פרשת שמיני תשי"ז - "בקרובי אקדש"
עיין לתחילת הפרק גיליונות שמיני תשט"ו, תשט"ז, בייחוד לפסוקנו: תשט"ז שאלה ב.
א. "...הוא אשר דיבר..."
"וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל אַהֲרֹן הוּא אֲשֶׁר דִּבֶּר ה' לֵאמֹר בִּקְרֹבַי אֶקָּדֵשׁ וְעַל פְּנֵי כָל הָעָם אֶכָּבֵד"
Then Moses said unto Aaron: ‘This is it that the LORD spoke, saying: Through them that are nigh unto Me I will be sanctified, and before all the people I will be glorified.’ And Aaron held his peace.
היכן דיבר? (שמות כ"ט): "ונועדתי שמה לבני ישראל ונקדש בכבודי" אל תקרא "בכבודי" אלא "במכובדי". אמר לו משה לאהרן: "אהרן אחי, יודע הייתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום, והייתי סבור או בי או בך, עכשיו רואה אני שהם גדולים ממני וממך".
‎‎ '‏וגו‎‎‎ 'הוא אשר דבר ה‎ THIS IS WHAT THE LORD SPOKE, etc. — Where had He spoken this? In the statement (Exodus 29:43), “And there I will be met by the children of Israel and it (the Tabernacle) shall be sanctified by My glory (בכבודי).” Read not here בִכְבוֹדִי, “by My Glory” but בִּמְכֻבָּדַי, “through My honoured ones” (Zevachim 115b). Moses here said to Aaron: “My brother, Aaron! I knew that this House was to be sanctified by those who are beloved of the Omnipresent God and I thought it would be either through me or through thee; now I see that these (thy sons who have died) are greater than me and than thee!” (Leviticus Rabbah 12 2).
כבר אמר לי השם שהוא יַראה קדושתו בקרובים אליו כטעם (עמוס ג') "רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם את כל עוונותיכם". וכאשר אַראה בם קדושתי, אז אהיה נכבד ועל פני כל העם אכבד וייראו ממני.
This is what God has told me God has already told me that He will manifest His holiness through those who are near Him — even if they must suffer for it, as in the passage “You only have I known…” [Amos 3:2]. Thus the verse means, “When I manifest myself in holiness among them, then I shall be glorified; and I shall be glorified in the face of all the people, and they shall fear Me.”
רמב"ן, (אחרי הביאו את דברי רש"י הנ"ל בשינוי נוסחה "עכשו אני רואה שהם קדושים ממני וממך"):
...לשון רש"י ממדרש רבותינו. ואם כן (כלומר: לפי פירוש זה), יהיה טעם "ונקדש בכבודי" שיהיה קדוש בעיני כל העם ובמכובדי וידעו כי אני שוכן בו. ור"א (=ר' אברהם אבן עזרא) גם כן אמר "הוא אשר דיבר ה' לאמור" – כבר אמר לי ה' שיראה קדושתו בקרובים אליו "כטעם רק אתכם ידעתי"... (עד סוף דברי ראב"ע כנ"ל). ואם כן (=לפי פירוש זה של ראב"ע) – הוא דיבור ולא נכתב, כי השם הודיעו דרכיו, שכף המידה הזאת לפניו. ולדעתי בדרך הפשט אין צורך לכל זה, כי "דיבר ה'" – גזרותיו ומחשבתו ועניין דרכיו, ו"הדיבור" ייאמר בכל אלה (קהלת ג'): "דיברתי אני עם לבי" – חשבתי מחשבה זו, וכן (יהושע ה'): "וזה הדבר אשר מל יהושע" = זה העניין. וכן (בראשית מ"ג): "על דבר הכסף המושב באמתחותינו", וכן (בראשית כ"ד ג'): "ותהי אשה לבן אדוניך כאשר דיבר ה'" – גזר. וכמוהו (מלכים א' ט"ז ל"ו): "באבירם בכורו ייסדה ובשגיב צעירו הציב דלתיה, כדבר ה' אשר דיבר ביד יהושע". והנה אמר משה: המקרה הזה הוא אשר גזר ה' לאמור אל לבו: "בקרובי אקדש" שלא יהרסו אל קדושתי "ועל פני כל העם אכבד – שיהיו נוהגים כבוד במשכני.
