Execution of Hanina Ben Tradyon
ת"ר כשנתפסו רבי אלעזר בן פרטא ורבי חנינא בן תרדיון א"ל ר' אלעזר בן פרטא לרבי חנינא בן תרדיון אשריך שנתפסת על דבר אחד אוי לי שנתפסתי על חמשה דברים
§ The Gemara returns to its discussion of the judgments of the Sages by the Roman rulers. The Sages taught: When Rabbi Elazar ben Perata and Rabbi Ḥanina ben Teradyon were arrested by the Romans during the time of the religious persecution of the Jewish people, Rabbi Elazar ben Perata said to Rabbi Ḥanina ben Teradyon: Fortunate are you, as you were arrested on one charge only, of teaching Torah publicly; woe is me, as I have been arrested on five charges.
א"ל רבי חנינא אשריך שנתפסת על חמשה דברים ואתה ניצול אוי לי שנתפסתי על דבר אחד ואיני ניצול שאת עסקת בתורה ובגמילות חסדים ואני לא עסקתי אלא בתורה [בלבד]
Rabbi Ḥanina ben Teradyon said to him: Fortunate are you, as you were arrested on five charges but you will be saved; woe is me, as I have been arrested on one charge, but I will not be saved. You will be saved because you engaged in Torah study and in acts of charity, and I engaged in Torah study alone.
וכדרב הונא דאמר רב הונא כל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה שנאמר (דברי הימים ב טו, ג) וימים רבים לישראל ללא אלהי אמת [וגו'] מאי ללא אלהי אמת שכל העוסק בתורה בלבד דומה כמי שאין לו אלוה
The Gemara comments: And this is in accordance with a statement of Rav Huna, as Rav Huna says: Anyone who occupies himself with Torah study alone is considered like one who does not have a God. As it is stated: “Now for long seasons Israel was without the true God, and without a teaching priest, and without the Torah” (II Chronicles 15:3). What is meant by “without the true God”? This teaches that anyone who engages in Torah study alone is considered like one who does not have a true God.
ובגמילות חסדים לא עסק והתניא רבי אליעזר בן יעקב אומר לא יתן אדם מעותיו לארנקי של צדקה אלא א"כ ממונה עליו תלמיד חכם כר' חנינא בן תרדיון הימנוה הוא דהוה מהימן מיעבד לא עבד
The Gemara asks: And is it true that Rabbi Ḥanina ben Teradyon did not engage in acts of charity? But isn’t it taught in a baraita that Rabbi Eliezer ben Ya’akov says: A person should not donate his money to the charity purse [le’arnakei] unless a Torah scholar like Rabbi Ḥanina ben Teradyon is appointed as supervisor over it? The Gemara answers: He was trusted to distribute the charity with honesty and integrity, but he himself did not perform charitable acts.
והתניא אמר לו מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה וחלקתים לעניים מיעבד עבד כדבעי ליה לא עבד
The Gemara asks: But isn’t it taught in a baraita that Rabbi Ḥanina ben Teradyon said to Rabbi Yosei ben Kisma: I confused my own coins that I needed for the festivities of Purim with coins of charity, and I distributed them all to the poor at my own expense. How then can it be said that he never engaged in charitable acts? The Gemara responds: He did perform acts of charity, but he did not perform as many acts as he should have, in light of his wealth.
אתיוהו לרבי אלעזר בן פרטא אמרו מ"ט תנית ומ"ט גנבת אמר להו אי סייפא לא ספרא ואי ספרא לא סייפא ומדהא ליתא הא נמי ליתא ומ"ט קרו לך רבי רבן של תרסיים אני
The Gemara returns to the description of the trial of the Sages. The Romans brought Rabbi Elazar ben Perata for his trial and said: What is the reason that you taught Torah, and what is the reason that you stole, as these were the crimes of which he was accused. Rabbi Elazar ben Perata said to them: If one is an armed robber [sayafa], he is not a scholar [safra], and if one is a scholar he is not an armed robber, i.e., I am accused of two mutually exclusive crimes; and from the fact that this characterization is not true, one may also conclude that that characterization is also not true. They asked him: But if you do not teach Torah, then what is the reason that they call you rabbi? He answered: I am the master [rabban] of weavers [tarsiyyim].
