Click here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org

וַאֲפִלּוּ עָנִי שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל לֹא יֹאכַל עַד שֶׁיָּסֵב.

Even the poorest person in Israel must not eat [on the night of Pesah] until he reclines.

ואפילו עני שבישראל לא יאכל - ... עד שיסב כדרך בני חורין, זכר לחירות, במטה ועל השלחן:

Until he reclines in the manner of free men, as a commemoration of freedom, on a couch and at the table.

...איתמר: מצה – צריך הסיבה, מרור – אין צריך הסיבה. יין…אידי ואידי בעו הסיבה…אשה אצל בעלה – לא בעיא הסיבה, ואם אשה חשובה היא – צריכה הסיבה. בן אצל אביו – בעי הסיבה. איבעיא להו: תלמיד אצל רבו מאי?

It was stated: Matza requires reclining, maror does not require reclining. Wine…both [the first and second pair of cups] require reclining…A woman in the presence of her husband does not need to recline, and if she is an important woman, she needs to recline. A son in the presence of his father needs to recline. It was asked of them: What about a disciple in the presence of his master?

אשה אינה צריכה הסיבה מאי טעמא לאו דירכא דנשי למזגא. ואי אשה חשובה היא צריבה הסיבה

A woman does not need to recline. What is the reason? It is not the manner of women to lean over. If she is an important woman, she needs to recline.

אשה אינה צריכה הסיבה - מפני אימת בעלה וכפופה לו

A woman does not need to recline, for she is in awe of her husband and submissive to him

בית הבחירה למאירי פסחים ק"ח א'
...שאין חירות לאשה אצל בעלה ואם אשה חשובה היא צריכה הסבה שאין שפחות באישות שלה...

Beit HaBechirah Pesachim 108a
A woman has no freedom in her husband’s presence, and if she is an important woman she needs to recline because there is no servility in her marital relationship

מרדכי מסכת פסחים תוספת מערבי פסחים רמז תריא
דכולהו נשים דידן חשובות נינהו וצריכות הסיבה:

Mordechai, Additions to Arvei Pesachim 247:611
For all our women are important and need to recline.

…ואם אשה חשובה היא כלומר שאין לה בעל והיא גברת הבית צריכה הסיבה א”נ [=אי נמי] שהיא חשובה בפני ה’ אשה יראת השם בת גדולי הדור כוללת שבחי אשת חיל וזאת האשה אם נמנע מציאותה אף על פי שיש לה בעל צריכה הסיבה א”נ [=אי נמי] יש לפרש אינה צריכה הסיבה לפי שהיא טרודה בתיקון המאכל והכנתו פטרוה מהסבה כמו שפטרוה ממצות עשה שהזמן גרמא אבל אשה חשובה שיש לה עבדים ושפחות הטורדים בעניני המאכל והיא יושבת בקתדרה צריכה הסיבה.

If she is an important woman, that is to say, she does not have a husband and she is the mistress of the house, she needs to recline. Or possibly, that she is important before God, a God-fearing woman, daughter of great religious personalities who encompasses the praises of Eishet Chayil, and this woman, though she is hard to find, needs to recline even if she has a husband. Or possibly, one can explain that she does not need to recline because since she is busy with preparing and setting up the food, they exempted her from reclining as they exempted her from positive time-bound commandments, but an important woman with servants and maids, who are busy with the matters of food while she sits in an armchair, needs to recline.

שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ה סימן כ

… שהכירו במשך הזמן שאין להאינשי במה להתגאות נגד נשותיהן, והנשי הכירו צורך הגדול שיש להאינשי בהן. והמיעוט חשובות שהיו בכל הזמנים היו נשי כאלו שהכירו צורך הבעל בהן, כמו שיש להו צורך בבעליהן, והכירו שגם בעליהן יודעין זה דהסיבה הא אין זה דבר חדש, אלא תיקנו דמעשה אכילתו ושתייתו שחייבה תורה להכיר החירות והגאולה, יהיה באופן שיותר יש בו היכר החירות.

Responsa Iggerot Moshe OC 5:20

…That they recognized over time that men have nothing to lord over their wives, and the women recognized the great need men have for them. And the minority of important women that existed in all eras were women like this, who recognized their husbands’ need for them, just as they need their husbands, and recognized that their husbands also know this. Reclining is not a new innovation, but [the sages] established that one’s act of eating and drinking ordained by the Torah to recognize freedom and redemption, should be in a manner that more clearly signifies freedom.

