מצוות הבן על האב
הדף מאת: בית מדרש אלול / בית מדרש אלול
במסגרת סדרת הלימודים של בין הורים וילדים עומד לימוד זה שעניינו מצוות הבן המוטלות על האב או חובות האב כלפי בנו. נרצה להתבונן בסוגיה זו מתוך השקפה אישית, מתוך מקורות חז"ל ומתוך מקור בן ימינו - הצהרת זכויות הילד.
כל מצות הבן המוטלות על האב לעשות לבנו אנשים חייבין ונשים פטורות תנינא להא דת"ר האב חייב בבנו למולו ולפדותו וללמדו תורה ולהשיאו אשה וללמדו אומנות וי"א אף להשיטו במים
Rav Yehuda said that this is what the mishna is saying: With regard to all mitzvot of a son that are incumbent upon his father to perform for his son, men are obligated in them and women are exempt. The Gemara comments: According to this interpretation, we learn in this mishna that which the Sages taught in a baraita: A father is obligated with regard to his son to circumcise him, and to redeem him if he is a firstborn son who must be redeemed by payment to a priest, and to teach him Torah, and to marry him to a woman, and to teach him a trade. And some say: A father is also obligated to teach his son to swim. Rabbi Yehuda says: Any father who does not teach his son a trade teaches him banditry [listut]. The Gemara expresses surprise at this statement: Can it enter your mind that he actually teaches him banditry? Rather, the baraita means that it is as though he teaches him banditry. Since the son has no profession with which to support himself, he is likely to turn to theft for a livelihood. This baraita accords with Rav Yehuda’s interpretation of the mishna.
דף יט, א פרק א הלכה ז גמרא
מצות שהאב חייב לעשות לבנו למולו לפדותו ללמדו תורה וללמדו אומנות להשיאו אשה רבי עקיבה אומר אף ללמדו לשוט על פני המים למוהלו (ויקרא יב) ביום השמיני ימול בשר ערלתו לפדותו דכתיב (שמות יג) וכל בכור אדם בבניך תפדה ללמדו תורה (דברים יא) ולמדתם אותם את בניכם ללמדו אומנות תני רבי ישמעאל (דברים ל) ובחרת בחיים זו אומנות להשיאו אשה (דברים ד) והודעתם לבניך ולבני בניך אימתי אתה זוכה לבניך ולבני בניך בשעה שאת משיא את בניך קטנים רבי עקיבה אומר אף לשוט על פני המים דכתיב (דברים ל) למען תחיה אתה וזרעך
הקב"ה נוהג עם ישראל כאב עם בנו
כי תבאו אל ארץ מושבותיכם הלכה- כמה דברים חייב אדם לעשות לבנו? שנו רבותינו: חמשה דברים האב חייב לעשות לבן. האב זה הקב"ה והבן אלו ישראל. כשם שהאב חייב למול את בנו. כן עשה הקדוש ברוך הוא לישראל, מל אותם על ידי יהושע (יהושע ה): עשה לך חרבות צורים. האב חייב לפדותו והקב"ה פדה ישראל, שנאמר (שמואל ב ז): לפדות לו לעם. ללמדו תורה, הקדוש ברוך הוא לימד תורה לישראל (דברים יא): ולמדתם אותם את בניכם וכתיב: אני ה' אלהיך מלמדך, להועיל. ללמדו מצות, הקב"ה לימד את המצות לישראל. להשיאו אשה הקדוש ברוך הוא אמר להם: פרו ורבו. האב זקוק לבנו: להאכילו, ולהשקותו, לרחצו, לסוכו, ולהלבישו, וכן עשה הקב"ה לישראל (יחזקאל טז): וארחצך במים, ואשטף דמיך וגו', ואלבישך רקמה, ולחמי אשר נתתי לך, עלי באר ענו לה. מה האב נותן לבנו, נכסים. כך הקדוש ברוך הוא עשה לישראל (ירמיה יג): ואתן לך ארץ חמדה. ומה הבן חייב להיות מעלה לאביו, דורון. כך אמר הקב"ה לישראל: כי תבאו אל ארץ וגו' ועשיתם עולה לה':
