Kol Isha III: In Context קול אישה (ג): בהקשרים שונים

Click here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org

האמר רבא גמירי דאין יצר הרע שולט אלא במה שעיניו רואות

Didn’t Rava say: We have a tradition that the evil inclination only has control over what one’s eyes see.

ראבי”ה א ברכות עו

ואומר אני דטעמא דאע”ג [=דאף על גב] דאין הקול נראה לעין מיהו הרהור איכא…ויש מפרשים מפני שדרכו להביט בה כשמנגנת. משמע דלברכה אינו אסור בשאינו מביט, אבל להביט אסור:

Ra’aviyah I Berachot 76

I say that the reason is that, although the voice cannot be seen, nevertheless, there are inappropriate thoughts…and some explain that it is because he normally looks at her when she sings. This means that regarding [his hearing a woman’s voice while reciting] a beracha, it is not prohibited when he does not look, but it is prohibited to look.

שו”ת ציץ אליעזר ה:ב

ניתן גם לומר שכל שלא כנגדה מותר אפילו כשיודעה ומכירה מכיון שמיהת לא יוכל לבוא להסתכל בה…..יש אבל צד דיון להתיר שלא בפניה עפ”י [=על פי] האמור בראבי”ה.

Responsa Tzitz Eliezer V:2

One can also say that whenever he is not facing her it is permitted, even when he knows her and is familiar with her, since in any case he cannot end up looking at her….. There are, though, grounds to permit where she is not present, based on what is said in Ra’aviyah.

שו”ת יביע אומר א:ו

ד”ביודעה ומכירה” [סוטה ח:] אפי[לו] ע”י [=על ידי] תמונה אסור לשמוע קולה בגרמפון או ברדיו, אבל אם אינו מכירה מותר, ואין בזה משום קול באשה ערוה.

Responsa Yabia Omer I OC 6

If he “knows her and is familiar with her” (Sota 8b), even through a picture, it is prohibited to listen to her voice on the gramophone or radio, but if he does not know her it is permissible, and there is no problem of kol be-isha erva.

שו”ת חלקת יעקב אורח חיים ל

איני יודע שום היתר בזה – אף על גב דמבואר בסוטה ח’ א’ אמר רבא גמירי אין יצ”ה [=יצר הרע] שולט אלא במה שעיניו רואות זה דוקא לענין להרהר אחרי[ה] אח”כ [=אחר כך], אבל כששומע את קולה והוא נהנה זה הוא האיסור והוי ערוה… דאף באינו רואה האשה ואין מכירה אסור לשמוע קולה…

Responsa Chelkat Ya’akov OC 30

I do not know of any way in which this is permissible – even though it is clear in Sota 8a, “Rava said, we have a tradition that the evil inclination only has control over what one’s eyes see” – this is specifically regarding having inappropriate thoughts about her afterwards, but when he hears her voice and enjoys it, this is the prohibition and it is erva… for even when he does not see the woman and does not know her, it is prohibited to hear her voice

שו”ת ציץ אליעזר ה:ב

ועוד זאת כשהקול הוא ע”י [=על ידי] הרדיו נראה טעם נוסף להתיר מפני שאין זה קול האשה ממש…דהקול ששומעים אינו קול האדם, דקול האדם חולף ונעלם ונהפך לזרם משתנה וגלי האויר משתנים לזרמים חשמליים קטנים ושוב מתחלפים הזרמים החשמליים לגלי – אויר וחוזר ונוצר מחדש גלי – קול…וא”כ [=ואם כך] הרי יוצא שאין אנו שומעים בכלל בהרדיו את הקול המקורי של האשה כי אם ההברה של הקול, ולכן יש מקום לצידוד היתר בזה מתוך לימוד ק”ו [=קל וחומר] ממה שמצינו שאין יוצאין בכגון דא לענין מצוה כשמיעת קול שופר וקריאת המגילה משום דנחשב זה כקול הברה בעלמא, וא”כ עא”כ [ואם כן, על אחת כמה וכמה] שלא יחשב בכזאת לעון של שמיעת קול ערוה…. ובלבד שלא יתכוין ליהנות….

Responsa Tzitz Eliezer V:2

Furthermore, when the voice comes through the radio, there seems to be an additional reason to permit, because this is not the woman’s actual voice…for the voice we hear is not the person’s voice, for the person’s voice passes and disappears and is transformed into a variable current and air waves change into tiny electric currents and then the electric currents change back into air waves and new soundwaves are formed…If so, it turns out that we don’t hear the woman’s original voice over the radio at all, but the echo of the voice, and therefore there is room to find basis for leniency in this from a kal va-chomer (a fortiori), since we have seen that one cannot fulfil a mitzva, like hearing the shofar or reading megilla, in this way, because it is considered only the sound of an echo, and if so, all the more so, this should not be considered a transgression of hearing the voice of erva…as long as he does not have intention to derive pleasure…

מנחת שלמה א:יט

קול הרמקול אמנם נחשב מעשה האדם המדבר אך אינו בגדר “קול אדם”…שקול האדם המדבר נפסק ונעלם לגמרי מן העולם אלא שבקולו גרם רק לשנות אנרגיה חשמלית הגורם לבסוף באופן מכני לזעזע ממברנה ע”י [=על ידי] מגנט…דאין זה חשוב כלל כשומע קול אדם.

