אמר רבי יוחנן מאי דכתיב (משלי כח, יד)

אשרי אדם מפחד תמיד ומקשה לבו יפול ברעה אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים אתרנגולא ותרנגולתא חרוב טור מלכא אשקא דריספק חרוב ביתר

אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים דההוא גברא דרחמיה קמצא ובעל דבביה בר קמצא עבד סעודתא אמר ליה לשמעיה זיל אייתי לי קמצא אזל אייתי ליה בר קמצא

אתא אשכחיה דהוה יתיב אמר ליה מכדי ההוא גברא בעל דבבא דההוא גברא הוא מאי בעית הכא קום פוק אמר ליה הואיל ואתאי שבקן ויהיבנא לך דמי מה דאכילנא ושתינא

אמר ליה לא אמר ליה יהיבנא לך דמי פלגא דסעודתיך אמר ליה לא אמר ליה יהיבנא לך דמי כולה סעודתיך א"ל לא נקטיה בידיה ואוקמיה ואפקיה

אמר הואיל והוו יתבי רבנן ולא מחו ביה ש"מ קא ניחא להו איזיל איכול בהו קורצא בי מלכא

Because of Kamtza and Bar Kamtza, Jerusalem was destroyed.

It happened this way: A certain man had a friend named Kamtza and an enemy called Bar Kamtza. He once made a party and said to his servant, “Go and bring Kamtza.” The man went and brought Bar Kamtza.

When the man who gave the party found Bar Kamtza there he said, “See, you are my enemy; what are you doing here? Get out!” Said the other: “Since I am already here, let me stay, and I will pay you for whatever I eat and drink.”

Said the host: “Absolutely not.”

“Then let me give you half the cost of the party.”

The host refused.

“Then let me pay for the whole party.”

Still the host refused, and took him by the hand and threw him out.

Said Bar Kamtza, “Since the Rabbis were sitting there and did not stop him, this shows that they agreed with him. I will go and inform against them to the government.”

  • According to this story, why was Jerusalem destroyed? What strikes you in this story? What moments in the story move your heart (if any)?

  • What does each character yearn for?

  • When you think about the last year (or few years), are there moments or characters in this ancient tale that resonate? Politically? Personally?

  • Does the story evoke anything for you about this moment in which we might be restructuring/ reconstituting our social fabric, welcoming people into our homes, etc.?

  • Are there foundational structures(personal or societal) that have been (or are being) destroyed? If you were to write a story about this destruction, what would it be?