be fruitful, and multiply, and replenish the earth, and subdue it; and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that creepeth upon the earth.’
(טז) אֶל-הָאִשָּׁה אָמַר, הַרְבָּה אַרְבֶּה עִצְּבוֹנֵךְ וְהֵרֹנֵךְ--בְּעֶצֶב, תֵּלְדִי בָנִים; וְאֶל-אִישֵׁךְ, תְּשׁוּקָתֵךְ, וְהוּא, יִמְשָׁל-בָּךְ. {ס}
Unto the woman He said: ‘I will greatly multiply thy pain and thy travail; in pain thou shalt bring forth children; and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee.’
דיון
 • 'פרו ורבו' – ציווי או ברכה?
[ו] לא ייבטל אדם מפרייה ורבייה, אלא אם כן יש לו בנים. בית שמאי אומרין, שני זכרים; ובית הלל אומרין, זכר ונקבה, שנאמר "זכר ונקבה, בראם" (בראשית ה,ב). נשא אישה, ושהת עימו עשר שנים, ולא ילדה--אינו רשאי ליבטל. גירשה, מותרת להינשא לאחר; ורשאי השני לשהות עימה עשר שנים. ואם הפילה, מונה משעה שהפילה. האיש מצווה על פרייה ורבייה, אבל לא האישה; רבי יוחנן בן ברוקה אומר, על שניהם הוא אומר, "ויברך אותם, אלוהים, ויאמר להם אלוהים פרו ורבו" (בראשית א,כח).
A man shall not abstain from procreation unless he already has children. Beth Shammai says: two males, And Beth Hillel says: male and a female, for it says, “Male and female created he them” (Genesis 5:2). If a man married a woman and lived with her for ten years and she bore no child, he may not abstain [any longer from the duty of propagation]. If he divorced her she is permitted to marry another, and the second husband may also live with her for ten years. If she miscarried [the period of ten years] is counted from the time of her miscarriage. A man is commanded concerning the duty of propagation but not a woman. Rabbi Yohanan ben Beroka says: Concerning both of them it is said, “And God blessed them; and said to them… “Be fruitful and multiply” (Genesis 1:28).
יהודית דביתהו דר' חייא הוה לה צער לידה שנאי מנא ואתיא לקמיה דר' חייא אמרה אתתא מפקדא אפריה ורביה אמר לה לא אזלא אשתיא סמא דעקרתא לסוף איגלאי מילתא אמר לה איכו ילדת לי חדא כרסא אחריתא דאמר מר יהודה וחזקיה אחי פזי וטוי
The Gemara relates that Rabbi Ḥiyya’s sons, Yehuda and Ḥizkiyya, were twins, but one of them was fully developed after nine months of pregnancy and one was fully developed at the beginning of the seventh month, and they were born two months apart. Yehudit, the wife of Rabbi Ḥiyya, had acute birthing pain from these unusual deliveries. She changed her clothes to prevent Rabbi Ḥiyya from recognizing her and came before Rabbi Ḥiyya to ask him a halakhic question. She said: Is a woman commanded to be fruitful and multiply? He said to her: No. She went and drank an infertility potion. Eventually the matter was revealed, and Rabbi Ḥiyya found out about what Yehudit had done. He said to her: If only you had given birth to one more belly for me, i.e., another set of twins. As the Master said: Yehuda and Ḥizkiyya were twin brothers and became prominent Torah scholars, and Pazi and Tavi, Rabbi Ḥiyya’s daughters,
משך חכמה, ר' מאיר שמחה הכהן מדווינסק, פרשת נח
פרו ורבו וכו' (בראשית ט,ז) - לא רחוק הוא לאמר הא [=זאת] שפטרה התורה נשים מפריה ורביה וחייבה רק אנשים, כי משפטי ד' ודרכיו דרכי נעם וכל נתיבותיה שלום ולא עמסה על הישראלי מה שאין ביכולת הגוף לקבל ומכל דבר האסור לא מנעה התורה בסוגה ההיתר, כמו שאמרו בפרק כל הבשר (חולין קט ע"ב). ומשום זה לא מצאנו מצוה להתענות - רק יום אחד בשנה וקודם הזהירה וחייבה לאכול. וכן לא מנעה המשגל מכל בריה לבד ממשה רבנו לפי שלא היה צריך לגודל מעלתו ולזהירות גופו.
