Head-Covering I: Halachic Basis כיסוי ראש (א): בסיס הלכתי

Click here here to view analysis of these sources and additional features on Deracheha: womenandmitzvot.org

לחצו כאן כדי לקרוא את ניתוח המקורות והדיון אודותם באתר דרכיה.

(יח) וְהֶעֱמִ֨יד הַכֹּהֵ֥ן אֶֽת־הָאִשָּׁה֮ לִפְנֵ֣י ה' וּפָרַע֙ אֶת־רֹ֣אשׁ הָֽאִשָּׁ֔ה וְנָתַ֣ן עַל־כַּפֶּ֗יהָ אֵ֚ת מִנְחַ֣ת הַזִּכָּר֔וֹן מִנְחַ֥ת קְנָאֹ֖ת הִ֑וא וּבְיַ֤ד הַכֹּהֵן֙ יִהְי֔וּ מֵ֥י הַמָּרִ֖ים הַמְאָֽרֲרִֽים׃

(18) After he has made the woman stand before the LORD, the priest shall bare the woman’s head and place upon her hands the meal offering of remembrance, which is a meal offering of jealousy. And in the priest’s hands shall be the water of bitterness that induces the spell.

ראשה פרוע דאורייתא היא דכתיב (במדבר ה, יח) ופרע את ראש האשה ותנא דבי רבי ישמעאל אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש

Her head uncovered is a matter of Torah law! For it is written, “and he uncovers the head of the woman,” and [he] taught from the Beit Midrash of Rabbi Yishmael: It is an admonishment [azhara] to the daughters of Israel that they not go out bare-headed.

אזהרה - מדעבדינן לה הכי לנוולה מדה כנגד מדה כמו שעשתה להתנאות על בועלה מכלל דאסור א"נ מדכתיב ופרע מכלל דההוא שעתא לאו פרועה הות שמע מינה אין דרך בנות ישראל לצאת פרועות ראש וכן עיקר:

Admonishment - Since we do this to her [the sota] to cause her disgrace – measure for measure as she did to beautify herself for her lover – we can infer that [an uncovered head] is prohibited. Alternatively, since it is written, “And he uncovers,” we can infer that at that point in time it was not uncovered. We learn from this that it is not the way of the daughters of Israel to go out with head uncovered, and this is the primary explanation.

פסקי ריא”ז כתובות ז:ב:ב

ואם לא היתה קלתה על ראשה, הרי זו אסורה מן התורה, שנאמר “‘ופרע את ראש האשה'” אזהרה לבנות ישראל שלא ילכו בפריעת ראש

Piskei Ri'az Ketubot 7:2:2

If she didn’t have a kalta [minimum head-covering] on her head, this is prohibited from the Torah, for it is said, “And he uncovers the woman’s head” – an admonishment to the daughters of Israel not to go with head uncovered.

דפריעת ראש באשה אינו אלא זהירות מדרבנן... הא דפריך תלמודא דאורייתא ר"ל [=רצונו לומר] רמז דאורייתא יש לה

Uncovering a woman’s head is only a rabbinic proscription … and the Talmud’s challenge “It is on a Torah level!” is saying that it is hinted at in the Torah.

(ו) וְאֵלּוּ יוֹצְאוֹת שֶׁלֹּא בִכְתֻבָּה, הָעוֹבֶרֶת עַל דַּת מֹשֶׁה וִיהוּדִית. וְאֵיזוֹ הִיא דַּת מֹשֶׁה, מַאֲכִילָתוֹ שֶׁאֵינוֹ מְעֻשָּׂר, וּמְשַׁמַּשְׁתּוֹ נִדָּה, וְלֹא קוֹצָה לָהּ חַלָּה, וְנוֹדֶרֶת וְאֵינָהּ מְקַיֶּמֶת. וְאֵיזוֹהִי דַת יְהוּדִית, יוֹצְאָה וְרֹאשָׁהּ פָּרוּעַ, וְטוֹוָה בַשּׁוּק, וּמְדַבֶּרֶת עִם כָּל אָדָם...

(6) These leave [their marriage] without their ketubah: A wife who transgresses the law of Moses or Jewish law. And what is the law of Moses? Feeding her husband with untithed food, having intercourse with him while in the period of her menstruation, not separating dough offering, or making vows and not fulfilling them. And what is Jewish practice? Going out with her head uncovered, spinning wool in the marketplace or conversing with every man.

איכא למימר דבין עוברת על מצות התורה ממש, בין עוברת על מה שנהגו היהודי' [=היהודים] לנהוג בנות ישראל בצניעות, דיוצאה שלא בכתובה. לפי' [=לפיכך] פרט מה שעוברת ומעברת אותו על מצות התורה. והלכך התם, על הכוונה כדת משה, ממש; ודת יהודית, במה שהיהודים נוהגים בצניעות.