והתניא אמר לו מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה וחלקתים לעניים מיעבד עבד כדבעי ליה לא עבד
The Gemara asks: But isn’t it taught in a baraita that Rabbi Ḥanina ben Teradyon said to Rabbi Yosei ben Kisma: I confused my own coins that I needed for the festivities of Purim with coins of charity, and I distributed them all to the poor at my own expense. How then can it be said that he never engaged in charitable acts? The Gemara responds: He did perform acts of charity, but he did not perform as many acts as he should have, in light of his wealth.
אייתו ליה תרי קיבורי אמרו ליה הי דשתיא והי דערבא איתרחיש ליה ניסא אתיא זיבוריתא אותיבא על דשתיא ואתאי זיבורא ויתיב על דערבא אמר להו האי דשתיא והאי דערבא
In order to ascertain whether Rabbi Elazar ben Perata was in fact an expert weaver, they brought him two coils of wool and said to him: Which is the warp, and which is the woof? The threads used for each differ in their thickness and strength and would be immediately recognizable to an expert. A miracle occurred, as a female hornet came and sat on the coil of warp, and a male hornet came and sat on the coil of woof. Rabbi Elazar ben Perata said to them: This is a coil of warp, and that is a coil of woof. He realized that the male hornet was a sign that the coil was the woof, as the woof is threaded through the warp, while the warp, which is fixed in the loom and receives the woof, was the one on which the female hornet sat, as the female of a species receives the male.
א"ל ומ"ט לא אתית לבי אבידן אמר להו זקן הייתי ומתיירא אני שמא תרמסוני ברגליכם [אמרו] ועד האידנא כמה סבי איתרמוס אתרחיש ניסא ההוא יומא אירמס חד סבא
The Romans said to him: And what is the reason that you did not come to the house of Abidan? This was a gathering place where debates on wisdom and faith were conducted. Rabbi Elazar ben Perata said to them: I was old and feared that perhaps I would be trampled under your feet, due to the huge crowds. The Romans said: And until now, how many elders have been trampled there, that you would be worried about such a possibility? The Gemara comments: A miracle occurred, and on that day, one old man was trampled.
ומ"ט קא שבקת עבדך לחירות אמר להו לא היו דברים מעולם קם חד [מינייהו] לאסהודי ביה אתא אליהו אידמי ליה כחד מחשובי דמלכותא א"ל מדאתרחיש ליה ניסא בכולהו בהא נמי אתרחיש ליה ניסא וההוא גברא בישותיה הוא דקא אחוי
The Romans asked Rabbi Elazar ben Perata: And what is the reason that you emancipated your slave? Rabbi Elazar ben Perata said to them: This matter never happened. One of them stood to testify against him, and Elijah came disguised as one of the of the Roman noblemen, and he said to that individual: From the fact that miracles occurred for Rabbi Elazar ben Perata in every other case, in this instance as well a miracle will occur for him, and that man, i.e., you, is only demonstrating his wickedness, since you cannot succeed in your aim and are merely showing yourself to be desperate to cause harm.
ולא אשגח ביה קם למימר להו הוה כתיבא איגרתא דהוה כתיב מחשיבי דמלכות לשדורי לבי קיסר ושדרוה על ידיה דההוא גברא אתא אליהו פתקיה ארבע מאה פרסי אזל ולא אתא
But the man paid him no heed, and he stood to say his testimony to them. At that time there was a written letter that was composed by some of the most important people of the Roman Empire in order to send it to the Emperor’s court, and they had sent it in the possession of that man, i.e., the potential witness. Elijah came and threw it a distance of four hundred parasangs. The man went and did not come back, and therefore all the charges against Rabbi Elazar ben Perata were dropped.