אשה אינה צריכה הסיבה אלא אם כן היא חשובה: הגה וכל הנשים שלנו מיקרי חשובות (מרדכי ריש פרק ע"פ ורבינו ירוחם) אך לא נהגו להסב כי סמכו על ראבי"ה דכתב דבזמן הזה אין להסב (ד"ע):

A woman does not need to recline unless she is important. Rema: All our women are called important, but are not accustomed to recline because they rely on the words of Ra’aviyah, who wrote that nowadays one should not recline.2

המנהג בין הספרדים להיסב…נראה דגם בק”ק [=בקהילות הקדושים] האשכנזים שנהגו הנשים שלא להיסב המחמירה להיסב תע”ב [=תבא עליה ברכה] כיון שאינו אלא דנהגו להקל. ולכן כיון שהם חשובות כנז[כר] טוב לצאת אליבא דכו”ע [=דכולי עלמא].

The custom among Sefardim is to recline… it seems that also in the holy communities of Ashkenazim where the women had the practice not to recline, that a woman who is stringent and reclines should merit a blessing, since it is merely a custom to be lenient. Therefore, since they are important, as mentioned, it is good to fulfil the mitzva according to all opinions.

(ח) וְהִגַּדְתָּ֣ לְבִנְךָ֔ בַּיּ֥וֹם הַה֖וּא לֵאמֹ֑ר בַּעֲב֣וּר זֶ֗ה עָשָׂ֤ה ה' לִ֔י בְּצֵאתִ֖י מִמִּצְרָֽיִם׃
(8) And you shall explain to your son on that day, ‘It is because of what the LORD did for me when I went free from Egypt.’

(ה) רַבָּן גַּמְלִיאֵל הָיָה אוֹמֵר, כָּל שֶׁלֹּא אָמַר שְׁלֹשָׁה דְבָרִים אֵלּוּ בְּפֶסַח, לֹא יָצָא יְדֵי חוֹבָתוֹ, וְאֵלּוּ הֵן, פֶּסַח, מַצָּה, וּמָרוֹר. פֶּסַח, עַל שׁוּם שֶׁפָּסַח הַמָּקוֹם עַל בָּתֵּי אֲבוֹתֵינוּ בְמִצְרַיִם. מַצָּה, עַל שׁוּם שֶׁנִּגְאֲלוּ אֲבוֹתֵינוּ בְמִצְרַיִם. מָרוֹר, עַל שׁוּם שֶׁמֵּרְרוּ הַמִּצְרִים אֶת חַיֵּי אֲבוֹתֵינוּ בְמִצְרָיִם.

Rabban Gamliel would say: Whoever did not say these three things on Pesach has not fulfilled his obligation, and they are these: Pesach, Matza, and Maror. Pesach, because God skipped over the houses of our ancestors in Egypt. Matza, because our ancestors were redeemed in Egypt. Maror, because the Egyptians embittered the lives of our ancestors in Egypt.

לחם עוני - לחם שעונין עליו דברים הרבה

Lechem oni – bread upon which we recite (“onin”) many words

מלחמת ה’ ברכות ב: (בדפי הרי”ף)
אלא ודאי מאי לא יצא ידי חובתו שלא קיים מצוה כהלכה … אבל לחזור ולקרות אין לנו ושנינו כיוצא בה כל שלא אמר ג’ דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ולא שיהא צריך לחזור ולאכול פסח מצה ומרור…

Milchemet Hashem Berachot 2:2 (Rif Pagination)

But certainly, what is “he has not fulfilled his obligation”? That he did not fulfil the mitzva according to halacha… But he does not need to go back and read. And similarly, we learn “whoever did not say these three things on Pesach has not fulfilled his obligation,” but not that he needs to go back and eat Pesach, Matza, and Maror…

Rachel Sharansky Danziger, My Own Private Haggadah, Tablet

…the Haggadah doesn’t even give us the benefit of a discernible story arc. Since we must rely on ourselves to give the evening any form of coherence, we are forced to draw upon resources that lie beyond the bounds of the text itself, such as our familiarity with the Exodus story in the books of Exodus and Deuteronomy, and, even more importantly, our own concerns, experiences, and ideas. This process forces us to act as authors and interpreters and recreate the Exodus story in our own image….Perhaps when the authors of the Haggadah told us to see ourselves as if we came out of Egypt, they meant something more than envisioning ourselves wearing tunics, marching out of Egypt with matzos in our sacks. Perhaps they meant that we should take this opportunity to experience what it means to become the authors of our own story. By liberating us from the mindset of a passive audience, the Haggadah frees us to taste self-determination, in an echo of the very event which it so circuitously explores.