Minchat Shelomo 1:19

The sound of a microphone is indeed considered the action of the person speaking but it is not in the category of a “human voice”…For the voice of a person speaking [via microphone] is stopped and disappears entirely from the world, but with his voice he only caused change in electric current which ultimately causes a membrane to vibrate by way of a magnet, in a mechanical way…For this is not considered like hearing a human voice at all.

רב שמואל הבר, את צנועים חכמה, חלק ב עמ’ תעג

וודאי שלא נגזור מדעתנו קול מלאכותי גם אם הוא דומה ממש לקול האשה…ולכן נלע”ד [=נראה לפי עניות דעתי] שיש מקום להקל בשעת הצורך לשמוע גם דרך רם קול…

Rav Shemuel Haber, Et Tzenu'im Chochma II 473

Certainly we should not independently decree against an artificial voice, even if it is really similar to a woman’s voice…Therefore it seems in my humble opinion that there is room to be lenient at times of need to hear [a woman’s voice] also via a microphone…

תנו רבנן: בתורה אחד קורא ואחד מתרגם ובלבד שלא יהא אחד קורא ושנים מתרגמין [רש״י: משום דתרי קלי לא משתמעי]... ובהלל ובמגילה - אפילו עשרה קורין ועשרה מתרגמין. מאי טעמא? כיון דחביבה - יהבי דעתייהו ושמעי:

Our rabbis taught: With Torah [reading] one reads and one translates, as long as there is not one reading and two translating [Rashi: because of ‘two voices are not heard’]…But with Hallel and megilla, even ten can read and ten translate. What is the reason? Since it is beloved, they [people] pay attention and hear.

[זמרי נשי ועני גברי] כאש בנעורת - לפי שהעונה מטה אזנו לשמוע את המזמר לענות אחריו ונמצאו האנשים נותנים לבם לקול הנשים וקול באשה ערוה

[When women sing and men respond] it is like fire in flax – Since the one who responds inclines his ear to hear the singer in order to respond after him, and these men end up paying attention to the voice of the women and the voice of a woman is erva

שו”ת שרידי אש א:עז

נאמר לי כי הגאון הצדיק ר”ע [=רב עזריאלי] הילדסהיימר ז”ל וכן הגרש”ר [=הגאון רב שמשון רפאל] הירש ז”ל בפרנקפורט על נהר מיין התירו בזמירות קודש לזמר יחד, והטעם משום דתרי קלא לא משתמעי וכיון שמזמרים יחד אין חשש איסור, אבל לא נחה דעתי בזה.

Seridei Eish I:77

It was told to me that Rav Azriel Hildesheimer and also Rav Samson Rephael Hirsch in Frankfurt am Main permitted singing sacred zemirot together [men and women], for the reason that two voices cannot be heard simultaneously, and since they are singing together there is no concern of prohibition. But I am not comfortable with this.

Rav Yehuda Henkin, Understanding Tzeniut (Jerusalem: Urim, 2008), 61

Two or more women singing together are preferable to a soloist, because of the difficulty of hearing any one voice clearly…Singing along with the women by the man or men is preferable to passive listening.

"כי קולך ערב ומראיך נאוה" מובא בברכות (כד, א) כאסמכתא ל"קול באשה ערוה". פירוק הכתוב למרכיביו מגלה, לדעתי, את התכונות של קול באשה ערוה בצורתה החריפה והמגרה ביותר, והן:

(א) אשה (ב) יחידה (ג) המשמיעה את קולה (ד) הערב (ה) בכוונה להנאות (ו) לגבר יחיד (ז) המתכוון לשמוע (ח) וליהנות מקולה (ט) ונהנה מראייתה.

כל אלה הם צדדים להחמיר, ושכנגדם צדדים להקל.

“For your voice is pleasant and your appearance is comely” is cited in Berachot 24a as a basis for “kol be-isha erva.” Separating this verse into its components reveals, in my opinion, the qualities of kol be-isha erva in its sharpest and most stimulating form, and they are: (1) a woman (2) solo (3) who makes her voice heard (4) that is pleasant (5) with intention to give pleasure (6) to an individual man (7) who intends to hear and (8) to benefit from her voice and (9) enjoys her appearance. All these are reasons to be stringent, and corresponding to them are reasons to be lenient.

אורחות חיים א דין סעודת שבת שחרית

ואחר הקדוש פותחין בקול רם לכבוד השבת מזמורים …ויש מוסיפין עוד מזמורים אחרים ואח”כ [=ואחר כך] בוצעין על הלחם

Orchot Chayyim I Laws of the Shabbat Meal

After kiddush we begin songs in honor of Shabbat, out loud… and some add additional songs, and afterwards we break bread

במקום רנה – בבהכ"נ ששם אומרים הצבור שירות ותשבחות בנעימת קול ערב:

In a place of song: In synagogue, for there the congregation recite songs and praises with the pleasantness of a sweet voice.