אתיוהו לרבי חנינא בן תרדיון אמרו ליה אמאי קא עסקת באורייתא אמר להו כאשר צוני ה' אלהי מיד גזרו עליו לשריפה ועל אשתו להריגה ועל בתו לישב בקובה של זונות עליו לשריפה שהיה
The Romans brought Rabbi Ḥanina ben Teradyon for judgment, and they said to him: Why did you occupy yourself with the Torah? Rabbi Ḥanina ben Teradyon said to them, citing a verse: “As the Lord my God commanded me” (Deuteronomy 4:5). They immediately sentenced him to death by means of burning, and they sentenced his wife to execution by decapitation, and his daughter was condemned to sit in a brothel [kubba shel zonot]. The Gemara explains the Divine decree that he should receive this punishment: He was sentenced to death by burning, as he would
הוגה את השם באותיותיו והיכי עביד הכי והתנן אלו שאין להם חלק לעולם הבא האומר אין תורה מן השמים ואין תחיית המתים מן התורה אבא שאול אומר אף ההוגה את השם באותיותיו
pronounce the ineffable name of God with all of its letters, i.e., as it is spelled. The Gemara asks: And how could he do that? But didn’t we learn in the mishna (Sanhedrin 90a): These are the people who have no share in the World-to-Come: One who says that the Torah is not from Heaven or that there is no source from the Torah for the resurrection of the dead. Abba Shaul says: Also one who pronounces the ineffable name as it is written, with all of its letters, has no share in the World-to-Come.
להתלמד עבד כדתניא (דברים יח, ט) לא תלמד לעשות אבל אתה למד להבין ולהורות
The Gemara answers: Rabbi Ḥanina ben Teradyon did it to teach himself, as it is taught in a baraita with regard to the prohibition against sorcery: “You shall not learn to do” (Deuteronomy 18:9); this indicates: But you may learn to understand and to teach. In other words, certain prohibitions do not apply when one is acting only in order to acquire knowledge of the subject.
אלא מאי טעמא אענש משום הוגה את השם בפרהסיא דהוי ועל אשתו להריגה דלא מיחה ביה מכאן אמרו כל מי שיש בידו למחות ואינו מוחה נענש עליו
The Gemara asks: Rather, what is the reason that he was punished? The Gemara answers: He was punished because he would pronounce the ineffable name of God in public, instead of privately. And his wife was condemned to execution by decapitation because she did not protest his doing so. From here the Sages stated: Anyone who has the capability to protest effectively the sinful conduct of another and does not protest is punished for that person’s sin.
ועל בתו לישב בקובה של זונות דאמר ר' יוחנן פעם אחת היתה בתו מהלכת לפני גדולי רומי אמרו כמה נאות פסיעותיה של ריבה זו מיד דקדקה בפסיעותיה והיינו דאמר ר' שמעון בן לקיש מאי דכתיב (תהלים מט, ו) עון עקבי יסבני עונות שאדם דש בעקביו בעולם הזה מסובין לו ליום הדין
The Gemara asks: And why was his daughter condemned to sit in a brothel? As Rabbi Yoḥanan says: Once, the daughter of Rabbi Ḥanina ben Teradyon was walking before the nobles of Rome, and they said to each other: How pleasant are the steps of this young woman. Upon hearing this, she immediately took care to keep walking in such a fashion that her steps would continue to be pleasing to them. And this is the same as that which Rabbi Shimon ben Lakish says: What is the meaning of that which is written: “The iniquity of my heel encircles me” (Psalms 49:6)? It means that the sins that a person tramples with one’s heel in this world, i.e., dismisses and pays no attention to them as they seem to lack importance, e.g., the way that one walks, come and encircle him on the Day of Judgment.
