Chanuka I: Candle-Lighting חנוכה (א): הדלקת נרות

Click here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org

לחצו כאן כדי לקרוא את ניתוח המקורות והדיון אודותם באתר דרכיה.

תָּנוּ רַבָּנַן: מִצְוַת חֲנוּכָּה, נֵר אִישׁ וּבֵיתוֹ. וְהַמְהַדְּרִין, נֵר לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד. וְהַמְהַדְּרִין מִן הַמְהַדְּרִין, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: יוֹם רִאשׁוֹן מַדְלִיק שְׁמֹנָה, מִכָּאן וְאֵילָךְ פּוֹחֵת וְהוֹלֵךְ. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: יוֹם רִאשׁוֹן מַדְלִיק אַחַת, מִכָּאן וְאֵילָךְ מוֹסִיף וְהוֹלֵךְ... דְּמַעֲלִין בַּקֹּדֶשׁ וְאֵין מוֹרִידִין.

Our Rabbis taught [in a baraita]: The mitzva of Chanuka is a candle for each man and his household. Mehadrin [those who zealously chase after or glorify mitzvot] – a candle for each and every person. Mehadrin min ha-mehadrin [the most zealous among the mehadrin]: Beit Shammai say: The first day he lights eight, from here on he progressively decreases. Beit Hillel say: The first day he lights one, from here on he progressively increases…for we ascend in holiness and do not descend.

כַּמָּה נֵרוֹת הוּא מַדְלִיק בַּחֲנֻכָּה. מִצְוָתָהּ שֶׁיִּהְיֶה כָּל בַּיִת וּבַיִת מַדְלִיק נֵר אֶחָד בֵּין שֶׁהָיוּ אַנְשֵׁי הַבַּיִת מְרֻבִּין בֵּין שֶׁלֹּא הָיָה בּוֹ אֶלָּא אָדָם אֶחָד. וְהַמְהַדֵּר אֶת הַמִּצְוָה מַדְלִיק נֵרוֹת כְּמִנְיַן אַנְשֵׁי הַבַּיִת נֵר לְכָל אֶחָד וְאֶחָד בֵּין אֲנָשִׁים בֵּין נָשִׁים. וְהַמְהַדֵּר יוֹתֵר עַל זֶה וְעוֹשֶׂה מִצְוָה מִן הַמֻּבְחָר מַדְלִיק נֵר לְכָל אֶחָד בַּלַּיְלָה הָרִאשׁוֹן וּמוֹסִיף וְהוֹלֵךְ בְּכָל לַיְלָה וְלַיְלָה נֵר אֶחָד:

How many candles does he light on Chanuka? The mitzva is for each household to light one candle, whether the household has many members or only one person. One who chases after the mitzva lights candles according to the number of the household members, a candle for each person, both men and women. One who chases after the mitzva more than this and does the ideal mitzva lights a candle for each person on the first night and progressively adds a candle [for each person] each night.

והמהדרין מן המהדרין - נראה לר"י דב"ש וב"ה לא קיימי אלא אנר איש וביתו שכן יש יותר הידור דאיכא היכרא כשמוסיף והולך או מחסר שהוא כנגד ימים הנכנסים או היוצאים אבל אם עושה נר לכל אחד אפי' יוסיף מכאן ואילך ליכא היכרא שיסברו שכך יש בני אדם בבית:

And the mehadrin min ha-mehadrin: It seems to Ri that [the views of] Beit Shammai and Beit Hillel only apply to “a candle for each man and his household” for thus there is more glorification [hiddur]. For it is clearly recognizable that he increases or decreases, which corresponds to the days that are entering or elapsing. But if he makes a candle for each person, even if he adds from here on, it is not recognizable, for [those who see it] will think that this is the amount of people in the household.

כמה נרות מדליק בלילה הראשון מדליק אחד מכאן ואילך מוסיף והולך אחד בכל ליל' עד שבליל אחרון יהיו שמונ' ואפי' אם רבים בני הבית לא ידליקו יותר: הגה וי"א דכל אחד מבני הבית ידליק (רמב"ם) וכן המנהג פשוט ויזהרו ליתן כל א' וא' נרותיו במקום מיוחד כדי שיהיה היכר כמה נרות מדליקין [מהר"א מפראג]:

On the first night he lights one, from here on he progressively adds one each night until on the last night there are eight, even if there are many household members, they should not light more. Rema: There are those who say that every member of the household should light (Rambam) and this is the simple custom. They should take care that each person puts his candles in a unique place, in order that it be recognizable how many candles they light.

