Guia dos Perplexos, Tomo 2 capítulo 42

(א) כבר בארנו כי כל מקום שנזכרה בו ראית 'מלאך' או דבורו שזה אמנם הוא 'במראה הנבואה' או 'בחלום' - יבואר בהם או לא יבואר הכל שוה כמו שקדם. ודע זה והבנהו מאד מאד! ואין הפרש בין שיכתוב תחילה שהוא ראה ה'מלאך' או יהיה הנראה מן המאמר תחילה - שהוא חשבו איש מבני אדם ואחר כן בסוף הענין התבאר לו שהוא 'מלאך' - אחר שתמצא סוף הענין כי זה אשר נראה ודיבר היה מלאך תדע ותאמת שמתחלת הענין היה 'מראה הנבואה' או 'חלום של נבואה'. וזה שב'מראה הנבואה' או 'בחלום של נבואה' פעמים יראה הנביא האלוה ידבר עמו כמו שנבאר ופעמים יראה מלאך ידבר עמו ופעמים ישמע מי שידבר עמו ולא יראה איש מדבר ופעמים יראה איש מבני אדם שידבר עמו ואחר כן יתבאר לו שזה המדבר - 'מלאך'; ובכמו זה המין מן הנבואה יזכור שהוא ראה איש יעשה או יאמר ואחר זה ידע שהוא 'מלאך':

(ב) ולזה העיקר הגדול נטה אחד מן ה'חכמים ז"ל' וגדול מגדוליהם והוא - ר' חיא הגדול בלשון ה'תורה' "וירא אליו יי באלוני ממרא וגו'". כי כאשר הקדים כלל - והוא שהאלוה נראה אליו - התחיל לבאר איך היתה צורת ההראות ההוא ואמר שתחילה ראה 'שלשה אנשים' ורץ ואמרו ונאמר אליהם. ואמר זה אשר פרש זה הפרוש שמאמר אברהם "ויאמר אדוני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך" - שהוא גם כן סיפור מה שאמר ב'מראה הנבואה' לאחד מהם - ואמר "לגדול שבהם אמרו". והבן הענין הזה עוד כי הוא סוד מן הסודות: וכן אומר עוד בענין יעקב באמרו "ויאבק איש עמו" - שהוא בצורת הנבואה אחר שהתבאר באחרונה שהוא 'מלאך'. והוא כענין אברהם בשוה אשר הקדים ספור כללי "וירא אליו יי וגו'" אחרי כן התחיל לבאר איך היה זה. וכן ביעקב אמר "ויפגעו בו מלאכי אלוקים" ואחר כן התחיל לבאר איך קרה עד ש'פגעו בו' - ואמר שהוא שלח שלוחים ופעל ועשה "ויותר יעקב לבדו וגו'" - וזהו 'מלאכי אלוקים' הנאמר עליהם תחילה 'ויפגעו בו מלאכי אלוקים'; וזה ההתאבקות והדיבור כולו - 'במראה הנבואה'. וכן ענין בלעם כולו 'בדרך' ודברי ה'אתון' - הכל 'במראה הנבואה' אחר שהתבאר באחרית הענין דיבור 'מלאך יי' לו. וכן אומר במאמר יהושע "וישא עיניו וירא והנה איש עומד לנגדו" - שהוא 'במראה הנבואה' אחר שהתבאר באחרית הענין שהוא 'שר צבא יי' אמנם אמרו "ויעל מלאך יי מן הגלגל וגו' ויהי כדבר מלאך יי את הדברים האלה אל כל בני ישראל" - ה'חכמים' כבר אמרו ש'מלאך יי' הנאמר הנה הוא פינחס ואמרו "זה פינחס שבשעה שהשכינה שורה עליו דומה למלאך יי": הנה כבר בארנו ששם 'מלאך' משותף ושהנביא גם כן יקרא מלאך' כמו שבא הכתוב "וישלח מלאך ויוציאנו ממצרים" ואמר "ויאמר חגי מלאך יי במלאכות יי"; ואמר "ויהיו מלעיבים במלאכי האלוקים" ומאמר דניאל גם כן "והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחילה מועף ביעף נוגע אלי כעת מנחת ערב" - כל זה 'במראה הנבואה' לא יעלה בדעתך שיש שם ראית 'מלאך' או שמע דברי 'מלאך' אלא 'במראה הנבואה' או 'בחלום של נבואה' כמו שהושרש "במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו". וממה שזכרתי תביא ראיה על מה שנשאר ממה שלא אזכרהו: וממה שהקדמנוהו מצורך ההזמנה לנבואה וממה שזכרנו בשתוף שם 'מלאך' תדע ש'הגר המצרית' אינה נביאה ולא 'מנוח ואשתו' נביאים - כי זה הדיבור אשר שמעוהו או שעלה בדעתם הוא כדמות 'בת קול' אשר יזכרוה ה'חכמים' תמיד והוא ענין אחד ילוה לאיש שאינו מזומן ואמנם יטעה בזה שיתוף השם; והוא העיקר הדוחה רוב הספקות אשר ב'תורה': והתבונן אמרו "וימצאה מלאך יי על עין המים וגו'" - כמו שנאמר ביוסף "וימצאהו איש והנה תועה בשדה" - ולשון ה'מדרשות כולם שהוא 'מלאך':

