פרשת ויקרא תשי"ב - קרבן מנחה
לאיסור הקטרת שאר ודבש (פסוק י"א) עיין גיליון ויקרא תש"ט. למצוות מליחת כל הקרבנות (פסוק י"ג) עיין גיליון ויקרא תשי"א.
א. "ואם", "וכי"
השווה:
"וְנֶפֶשׁ כִּי תַקְרִיב קָרְבַּן מִנְחָה לַה' סֹלֶת יִהְיֶה קָרְבָּנוֹ"
And when any one bringeth a meal-offering unto the LORD, his offering shall be of fine flour; and he shall pour oil upon it, and put frankincense thereon.
"וְכִי תַקְרִב קָרְבַּן מִנְחָה מַאֲפֵה תַנּוּר"
And when thou bringest a meal-offering baked in the oven, it shall be unleavened cakes of fine flour mingled with oil, or unleavened wafers spread with oil.
"וְאִם מִנְחָה עַל הַמַּחֲבַת קָרְבָּנֶךָ"
And if thy offering be a meal-offering baked on a griddle, it shall be of fine flour unleavened, mingled with oil.
"וְאִם מִנְחַת מַרְחֶשֶׁת קָרְבָּנֶךָ"
And if thy offering be a meal-offering of the stewing-pan, it shall be made of fine flour with oil.
הסבר מה החילופין בין "וכי" לבין "ואם" בפסוקים אלה.
ענה לשאלה זו רק אחרי עיינך בפסוקים הבאים בפרשתנו:
"אָדָם כִּי יַקְרִיב"
Speak unto the children of Israel, and say unto them: When any man of you bringeth an offering unto the LORD, ye shall bring your offering of the cattle, even of the herd or of the flock.
"אִם עֹלָה קָרְבָּנוֹ"
אם על תורה יקריבנו IF HE OFFER IT FOR A THANKSGIVING — i.e., if he brings if on account of (על) a matter that requires thanksgiving (תודה): on account of a miraculous deliverance that was wrought for him, as being, for instance, one of those who have made a sea-voyage. or travelled in the wilderness, or had been kept in prison, or if he had been sick and was now healed, all of whom are bound to offer thanks-giving, since it is written with reference to them, (Psalms 107:8, 15, 21, 31) “Let them offer thanksgiving to the Lord for His goodness, and for His wonderful works to the children of men!” (cf. Rashi on those vv. and on vv. 4, 10, 17 and 23 of that chapter; see also Berakhot 54b) — if it is on account of one of these things that he vowed those peace offerings, they are “peace offerings for acknowledgement” and require the offering of bread that is mentioned in the section, and may not be eaten beyond a period of one day and one night as it is here set forth (v. 15) [whilst other שלמים may be eaten at any time during two days and the intervening night].
פרק א' י'
"וְאִם מִן הַצֹּאן"
"וְאִם מִן הָעוֹף..."
And if his offering be of the flock, whether of the sheep, or of the goats, for a burnt-offering, he shall offer it a male without blemish.
"נֶפֶשׁ כִּי תֶחֱטָא..."
Speak unto the children of Israel, saying: If any one shall sin through error, in any of the things which the LORD hath commanded not to be done, and shall do any one of them:
"אִם הַכֹּהֵן הַמָּשִׁיחַ יֶחֱטָא..."
אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם IF THE PRIEST THAT IS ANOINTED DO SIN לאשמת העם — The Halachic explanation is that he is liable to bring a sin-offering only when there was ignorance of the real matter (of the law in question; i. e. after having considered the case in question he came to a wrong decision) together with a mistaken action (i. e. where he erred in a Halachic decision and as a result of this error acted against the true law), just as it is stated with reference to the guilt of the whole people): (v. 13) “[And if the whole congregation of Israel err] and the thing be hid from the eyes of the assembly and they have done [somewhat against the commandments of the Lord]" (Sifra, Vayikra Dibbura d'Chovah, Chapter 2 1; Horayot 7a; Rashi on v. 13). Its literal sense is according to the Agadic explanation: When the High-priest sins this is the guilt of the people (i. e. it results in the people remaining under a load of guilt), because they are dependent on him to effect atonement for them and to pray on their behalf, and now he himself has become degenerate and can thus not expiate for them, wherefor they remain under guilt.
"וְאִם כָּל עֲדַת יִשְׂרָאֵל יִשְׁגּוּ..."
And if the whole congregation of Israel shall err, the thing being hid from the eyes of the assembly, and do any of the things which the LORD hath commanded not to be done, and are guilty:
וכן עיין שמות כ"א, ב'-ה'.
