אֶרֶץ זֵית שֶׁמֶן וּדְבָשׁ
הדף מאת: אלי ברקת / 'כל ישראל חברים - אליאנס'
בסדר ט"ו בשבט זה, שסידרנו לכלל קהילות ישראל, החונים פה בארץ ישראל, רצינו לבטא את ייסוד האחדות בין כל היהודים בכל העולם. שלפנים, כשרחקנו מאדמת ארץ ישראל, אכלנו מפירותיה, ואמרנו שבחה של הארץ הקדושה, אפילו היו יבשים וצמוקים. ועתה שאנו אוכלים מפרותיה טריים ורעננים, נזכיר קהילות ישראל בעולם, וגם לבורא עולם, נאמר שבח והלל, שחברים, כל ישראל.
דיון
יקח בידו אחד הזיתים, אין לנו בזה ירוק או שחור, וצריך שיחלק למסובים, שנאמר 'בניך כשתילי זיתים סביב לשולחנך' (תהילים, פרק קכ"ח, פס' 10), ואין בנים אלא תלמידים. ויזכיר דברי רבי אליעזר, בנו של רבי שמעון 'נוח לו לאדם לגדל לגיון אחד משל זיתים בגליל, ולא לגדל תינוק אחד בארץ ישראל'. (בראשית רבה, פרשה כ'), וטוב שיתבונן כמה מצטערים בחינוך הבנים, שרבי אלעזר המודעי אומר 'אין לך עץ מר יותר מעץ זית' (מכילתא דרבי ישמעאל, בשלח, פרשה א), ובכל זאת רבי טרפון אומר 'אין מדליקים אלא בשמן זית בלבד' (מסכת שבת, פרק ב', משנה ב'), שמן העץ המר, יוצא שמן המאור.
ויברך 'בורא פרי העץ', ויכווין לצאת בכל הפירות שיאכל, שזכה הזית להיות קרוב לארץ יותר משאר הפירות, ונקבע שיעור בשמו, שאין אכילה בפחות מכזית:
אמר רב נחמן בר יצחק: למה נמשלו דברי תורה כעץ ...מה עץ קטן מדליק את הגדול, אף תלמידי חכמים, קטנים מחדדים את הגדולים. וזהו שאמר רבי חנינא: הרבה למדתי מרבותי ומחבירי יותר מרבותי, ומתלמידי יותר מכולם.
Rav Naḥman bar Yitzḥak said: Why are Torah matters likened to a tree, as it is stated: “It is a tree of life to them who lay hold upon it” (Proverbs 3:18)? This verse comes to tell you that just as a small piece of wood can ignite a large piece, so too, minor Torah scholars can sharpen great Torah scholars and enable them to advance in their studies. And this is what Rabbi Ḥanina said: I have learned much from my teachers and even more from my friends, but from my students I have learned more than from all of them.
הרב יצחק קוריאט - מוגדור, נחלת אבות, , ליוורנו תרנ"ט 1899, עמ' מ"א
זה כמה שנים, שנתעוררו כמה חברות כמו חברת 'כל ישראל חברים' וחברת 'אגודת אחים' וכיוצא בהם, ה' יחיהם ויזכהם, עד שקבעו בתי ספר, ללמוד בנים ובנות, ללמד את נערי בני ישראל, קריאה וכתיבה, וכמה מידי דמיטב, ותמיד הם משתדלים בכל עוז ותעצומות בכוחם ואונם, וכמה ממון מפזרים על זה הרבה אין קץ, ישלם ה' פועלם, ותהי משכורתם שלמה, יראו זרע, יאריכו ימים על ממלכתם בעושר וכבוד והצלחה מרובה.
אמר רבי יהושע בן לוי: למה נמשלו ישראל לזית? לומר לך: מה זית אין עליו נושרים לא בימות החמה ולא בימות הגשמים.
The verse in Jeremiah compares the Jewish people to an olive tree: “The Lord called your name a leafy olive tree.” Rabbi Yehoshua ben Levi says: Why were the Jewish people likened to an olive tree? It is to tell you that just as the leaves of an olive tree never fall off, neither in the summer nor in the rainy season, so too, the Jewish people will never be nullified, neither in this world nor in the World-to-Come. And Rabbi Yoḥanan says: Why were the Jewish people likened to an olive tree? It is to tell you that just as an olive tree brings forth its oil only by means of crushing and breaking, so too, the Jewish people, if they sin, return to good ways only by means of suffering.