בשעה שיצאו שלשתן צדקו עליהם את הדין הוא אמר (דברים לב, ד) הצור תמים פעלו [וגו'] ואשתו אמרה (דברים לב, ד) אל אמונה ואין עול בתו אמרה (ירמיהו לב, יט) גדול העצה ורב העליליה אשר עיניך פקוחות על כל דרכי וגו' אמר רבי [כמה] גדולים צדיקים הללו שנזדמנו להן שלש מקראות של צדוק הדין בשעת צדוק הדין
The Gemara relates: When the three of them went out after being sentenced, they accepted the justice of God’s judgment. Rabbi Ḥanina ben Teradyon said: “The Rock, His work is perfect; for all His ways are justice” (Deuteronomy 32:4). And his wife said the continuation of the verse: “A God of faithfulness and without iniquity.” His daughter said: “Great in counsel, and mighty in work; whose eyes are open upon all the ways of the sons of men, to give every one according to his ways” (Jeremiah 32:19). Rabbi Yehuda HaNasi said: How great are these righteous people, that these three verses, which speak of the acceptance of God’s judgment, occurred to them at the time of accepting the righteousness of His judgment.
תנו רבנן כשחלה רבי יוסי בן קיסמא הלך רבי חנינא בן תרדיון לבקרו אמר לו חנינא אחי (אחי) אי אתה יודע שאומה זו מן השמים המליכוה שהחריבה את ביתו ושרפה את היכלו והרגה את חסידיו ואבדה את טוביו ועדיין היא קיימת ואני שמעתי עליך שאתה יושב ועוסק בתורה [ומקהיל קהלות ברבים] וספר מונח לך בחיקך
§ The Sages taught: When Rabbi Yosei ben Kisma fell ill, Rabbi Ḥanina ben Teradyon went to visit him. Rabbi Yosei ben Kisma said to him: Ḥanina my brother, do you not know that this nation has been given reign by a decree from Heaven? The proof is that Rome has destroyed God’s Temple, and burned His Sanctuary, and killed His pious ones, and destroyed His best ones, and it still exists. Evidently, all of this is by Divine decree. And yet I heard about you that you sit and engage in Torah study, and convene assemblies in public, and have a Torah scroll placed in your lap, thereby demonstrating complete disregard for the decrees issued by the Romans.
אמר לו מן השמים ירחמו אמר לו אני אומר לך דברים של טעם ואתה אומר לי מן השמים ירחמו תמה אני אם לא ישרפו אותך ואת ספר תורה באש אמר לו רבי מה אני לחיי העולם הבא
Rabbi Ḥanina ben Teradyon said to him: Heaven will have mercy and protect me. Rabbi Yosei ben Kisma said to him: I am saying reasonable matters to you, and you say to me: Heaven will have mercy? I wonder if the Romans will not burn both you and your Torah scroll by fire. Rabbi Ḥanina ben Teradyon said to him: My teacher, what will become of me? Am I destined for life in the World-to-Come?
אמרו לא היו ימים מועטים עד שנפטר רבי יוסי בן קיסמא והלכו כל גדולי רומי לקברו והספידוהו הספד גדול ובחזרתן מצאוהו לרבי חנינא בן תרדיון שהיה יושב ועוסק בתורה ומקהיל קהלות ברבים וס"ת מונח לו בחיקו
The Sages said: Not even a few days passed before Rabbi Yosei ben Kisma died of his illness, and all of the Roman notables went to bury him, and they eulogized him with a great eulogy. And upon their return, they found Rabbi Ḥanina ben Teradyon, who was sitting and engaging in Torah study and convening assemblies in public, with a Torah scroll placed in his lap.
אמר לו כלום מעשה בא לידך אמר לו מעות של פורים נתחלפו לי במעות של צדקה וחלקתים לעניים אמר לו אם כן מחלקך יהי חלקי ומגורלך יהי גורלי
Rabbi Yosei ben Kisma said to him: Did any special incident occur to you which might serve as an indication? Rabbi Ḥanina ben Teradyon said to him: I confused my own coins that I needed for the festivities of Purim with coins of charity, and I distributed them all to the poor at my own expense. Rabbi Yosei ben Kisma said to him: If that is so, may my portion be of your portion, and may my lot be of your lot.