אין מורידין לפני התיבה אלא אדם הרגיל. (איזהו רגיל?) רבי יהודה אומר:…ויש לו נעימה, וקולו ערב, ובקי לקרות בתורה ובנביאים ובכתובים, ולשנות במדרש בהלכות ובאגדות, ובקי בכל הברכות כולן.

We only have a practiced man lead prayer. (Who is a practiced man?) Rabbi Yehuda says: …he can keep a tune and his voice is sweet and he is expert in reading Torah and Nevi’im and Ketuvim and in learning midrash, halachot and aggadot, and expert in all the berachot altogether.

(טז) כֹּ֤ה אָמַר֙ ה' צְבָא֔וֹת הִתְבּֽוֹנְנ֛וּ וְקִרְא֥וּ לַמְקוֹנְנ֖וֹת וּתְבוֹאֶ֑ינָה וְאֶל־הַחֲכָמ֥וֹת שִׁלְח֖וּ וְתָבֽוֹאנָה׃

Thus said the Lord of Hosts, contemplate and call the women who lead dirges and they will come, and send to the wise women and they will come.

(ט) בְּרָאשֵׁי חֳדָשִׁים, בַּחֲנֻכָּה וּבְפוּרִים, מְעַנּוֹת, וּמְטַפְּחוֹת בָּזֶה וּבָזֶה, אֲבָל לֹא מְקוֹנְנוֹת. נִקְבַּר הַמֵּת, לֹא מְעַנּוֹת וְלֹא מְטַפְּחוֹת. אֵיזֶהוּ עִנּוּי, שֶׁכֻּלָּן עוֹנוֹת כְּאֶחָת. קִינָה, שֶׁאַחַת מְדַבֶּרֶת וְכֻלָּן עוֹנוֹת אַחֲרֶיהָ, שֶׁנֶּאֱמַר (ירמיה ט), וְלַמֵּדְנָה בְנֹתֵיכֶם נֶהִי, וְאִשָּׁה רְעוּתָהּ קִינָה.

On Rosh Chodesh, on Chanuka and on Purim, they wail and strike [hands in mourning] on all of these, but do not lead dirges responsively. When the deceased has been buried, they don’t wail or strike. What is wailing? That all wail in unison. A dirge? That one speaks and everyone answers after her, as it is written “and teach weeping to your daughters and each woman a dirge to her neighbor” (Yirmiyahu 9:19)

כשם שאמר משה שירה לאנשים כך אמרה מרים שירה לנשים

Just as Moshe led the men in song, so Miryam led the women in song.

שו”ת באר שבע באר מימ חיים ג

ואל תשיבני מדכתיב ותשר דבורה וברק בן אבינועם וגו’ כמו שנשאלתי מן אשה משכלת. כי יש לומר על פי הדבור שאני….

Responsa Be’er Sheva Be’er Mayim Chayim 3

Do not answer me based on the verse: “And Devorah sang, and Barak ben Avinoam…” as I was asked by a learned woman. For one can say that this is different [because she acted] according to [God’s] word…

... כיון דבעיתי לא אתי להרהורי. והכא מאי ביעתותא איכא?... ואיבעית אימא ביעתותא דרביה, ואב"א [=ואי בעית אימא] ביעתותא דשכינה

….Since one is afraid, inappropriate thoughts do not come. And here, what fear is there?…if you want, say: fear of his teacher, and if you want, say: fear of the Shechina.

חיד”א, דבש לפי ק:יט

קול באשה ערוה אם יש השראת שכינה דאיכא אימתא דשכינתא כתבו המפרשים דשריא לאשה לנגן…דכיון דאיכא אימתא דשכינה ליכא הרהור…וא”כ [=ואם כן] מותרים אנשים ונשים לשורר יחד…. “שמעו מלכים האזינו רוזנים אנכי לה’ אנכי אשירה.”…וכ”ת [וכי תימא] קול באשה ערוה לז”א [=לזה אומר] “אנכי לה'” אני מרכבה לשכינה והנבואה דברה. ולכן אנכי אשה אשירה ואין לחוש דאימתא דשכינה חופף עלינו וליכא הרהורים [שופטים ה:ג]…ובזה פירש בני ידידי הרב כמהר”ר [=כבוד מורנו הרב רבי] ישעיה נר”ו [נטריה רחמנא ופרקיה] פ’ [=פירש] “רני ושמחי בת ציון” [זכריה ב:יד] גם אשה בת ציון ולא תחוש לקול אשה “כי הנני בא ושכנתי בתוכך” ויש השראת שכינה וליכא הרהורים.