תניא רבי אליעזר אומר כל מי שאין עוסק בפריה ורביה כאילו שופך דמים שנאמר (בראשית ט) שופך דם האדם באדם דמו ישפך וכתיב בתריה ואתם פרו ורבו רבי יעקב אומר כאילו ממעט הדמות שנאמר (בראשית ט) כי בצלם אלהים עשה את האדם וכתיב בתריה ואתם פרו וגו' בן עזאי אומר כאילו שופך דמים וממעט הדמות שנאמר ואתם פרו ורבו אמרו לו לבן עזאי יש נאה דורש ונאה מקיים נאה מקיים ואין נאה דורש ואתה נאה דורש ואין נאה מקיים אמר להן בן עזאי ומה אעשה שנפשי חשקה בתורה אפשר לעולם שיתקיים על ידי אחרים

מילים
 • וכתיב בתריה - כהסבר לדבר
Rabbi Asi said: The Messiah, son of David, will not come until all the souls of the body have been finished, i.e., until all souls that are destined to inhabit physical bodies will do so. As it is stated: “For the spirit that enwraps itself is from Me, and the souls that I have made” (Isaiah 57:16). It is taught in a baraita that Rabbi Eliezer says: Anyone who does not engage in the mitzva to be fruitful and multiply is considered as though he sheds blood, as it is stated: “Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed” (Genesis 9:6), and it is written immediately afterward: “And you, be fruitful and multiply” (Genesis 9:7). Rabbi Ya’akov says: It is as though he diminishes the Divine Image, as it is stated: “For in the image of God He made man” (Genesis 9:6), and it is written immediately afterward: “And you, be fruitful and multiply” (Genesis 9:7). Ben Azzai says: It is as though he sheds blood and also diminishes the Divine Image, as it is stated: “And you, be fruitful and multiply,” after the verse that alludes to both shedding blood and the Divine Image. They said to ben Azzai: There is a type of scholar who expounds well and fulfills his own teachings well, and another who fulfills well and does not expound well. But you, who have never married, expound well on the importance of procreation, and yet you do not fulfill well your own teachings. Ben Azzai said to them: What shall I do, as my soul yearns for Torah, and I do not wish to deal with anything else. It is possible for the world to be maintained by others, who are engaged in the mitzva to be fruitful and multiply.
כה אמר זרתוסטרא, פרידריך ניטשה, בתרגום ד"ר ישראל אלדד, הוצאת שוקן, 1970
על ילד ונישואין
שמורה עמי שאלה אליך בלבד אחי: כמו אנך אני משקיע אותה בנפשך למען אדע מה עמוקה היא. צעיר הנך ומבקש לעצמך ילד ונישואין. ואולם אנכי שואל אותך: וכי אתה מסוג אדם אשר ר ש א י לבקש לעצמו ילד? וכי עתיר הנצחונות אתה, כובש עצמו, מפקדם שלהחושים, אדון כל מידותיך הטובות? זו שאלתי אליך. או שמא אין משאלתך אלא דברם של החיה ושל הכורח? או של ההתבודדות? או העדר-שלום עם עצמך? רואה אני שנצחונך וחרותך יהיו הכמהים לילד. אנדרטות חיות אליך לבנות לנצחונך ולשחרורך. גבוה מעל עצמך עליך לבנות. אך תחילה היה נא לי אתה עצמך בנוי, ישר-זוויות בגוף ובנפש. לא רק להקים זרע אתה חייב כי אם גם להאמירו! ובכך לעזר יהיה לך גן הנישואים! גוף נעלה יותר עליך לברוא, תנועה ראשונית, גלגל הנע מכוח עצמו - עליך לברוא בורא. נישואים: בשם זה אכנה את רצונם של השנים לברוא את האחד, אשר הוא יותר מן השניים אשר בראוהו. בשם נישואים אכנה את יראת הכבוד ההדדית, שהיא יראת הכבוד בפני הרוצים רצון זה.
דיון
 • הרצון להביא ילד לעולם – מהו? האם הוא מוּנע מבפנים או מציווי דתי? האם יש לאדם אחריות כלשהי להמשך הקיום האנושי? מדוע?
 • האם יש הבדל בין נשים לגברים בעניין? (על מי ציווה אלוהים את הציווי?)
 • התבוננו בהסברים השונים ל'פרו ורבו' ולעומתם הבחירה להימנע מהבאת ילדים.
 • דיון
  כאן אפשר להוסיף שני שירים של יהודה עמיחי:
  1. ילד הוא מישהו אחר
  2. בני
  אי אפשר לפרסם כאן את השירים בגלל מגבלות של זכויות יוצרים.
  דף הנחיות למנחה:
  פרו ורבו - דף למנחה.rtf
  דף מספר 1 בסדרה בין הורים וילדים, דפים נוספים בסדרה:
  2 3 4 5