(1) Já mostramos que a aparição ou fala de um מלאך mensageiro mencionado nas Escrituras [indica o que] ocorreu em uma visão ou sonho; não faz diferença se isso é expressamente declarado [no texto] ou não, como explicado antes. Este é um ponto de considerável importância. Em alguns casos, o relato começa afirmando que o profeta viu um מלאך mensageiro; em outros, o relato aparentemente apresenta um ser humano, que em última análise é mostrado [na narrativa] como um מלאך mensageiro; mas não faz diferença, pois se o fato de que um מלאך mensageiro ter [sido descrito como sendo] ouvido [por alguém, ainda que], sendo mencionado apenas no final, você pode ficar satisfeito [no entendimento de] que todo o relato, desde o início, descreveu uma visão profética. Em tais visões, um profeta ou via a divindade que falava com ele, como será explicado, ou via um מלאך mensageiro que falava com ele, ou ouvia alguém falar com ele sem ver o orador, ou via um homem que falava com ele e descobria depois, que o orador era um מלאך mensageiro. Neste último tipo de profecia, o profeta relata que viu um homem que estava fazendo ou dizendo algo, e que soube depois que era um מלאך mensageiro.

(2) Este importante princípio foi adotado por um de nossos Sábios, um dos mais ilustres entre eles, o rabino Ḥía, o Grande (Bereshit Raba, 48.), na exposição da passagem bíblica que começa, 'E o HaShem apareceu a ele na planície de Mam're' (Bereshit 18.). A declaração geral de que o HaShem apareceu a Avraham é seguida pela descrição de como ocorreu essa aparição do HaShem; ou seja, Avraham viu os primeiros três homens; ele correu e falou com eles. O rabino Hia, o autor da explicação, sustenta que as palavras de Avraham, 'Meu senhor, se agora eu encontrei graça em teus olhos, não, peço-te, passe de teu servo', foram ditas por ele na visão profética para um dos homens; pois ele diz que Avraham dirigiu essas palavras ao chefe desses homens. Observe bem isso, pois é um dos grandes mistérios [da Torá]. O mesmo, eu sustento, é o caso quando é dito em referência a Iáacov: 'E um homem lutou com ele' (Bereshit 32:25); isso aconteceu numa visão profética, uma vez que é expressamente declarado no final (ver. 31) que era um מלאך mensageiro. As circunstâncias aqui são exatamente as mesmas da visão de Avraham, onde a declaração geral, 'E o HaShem lhe apareceu', etc., é seguida por uma descrição detalhada. Da mesma forma, o relato da visão de Iáacov começa: 'E os מלאך mensageiros de Elohim o encontraram' (Bereshit 32:2); então segue uma descrição detalhada de como aconteceu que eles o conheceram; ou seja, Iáacov enviou mensageiros, e depois de ter preparado e feito certas coisas, 'ele foi deixado sozinho', etc., 'e um homem lutou com ele' (ibid. ver. 24). Por este termo 'homem' [um