אִשָּׁה וַדַּאי מַדְלִיקָה, דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: נָשִׁים חַיָּיבוֹת בְּנֵר חֲנוּכָּה שֶׁאַף הֵן הָיוּ בְּאוֹתוֹ הַנֵּס.

A woman certainly lights, as Rabbi Yehoshua ben Levi said: Women are obligated in the Chanuka candle, for they were also/indeed part of that miracle.

שאף הן היו באותו הנס. פירש רשב"ם שעיקר הנס היה על ידן בפורים על ידי אסתר בחנוכה על ידי יהודית... וקשה דלשון שאף הן משמע שהן טפלות ולפירושו היה לו לומר שהן לכך נראה לי שאף הן היו בספק [ירושלמי מגילה ב:ה].

For they also/indeed were part of that miracle: Rashbam explained that the essence of the miracle came about through them [women]…on Chanuka through Yehudit…. This is difficult, because “they too” (“af hen”) indicates they are ancillary; according to his explanation it should [just] say “they [were part of that miracle].” Therefore, it seems to me that “they too were” subject to the [perilous] uncertainty (safek) …and on Chanuka, the decree was mightily against them…

(א) מד. הלכות חנוכה ודין התפלה

(ט) ונשים חייבות בנר חנוכה שאף הן היו באותו הנס. פי׳ שהאויבים באו לאבד הכל אנשים ונשים וטף. ויש מפרשים שעל ידי אשה אירע להם הנס הגדול ההוא ושמה יהודית כמו שמפורש בהגדה בת היתה ליוחנן כהן גדול והיתה יפת תואר מאד ואמר המלך יון שתשכב עמו והאכילתו תבשיל של גבינה כדי שיצמא וישתה לרוב וישתכר וישכב וירדם ויהי לה בן וישכב וירדם ותקח חרבו וחתכה ראשו ותביאהו לירושלם וכראות החיל כי מת גבורם וינוסו. ועל כן נהגו לעשות תבשיל של גבנה בחנוכה.

(9) Women are obligated in the Chanuka candle for they, too, were part of that miracle. That means that the enemies came to destroy everyone, men, women and children. There are those who explain that the great miracle occurred by means of a woman, and her name was Yehudit, as is explained in the aggada. Yochanan, the High Priest, had a daughter who was very beautiful. The Seleucid Greek king ordered that she lie with him. She fed him a cheese dish so that he would grow thirsty and drink a lot and become drunk and lie down and fall asleep. So it was, and he lay down and slept, and she took his sword and cut off his head and brought it to Yerushalayim, When the army saw that their hero had died, they ran away. For this reason, it is customary to make cheese dishes on Chanuka.

היו באותו הנס - שגזרו יוונים על כל בתולות הנשואות להיבעל לטפסר תחלה ועל יד אשה נעשה הנס:

That the Seleucid Greeks decreed that all virgin brides be bedded first by the commander, and the miracle was performed through a woman.

ר”ן על הרי”ף שבת י.

שאף הן היו באותו הנס. שגזרו יונים על כל הבתולות הנישאות שיבעלו להגמון תחילה וע”י [=ועל ידי] אשה נעשה נס דאמרינן במדרש דבתו של יוחנן האכילה לראש האויבים גבינה לשכרותו וחתכה את ראשו וברחו כולם…

Ran on the Rif Shabbat 10a

For they too were in that miracle. For the Seleucid Greeks decreed that all virgin brides be bedded first by the general. Through a woman a miracle was performed, for we say in the midrash that the daughter of Yochanan fed the enemy chief cheese to get him drunk, and she cut off his head, and they all fled.

...ובת אחת היתה למתתיהו (בן יוחנן כהן הגדול) וכשהגיע זמנה להנשא בן הקסטרין לטמאה ולא הניחו אותו וקנאו מתתיהו ובניו וגברו ידם על מלכות יון...

…Matityahu ben Yochanan the High Priest had one daughter. When her time came to marry, the [Seleucid Greek] officer came to defile here. But Matityahu and his sons did not allow it [droit du seigneur] and they were zealous and they defeated the Seleucid Greek empire….

