The Rosh Hashanah Simanim: Their Sources and Meaning

Opening Questions:

1. Do you use any good luck charms? What are they and why do you do them?

2. What do you think the reason is for eating an apple dipped in honey?

ת"ר אין מושחים את המלכים אלא על המעיין כדי שתמשך מלכותם שנא' (מלכים א א, לג) ויאמר המלך להם קחו עמכם את עבדי אדוניכם [וגו'] והורדתם אותו אל גחון

אמר רבי אמי

האי מאן דבעי לידע אי מסיק שתיה אי לא ניתלי שרגא בעשרה יומי דבין ראש השנה ליום הכפורים בביתא דלא נשיב זיקא אי משיך נהוריה נידע דמסיק שתיה

ומאן דבעי למיעבד בעיסקא ובעי למידע אי מצלח אי לא מצלח לירבי תרנגולא אי שמין ושפר מצלח

האי מאן דבעי למיפק [לאורחא] ובעי למידע אי חזר ואתי לביתא אי לא ניקום בביתא דחברא אי חזי בבואה דבבואה לידע דהדר ואתי לביתא

ולאו מלתא היא דלמא חלשא דעתיה ומיתרע מזליה

אמר אביי השתא דאמרת

סימנא מילתא היא [לעולם] יהא רגיל למיחזי בריש שתא קרא ורוביא כרתי וסילקא ותמרי

The Rabbis taught:

We don't anoint kings other than near a spring, so that their kingship should should endure, as it says,

(1 Kings 1:33) the king said to them, “Take my loyal soldiers, and have my son Solomon ride on my mule and bring him down to Gihon [a spring].

Rav Ami said, "That person that wants to know whether he will take out the year or not, should suspend a candle during the ten days between Rosh Hashanah and Yom Kippur in a room where the wind is not blowing. If its light (its flame) continues, he will know that he will take out the year. And a person that wants to conduct a business deal and wants to know if the deal will be a successful one or not, should feed a chicken. If it becomes fat and beautiful, he will know that it will be successful. That person that wants to go on a journey and wants to know if he will return home, should stand in a friend's room. If he sees a shadow of a shadow, he will know that he will return home." And this is not a [correct] matter, lest his spirit become weak [as a result] and his [fortune guided by his] constellation will become bad. Abbaye said, "Now that you have said that a sign is a [correct] matter, truly a man should accustom himself to looking at squash, beans, leeks, beets and dates on Rosh Hashanah."

Questions:

1. Do you think the special foods on Rosh Hashanah are more akin to anointing kings near the spring or to the candle at the beginning of the year?

2. Which popular Rosh Hashanah food is NOT mentioned in the Talmudic passage above?

(א) גרסינן בפ"ק דכריתות (ה:) אמר רבה מאן דבעי למידע אי מסיק שתא אי לא מייתי בהדין עשרה יומי שבין ר"ה ליה"כ שרגא בביתא דלא נשיב זיקא אי משיך נהורא ידע דמשיך שתא ומאן דבעי למידע אי מצלח עסקיה אי לא מרבי תרנגולא אי שמין שפיר ידע דמצלח אמר אביי השתא דאמרת סימנא מלתא היא יהא איניש רגיל למיכל בריש שתא אתרוגא קרי רוביא כרתי סלקי ותמרי רוביא פירש רש"י תלתן רוביא ירבו זכיותינו כרתי יכרתו כו' סלקי יסתלקו כו' תמרי יתמו כו' קרי מפני שממהר להיות גדל ומזה רבו המנהגים כ"מ ומקום לפי מנהגו כמו באשכנז שרגילין לאכול בתחלת הסעודה תפוח מתוק בדבש לומר תתחדש עלינו שנה מתוקה ובפרובינצ"א נוהגין להביא על השלחן כל מיני חידוש ואוכלין ראש כבש והריאה לומר נהיה לראש ולא לזנב והריאה לפי שהיא קלה והר"מ מרוטנבורג היה רגיל לאכול ראש איל זכר לאילו של יצחק:

(1) In the first chapter of Keritot, we have the text (Keritot 5b): Rabbah said, "That person that wants to know whether he will take out the year or not, should bring a candle during the ten days between Rosh Hashanah and Yom Kippur into a room where the wind is not blowing. If its light (its flame) continues, he will know that he will continue the year. And a person that wants to conduct a business deal and wants to know if the deal will be a successful one or not, should feed a chicken. If it becomes nicely fat, he will know that it will be successful... Abbaye said,"Now that you have said that a sign is a [correct] matter, a man should accustom himself to eating citron, squash, beans (rubia), leeks (karti), beets (silkei) and dates (tamrei) on Rosh Hashanah." Rashi explains that rubia is clover. Rubia - our merits should increase (yirbu); karti - (the enemies) should be cut off (yikaretu), etc.; silkei - removed (yistalku), etc.; tamrei finished (yitamu), etc.; squash because it is quick to grow. And from this grew the [various] customs, every place according to its custom; as in Germany, where they are accustomed to eating sweet apple with honey at the beginning of the meal, to say, "Let this new year be sweet for us." And in Provence they are accustomed to bring all types of novelties [to the meal] and to eat a sheep's head and lung, to say, "Let us be at the head and not at the tail;" and the lung because it is light. And our teacher, Rabbi Meir of Rothenberg was accustomed to eat the head of a ram to commemorate the ram of Yitzchak.