(יד) גם הנשים חייבות בארבע כוסות ובכל מצות הנוהגות באותו לילה:

(14) Women are also obligated in the four cups and in all the mitzvot performed on that night.

(מה) (מה) מצות הנוהגות וכו' - כגון מצה ומרור ואמירת הגדה:

The mitzvot that are practiced – such as matza and maror and reciting the haggada

(א) ואחד אנשים ואחד נשים חייבים בהם שם (קח.) נשים חייבות בד' כוסות שאף הם היו באותו הנס ומטעם זה צריך לומר שהן חייבות בכל מצות הנוהגות באותה הלילה

Both men and women are obligated in them [the four cups]. Women are obligated in the four cups because of inclusion in the miracle, and for this reason one must say that women are obligated in all the mitzvot practiced on that [seder] night.

…ולו’ [ולומר] הטעם שנשים היו ג”כ [=גם כן] באותו הנס כמו מ”מ [=מקרא מגילה] וד’ כוסות כבר הוכיחו התוס[פות] דד”ז [=דדבר זה] אינו אלא דרבנן בכ”מ [בכל מקרה]… בסיפור י”מ [=יציאת מצרים] ובאמת כל שאינו מחויב בדבר אין מוציא …וגם מדרבנן בודאי נשים חייבות דחייבי[ן] בד’ כוסות …

Regarding the reason that women were also in that miracle, as with megilla reading and the four cups, Tosafot already demonstrated that this only works on a rabbinic level in any case…with telling the story of the Exodus, and really anyone who is not obligated in something cannot fulfill another’s obligation… and also, women are certainly obligated on a rabbinic level, since they are obligated in the four cups…

לספר בענין יציאת מצרים בליל חמשה עשר בניסן כל אחד כפי צחות לשונו, ולהלל ולשבח השם יתברך על כל הנסים שעשה לנו שם, שנאמר [שמות י”ג, ח’] “והגדת לבנך” וגו’. וכבר פירשו חכמים דמצות הגדה זו היא בליל חמשה עשר בניסן בשעת אכילת מצה, ומה שאמר הכתוב לבנך, דלאו דוקא בנו, אלא אפילו עם כל בריה….ונוהגת בזכרים ונקבות, בכל מקום ובכל זמן. ועובר עליה ביטל עשה.

To tell about the Exodus from Egypt on the night of 15 Nissan, everyone according to his skill in speaking, and to praise and glorify God for all the miracles that he performed for us there, as it is said, “you shall tell your son.” The sages already explained that this mitzva of telling is on the night of 15 Nissan at the time of eating matza, and when the verse says “your son,” it doesn’t mean specifically his son, but could even be anyone…and it applies to males and females, in every place and at every time. Violation is the negation of a positive commandment.

... וְכָל מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהִיא מִזְּמַן לִזְמַן וְאֵינָהּ תְּדִירָה נָשִׁים פְּטוּרוֹת חוּץ מִקִּדּוּשׁ הַיּוֹם וַאֲכִילַת מַצָּה בְּלֵילֵי הַפֶּסַח וַאֲכִילַת הַפֶּסַח וּשְׁחִיטָתוֹ וְהַקְהֵל וְשִׂמְחָה שֶׁהַנָּשִׁים חַיָּבוֹת:

All positive commandments that are from time to time and not constant, women are exempt, except for kiddush and eating matza on Pesach night and eating the korban Pesach and sacrificing it and hak’hel and joy [on festivals], in which women are obligated.