אוצר המדרשים (אייזנשטיין) חנוכה עמוד 190

והיו יונים מתעללות בבתולות ישראל, ונהגו בדבר הזה שלש שנים ושמונה חדשים, עד שבא מעשה של בת מתתיהו כהן גדול שנשאת לבן חשמונאי ואלעזר היה שמו, כיון שהגיע יום שמחתה הושיבוה באפריון, וכשהגיע זמן הסעודה נתקבצו כל גדולי ישראל לכבוד מתתיהו ובן חשמונאי שלא היו באותו הדור גדולים מהם, וכשישבו לסעוד עמדה חנה בת מתתיהו מעל אפריון וספקה כפיה זו על זו וקרעה פורפירון שלה ועמדה לפני כל ישראל כשהיא מגולה ולפני אביה ואמה וחותנה. כיון שראו אחיה כך נתביישו ונתנו פניהם בקרקע וקרעו בגדיהם, ועמדו עליה להרגה, אמרה להם שמעוני אחיי ודודיי, ומה אם בשביל שעמדתי לפני צדיקים ערומה בלי שום עבירה הרי אתם מתקנאים בי, ואין אתם מתקנאים למסרני ביד ערל להתעולל בי! הלא יש לכם ללמוד משמעון ולוי אחי דינה שלא היו אלא שנים וקנאו לאחותם והרגו כרך כשכם ומסרו נפשם על ייחוד של מקום ועזרם ה’ ולא הכלימם, ואתם חמשה אחים יהודה יוחנן יונתן שמעון ואלעזר, ופרחי כהונה יותר ממאתים בחור, שימו בטחונכם על המקום והוא יעזור אתכם שנאמר כי אין מעצור לה’ להושיע וגו’ (ש”א =שמואל א’= י”ד). ופתחה פיה בבכיה ואמרה רבש”ע [=ריבונו של עולם] אם לא תחוס עלינו חוס על קדושת שמך הגדול שנקרא עלינו ונקום היום נקמתנו. באותה שעה נתקנאו אחיה…

Otzar Ha-midrashim Chanuka, p. 190

The Seleucid Greeks would abuse the virgins of Israel, and they did this for three years and eight months until the deed of the daughter of Matityahu the High Priest, who was marrying a son of Chashmonai named Elazar. When her wedding day arrived, they seated her in her litter. When the time of the meal arrived, all the great ones of Israel gathered in honor of Matityahu and the son of Chashmonai, for there were none greater than they in that generation. When they sat down to feast, Chana daughter of Matityahu stood up atop her litter and clapped her hands together and ripped her royal cloak and stood before all of Israel exposed, and also before her father and her mother and her father-in-law. When her brothers saw this they were ashamed and their faces fell to the ground and they rent their garments and they stood over her to kill her. She said to them “Listen to me my brothers and my kinsmen: If when I stood before the righteous naked without any sin you would be zealous for me, why are you not zealous when it comes to handing me over to the uncircumcised to abuse me! Shouldn’t you learn from Shimon and Levi, the brothers of Dina, who were only two and were zealous for their sister and killed a large city like Shechem and gave themselves up for the Oneness of God, and God helped them and did not shame them. You are five brothers Yehuda, Yochanan, Yonatan, Shimon, and Elazar, and young Kohanim, more than two hundred young men. Put your trust in God and He will help you, as it is said “For nothing gets in the way of God’s salvation” (Shemuel I 14). She opened her mouth and wept and said “Master of the world, if You will not have mercy on us, have mercy on the sanctity of Your great Name which is called upon us and avenge us today. At that time, her brothers became zealous…

האגודה מסכת שבת פרק ב

ונשים חייבות ולהכי אם אלמנה בעלת הבית והיא יודעת לברך היא תדליק ותפטור בני ביתה כדאמרינן אשה ודאי מדליקה.

Ha-agguda Shabbat II

Women are obligated and for this reason if a widow is the head of the household and she knows how to recite the beracha, she should light [the Chanuka candle] and discharge the obligation of the members of her household, as we say, “a woman certainly lights.”