dos] מלאך mensageiro de Elohim se entende, mencionado na frase, 'E os מלאך mensageiros de Elohim o encontraram'; a luta e o falar eram inteiramente uma visão profética. O que aconteceu com Bilam no caminho, e o falar da jumenta, ocorreu numa visão profética, pois mais adiante, no mesmo relato, um מלאך mensageiro de Elohim é apresentado falando com Bilam. Eu também acho que o que Iehoshua percebeu, quando 'ele levantou os olhos e viu, e eis que um homem estava diante dele' (Iehoshua 5:13) foi uma visão profética, uma vez que é declarado depois (ver. 14) que era 'o príncipe do exército do HaShem'. Mas nas passagens, 'E um מלאך mensageiro do HaShem subiu de Guilgal' (Shoftim 2:1); 'E aconteceu que o מלאך mensageiro do HaShem falou estas palavras a todo o Israel' (ibid. ver. 2); o 'מלאך mensageiro' é, de acordo com a explicação de nossos Sábios, Pin'has. Eles disseram: O מלאך mensageiro é Pin'has, pois, quando a Kavod Divina repousava sobre ele, ele era 'como um מלאך mensageiro'. Já mostramos (cap. vi.) que o termo 'מלאך mensageiro' é homônimo, e denota também 'profeta', como é o caso nas seguintes passagens: - 'E Ele enviou um מלאך mensageiro, e Ele nos tirou do Egito' (Bamidbar 20:16); 'Então falou Hagai, o מלאך mensageiro do HaShem, na mensagem do HaShem' (Hagai 1:13); 'Mas eles zombavam dos מלאך mensageiros de Elohim' (Divrei HaIamim bet 36 : 16). Comp. também as palavras de Daniel: 'E o homem Gavri'el, que eu tinha visto na visão no princípio, sendo levado a voar rapidamente, tocou-me por volta da hora da oblação da tarde' (Daniel 9:11). Tudo isso ocorreu numa visão profética. Não imagine que um מלאך mensageiro é visto ou sua palavra ouvida de outra forma que não fosse, numa visão profética ou sonho profético, de acordo com o princípio estabelecido: - 'Eu me dou a conhecer a ele em uma visão, e falo com ele em um sonho' (Bamidbar 12:6). Os exemplos citados podem servir como ilustração daquelas passagens que não menciono. Da regra estabelecida por nós de que a profecia requer preparação [intelectual], e de nossa interpretação do homônimo 'מלאך mensageiro', você inferirá que Hagar, a mulher egípcia, não era uma profetisa; também Mano'ah e sua esposa não eram profetas: pois o discurso que ouviam, ou imaginavam ouvir, era como o bat-kol (eco profético), que é tão frequentemente mencionado por nossos Sábios, e é algo que pode ser experimentado por homens não preparado para a profecia. A homonímia da palavra 'מלאך mensageiro' engana neste assunto. Este é o principal método pelo qual a maioria das passagens difíceis da Bíblia Hebraica podem ser explicadas. Considere as palavras: 'E um מלאך mensageiro do HaShem a achou junto à fonte de água' (Bereshit 16:7), que são semelhantes às palavras referentes a Iossef - 'E um homem o achou, e eis que estava errando no campo' (ibid. 37:15). Todos os Midrashim assumem que por homem nesta passagem se entende um מלאך mensageiro.