Prayer VIII: Birchot Keri’at Shema תפילה (ח): ברכות קריאת שמע

Click here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org.

לחצו כאן כדי לקרוא את ניתוח המקורות והדיון אודותם באתר דרכיה.

אמר רבה בר חיננא סבא משמיה דרב כל שלא אמר אמת ויציב שחרית ואמת ואמונה ערבית לא יצא ידי חובתו שנאמר להגיד בבקר חסדך ואמונתך בלילות:

Rabba bar Ḥinnana Sava said in the name of Rav: One who did not recite: True and Firm [emet veyatziv] at the beginning of the blessing of redemption that follows Shema in the morning prayer, and: True and Trustworthy [emet ve’emuna] in the evening prayer, he did not fulfill his obligation. An allusion to the difference in formulation between morning and evening is, as it is stated: “To declare Your kindness in the morning and Your faith in the nights” (Psalms 92:3).

(כה) (כה) שעה ד' - דברכות אינם שייכים לק"ש דאע"פ שנתקנו קודם ק"ש מ"מ לאו ברכת ק"ש היא שהרי אינו מברך אקב"ו לקרות שמע והרי הם כמו תפילה ולפיכך דינם כמו תפילת השחר שהוא רק עד שליש היום:

The fourth hour: For the berachot do not belong to Keri’at Shema, for even though they were enacted [to be recited] before Shema, nevertheless they are not berachot [over the mitzva] of Keri’at Shema. For one does not bless, “Who sanctified us with His commandments and commanded us to recite Shema.”Indeed, they are like tefilla, and therefore their law is like shacharit, which is only through the first third of the day.

(ב) (ב) מק"ש - ופטורות ג"כ מברכות ק"ש דיש להם ג"כ זמן קבוע

They [women] are exempt also from the berachot of Keri’at Shema, for they [theberachot] also have a set tim

אינו מסתברא להחמיר יותר בברכות ק"ש מק"ש עצמה

It doesn’t make sense to be more stringent with Birchot Keri’at Shema than withKeri’at Shema itself.

וכן פטורות מברכות קריאת שמע, דהם גם כן זמן גרמא...ומכל מקום אם רוצות יכולות לברך ולקרות קריאת שמע, כמו סוכה ולולב שפטורות ומברכות עליהן. ונשי דידן עושות כן, ותבוא עליהן ברכה.

They [women] are exempt from Birchot Keri’at Shema, for they are also time-bound…In any case, if they wish, they can recite the berachot and Keri’at Shema like sukka andlulav, from which they [women] are exempt and they still recite berachot over them. Our women do this and may a beracha come to them.

שו”ת יביע אומר חלק ב או”ח סימן ו:י

…וחיישינן טובא בדין הזכרת ש”ש [שם שמים] לבטלה, הא ודאי שצריך ללמד את הנשים שמברכות בר’ ק”ש [ברכות קריאת שמע] שלא יוסיפו לעשות כן. … ועלינו ללמדן שלא יברכו ברכות ק”ש [קריאת שמע] ולהחזירן לדעת מרן ז”ל [זכרונו לברכה] שקבלנו הוראותיו. וז”ל [וזה לשון] הרמב”ם (רפ”ד מה’ ק”ש) נשים ועבדים וקטנים פטורים מק”ש [מקריאת שמע]. ומלמדין את הקטנים לקרותה בעונתה, ומברכין לפניה ולאחריה כדי לחנכן במצות. ע”כ [עד כאן]. ומבואר מזה שאין לנשים לברך ברכות ק”ש [קריאת שמע]. … ועכ”פ [ועל כל פנים] אם ירצו הנשים לאמרם, יברכו ברכות פסד”ז [פסוקי דזמרה] וברכות ק”ש [קריאת שמע] בלא הזכרת שם שמים.

Responsa Yabi'a Omer II OC 6:10

…We are very concerned about the law of mentioning God’s name in vain. Therefore, one should certainly instruct women who recite Birchot Keri’at Shema not to continue to do thus…We must instruct them not to recite Birchot Keri’at Shema and bring them back to the opinion of our master [Shulchan Aruch],whose rulings we have accepted. The language of the Rambam is, “Women and bondsmen and minors are exempt from Keri’at Shema. We teach the minors to recite it in its time and to recite berachotbefore it and after it, in order to train them in mitzvot.” It is clearly derived from this that women may not recite Birchot Keri’at Shema…In any case, if women wish to recite them, they should recite the berachot of Pesukei De-zimra and Birchot Keri’at Shemawithout mention of the name of God.

נוהגות הנשים שיודעות ללמוד להתפלל כל סדר התפלה כמו האנשים אין פחות

Women who know how to learn are accustomed to pray the full order of prayers like men, no less.

(ה) מַזְכִּירִין יְצִיאַת מִצְרַיִם בַּלֵּילוֹת. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה, הֲרֵי אֲנִי כְּבֶן שִׁבְעִים שָׁנָה, וְלֹא זָכִיתִי שֶׁתֵּאָמֵר יְצִיאַת מִצְרַיִם בַּלֵּילוֹת, עַד שֶׁדְּרָשָׁהּ בֶּן זוֹמָא, שֶׁנֶּאֱמַר (דברים טז) לְמַעַן תִּזְכֹּר אֶת יוֹם צֵאתְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ. יְמֵי חַיֶּיךָ, הַיָּמִים. כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ, הַלֵּילוֹת.