(1) "When you come to the land of your dwellings": What is the halacha of how many things a person is obligated to do for his son? Our rabbis taught: A person is obligated to do five things for his son. G-d can be compared to a father and the Jewish people to His son. Just like a father is obligated to circumcise his son, G-d did so for the Jews by circumcising them by the hand of Yehoshua as it says (Joshua 5:2) "Make for yourself stone knives." A father is obligated to redeem his son [if he is a firstborn] and G-d redeemed the Jews, as it says [II Samuel 7:23) "to redeem it as a nation." [A father is obligated] to teach [his son] Torah, [and] G-d taught the Jews Torah as it says (Deuteronomy 11:19) "Teach them to your children" and it is written "I am G-d your teacher." [A father is obligated] to teach [his son] mitsvot, [and] G-d taught the mitsvot to the Jews. [A father is obligated] to marry [his son] to a woman, [and] G-d told mankind: "Be fruitful and multiply." A father is obligated to his son [in the following ways]: to give him food and drink, to bathe him, to give him ointments, and to clothe him, and thus did G-d for the Jews, as it is written (Ezekiel 16: 9) "And I washed you in water, and I washed away your blood...and I clothed you with embroidered clothing...and My bread which I gave you..." [and in Numbers 21:17] "Arise, o well, sing to it." What does a father give to a son? Possessions. Thus G-d did for the Jews, as it says in Jeremiah 3:18, "And I gave you a beloved land." And what must a son give to his father? A gift. Thus G-d said to the Jews, "When you come to the land...and bring an olah-offering to G-d."
דיון
 • מה משמעותן של מצוות הבן על האב? מה יש בהן ומה אין בהן? מה השלכותיהן?
 • בשלושת המקורות הנ"ל מוזכרים האב וחובות האב כלפי בנו. מה עם האם? האם והיכן היא צריכה להתערב?
 • מהי ההבניה המשפחתית, התרבותית והלאומית שמצוות/חובות אלו יוצרות?
תלמוד בבלי. כתובות, מט:ב
אמר רבי אילעא אמר ריש לקיש משום רבי יהודה בר חנינא באושא התקינו שיהא אדם זן את בניו ואת בנותיו כשהן קטנים איבעיא להו הלכתא כוותיה או אין הלכתא כוותיה תא שמע כי הוה אתו לקמיה דרב יהודה אמר להו יארוד ילדה ואבני מתא שדיא כי הוה אתו לקמיה דרב חסדא אמר להו כפו ליה אסיתא בצבורא וליקום ולימא עורבא בעי בניה וההוא גברא לא בעי בניה ועורבא בעי בניה והכתיב (תהילים קמז) לבני עורב אשר יקראו לא קשיא הא בחיורי הא באוכמי כי הוה אתי לקמיה דרבא אמר ליה ניחא לך דמיתזני בניך מצדקה ולא אמרן אלא דלא אמיד אבל אמיד כפינן ליה על כרחיה כי הא דרבא כפייה לרב נתן בר אמי ואפיק מיניה ד' מאה זוזי לצדקה

מילים
 • יארוד - תנין
 • חיורי - לבנים
 • אוכמי - שחורים
דיון
'באושא התקינו שיהא אדם זן את בניו ואת בנותיו כשהן קטנים' :
 • מהי חובת או תקנת הזנה? על אילו מצבים מדובר?
דיון
התבוננו במצבים הבעייתיים ובהתמודדות של הקהילה באושא עם בעיות אלו.