דיון
יקח בידו תמרה, שאין דבשה של הארץ, אלא תמרים. ונהגנו להרבות אהבה, ולהכניס שקד בתוך התמרה, ויש בזה עניין. שהתמרה עניינה אהבה, שנאמר 'צדיק כתמר יפרח' (תהילים, פרק צב, פס' 13),
ויזכיר דברי רבי תנחומא 'מעשה בתמרה אחת, שהיתה עומדת בחמתן ולא הייתה עושה פירות, והיו מרכיבים אותה ולא עשתה פירות. אמר להם דקלי: תמרה היא רואה מיריחו, והיא מתאווה לה בלבה, והביאו ממנה והרכיבו אותה מיד עשתה פירות'. (במדבר רבה, פרשה ג)
וטוב שיתבונן וישים על לב דברי המדרש 'היה הוא אוהב את רבו ורבו אינו אוהבו, והיה הוא אהוב על רבו והוא אין אוהב את רבו הרי זה אין נרצע' (מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי, פרק כ"א), ואמר דוד המלך 'מתוקים מדבש ונופת צופים' (תהילים, פרק י"ט, פס' 11), ופירש רבינו בחיי 'כשם שהגוף מתענג מטעם הדבש, כן הנפש מתענגת בתענוג החכמה, וכן מצינו במתן תורה' (רבינו בחיי, שמות פרק לה)
אמר רבי אבין: דברי תורה נמשלו לקונדיטון שיש בו יין, ויש בו דבש, ויש בו פלפלין. יש בו יין - שכתוב 'כי טובים דודיך מיין'. ויש בו דבש 'מתוקים מדבש ונופת צופים'. ויש בו פלפלין 'צרופה אמרתך מאוד'.
And it came to pass in the days of Amraphel (Gen. 14:1). Scripture says elsewhere in reference to this verse: Through Thee do we push down our adversaries, through Thy name do we tread them under that rise up against us (Ps. 44:6). R. Isaac said: In the word bekha (“through Thee”) the letter bet equals two and the khaf twenty, corresponding to the twenty-two letters of the alphabet with which the Torah was given. Abraham cried out: Master of the Universe, if Your glory does not accompany me and assist me in this struggle, what can one man do against nine kings and their forces?15Abraham obtained the strength to achieve victory by calling upon God. He giveth power to the faint (Isa. 40:29); to some by means of a chariot and to others with horses (Ps. 20:8), but I lift up my horn through Your name. How do we know that He did so? It is so written: And he divided himself against them, he and his servants by night, and he smote them, and pursued them unto Hobah, which is on the left of Damascus (Gen. 14:15). Our sages maintained: The night divided itself of its own accord, while R. Benjamin held: The Holy One, blessed be He, who knows its hours and its moments, computed the night to the thickness of a single strand of a hair and divided it.16To indicate the moment for attack. The Holy One, blessed be He, said to Abraham: You slaughtered My enemies from the middle of the night until morning, so be assured I will bring death to the enemies of your descendants from the middle of the night until the morning. I shall exact retribution from them at that time, as it is written: And it came to pass at midnight that the Lord smote all the firstborn in the land of Egypt (Exod. 12:29). Hence Scripture says: And it came to pass in the days of Amraphel. R. Joshua of Sikhnin was of the opinion that the Holy One, blessed be He, gave Abraham a sign that whatever happened to him would likewise happen to his descendants. He chose Abraham from among all those in his father’s house, as it is said: Thou art the Lord God who didst choose Abraham, and brought him forth out of Ur of the Chaldees, and gavest him the name of Abraham (Neh. 9:7). And He selected Abraham’s sons to be His chosen ones among the seventy nations, as is said: For thou art a Holy people unto the Lord thy God, and the Lord hath chosen thee to be His own treasured nation out of all the peoples that are upon the face of the earth (Deut. 14:2). He said to Abraham: Get thee, and to Abraham’s sons, He said: I will bring you up out of the affliction of Egypt unto the land of the Canaanite, and the Hittite, and the Emorite, etc. (ibid. 3:17). He promised Abraham: And I will bless thee, and make thy name great; and be thou a blessing (Gen. 12:2), and He told his sons: The Lord bless thee, and keep thee (Num. 6:24). To Abraham He said: I will make thee a great nation (Gen. 12:2), and to his descendants He said: And what great nation is there (Deut. 4:8). Concerning Abraham it is written: Abraham was one (Ezek. 33:24), and of Israel it is said: And who is like thy people Israel, a nation one in the earth (I Chron. 