תִּקְע֣וּ בַחֹ֣דֶשׁ שׁוֹפָ֑ר בַּ֝כֵּ֗סֶה לְי֣וֹם חַגֵּֽנוּ׃
Blow the horn on the new moon,on the full moon for our feast day.
שמעתי בשם מורי פירוש הפסוק (תהלים פ"א) תקעו בחודש שפר וגו' כי חק לישראל הוא משפט לאלהי יעקב, והקשה דהוי לו לומר תקעו שופר בחודש, והעולה מדבריו כי יראה האדם שיהיה בחודש ר"ל לחודש, שלא יהיה כמו חק קבוע וזהו שאמר כי חק לישראל וכו' ודפח"ח:(תוי"י פ' צו דפ"ו ריש ע"א)
.".Blow — on the new moon (bachodesh) — the shofar…for it is an established law ...” (Psalm 81:4)...
A person should come [into Rosh Hashanah] from a stance of “ba’chodesh,” (renewal), so as not to be like an “established law (chok kavuah)” that is fixed [or entrenched]. .
As it’s usually interpreted, the verse from Psalms is an instruction to blow the shofar on the new moon (ba’chodesh). This text reads it as “blow -- in a “ba’chodesh” state -- the shofar.”
חוֹדֶשׁ Chodesh (n): new moon, month
חָדַשׁ Chadash (v): to renew, renovate, polish (adj) new, fresh, additional
  • Which of these words feel most connected to Rosh Hashanah for you?
  • What might it mean to enter Rosh Hashanah in a state, of “ba’chodesh”?
  • What might this state feel like? How might we know when we’re in it?
  • What can help us enter into this state?
  • The word ba’chodesh here literally means “on the new moon”. How might the image/qualities of the new moon add to our understanding of “ba’chodesh”?
(טז) או יבואר, השיבנו יהוה אליך ונשובה חדש ימינו כקדם. (איכה ה, כא) ויש דקדוק מאי כקדם. ויבואר על פי המדרש ועתה ישראל מה יהוה אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה (דברים י, יב) ואיתא במדרש (ב"ר כא) אין ועתה אלא תשובה, ופירוש כך הוא, משום דכל אדם ואדם מישראל מחיוב להאמין באמונה שלימה שבכל רגע ורגע מקבל חיות מהבורא ברוך הוא כמו שדרשו (ב"ר יא) כל הנשמה תהלל כל נשימה ונשימה תהלל י"ה (תהלים קנ, ו) שבכל רגע החיות רוצה לצאת מן האדם והקדוש ברוך הוא שולח לו בכל רגע חיות חדש. נמצא לפי זה מהני תשובה לכל אדם, כי בעת שעושה תשובה מאמין שהוא כעת בריה חדשה ובזה השם יתברך ברוב רחמיו אינו מזכיר לו עונות הראשונים. אבל אם חס ושלום אינו מאמין בזה חס ושלום לא מהני התשובה. וזה פירוש המדרש אין ועתה אלא תשובה, כיון שהוא מאמין שהוא עתה בריה חדשה מהני לו תשובה. וזהו פירוש הפסוק השיבנו יהוה אליך ונשובה, ואיך נשובה חדש ימינו כקדם, ובו יבואר הגמרא (סנהדרין צח.) אימתי אתי מר אמר לו היום כו'. היום אם בקולו תשמעו, כשתהיו על בחינה הזאת שבכל יום נעשה בריה חדשה:
"Return us to you, God, and we will return; renew our days as of old." Let us understand precisely what is meant by "as of old." It is explained in the midrash on the verse, "And now, Israel, what does the Lord your God ask of you but to fear God." The midrash says, "'Now' refers to teshuva." And the explanation is thus: Every person of Israel is obligated to believe with complete faith that at every moment they receive life from the Creator, as they expounded: "'Let every neshama praise God'--that is, with every breath (neshima) praise God." For at every moment the life force wishes to leave a person, and the Holy Blessed One sends to the person, at every moment, a new life force. This implies that teshuva works for every person, for at the moment that one does teshuva, one believes that one is a new creation, and in this God in God's abundant mercy does not remind the person of their previous errors. But if, God forbid, a person does not believe this, then, God forbid, teshuva is not effective. And this is the explanation of the midrash that says 'Now' refers to teshuva--since the person believes that now they are a new creation, teshuva is effective for them. And this is the explanation of the verse, 'Return us to You, God, and we will return.' How will we return? "Renew our days as of old." This is what the Talmud explains [in the story of Rabbi Yehoshua ben Levi]: "When will the Messiah come?" He answered, "Today"--Today, if you will listen to his voice, if you will realize that every day you are created anew.
  • What might it mean to you to “believe” that you are a “new creation (briah chadasha)”?
  • What might it mean to see others as a “new creation”?
  • Must we become completely new in the process of teshuva, or are there aspects of yourself that you wish to hold on to? How can we hold parts of our past compassionately?
  • How might this text relate to your experience of creativity?
  • What does the idea of “briah chadasha (new creation) add to your discussion of “ba’chodesh” from the previous text?