This is what the LORD meant when He said: Where had He spoken this? In the statement (Exodus 29:43), “And there I will be met by the children of Israel and it (the Tabernacle) shall be sanctified by My glory (בכבודי).” Read not here בִכְבוֹדִי, “by My Glory” but בִּמְכֻבָּדַי, “through My honoured ones” (Zevachim 115b). Moses here said to Aaron: “My brother, Aaron! I knew that this House was to be sanctified by those who are beloved of the Omnipresent God and I thought it would be either through me or through thee; now I see that these (thy sons who have died) are greater than me and than thee!” (Leviticus Rabbah 12 2). these are [the words] of Rashi from a midrash of our Rabbis. But if so, its understanding would be [as if the words stated], "and I will be sanctified by My glory," such that I will be holy in the eyes of all of the people and of My honored ones." And [R. Ibn Ezra] also said, "'This is what God has told me' - God has already told me that He will manifest His holiness through those who are near Him — even if they must suffer for it, as in the passage 'You only have I known…' (Amos 3:2) [etc.," as in the citation above].Thus the verse means, “When I manifest myself in holiness among them, then I shall be glorified; and I shall be glorified in the face of all the people, and they shall fear Me.” But if so, it was told, but not written down [in the Torah] - that God informed him of His ways, that this trait of His is like this. And in my opinion, according to the plain-sense, there is no need for all this because God "said" God's decrees, and thoughts, and the matter of God's ways. And this "speech" is entirely "I said to myself," (Ecclesiastes 1:16) i.e. "I thought this." "This is the reason why Joshua had the circumcision performed." (Joshua 5:4) This is the matter of "because of the money." (Genesis 43:18) And so to, "and let her be a wife to your master’s son, as the LORD has spoken." (Genesis 24:51) And similarly, "He laid its foundations at the cost of Abiram his first-born, and set its gates in place at the cost of Segub his youngest, in accordance with the words that the LORD had spoken through Joshua son of Nun." (1 Kings 16:34) So behold, really Moses said in this verse was: "This is what the LORD meant when He said to Himself, through those near to Me I show Myself holy so that my holiness will not be ruined and I will gain glory before all the people so that they will behave respectfully in my Tabernacle. And the reason that Aaron was silent was that he was crying loudly and fell silent.
1. מה קשה לשלושתם בפסוקנו?
2. מה הבדל בין שלושתם ביישוב הקושי?
3. ההולך רש"י כאן באותה דרך שבה הלך- בבראשית ל"ב י"ג ד"ה ושמתי את זרעך. בשמות י"ד י"ג ד"ה אשר דברנו. בשמות ל"ב כ"ז ד"ה כה אמר ה'. בדברים ה' י"ב ד"ה כאשר צוך. בדברים י"ב כ"א ד"ה וזבחת כאשר צויתיך.
4. מהי הוכחת הראב"ע מעמוס ג' ב'?
5. ההולך הראב"ע כאן בדרך שבה הלך בשמות י"ד י"ב ד"ה הלא זה הדבר. ובשמות ט"ז כ"ג ד"ה ויאמר עד אכל נפש.
6. מה הקושי המשותף לפסוקנו ולבראשית כ"ד נ"א, וכיצד מיישבו הראב"ע שם?
7. "כור הזהב" על הרמב"ן, מגיה דברי הרמב"ן "שיהיה קדוש בעיני כל העם במכובדי" (במקום "ובמכובדי" הכתוב בכל החומשים). התוכל להסביר הגהה זו?
8. השווה דברי הרמב"ן כאן לדבריו בראשית א' ג' ד"ה ויאמר אלוקים יהי אור עד "כי כין הוא הרצון לפניו". האם פירוש "אמירה" שם מזדהה עם פירוש "דבור" כאן? ועיין גיליון בראשית תשי"ד שאלה ב.
**
9. מה עניין מלכים א' ט"ז ל"ד למקומנו (הרמב"ן מביאו כדוגמה אחרונה), והלוא הפסוק ירמוז ליהושע ז' כ"ב, ומה אפוא הקושי המשותף לפסוקנו ולפסוק ההוא?
10. השווה דברי הרמב"ן כאן לדבריו בבמדבר ט"ז ח' ד"ה ויאמר משה אל קרח החל מן "וישמע משה ויפל על פניו" עד "ודעתי בזה". האם הולך הרמב"ן בפירושו שם ובפירושו לבמדבר ל"ב ל"א (המובא בקרח) באותה הדרך שבה הוא הולך כאן, או בחר לו אצלנו דרך אחרת?
ב. "וידום אהרן"
"וַיִּדֹּם אַהֲרֹן"
Then Moses said unto Aaron: ‘This is it that the LORD spoke, saying: Through them that are nigh unto Me I will be sanctified, and before all the people I will be glorified.’ And Aaron held his peace.
נהפך לבו והיה כאבן דומם ולא נשא קולו בבכי ובמספד כאב על בנים, גם לא קיבל תנחומין ממשה, כי לא נותרה בו נשמה, והדיבור אין בו.
...His heart became like an inanimate (domem) rock, and he did not raise his voice in crying or eulogy, as would a father for [his] children; he also did not accept condolences from Moses. For he had no breath left in him, nor did he have any speech...
שם עולם:
...ויש הבדל בין "דממה" ו"שתיקה"; "שתיקה" מורה על הפסקה מדיבור, ותימצא גם בתנועות חיצוניות כמו שאמר (תהלים ק"ז) "וישמחו כי ישתוקו", אבל דממה מורה גם שקט הלב ומרגוע הנפש בפנימיות, שלא הרהר אהרן אחר מדותיו של הקדוש ברוך הוא כלל, אלא צידק עליו את הדין.
1. מה ההבדל ביניהם, ואיזה נראה לך קרוב לפשוטו של מקרא?
2. לאיזה משניהם יש להביא חיזוק מתהלים ל"ז ז'?