Chida, Devash Le-fi 100:19

A woman’s voice is erva. If there is dwelling of the Shechina, so that there is fear of the Shechina, the commentators wrote that it is permissible for a woman to sing …for since there is fear of the Shechina, there are no inappropriate thoughts…If so, men and women are permitted to sing together…”Hear kings, give ear princes, I to God I will sing” )Song of Devora, Shofetim 5:3(. If you say a woman’s voice is erva, to this I say, “I to God,” I am a vehicle for the Shechina and the prophecy has spoken. Therefore, I, a woman, will sing and there is no [halachic cause] for concern for the fear of the Shechina hovers over us and there are no inappropriate thoughts….In this, my dear son, Rav Yishaya explained: “Sing and rejoice, daughter of Zion” )Zecharya 2:14(, the daughter of Zion is also a woman, and you should not be concerned with kol isha “for I am coming and I will dwell within you” – and there is dwelling of the Shechina, and there are no inappropriate thoughts.

ואמר שמואל קול באשה ערוה דכתיב כי קולך ערב פי[רוש] קול של שיר וכל הני פירש רב יהודאי גאון ז”ל לענין ק”ש [=קריאת שמע] הלכך אסור לומר ק”ש [=קריאת שמע] או דבר קדושה בשמיעת קול שיר של אשה. ובעונותינו בין הגוים אנו יושבים ו”עת לעשות לה’ הפרו תורתך” [תהלים קיט:קכו] הלכך אין אנו נזהרים מללמוד בשמיעת קול נשים ארמיות.

Shemuel said: A woman’s voice is erva, as it is written, For your voice is sweet, meaning, the singing voice. And all these, Rav Yehudai Gaon explained as being for the matter of keri’at Shema. Therefore, it is prohibited to recite keri’at Shema or sacred words while hearing a woman’s voice singing. In our iniquity, we dwell among non-Jews and at “a time to act for God, abrogate strict law” (Tehillim 119:126). Therefore, we are not careful about learning while hearing the voices of non-Jewish women.

אָמַר רָבִין בַּר רַב אַדָּא, אָמַר רַבִּי יִצְחָק: ... וּמִנַּיִן לַעֲשָׂרָה שֶׁמִּתְפַּלְּלִין שֶׁשְּׁכִינָה עִמָּהֶם — שֶׁנֶּאֱמַר: ״אֱלֹהִים נִצָּב בַּעֲדַת אֵל״. ... וּמִנַּיִן שֶׁאֲפִילּוּ אֶחָד שֶׁיּוֹשֵׁב וְעוֹסֵק בַּתּוֹרָה שֶׁשְּׁכִינָה עִמּוֹ — שֶׁנֶּאֱמַר: ״בְּכָל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר אַזְכִּיר אֶת שְׁמִי אָבוֹא אֵלֶיךָ וּבֵרַכְתִּיךָ״.

Rabin bar Rav Ada said in the name of Rabbi Yitzchak:…. From where [do we know] that when ten pray together, the Shechina is with them – as it is written “God stands in the congregation of God” (Tehillim 82:1) ….And from where [do we know] that even one who sits and occupies himself with Torah, the Shechina is with him – as it is written, “in every place where I cause My name to be mentioned, I will come to you and bless you.” (Shemot 20:21)

... שאין להניח שתאמר קדיש של תפלה ואפילו אם היא פנוי[ה] אסורה ומכ"ש א"א [=ומכל שכן אשת איש] חלילה להשמיע קולה לרבי באמירת קדיש בין בבהכ"נ בין במנין אלא אם תרצה לזכות את אביה תהי' זהירה בכרל עתות התפלה בין בבה"כ [=בבית הכנסת] בין במנין...

אלף למטה שם: דבזמן הזה דשכיח פריצותא אין לעשות כן…ואעפ”י [=ואף על פי] שאין בזה משום קול באשה ערוה…

…One should not allow her to recite the kaddish of the prayer, and it is prohibited even if she is unmarried, and all the more so, Heaven forfend that a married woman should make her voice heard to the masses by recited kaddish, whether in synagogue or in a minyan…[Elef La-mateh:] For at this time, immodesty is common and one should not do so…even though this isn’t kol isha

כנסת הגדולה או”ח ריט

תמה אני על מנהג העולם שנהגו שאין הנשי[ם] מברכו[ת] ברכת הגומל וירא[ה] לי דמנהג בטעו[ת] הוא…ואי משום שצריך לאודויי באנפי עשרה ותרי מנייהו רבנן ואין כבודה של אשה לעמוד בפני האנשים….אין טענה זו היא מספקת לפטרה מברכה שנתחייבה בה ועוד שהרי אפשר לאשה לעמוד בבית הכנסת של נשים [=בעזרת הנשים] ולברך ברכת הגומל וישמעו האנשים בבית הכנסת שלהם….

Kenesset Ha-gedola OC 219

I am astonished by the general custom that women do not recite birkat ha-gomel, and it seems to me to be a mistaken custom….If it is because one must give thanks in the presence of ten, of whom two are rabbis, and it is not in accordance with a woman’s honor to stand before men….this claim is not sufficient to exempt her from a beracha in which she is obligated, and furthermore, it is possible for a woman to stand in the women’s synagogue [women’s section] and recite birkat ha-gomel and the men in their synagogue will hear…

ת"ר הכל עולין למנין שבעה ואפילו קטן ואפילו אשה אבל אמרו חכמים אשה לא תקרא בתורה מפני כבוד צבור

Our rabbis taught: All are counted towards the count of seven, even a minor and even a woman. But the sages said: A woman should not read from the Torah because of kevod ha-tzibbur.