שו”ת אגרות משה אורח חיים ה כ:ג
אם אשה יכולה להוציא איש ידי חובת ההגדה…הנה פשוט לכאורה דמאחר שהאשה נמי חייבת באמירת הגדה כאנשים, דבכל חיובי פסח האשה חייבת מהיקשא דכל שישנו באכילת חמץ ישנו באכילת מצה, שהוא גם לכל מ”ע [מצות עשה] דאיכא בפסח מדאורייתא. והא דהוצרך ריב”ל [=רבי יהושע בן לוי] בפסחים דף ק”ח ע”א, על מה שחייבות נשים בד’ כוסות, לטעם שאף הן היו באותו הנס, הוא משום דכיוון דהוא רק מדרבנן היה מקום לומר דכיוון דהוא זמן גרמא, שהתורה הקלה להן בשאר מצוות, לא תיקנו להן רבנן, אף בפסח שחייבות במ”ע [=במצוות עשה] שמן התורה. לכן אמר ריב”ל [=רבי יהושע בן לוי] שגם לנשים תיקנו, מטעם שאף הן היו באותו הנס….אבל עיין בב”י [=בבית יוסף], שכתב נשים חייבות בד’ כוסות שאף הן היו באותו הנס, ומטעם זה צריך לומר שהן חייבות בכל מצוות הנוהגות בלילה. והוא דלא כתוס[פות] דסברי שלעניין מ”ע [מצות עשה] דאורייתא לא אמרינן טעם זה, כדהוכיחו מסוכה, אלא סובר הב”י [=הבית יוסף] דגם למ”ע [=למצות עשה] דאורייתא, נמי אמרינן טעם זה. ..

Iggerot Moshe OC V 2:3
Can a woman fulfil a man’s obligation in the haggada?… It seems simple that, since a woman is also obligated in reciting the haggada like men, because a woman is obligated in all the obligations of Pesach based on an analogy [hekesh], that whoever is obligated in [the prohibition against] eating chametz is obligated in eating matza, which also applies to all positive Torah-level commandments of Pesach. Rabbi Yehoshua ben Levi (Pesachim 108a) needed the reason that they also were included in the miracle for women’s obligation in the four cups because, since it is only rabbinic, there is room to say that since it is time-bound, with which the Torah was lenient for women with other mitzvot, the Rabbis did not institute it for them, even on Pesach when they are obligated in Torah-level positive commandments. Therefore, Rabbi Yehoshua ben Levi said that they established it for women as well, for the reason of inclusion in the miracle…But see Beit Yosef, who wrote that women are obligated in the four cups because of inclusion in the miracle, and for this reason one must say that they are obligated in all the mitzvot practiced that night. This is not in accordance with Tosafot, who thought that this reason does not apply to positive Torah-level mitzvot, as they proved from sukka, but Beit Yosef thinks that this reason also applies to positive Torah-level mitzvot.

שו”ת יחוה דעת ב:סה

גם הנשים חייבות בהגדה ובסיפור יציאת מצרים בליל פסח, מן התורה, ויכולות להוציא את האנשים ידי חובתם.

Yechaveh Da'at II:65

Women are also obligated in the haggada and in telling the story of the Exodus on Pesach night, from the Torah, and can fulfil men’s obligations.

... גם נשים חייבות בכל המצוות ובאמירת הגדה. ולכן חיוב שגם המשרתת תשב אצל השולחן ותשמע כל הגדה. ואם צריכה לצאת לחוץ לבשל, על כל פנים מחויבת לשמוע הקידוש, ולכשיגיע לר’ גמליאל אומר כל שלא כו’, תכנוס ותשמע עד לאחר שתיית כוס ב’, שהרי מי שלא אמר ג’ דברים הללו, לא יצא. ונוהגין שגם קוראין אותם שתשמע העשר מכות שהביא על המצרים, כדי להגיד להם כמה נסים עשה הקדוש ברוך הוא בשביל ישראל.

Women are also obligated in all the mitzvot and in reciting the haggada. Therefore, the maid must also sit at the table and hear the whole haggada. If she needs to go out to cook, she is at least obligated to hear kiddush, and when he reaches “Rabban Gamliel says, whoever did not…,” she should come in and listen until after the drinking of the second cup, for whoever did not say these three things, has not fulfilled his obligation. Our practice is also to call them to hear the ten plagues that He brought upon Egypt, in order to tell them how many miracles the Holy One, blessed be He, did for Israel.

© DERACHEHA: WOMEN AND MITZVOT 2020