"וְאִם תַּקְרִיב מִנְחַת בִּכּוּרִים לַה'"
And if thou bring a meal-offering of first-fruits unto the LORD, thou shalt bring for the meal-offering of thy first-fruits corn in the ear parched with fire, even groats of the fresh ear.
הרי "אם" משמש בלשון "כי", שהרי אין זו רשות, שהרי במנחת העומר הכתוב מדבר, שהיא חובה, וכן (במדבר ל"ו ד') "ואם יהיה היובל לבני ישראל".
ואם תקריב AND IF (according to Rashi, AND “WHEN”) THOU OFFER [A MEAL-OFFERING OF FIRST FRUITS] — אם here has the meaning of כי, “when”, for this (the offering of the מנחת בכורים) is not optional, since Scripture is speaking of the meal-offering of the “Omer” which is obligatory. Similar is אם in the phrase (Numbers 36:4) ואם יהיה היובל which means: “when the jubilee will be”, not: “if the jubilee will be”, since it is bound to come (cf. Sifra, Vayikra Dibbura d'Nedavah, Section 13 2; see also Rashi on Exodus 20:22).
רבים אומרים כי מילת "אם" – חיוב, ולפי דעתי אין צורך, כי החיוב הוא ראשית ביכורים (רצונו לומר: ראשית הפרי שביכר תחילה) ואין החיוב הביכורים (= להביא מנחת ביכורים).
If you bring a first-fruit offering Many people claim [Mekhilta on Exodus 20:22] that this is one case where the word “ if ” introduces an unconditional clause. In my opinion, there is no need for such an assertion. Only the bringing of the choicest first fruit is obligatory [Exodus 23:19], not ordinary first fruits. Anyone who wishes, however, to bring a freewill offering of first fruits, may do so.
מלבי"ם:
דקדוק מילה זו ("ואם") קשה מאוד, אחר שפה מדובר במנחת העומר כקבלת חז"ל (ויקרא כ"ג י'-י"ד) והוא חובה. והוא מאמר בפני עצמו בלתי מחובר למאמרים שלפנינו (כוונתו לפסוקים א', ב', ה', ז') שמדברים כולם במנחת נדבה, היה לו לומר: "כי תקריב מנחת בכורים", לא מילת "ואם" שלא תצדק פה, לא מצד שהיא מילת חלוקה – כי מאמר זה אינו חלוקה מן המאמר הכולל הקודם - ולא מילת האפשרויות, אחר שהבאת מנחת העומר – חובה. ומפני קושיה זו פירש הראב"ע, שיכול להביא מנחת ביכורי שדהו נדבה, ולפי דעתו (= של הראב"ע) הוא חלוקה מן המאמר הקודם: אם מנחה על מחבת, ואם מנחת מרחשת, ואם מנחת ביכורים שכולם נדבה. אבל מלבד מה שהוא נגד דעת חז"ל המיוסדת בהכרחיות הכתובים, הוא נגד דקדוק הלשון ודרכיו!
נסה להוכיח מתוך סגנון פסוקנו שדעת הראב"ע שפסוק י"ד הוא "חלוקה מהמאמר הקודם" הוא "נגד דקדוק הלשון ודרכיו", ושלכן ברור שפסוק י"ד מתחיל ענין חדש העומד בפני עצמו.
ב. "ואם תקריב מנחת בכורים"
ספרא קמ"ח:
(ב' י"ד) "ואם תקריב מנחת בכורים לה'": רבי יהודה אומר: עתידה מנחת ביכורים להפסק ולחזור, וכן הוא אומר (במדבר ל"ו ד') "ואם יהיה היובל" – עתיד היובל להפסק ולחזור. רבי מאיר אומר: "ואם תקריב מנחת בכורים" – זו מנחה באה חובה. יכול נדבה? כשהוא אומר (ויקרא כ"ג) "והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן" – לימד שאינה באה אלא חובה. אם כן למה נאמר "ואם"? לומר: אם אתם מביאים אותה לרצון, מעלה אני עליכם כאילו נדבה הבאתם אותה, ואם אין אתם מביאים אותה לרצון – מעלה אני עליכם כאילו לא הבאתם אותה אלא לצורך עצמכם.
1. מה קשה לתנאים במילת "ואם", ואיך – לכאורה – היה לו לכתוב לומר?
2. כיצד מישב רבי שמעון קושי זה, ובמה שונה הוא עקרונית מרבי יהודה?
3. במה דומה פסוק במדבר ל"ו ד' לפסוקנו?
*
4. מהו הרעיון הכלול בדברי רבי שמעון ע"י קרבנות חובה בכלל?
**
5. הרי רעיון זה שמוצאו רבי שמעון מרומז בפסוקנו, כוחו יפה לגבי כל קרבנות חובה, אם כן מה ראה הכתוב לרמוז אליו דווקא במנחת העומר?