לאתויי נשים - שחייבות במקרא מגילה וכשרות לקרותה ולהוציא זכרים ידי חובתם:

For they are obligated in reading megilla and fit to read it and to discharge the obligations of males.

והבעל עשרת הדברות [=בעל העיטור] כתב שאין נשים מוציאות אנשים בקריאתם והטעם משום דקול באשה ערוה, ואף על גב דמדליקות נר חנוכה ומברכות לא דמי לפי שאין צורך שיהיו שם האנשים בעת ההדלקה

The author of Aseret Ha-dibrot (Ba’al Ha-itur) wrote that women do not discharge men’s obligations with their reading, and the reason is kol be-isha erva, and even though they light Chanuka candles and recite the berachot, this is not similar because there is no need for men to be present at the time of lighting.

שו”ת ציץ אליעזר כ:לו

אי משום קול באשה ערוה היה מותר בשעת הצורך שתקרא אשה בלי טעמים ותעלה למנין שבעה, אבל מכיון שהטעם הוא מפני כבוד הציבור, א”כ [=אם כן] אין לאשה לקרוא בציבור ולעלות למנין שבעה בכל גוונא שהוא.

Responsa Tzitz Eliezer XX:36

If it were because of kol be-isha erva, in time of need it would be permissible for a woman to read without the cantillation and count towards the count of seven, but since the reason is because of kevod ha-tzibbur, if so, a woman should not read for the community and count towards the count of seven in any manner at all.

לדיעה הראשונה [=שנשים מוציאות אנשים בקריאת המגילה] אין חושבין זה הקול ערוה כיון שאינו של שיר.

…According to the first opinion [that women discharge men’s obligation in megilla reading], this voice is not considered erva because it is not a singing voice.

שו”ת יחוה דעת ד:טו

ולכאורה איך התירו להעלות אשה לקרות בתורה בטעמי המקרא, והרי זה כקול זמר באשה…ובע”כ [=ובעל כורחך] לומר שהתירו לאשה לקרות בצבור כשאין שבעה בקיאים לקרות, משום שבמקום השראת שכינה לא חששו חכמים להרהור.

Responsa Yechaveh Da’at IV:15

How did they permit calling a woman up to read from the Torah with cantillation, for this is a woman’s singing voice… We are forced to say that they permitted a woman to read for the congregation when there are not seven men qualified to read, because in a place where the Shechina dwells, the sages were not concerned about inappropriate thoughts.

שו”ת יחוה דעת ד:טו

ואני אומר שאין יצר הרע מצוי לשעה קלה כזאת [ברכת הגומל] ….יש לומר שגם בנ”ד [=בנידון דידן] הואיל והאשה נכנסת אך ורק לברכת הגומל ובמקום בי עשרה שכינתא שריא, (סנהדרין ל”ט ע”א), לפיכך אין לחוש לברכת הגומל באופן כזה משום פריצות. ואפילו לפי מה שכתב בספר בני יששכר שם, שבעיקר הדין יש לו מקום לפקפק על דברי החיד”א הנ”ל, נראה דהיינו לענין קול זמר של אשה, מה שאין כן בנידון דידן לענין ברכת הגומל, בודאי שלכל הדעות מותר…

Responsa Yechaveh Da'at IV:15

I say that the evil inclination is not found for a short period of time like this [reciting birkat ha-gomel]…. One can say that also in this matter, since the woman enters [the men’s section] solely for birkat ha-gomel and [since] the Shechina dwells where there are ten, therefore one should not be concerned in this way for breaching tzeniut with birkat ha-gomel. Even according to what Benei Yissachar wrote, that regarding the fundamental law there is room to doubt Chida’s words, it seems that this [doubt] regards a woman singing, which is not the case in our matter regarding birkat ha-gomel, which is permitted according to all opinions…

תשובות והנהגות ה:קעג

שעבודת החזן או בעל תפלה מובהק היא לשיר הניגון בקול ערב באופן שמושך הציבור לכוון…

Teshuvot Ve-hanhagot 5:173

The primary task of the chazzan or prayer leader is to sing the tune in a sweet voice in a manner that draws the congregation to have intent…

שו”ת באר שבע באר מימ חיים ג

תוכחה מגולה יפה ומעולה אדבר עם בחורים וגם בתולות זקנים עם נערים ובפרט עם נשים נשואות שהם מזמרות ומשמיעות קול שיר בזמירות בשבת עם בחורים זקנים עם נערים יחד. ואינם משימין אל לבם שהיא מצוה הבאה לידי עבירה חמורה…ודבר ברור הא דלאו דוקא ק”ש [=קריאת שמע] אלא הוא הדין כל דבר שבקדושה…

Responsa Be’er Sheva Be’er Mayim Chayyim 3

I will give a fine and proper open rebuke with young men and young women, elders and youth, and especially married women, who sing and make their voices heard [feminine verbs] in song during zemirot on Shabbat with young men and elders and youth together. They do not care that this is a mitzva that leads to a serious transgression… It is clear that this is not just for keri’at Shema, but is the halacha for anything sacred…

שו”ת ציץ אליעזר יד:ז

…בדבש לפי להחיד”א ז”ל המדובר שם כשיש גילוי שכינה בפועל…וא”כ [=ואם כן] מה מקום לבוא להקיש וללמוד משם בד”כ [=בדרך כלל] לשירת אנשים ונשים יחדו בשירי קודש, שגילוי שכינה ודאי שליכא שם, ואפילו אם יש מתחילה כוונה לשם שמים ברור הדבר שלאחר מכן היא מתבטלת ויצא השכר בהפסד, והפרוץ בזה יהא עפ”י [=על פי] רוב מרובה על העומד….