אתר האינטרנט של משרד הרווחה. כתובת: http://www.molsa.gov.il/MisradHarevacha
הצהרת זכויות הילד
במלאת ארבעים שנה להקמתה של מדינת ישראל, ברוח מסורת ישראל מדורי דורות, על בסיס עקרונות מגילת העצמאות, הכרזת זכויות הילד של עצרת האו"ם, אמנות בינלאומיות, החלטות מועצת אירופה והמלצות ארגונים בינלאומיים למען הילד, אנו מכריזים בזאת על: הצהרת זכויות הילד בישראל

 • זכותו של כל ילד לקבל הזדמנות ואפשרות לגדול ולהתפתח גופנית, מוסרית, רוחנית, נפשית, רגשית, שכלית וחברתית בצורה בריאה ותקינה ובתנאים של חרות וכבוד.
 • זכותו של כל ילד לגדול בבית הוריו ולקבל שם הזנה, חינוך, הגנה, אהבה והבנה. ילד לא יופרד מהוריו אלא בנסיבות יוצאות מן הכלל. זכותו של הילד במקרה כזה לקבל תחליף בית מתאים, דומה עד כמה שניתן לבית הורים תקין תוך שמירת קשר עם משפחתו הטבעית.
 • זכותו של כל ילד לקבל, משעת לידתו או סמוך לה, שם ונתינות.
 • זכותו של כל ילד ליהנות מביטחון סוציאלי מעוגן בחוק, כולל קיצבאות, שירותים וטיפול רפואי, לו ולאמו, לפני הלידה, במהלכה ואחריה.
 • זכותו של כל ילד לקבל חינוך חינם בהיקף ובאיכות מירביים מגיל הגן ועד לסיום לימודיו התיכוניים, בדרך שתתאים ליכולתו, לכישוריו ולמיצוי מלא של הפוטנציאל הטמון בו.
 • זכותו של כל ילד לקבל הגנה מלאה ויעילה מפני כל צורה של הזנחה, ניצול, התעללות, התאכזרות או השפלה – גופנית ונפשית – בבית הוריו או מחוצה לו.
 • זכותו של כל ילד להיות מוגן מפני: ניצול לא הוגן במסחר, בפרסום וביחסים כלכליים. תעסוקה העלולה לפגוע בבריאותו, בחינוכו, או בהתפתחותו התקינה. חשיפה פוגעת באמצעי התקשורת.
 • זכותו של כל ילד ליהנות מהתייחסות מיוחדת של מערכת המשפט ואכיפת החוק כולל: ייצוג נאות והגנה משפטית מלאה בכל דיון משפטי הנוגע לו. מתן קדימות לעקרון טובת הילד בדיונים משפטיים, מעבר לשיקולים ולאינטרסים אחרים.
 • זכותו של כל ילד העובר על החוק להתחשבות מיוחדת בגילו ובמצבו, לפטור מאחריות פלילית עד גיל הקבוע בחוק, ולטיפול מתאים ומיוחד כולל הפרדה ממבוגרים עבריינים כאשר חלה עליו אחריות פלילית.
 • זכותו של כל ילד לקבל טיפול רפואי, שכלי ונפשי בעת הצורך ומוקדם ככל האפשר תוך מטרה למנוע מחלה, נכות, או כל התפתחות בלתי תקינה.
 • זכותו של כל ילד הסובל מנכות, ממחלה או מליקוי כלשהו, לקבל את החינוך והטיפול המתאימים שיבטיחו את מיצוי יכולתו וכישוריו, תוך שאיפה לשילובו המלא בחברה.
 • זכותו של כל ילד לקבל עדיפות בטיפול, בהגנה ובהצלה בעיתות אסון וחרום.
 • הזכויות המפורטות בהכרזה זו מתייחסות לכל הילדים בישראל, ללא יוצא מן הכלל וללא כל הבדל או אפלייה ומטעמים של גזע, דת, מין, מוצא, אמונה או כל טעם אחר כלשהו. בכל מקום בהצהרה בו נאמר ילד הכוונה כמובן לילד ולילדה.
  דף מספר 6 בסדרה בין הורים וילדים, דפים נוספים בסדרה:
  1 2 3 4 5