(א) סימנא מילתא היא ק"ק מאי ענין סימנא דאביי לסימנא דרבה דבשלמא סימנא דרבה י"ל כיון שרואה שהנר דולק יפה והתרנגול משמן שפיר יכול לידע שהש"י הסכים עמו להיות לו לסימן טוב אבל בהאי דאכל כרתי ואתרוגא ואינך מאי סימנא מילתא שייך לומר ביה וי"ל דלאו לדמות אתא אביי אלא ה"ק השתא דאמרת סימנא מילתא בעלמא היא ולית ביה משום ניחוש א"כ בהאי נמי לית ביה משום ניחוש ומותר וכ"פ בתשובת הגאונים והביא הג"ה במנהגים ז"ל ומנהג לאכול מתיקה ואין בוה משום ניחוש מרדכי ריש יומא עכ"ל:

There is a slight difficulty: What do the signs of Abaye [who spoke about the foods for Rosh Hashanah] have anything to do with those of Rabbah [Rabbi Ami?]? I can understand the signs of Rabbah, as it is possible to say that since one who sees that the candle lights well and that the rooster becomes fat, it is very possible to know that God, may He be blessed, agrees with him such that He would give him a good sign. However, the one that eats leek and Etrog and other things--how is it possible to apply the idea of helpful signs here?

It is possible to explain that Abaye isn't coming to compare [these different types of signs]. Rather, this is what he is coming to say: Now that you said that these things are mere signs and not out of divination [witchcraft, a prohibition in the Torah]; if so, with these [Rosh Hashanah foods] too, there is no issue of divination and they are thus permitted.

ומה שלוקחין תפוח כדי לרמוז על שדה תפוחים הידוע הנרמז במקרא (בראשית כז) ראה ריח בני כריח שדה עכ"ל מהרי"ל:

'That we take the apple is to allude to the apple orchard alluded to in the Torah (Genesis 27:27), "See the scent of my son is like the scent of the field."'-Maharil

The Maharil (c. 1400) isn't satisfied with this reasoning. As he writes in Hilchot Rosh Hashanah, "Are there no sweeter fruits than the apple? It is obvious that the reason for dipping an apple is related to the apple orchard's Kabbalistic connotations, which are alluded to in Bereishit 27:27."

The verse the Maharil refers to is describing Yitzchak's impression of Yakov when Yakov came to him to be blessed:

[Yakov] came close [to Yitzchak] and kissed him, and Yitzchak smelled the scent of Yakov's garments. He blessed him saying, "See that the scent of my son is like that of the orchard with which Hashem has blessed him!" (Bereishit 27:27).

http://www.breslev.co.il/articles/holidays_and_fast_days/rosh_hashanah/apples_and_honey.aspx?id=13847&language=english

(בראשית כז, כז) ויאמר ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו ה' אמר רב יהודה בריה דרב שמואל בר שילת משמיה דרב כריח שדה של תפוחים:

With regard to Isaac’s comment about Jacob: “And he said: See, the smell of my son is as the smell of a field which the Lord has blessed” (Genesis 27:27), Rav Yehuda, son of Rav Shmuel bar Sheilat, said in the name of Rav: This smell was like that of a field of apple trees.