הביאוהו וכרכוהו בס"ת והקיפוהו בחבילי זמורות והציתו בהן את האור והביאו ספוגין של צמר ושראום במים והניחום על לבו כדי שלא תצא נשמתו מהרה אמרה לו בתו אבא אראך בכך אמר לה אילמלי אני נשרפתי לבדי היה הדבר קשה לי עכשיו שאני נשרף וס"ת עמי מי שמבקש עלבונה של ס"ת הוא יבקש עלבוני
They brought him to be sentenced, and wrapped him in the Torah scroll, and encircled him with bundles of branches, and they set fire to it. And they brought tufts of wool and soaked them in water, and placed them on his heart, so that his soul should not leave his body quickly, but he would die slowly and painfully. His daughter said to him: Father, must I see you like this? Rabbi Ḥanina ben Teradyon said to her: If I alone were being burned, it would be difficult for me, but now that I am burning along with a Torah scroll, He who will seek retribution for the insult accorded to the Torah scroll will also seek retribution for the insult accorded to me.
אמרו לו תלמידיו רבי מה אתה רואה אמר להן גליון נשרפין ואותיות פורחות אף אתה פתח פיך ותכנס בך האש אמר להן מוטב שיטלנה מי שנתנה ואל יחבל הוא בעצמו
His students said to him: Our teacher, what do you see? Rabbi Ḥanina ben Teradyon said to them: I see the parchment burning, but its letters are flying to the heavens. They said to him: You too should open your mouth and the fire will enter you, and you will die quickly. Rabbi Ḥanina ben Teradyon said to them: It is preferable that He who gave me my soul should take it away, and one should not harm oneself to speed his death.
אמר לו קלצטונירי רבי אם אני מרבה בשלהבת ונוטל ספוגין של צמר מעל לבך אתה מביאני לחיי העולם הבא אמר לו הן השבע לי נשבע לו מיד הרבה בשלהבת ונטל ספוגין של צמר מעל לבו יצאה נשמתו במהרה אף הוא קפץ ונפל לתוך האור
The executioner [kaltzatoniri] said to him: My teacher, if I increase the flame and take off the tufts of wool from your heart, so that you will die sooner and suffer less, will you bring me to the life of the World-to-Come? Rabbi Ḥanina ben Teradyon said to the executioner: Yes. The executioner said: Take an oath for me, that what you say is true. Rabbi Ḥanina ben Teradyon took the oath for him, and the executioner immediately increased the flame and took off the tufts of wool from his heart, causing his soul to leave his body quickly. The executioner too leaped and fell into the fire and died.
יצאה בת קול ואמרה רבי חנינא בן תרדיון וקלצטונירי מזומנין הן לחיי העולם הבא בכה רבי ואמר יש קונה עולמו בשעה אחת ויש קונה עולמו בכמה שנים
A Divine Voice emerged and said: Rabbi Ḥanina ben Teradyon and the executioner are destined for the life of the World-to-Come. Upon hearing this, Rabbi Yehuda HaNasi wept and said: There is one who acquires his share in the World-to-Come in one moment, such as the executioner, and there is one who acquires his share in the World-to-Come only after many years of toil, such as Rabbi Ḥanina ben Teradyon.
ברוריא דביתהו דר' מאיר ברתיה דר' חנינא בן תרדיון הואי אמרה לו זילא בי מלתא דיתבא אחתאי בקובה של זונות שקל תרקבא דדינרי ואזל אמר אי לא איתעביד בה איסורא מיתעביד ניסא אי עבדה איסורא לא איתעביד לה ניסא
§ The Gemara relates: Berurya, the wife of Rabbi Meir, was a daughter of Rabbi Ḥanina ben Teradyon. She said to Rabbi Meir: It is a disrespectful matter for me that my sister is sitting in a brothel; you must do something to save her. Rabbi Meir took a vessel [tarkeva] full of dinars and went. He said to himself: If no transgression was committed with her, a miracle will be performed for her; if she committed a transgression, no miracle will be performed for her.