Responsa Tzitz Eliezer XIV:7

…Chida’s Devash Le-fi discusses a situation where there is actual revelation of the Shechina… If so, what is the basis to come and make an analogy and derive from there to a general case of men and women singing sacred songs together, where there is certainly no revelation of the Shechina , and even if they start out with intent for the sake of Heaven, it is clear that afterwards it ceases, and the reward is cancelled by the loss, and the breach here will generally be greater than what is left standing…

כי אנו מאמינים שכל תפלה או שבח והודאה שמתערב במחשבה ההיא שום הרהור אפי[לו] באשתו לא תעלה במעלות לפני הי”ת [=השם יתברך] ולא תקובל לפניו ומפני זה אנו מפרישי[ם] הנשי[ם] מן האנשים בבה”כ בפ”ע [=בבית הכנסת בפני עצמן] שלא יבאו לידי הרהור בשעת תפלה ותהי[ה] תפלה נדחית רחמנא לצלן… וכיון דבררנו דקול באשה ערוה א”כ [=אם כן] הקול המתהלך מעזרת נשים לעזרת אנשי[ם] מעורר הרהור ובטול הכוונה בתפילה….. הנלע”ד [הנראה לפי עניות דעתי] בזה לבטל קול זמירות הנשים בבה”כ[=בבית הכנסת] שלהן בשעה שהאנשי[ם] בבה”כ [=בבית הכנסת] שלהם

For we believe that every prayer or praise or thanksgiving that mixes with any [sexual] stray thoughts, even of his wife, will not ascend on high before God and will not be received before Him. And therefore, we separate the women from the men, in a synagogue to themselves, so that they [the men] not come to stray thoughts at the time of prayer and their prayer be rejected, Heaven help us …Since we clarified that a woman’s voice is akin to erva; if so, the voice that travels from the women’s section to the men’s section arouses stray thoughts and nullifies intentionality during prayer….. It seems, in my humble opinion, that for this reason we should stop the sound of women singing in their [women’s] synagogue at the time that men are in their [men’s] synagogue

שו”ת אורח משפט או”ח לה

ויזהרו במנהגי אבותינו הקדושים ובכל חומר האיסורים בעניני קדושת בתי כנסיות ובתי מדרשות, ויבנו את בתי הכנסיות בדרך הבנין שהיו בונים אבותינו נוחי נפש ז”ל מדור דורים, בהבדלה בין עזרת אנשים לעזרת נשים, ולא ישמע בהם קול זמר של אשה, והיה מחנינו קדוש

Responsa Orach Mishpat OC 35

They should be careful with the customs of our holy ancestors and with all the gravity of the prohibitions in matters of the sanctity of synagogues and study halls, and should build the synagogues in the architectural fashion that our departed ancestors built them for generations, with a division between the men’s section and the women’s section, and the sound of women singing should not be heard in them, and our camp should be holy

שו”ת שרידי אש א:ע

… כי בבואי לברלין ראיתי בבתי החרדים מזמרים אנשים ונשים יחד זמירות קודש בשבת, והשתוממתי למנהג זה שהוא נגד דין מפורש …ואולם אחרי חקירה ודרישה נאמר לי כי הגאון הצדיק ר”ע [=רב עזריאל] הילדסהיימר ז”ל וכן הגרש”ר [=הגאון רב שמשון רפאל] הירש ז”ל בפרנקפורט על נהר מיין התירו בזמירות קודש לזמר יחד והטעם משום דתרי קלא לא משתמעי וכיון שמזמרים יחד אין חשש איסור, אבל לא נחה דעתי בזה….וחפשתי ומצאתי בשדי חמד מערכת קול, שהביא בשם רב ספרדי להתיר זמירות קודש של אנשים ונשים יחד. ..ואח”כ [=ואחר כך] ראיתי מובא בשם החיד”א בספרו דבש לפי מערכת ק’, שבשעת השראת שכינה שריא לאשה לשורר וליכא משום הרהור, ועכ”פ [=ועל כל פנים] יש סמך למה שהביא בשד”ח הנ”ל [=בשדי חמד הנזכר לעיל], שבשירי קודש לא חיישינן להרהור. ..ודעת המחמירים לאסור בשעת ק”ש [=קריאת שמע] בכל אופן, אבל שלא בשעת ק”ש [=קריאת שמע] בודאי שאינו אסור אלא כשמתכוין להנות וכדעת הרמב”ם הנ”ל [=הנזכר לעיל], וא”כ [=ואם כן] יש לומר שבזמירות קודש אין לחוש שיתכוונו להנות מקול אשה…יש מקום לומר, שבזמירות קודש הזמר מעורר רגש קודש ולא הרהור עבירה. …יש לומר כיון שהמזמרים זמירות קודש ג”כ [=גם כן] מתכוונים לש”ש [=לשם שמים], כדי לעורר רגשות דתיים אצל הבנות ולטעת בלבם חיבה לקדשי ישראל, יש לסמוך על המקילים. ועי[ין] במס[כת] יומא ס”ט, א גבי שמעון הצדיק: עת לעשות לה’ [הפרו תורתך] וכו’ ובפירש”י [=ובפירוש רש”י] שם….