(כז) גרסינן בפרק בתרא דהוריות א"ר אבהו האי מאן דבעי למידע אי מסיק שתיה אי לא ליתלי שרגא בעשרה יומי דבין ריש שתא ליומא דכפורי בביתא דלא נשיב זיקא בגויה אי משיך נהוריה לידע דמסיק שתיה. פירוש ליתלי ידליק. ומאן דבעי למעבד עסקא ובעי למידע אי מצלח עסקי ואי לא לירבי תרנגולא אי שמין ושפיר לידע דמצלח עסקי. ומאן דבעי למיפק לאורחא ובעי למידע אי הדר לביתיה ואי לא ליקום בביתא דהברא ואי חזי בבואה דבבואה לידע דהדר לביתיה ואי לא לא ולאו מילתא היא דילמא חלשא דעתיה ומתרע מזליה. ופי' דהברא בבית אפל וכן תרגום אפלה הבירא. אמ' אביי השתא דאמרת סימנא מילתא היא יהא רגיל איניש למחזי בריש שתא קרי רוביא כרתי סילקא תמרי סימן כרקס"ת. ובתשובות הגאונים כתוב וכן מנהג כל החכמים שמקריבין לפניהם בראש השנה טנא שיש בו דלועין ופול המצרי וכרישין ושלקות ותמרי' ומניחין ידיהם על כל אחד מהם ומוציאין משמות' סימן טוב ואומרים על דלעת קרא יקרע גזר דיננו ועל הפול רוביא ירבו זכיותנו ועל הכרתי יכרתו שונאינו ועל התרדי' סילקא יסתלקו עונותנו ועל התמרים יתמו עונותינו ומוסיפין עוד רמון ואומרים עליו נרבה זכיות כרמון ויש אומרים בלשון תפלה יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שיקראו לפניך זכיותינו ושיקרע גזר דיננו יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שיתרבו זכיותינו וכן כלם. ויש נוהגין לאכול ראש כבש ודגים ומיני מתיקה על שם והיית לראש ולא לזנב. ודגים לפרות ולרבות כדגים ואין מבשלים בחומץ. וה"ר מרוטנברוג היה רגיל לאכול ראש איל זכר לאילו של יצחק.

(א) ונוהגין לאכול תפוח מתוק בדבש ואחר שיאכל יאמר זה:

(ב) יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ שֶׁתְּחַדֵּשׁ עָלֵינוּ שָׁנָה טוֹבָה וּמְתוּקָה:

(ג) נוהגין לאכול גם ראש איל או כבש זכר לאילו

של יצחק או ראש של דג ויאמר זה:

(ה) יְהִי רָצוֹן מִלִּפְנֵי אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם, שֶׁנִּהְיֶה לְרֹאשׁ וְלֹא לְזָנָב.

(ו) באכילת התמרים אומר:

(ז) יְהִי רָצוֹן מִלִּפְנֵי אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם שֶׁיִּתַּמּוּ שׂוֹנְאֵינוּ וְאוֹיְבֵינוּ.

(ח) באכילת הרימון אומר:

(ט) יְהִי רָצוֹן מִלְּפָנֶיךָ יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ וֵאלֹהֵי אֲבוֹתֵינוּ, שֶׁתַּרְבֶּה זְכֻיּוֹתֵינוּ כְּרִמּוֹן:

(י) באכילת הרוביא אומר:

(יא) יְהִי רָצוֹן מִלִּפְנֵי אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם, שֶׁיִּרְבּוּ זְכֻיּוֹתֵנוּ.

(יב) באכילת הכרתי אומר:

(יג) יְהִי רָצוֹן מִלִּפְנֵי אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם, שֶׁיִּכָּרְתוּ שׂוֹנְאֵינוּ.

(יד) באכילת הקרא אומר:

(טו) יְהִי רָצוֹן מִלִּפְנֵי אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם, שֶׁתִּקְרַע רוֹעַ גְּזַר דִּינֵנוּ, וְיִקָּרְאוּ לְפָנֶיךָ זְכֻיּוֹתֵנוּ.

(טז) באכילת הסילקא אומר:

(יז) יְהִי רָצוֹן מִלִּפְנֵי אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם, שֶׁיִּסְתַּלְּקוּ אוֹיְבֵינוּ וּמַשְׂטִינֵנוּ.

(יח) באכילת הדגים אומר:

(יט) יְהִי רָצוֹן מִלִּפְנֵי אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם, שֶׁנִּפְרֶה וְנִרְבֶּה כַּדָּגִים.

We have the custom to eat an apple dipped in honey and after eating it saying the following:

May it be Your will, God, our God, and God of our fathers, that You should make our year good and sweet.

We have the custom to also eat the head of a ram or sheep in memory of the ram of Isaac, or a head of a fish and say the following:

May it be the Will of our Father in heaven, that we should be the head and not the tail.

When eating dates [Temarim] say:

May it be the will of our Father in heaven that our enemies and haters should perish [sheyitamu].

When eating the pomegranate say:

May it be Your will, God, our God, and God of our fathers, that our merits should multiply like a pomegranate.

When eating fenugreek [rubiya; or carrots] say:

May it be the will of our Father in heaven, that our merits should multiply.

When eating a leek [karti] say:

May it be the will before our Father in heaven, that our enemies should be cut off [sheyikartu].

When eating a gourd [kara] say:

May it be the will before our Father in heaven, that You should tear up [shetikra] the harshness of our decrees of judgment, and that our merits should be called out [sheyikaru] before You.

When eating beets [silka] say:

May it be the will before our Father in heaven, that enemies and accusers should be decimated [sheyistalku].

When eating fish say:

May it be the will before our Father in heaven that we be fruitful and multiply like fish.