אזל נקט נפשיה כחד פרשא אמר לה השמיעני לי אמרה ליה דשתנא אנא אמר לה מתרחנא מרתח אמרה לו נפישין טובא (ואיכא טובא הכא) דשפירן מינאי אמר ש"מ לא עבדה איסורא כל דאתי אמרה ליה הכי
Rabbi Meir went and dressed as a Roman knight, and said to her: Accede to my wishes, i.e., engage in intercourse with me. She said to him: I am menstruating [dashtana] and cannot. He said to her: I will wait. She said to him: There are many women in the brothel, and there are many women here who are more beautiful than I. He said to himself: I can conclude from her responses that she did not commit a transgression, as she presumably said this to all who come.
אזל לגבי שומר דידה א"ל הבה ניהלה אמר ליה מיסתפינא ממלכותא אמר ליה שקול תרקבא דדינרא פלגא פלח ופלגא להוי לך א"ל וכי שלמי מאי איעביד א"ל אימא אלהא דמאיר ענני ומתצלת א"ל
Rabbi Meir went over to her guard, and said to him: Give her to me. The guard said to him: I fear that if I do so, I will be punished by the government. Rabbi Meir said to him: Take this vessel full of dinars; give half to the government as a bribe, and half will be for you. The guard said to him: But when the money is finished, what shall I do? Rabbi Meir said to him: Say: God of Meir answer me! And you will be saved. The guard said to him:
ומי יימר דהכי איכא [א"ל השתא חזית] הוו הנהו כלבי דהוו קא אכלי אינשי שקל קלא שדא בהו הוו קאתו למיכליה אמר אלהא דמאיר ענני שבקוה ויהבה ליה
And who can say that this is the case, that I will be saved by this utterance? Rabbi Meir said to him: You will now see. There were these carnivorous dogs that would devour people; Rabbi Meir took a clod of earth, threw it at them, and when they came to devour him, he said: God of Meir answer me! The dogs then left him alone, and after seeing this the guard gave the daughter of Rabbi Ḥanina ben Teradyon to Rabbi Meir.
לסוף אשתמע מילתא בי מלכא אתיוה אסקוה לזקיפה אמר אלהא דמאיר ענני אחתוה אמרו ליה מאי האי אמר להו הכי הוה מעשה
Ultimately the matter was heard in the king’s court, and the guard, who was brought and taken to be hanged, said: God of Meir answer me! They then lowered him down, as they were unable to hang him. They said to him: What is this? He said to them: This was the incident that occurred, and he proceeded to relate the entire story to them.
אתו חקקו לדמותיה דר' מאיר אפיתחא דרומי אמרי כל דחזי לפרצופא הדין לייתיה יומא חדא חזיוהי רהט אבתריה רהט מקמייהו על לבי זונות איכא דאמרי בשולי עובדי כוכבים חזא טמש בהא ומתק בהא איכא דאמרי אתא אליהו אדמי להו כזונה כרכתיה אמרי חס ושלום אי ר' מאיר הוה לא הוה עביד הכי
They then went and engraved the image of Rabbi Meir at the entrance of Rome where it would be seen by everyone, and they said: Anyone who sees a man with this face should bring him here. One day, Romans saw Rabbi Meir and ran after him, and he ran away from them and entered a brothel to hide. Some say he then escaped capture because he saw food cooked by gentiles and dipped [temash] this finger in the food and tasted it with that other finger, and thereby fooled them into thinking that he was eating their food, which they knew Rabbi Meir would not do. And some say that he escaped detection because Elijah came, appeared to them as a prostitute and embraced Rabbi Meir. The Romans who were chasing him said: Heaven forbid, if this were Rabbi Meir, he would not act in that manner.
קם ערק אתא לבבל איכא דאמרי מהאי מעשה ואיכא דאמרי ממעשה דברוריא:
Rabbi Meir arose, fled, and arrived in Babylonia. The Gemara notes: There are those who say that he fled because of this inci-dent, and there are those who say that he fled due to embarrassment from the incident involving his wife Berurya.