אָמַר רַבִּי זֵירָא: מֵרֵישׁ כִּי הֲוֵינָא בֵּי רַב, מִשְׁתַּתַּפְנָא בִּפְרִיטֵי בַּהֲדֵי אוּשְׁפִּיזָא. בָּתַר דִּנְסֵיבִי אִיתְּתָא, אָמֵינָא: הַשְׁתָּא וַדַּאי לָא צְרִיכְנָא, דְּקָא מַדְלְקִי עֲלַי בְּגוֹ בֵּיתַאי.

Rabbi Zeira said: Initially, when I was at yeshiva, I would participate [in my host’s lighting by contributing] coins [to pay for the lighting materials] together with the host. Once I married a woman I said, “Now I certainly don’t need to [pay my host], since they light for me in my home.

וכשאין האיש בבית תדליק האשה דהוי בת חיובא ובברכה

When the man is not at home, the wife should light [the Chanuka candle] –for she is subject to the obligation—and with a blessing.

ראב”ן שבת סימן שמ

וכמו שהאשה מדלקת הנר בערב שבת כדתנן [ל”א ב] על שלש עבירות נשים מתות וכו’ על שאין זהירות בנידה ובחלה ובהדלקת הנר, כן אשה מדלקת נר חנוכה אם אין בעלה בבית … ומיהו כי איכא בעלה איהו קדים דאיהו נמי מחייב.

Ra'avan Shabbat 340

Just as a woman lights the candle on Shabbat night as we learn in the mishna, “On [account of] three transgressions women die in childbirth: because they are not careful with nidda, with challa, or with candle-lighting” (Shabbat 31b). So too a woman lights the Chanuka candle if her husband is not home… but in any case, when her husband is there, he takes priority for he too is obligated.

אשה מדלקת - פי' בעד כל בני ביתה. ואפילו איש יכול לעשות אותה שליח להוציאו

A woman lights: This means for all the members of her household. Even a man can make her an agent to discharge his obligation.

(א) אשה מדלקת וכו' - ...דיכולה להוציא אפילו בעלה אבל ידוע מה שארז"ל בברכות דף כ' בן מברך לאביו ואשה מברכת לבעלה אבל אמרו חכמים תבא מארה לאדם שאשתו ובניו מברכין לו.

She is able to discharge even her husband’s obligation, but it is known what our sages said…A woman recites birkat ha-mazon for her husband, but the sages said a curse comes upon a man whose wife and children recite birkat ha-mazon for him.

רב דוד אויערבאך, הליכות ביתה כג:ו הערה טו

…נראה דיש לחלק, והוא עפמש”כ [=על פי מה שכתב] רש”י בסוכה לח. “ותבא לו מאירה, שלא למד”…דמסתמא וודאי יודע בעצמו לברך ברכה קצרה זו אלא שמסיבה כלשהי מצווה לאשתו שתדליק ותברך…בהדלקת נ”ח [=נר חנוכה] שאיש ואשה שוים לגמרי בחיוב זה י”ל [=יש לומר] שאין בכלל שום גריעותא בזה שממנה את אשתו שליח, ומשו”כ [=ומשום כך] השמיטוהו הב”ח והט”ז ושאר פוסקים ולא כתבו שלכתחילה אין נכון למנות אשתו שליח.

Rav David Auerbach' Halichot Beitah 23:6 note 16

…It seems that one can distinguish, and this is in accordance with what Rashi wrote in Sukka 38a “A curse should come upon him: because he did not learn [to recite hallel].”…Presumably he [the husband] certainly knows how to recite this short beracha [over Chanuka candles] himself, but for whatever reason tells his wife to light the candles and recite the beracha…Regarding lighting the Chanuka candles, where man and wife are fully equal in this obligation, one can say that there is no problem at all in designating his wife as an agent, and for this reason Bach and Taz and other halachic authorities omitted [mention of curse] and did not write that ideally it is improper to designate his wife as an agent [for lighting in his presence].

כַּמָּה נֵרוֹת הוּא מַדְלִיק בַּחֲנֻכָּה. ...וְהַמְהַדֵּר אֶת הַמִּצְוָה מַדְלִיק נֵרוֹת כְּמִנְיַן אַנְשֵׁי הַבַּיִת נֵר לְכָל אֶחָד וְאֶחָד בֵּין אֲנָשִׁים בֵּין נָשִׁים.

One who chases after the mitzva lights candles in accordance with the number of household members for each and every one, both men and women.