17:21). In reference to Abraham it is said: and hunger was in the land (Gen. 12:10), and about his descendants it is said: When they returned to Egypt, hunger was already in the land (ibid. 43:1). Abraham descended to Egypt because of famine, and his sons, also, descended because of famine, as is said: And Joseph’s ten brethren went down to buy corn from Egypt (ibid. 42:3). When Abraham descended the Egyptians approached him, and the Egyptians beheld the woman that she was very fair (ibid. 12:14), and concerning his descendants, the Egyptians declared: Come, let us deal wisely with them lest they multiply, and it come to pass, that when there befalleth us any war, they also join themselves unto our enemies, and fight against us, and get them up out of the land (Exod. 1:10). The four kings attacked Abraham, and in the future all the kings will war against Israel, as it is said: Why are the nations in an uproar, and why do the peoples mutter in vain? (Ps. 2:1), and it says elsewhere; The kings of the earth stand up, and the rulers take counsel together against the Lord, and against His anointed (ibid., v. 2). Just as in the case of Abraham, the Holy One, blessed be He, waged war against those who hated him, as it is said: Who hath raised up one from the east, at whose steps victory attendeth? He giveth nations before him, and maketh him rule over kings; his sword maketh them as the dust, his bow as the driven stubble (Isa. 41:2), so too the Holy One, blessed be He, will wage war in the future in behalf of his descendants, as is said: Then shall the Lord go forth and fight against those nations, as when he fighteth in the day of battle (Zech. 14:3).
יצחק כרמיה במכתב לרב של סלוניקי, הרב קובו לקראת הקמת רשת בתי ספר של אליאנס בסלוניקי, בשנת 1873. מתוך: יהודה נחמה, מכתבי דודים מיין א', תרנ"ג עמ' 152
אשריכם אנשי סלוניקי, שגם אתם תחפצו כי יהל א-לוהים על זרעכם את זיו החוכמה, והופיע עליהם את מאור הדעת והבינה, ביסדם בתי לימוד, אשר יקחו בהם הילדים את המדע הנחוץ בעת הזאת. הלא כזאת חשבו חכמי ישראל, בזמן אשר זרח עלימו שמש החכמה והמדע, ויותר מכולם בארצות מזרח וספרד.
מה תמרה זו אין בה פסולת, אלא התמר לאכילה, והלולב להלל, וחריות לסיכוך, סיבים לחבלים, סנסנים לכברה, שפעת קורות להקרות בהם את הבית, כך הם ישראל אין בהם פסולת, אלא מהם בעלי מקרא, מהם בעלי משנה, מהם בעלי תלמוד, מהם בעלי הגדה.
אפרים וינשטיין, צל עץ תמר
צל עץ תמר ואור ירח,
ומנגינת כינור תקסים את הלב.
עולה בצליל רועד בוקע,
ממיתרים נשפך כאב.
נגן כינור, נגן שירך.
מה רב החושך והשקט סביב.
מנגינותיך ישכיחו את סבלי.

נגן, נגנה.
לקול צלילך, מה נעים הוא החלום.
נגן, נגנה.
שמע ירח את קולי שם במרום.
הוי למה למה? בשפתייך הקסמתני.
ליבי כבשת ועזבתני.
אוהב כואב וסובל.


הסברים
  • השיר 'צל עץ תמר ואור ירח', הפך בשנות השבעים, לשיר מרכזי ברפרטואר המזרחי, והתקבע ככזה בעקבות הביצוע של זוהר ארגוב. עם זאת, ההקלטה המסחרית הראשונה של השיר, נעשתה כבר בשנות החמישים, על ידי חברת "מקולית", שהוציאה תקליטון, ובו הקלטה בסגנון הטנגו בביצועה של לילית נגר, לשיר שנקרא אז 'נגן נגנה'. תחקיר של זמרשת מגלה כי מילות השיר נכתבו על ידי אפרים וינשטיין בשנת 1945 כדי להרשים את בת זוגו, רבקה, עימה התחתן בהמשך אותה השנה. גיסו, נגן הכינור והרופא חיים קוברין מטבריה, הלחין עבורו את השיר.
קישורים לרקע והרחבה:
לסדר המלא ולחוברת המעוצבת
דף מספר 3 בסדרה סדר טו בשבט, כל קהילות ישראל חברים, דפים נוספים בסדרה:
1 2 4 5