(5) They mention the Exodus from Egypt at night. Rabbi Elazar ben Azaryah said: "Behold, I am almost a seventy-year old man and I have not succeeded in [understanding why] the Exodus from Egypt should be mentioned at night, until Ben Zoma explained it from a verse (Deuteronomy 16:3): ‘In order that you may remember the day you left Egypt all the days of your life.’ ‘The days of your life’ refers to the days. ‘All the days of your life’ refers to the nights.

(ג) אַף עַל פִּי שֶׁאֵין מִצְוַת צִיצִית נוֹהֶגֶת בַּלַּיְלָה קוֹרְאִין אוֹתָהּ בַּלַּיְלָה מִפְּנֵי שֶׁיֵּשׁ בָּהּ זִכְרוֹן יְצִיאַת מִצְרַיִם וּמִצְוָה לְהַזְכִּיר יְצִיאַת מִצְרַיִם בַּיּוֹם וּבַלַּיְלָה שֶׁנֶּאֱמַר (דברים טז ג) ״לְמַעַן תִּזְכֹּר אֶת יוֹם צֵאתְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם כּל יְמֵי חַיֶּיךָ״. וּקְרִיאַת שָׁלֹשׁ פָּרָשִׁיּוֹת אֵלּוּ עַל סֵדֶר זֶה הִיא הַנִּקְרֵאת קְרִיאַת שְׁמַע:

(3) Although the precept to wear fringes is not incumbent at night, still the section concerning this precept is recited at night, because it mentions the departure from Egypt, which it is a duty to recall by day and at night, as it is said, "that thou mayest remember the day of thy going forth from the land of Egypt all the days of thy life" (Deuteronomy 16:3). The reading of these three sections in this order is termed "The reading of the Shema."

אמת ויציב דאורייתא

[Saying] Emet Ve-yatziv is a Torah-level obligation.

מאי והטוב בעיניך עשיתי אמר רב יהודה אמר רב שסמך גאולה לתפלה

What does “I have done what is good in Your eyes” (Yishayahu 38:3) mean? Rav Yehuda said in the name of Rav: That he connected ge’ula to tefilla.

א”ר [אמר רב] אמי כל מי שאינו תוכף לגאולה תפילה למה הוא דומה? לאוהבו של מלך שבא והרתיק על פתחו של מלך יצא לידע מה הוא מבקש ומצאו שהפליג…

Rav Ami said: Whoever does not immediately follow ge’ula with tefilla, to what is he compared? To the king’s friend who came and knocked on the king’s door. [The king] comes out to know what [the friend] seeks, and finds that he withdrew.

שו”ת בית יצחק או”ח יב

הרמב”ם כללה במצות ק”ש [קריאת שמע]. ומעתה שנשים פטורות מק”ש [מקריאת שמע] פטורות נמי ממצוה זאת, דל”ה [דלא הויא] מצוה אחרת, רק נכללה בק”ש [בקריאת שמע].

Responsa Beit Yitzchak OC 12

Rambam included it [zecher yetzi’at Mitzrayim] in the mitzva of Keri’at Shema. From here [we know] that women, who are exempt from Keri’at Shema,are also exempt from this mitzva, for it is not a distinct mitzva, but rather is included in Keri’at Shema.

שו”ת שאגת אריה יב

ש”מ דאין נשים חייבות בהזכרה זו וטעמ’ דמילת’ משום דה”ל מ”ע שהז”ג שנשים פטורות….. שהרי הזכרה דיום ולילה תרתי מצות ותרתי אזכרות נינהו וכיון דשל יום ליתא בלילה ושל לילה ליתא ביום כל חדא וחדא הזכרה מהן ה”ל מ”ע שהז”ג

Responsa Sha'agat Aryeh 12

Learn from this that women are not obligated in this mentioning. The reason is that it is a positive time-bound mitzva from which women are exempt….For mentioning during the day and at night are two mitzvot and they are two acts of mentioning. Since the day’s [mitzva] does not [apply] at night and the night’s [mitzva] does not [apply] during the day, each individual mention is a positive time-bound mitzva.

נ"ל דמ"מ מחוייבים לומר אמת ויציב דזכירות י"מ הוא דאוריית' כמ"ש סי' ס"ו וא"כ צריכי' לסמוך גאולה לתפלה:

It seems to me that in any case they [women] are obligated to say Emet Ve-yatziv for mention of yetzi’at Mitzrayim is a Torah-level obligation …and if so, they must connect ge’ula with tefilla.

ומכל מקום חייבין בזכירת יציאת מצרים שהוא מצות עשה שלא הזמן גרמא שמצותה ביום ובלילה לפיכך יש להם לברך הברכה שנתקנה על יציאת מצרים שהוא אמת ויציב

In any case they [women] are obligated in mentioning the exodus from Egypt, for it is a positive mitzva that is not time-bound, for its commandment is in the day and in the night. Therefore, women should recite the beracha that was enacted on yetzi’at Mitzrayim, which is Emet Ve-yatziv.

Dr. Yael Levine, 'A Vision of the Future to Come'

…The vision of the Divine Presence [at the sea] by [even] the maidservant and by Israel is considered a sort of model of the future occurrence. In this reality, the Divine Presence will dwell over all of Israel, including the boys and the girls, the bondsmen and the maidservants, and all flesh will see together that the mouth of God has spoken.

© DERACHEHA: WOMEN AND MITZVOT 2020