ונראה לי דאשתו כגופו ואינו בכלל מהדרין... דדוקא כשאין לה בעל או כשאין הבעל בעיר מדלקת

..For ‘his wife is like himself’ and she is not counted among the mehadrin…For [a woman] lights specifically when she doesn’t have a husband or when her husband is out of town.

Lisa Septimus, “Women Lighting Chanukah Candles: Is it playing with fire?”

…For any partnership to flourish, alongside the development of a united voice, the individual voices must be preserved and appreciated. Even women who choose to follow the simple reading of the Mishnah Berurah and to fulfill their mitzvah through the principle of ishto k’gufo must not forget that they too are obligated in the mitzvah. That for some the mitzvah is fulfilled most ideally when husband and wife fulfill the mitzvah as a unit cannot negate each individual’s obligation. And regardless of whether in a given scenario husband and wife function separately or as a unit, both are important.

חתם סופר שבת כא:

…מאי טעמה לא נהיגי נשי דידן להיות מן המהדרי[ן] … ונלפע”ד [=ונראה לפי עניות דעתי] בתחלה כשתקנו נר איש וביתו על פתח ביתו מבחוץ …אז לא נמצא שום אשה שתהי[ה] מהמהדרים כי אין כבודה לצאת בחוץ בר”ה [=ברשות הרבים] לעתותי ערב ולהדליק בין האנשים… והשתא אע”ג [=אף על גב] שכולם מדליקין בפנים מ”מ [מכל מקום] מנהג הראשון לא זז ממקומו…

Chatam Sofer Shabbat 21b

…What is the reason that our women are not accustomed to be among the mehadrin?…In my humble opinion, when they originally enacted “a candle for a man and his household” outside the entrance to his home…then no woman would be found among the mehadrin because it is not respectable for her to go outside to the public domain at evening time and to light among the men…and nowadays, even though everyone lights indoors, the original custom still has not moved from its place…

ברכי יוסף אורח חיים סימן תרעא

ומיהו אינו מתיישב כל כך המנהג, דלהיות אשתו כגופו חסורי מחסרא ופנה הדרה, כי מגרעות ]מהצאצאים[…

Birkei Yosef OC 671

Nevertheless the practice does not make much sense, because for [a woman] to be ”ishto ke-gufo” (one entity with her husband) means something is missing and her glory is removed. For are [women] of lesser status [than the offspring]…?

שער הציון סימן תרעה ס”ק י

וכן כתבו רש”ל ואליה רבה, דאשתו כגופו דמי ואינה צריכה, אלא דיכולה להדליק בעד כל בני ביתו:

Sha'ar Ha-tziyyun 675:10

…So wrote Maharshal and Eliya Rabba, that “his wife is like himself” and does not need [to light mehadrin]; however, she is able to light on behalf of his entire household.

רב צבי שכטר, נפש הרב עמ’ רכו

וערמ”א [=ועיין רבינו מגן אברהם] (תרע”א ס”ב) שכל אחד מבני הבית ידליק, ועיי”ש [=ועיין שם] במשנה ברורה (סק”ט) דהיינו לבד מאשתו שהיא כגופו…ורבנו [הגרי”ד סולובייצ’יק] אמר שאין לזה טעם, ושמן הנכון שהנשים הנשואות ג”כ [גם כן] ידליקו לעצמן.

Rav Herschel Schachter, Nefesh Ha-Rav, p. 226

See Magen Avraham, that each household member should light, and see there in Mishna Berura that this is aside from his wife, for she is like himself…And our Rabbi [Rav Soloveitchik] said that this makes no sense, and it is correct that married women should also light for themselves.

Rav Aharon Lichtenstein, Women's Obligation to Light Chanuka Candles

In the home of Rav Soloveitchik zt”l, it was customary for women to light, and so is the custom in my home. As we have seen, the simple understanding of the law is that women are obligated just like men (on the level of the “extremely zealous”), and the burden of proof falls upon those who think otherwise.

בדין נ"ח, דמדליקין ומברכין בבית הכנסת משום פרסומי ניסא... בנירות חנוכה, די"ל מהני צירוף נשים בעבור פרסום הנס

Regarding the law of the Chanuka candle, which we light and recite a beracha over in synagogue in order to publicize the miracle …For one can say that it works for women to combine [with men to a quorum of ten] in order to publicize the miracle.