Responsa Seridei Eish I:77

…When I came to Berlin, I saw that in Orthodox homes men and women sang sacred zemirot together on Shabbat, and I was amazed at this custom, which violates an explicit halacha… However, after research and investigation, it was told to me that Rav Azriel Hildesheimer and also Rav Samson Rephael Hirsch in Frankfurt am Main permitted singing together for sacred zemirot. The reason is that “two voices are not heard,” and since they sing together there is no concern of a prohibition, but I was not comfortable with this… I searched and found in Sedei Chemed, s.v. Kol, that he brought in the name of a Sephardi Rav to permit sacred zemirot of men and women together ….Afterwards, I saw it brought in the name of Chida in his book Devash Le-fi, s.v. Kuf, that when there is dwelling of the Shechina it is permitted for a woman to sing and there is no problem of inappropriate thoughts. One can at least rely on what he brought from Sedei Chemed, that with sacred songs we are not concerned with inappropriate thoughts … The opinion of those who are stringent is to prohibit during keri’at Shema in any manner. But at times not during keri’at Shema there is certainly no prohibition unless he has intention to enjoy, as according to the Rambam’s opinion. If so, one can say that with sacred zemirot we are not concerned that they would intend to enjoy a woman’s voice…There is room to say, that with sacred zemirot the zemer awakens holy feelings and not thoughts of sin….One can say that since those who sing sacred zemirot also intend for the sake of Heaven, in order to awaken religious feelings among the girls and to plant in their hearts affection for the sacred things of Israel, one can rely on those who are lenient. See Yoma 69a regarding Shimon Ha-tzadik: “A time to do for God, [they have abrogated Your Torah] etc., and Rashi there….

4…נוהגים שלא להקפיד על שירת הנשים שעולה מעזרת נשים (החת”ס חו”מ קצ החמיר בזה). לגבי שירי שבת במסגרת משפחתית עם אורחים, יסוד סברת המקילים מבואר בשרידי אש א, עז, וכפי שהעיד שכך נהגו במשפחות היראים והרבנים בגרמניה, ומשמע שכך נהגו גם כאשר היו אורחים בני תורה שאינם מבני המשפחה. בתחילה סברתי שהמנהג הרווח הוא שאם ישנם שם קרובים מדרגה שנייה אין הנשים שרות. אולם במשך השנים שמעתי עדויות שגם בבית רבנים מבני עדות אחרות נהגו שנשים שרות עם בני משפחה מדרגה שנייה. סיפר לי פרופ’ שאול שטמפפר שבבית הרב צבי פסח פרנק זצ”ל, שהיה דוד של סבא שלו, כל הנוכחים שרו זמירות שבת ביחד – גברים ונשים. כדי לאמת את זיכרונו מימי נעוריו חזר ושאל את בנו של הרב פרנק ר’ אברהם ואשתו, והם העידו שאכן הנשים היו שרות, וקולן נשמע כי היו אוהבות לשיר בקול. וכן שלח לי הרב דביר אזולאי עדות שכתב לו הראשל”צ [=הראשון לציון] הרב יצחק יוסף שליט”א: “בביתו של מרן אאמו”ר [=אדוני אבי מורי ורבי] נהוג כל השנים שכל המשפחה ‏משוררים בליל שבת וביומו יחד עם הגיסים וכל האחים, ואמר להם מרן, שכיוון שהבת לא משוררת ‘סולו’, אלא קולה נבלע עם ‏קולות כולם, אין בזה איסור, אף שקולה נשמע גם כן, והיינו בקול שאינו גובר, אלא רגיל, אך לא בטון גבוה” עכ”ל. (כיוצא בזה כתב בילקוט יוסף שבת חלק א’ כרך ג’ עמ’ שס”ח עד שע”ג(.

Footnote 4:

…We are accustomed not to be particular about the women’s singing emerging from the women’s section (Chatam Sofer CM 190 was stringent about this). Regarding Shabbat songs in a family setting with guests, the basis for the lenient position is set out in Seridei Eish I:77, and as he testified that this was the practice of God-fearing families and Rabbis in Germany, and one can infer that this was also their practice with Torah-observant guests who were not members of the family. I originally thought that the widespread custom is that if there are second-degree relatives present, the women do not sing. However, over the years I have heard testimony that even in the homes of Rabbis from other communities, the practice was for women to sing with second-degree relatives. Professor Shaul Stampfer told me that in the home of Rav Tzvi Pesach Frank, who was his grandfather’s uncle, everyone present sang Shabbat zemirot together – men and women. In order to confirm his childhood memory, he went back and asked Rav Frank’s son, Rav Avraham, and his wife, and they testified that women indeed sang, and their voices were audible because they enjoyed singing out loud. And similarly, Rav Dvir Azulay sent me testimony that Chief Rabbi Yitzchak Yosef sent him: “In the home of our master, my esteemed father and Rav [Ovadya Yosef], the practice throughout the years was for all the family to sing together Shabbat night and day, with the siblings-in-law and all the siblings, and our master said to them, that since the girl is not singing “solo,” but her voice is absorbed with all the voices, there is no prohibition in this, even if her voice is also heard, and this is for a voice that is not especially strong, but ordinary, and not especially high in tone.” (He wrote similarly in Yalkut Yosef, Shabbat, Part I, vol. 3, pp. 368-73.)

Sima Grossman, “The Magic of Zemirot,” Kol Hamevaser VII:1

The familiar tune starts off softly. There are still whispers of conversation ringing throughout the room. Some people become self-appointed shushers. Soon the whole room is singing. Some sing loudly, others softly. Some sing in tune, others sing horrendously off tune. There is even some harmony mixed in. The quality of the singing may not be able to win any talent competitions, yet it is hard not to get caught up in it. And as I look around the room, I start to notice some interesting things. The girl who I know would never be caught listening to Jewish music is singing with her eyes closed, pounding unconsciously on the table as she belts out the tune. The girl who is not the so called “mushy type,” and who rolls her eyes at the “fluff” she proclaims her teachers teach, is putting her arm around the girl who sits next to her as she gets caught up in the melody. Even the shy girl whose voice is rarely heard is sitting with her finger pointing to each word in her bentcher as she softly sings along. Soon some of the more outgoing people are standing up and proudly doing hand motions as they sing. They try to get others to join them. If the atmosphere is particularly intense, soon the whole room will be on its feet, completely caught up in the zemirot’s ancient words and tunes.

שנאמר [שמואל א א יג] וחנה היא מדברת על לבה רק שפתיה נעות וקולה לא ישמע והאזין הקדוש ברוך הוא את תפילתה. וכן כל בריותיו שנאמר [תהילים קב א] תפילה לעני כי יעטף [לפני ה’ ישפוך שיחו] כאדם המשיח באוזן חבירו והוא שומע. וכי יש לך אלוק קרוב מזה שהוא קרוב לבריותיו כפה לאוזן?

For it is said “And Chana was speaking to herself, only her lips moved but her voice was not heard and God heard her prayer.” (Shemuel I 1:13) And so it is with all living creatures, as it is said “A prayer for the poor man when he wraps himself, [before God he pours out his conversation].” Like a person who speaks in his friend’s ear and he hears. Is there a God closer than this, that He is close to His creatures like a mouth to an ear?

Kol Isha, Life after Stern College Blog

Starting zemirot at a shabbos table is one example of a situation where Kol Isha is difficult for me…..There are certain tunes in davening that I love, and instead of sitting there on the women’s side trying to send telepathic messages to the chazan of what tune I hope he’ll sing, I wish I could be the one choosing the melodies and putting my heart into every syllable…. Luckily most of the time Kol Isha is not a problem at all, and I find appropriate means to channel my love of singing.

(כ) וַתִּקַּח֩ מִרְיָ֨ם הַנְּבִיאָ֜ה אֲח֧וֹת אַהֲרֹ֛ן אֶת־הַתֹּ֖ף בְּיָדָ֑הּ וַתֵּצֶ֤אןָ כָֽל־הַנָּשִׁים֙ אַחֲרֶ֔יהָ בְּתֻפִּ֖ים וּבִמְחֹלֹֽת׃ (כא) וַתַּ֥עַן לָהֶ֖ם מִרְיָ֑ם שִׁ֤ירוּ לַֽה' כִּֽי־גָאֹ֣ה גָּאָ֔ה ס֥וּס וְרֹכְב֖וֹ רָמָ֥ה בַיָּֽם׃ (ס)

And Miryam the prophet, sister of Aharon, took the timbrel in her hand and all the women went out after her with timbrels and with dancing. And Miryam called out responsively to them: Sing to God for He has triumphed greatly, horse and his rider He has cast into the sea.

(ג) בתפים ובמחלת. מֻבְטָחוֹת הָיוּ צַדְקָנִיּוֹת שֶׁבַּדּוֹר שֶׁהַקָּבָּ"ה עוֹשֶׂה לָהֶם נִסִּים וְהוֹצִיאוּ תֻפִּים מִמִּצְרַיִם (מכילתא):
(3) בתפים ובמחלת WITH TIMBRELS AND WITH DANCES — The righteous women in that generation were confident that God would perform miracles for them and they accordingly had brought timbrels with them from Egypt (Mekhilta d'Rabbi Yishmael 15:20:2).

© DERACHEHA: WOMEN AND MITZVOT 2020