One can say that — whether she violates a real Torah-level mitzva, or whether she violates the Jewish practice that the daughters of Israel conduct themselves modestly — the woman leaves [the marriage] without a ketuba. Thus [the mishna] specifies what she violates and causes him [her husband] to violate among the mitzvot of the Torah. Therefore there [in the mishna] the intended meaning of Dat Moshe is real[ly a Torah prohibition], and dat Yehudit is modest Jewish conduct.

(יב) וְאֵי זוֹ הִיא דָּת יְהוּדִית הוּא מִנְהַג הַצְּנִיעוּת שֶׁנָּהֲגוּ בְּנוֹת יִשְׂרָאֵל.

What is dat Yehudit? The modest behavior that the daughters of Israel practiced.

ואיזוהי דת יהודית יוצאה וראשה פרוע: ראשה פרוע דאורייתא היא דכתיב (במדבר ה, יח) ופרע את ראש האשה ותנא דבי רבי ישמעאל אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש דאורייתא קלתה שפיר דמי דת יהודית אפילו קלתה נמי אסור

“Which is dat Yehudit? She goes out and her head is uncovered”: Her head uncovered is a matter of Torah law! For it is written, “and he uncovers the head of the woman,” and [it is] taught from the beit midrash of Rabbi Yishmael: This is an admonishment [azhara] to the daughters of Israel that they not go out bare-headed. According to Torah law, a kalta [minimum head-covering] is considered proper; according to dat Yehudit, even a kalta is also prohibited.

(יא) וְאֵלּוּ הֵן הַדְּבָרִים שֶׁאִם עָשְׂתָה אַחַת מֵהֶן עָבְרָה עַל דַּת משֶׁה. יוֹצְאָה בַּשּׁוּק וּשְׂעַר רֹאשָׁהּ גָּלוּי... וְאֵלּוּ הֵן הַדְּבָרִים שֶׁאִם עָשְׂתָה אַחַת מֵהֶן עָבְרָה עַל דָּת יְהוּדִית. יוֹצְאָה לַשּׁוּק אוֹ לְמָבוֹי מְפֻלָּשׁ וְרֹאשָׁהּ פָּרוּעַ וְאֵין עָלֶיהָ רְדִיד כְּכָל הַנָּשִׁים.

These are the things that if she did one of them she violated dat Moshe: She went out in the marketplace and her head was bare [galu’i]…These are the things that if she did one of them she violated dat Yehudit: She went out to the marketplace or to an open alleyway and her head was undone [paru’a] and there was no shawl over it like the other women [wear].

רב יוסף משאש אוצר המכתבים עמ’ ריא

איסור גלוי הראש לנשואות היה חמור אצלנו פה מחזק[ה], וכן בכל ערי המערב טרם בוא הצרפתים, ואך אחרי בואם במעט זמן, פרצו בנות ישראל גדר בזה…לא הועילה שום תוכחת…ועתה כל הנשים יוצאות בריש גלי פרועי שער…ובכן נתתי לבי ללמד עליהם זכות, כי אי אפשר להעלות על לב להחזיר הדבר כמאז…ובגשתי לחפש בדברי הפוסקי[ם] אשר לפני, מצאתי רק חומרא על חומרא ואסור על אסור…

Rav Yosef Messas, Collected Writings, p. 211

The prohibition of uncovering the head for married women was strict among us here from past practice, and thus in all cities of the Maghreb before the coming of the French, but within a short time of their coming, the daughters of Israel broke this boundary…no reproof was of use…and now all the women go out with head bare, hair uncovered…and therefore I put my mind to teaching about them favorably [le-lamed aleihen zechut], for it is impossible to conceive of returning the matter as it was…and in my approach to seek in the words of the halachic authorities that came before me, I found only stringency upon stringency and prohibition upon prohibition…

רב יוסף משאש אוצר המכתבים עמ’ ריא

אין האסור מצד עצם הדבר של גילוי שער, רק מצד מנהג בנות ישראל שנהגו לכסות ראשן, משום שחשבו בזמנם שיש בזה צניעות לאשה, והמגלה שערה נחשבת פורצת גדר הצניעות, ולזה הזהירה תורה לכל בת ישראל שלא תעשה הפך מנהג בנות ישראל בזה. וא”כ [=ואם כן] עתה שכל בנות ישראל הסכימה דעתן שאין להן בכסוי הראש שום צניעות…נעקר האסור מעיקרו ונעשה היתר.

Rav Yosef Messas, Collected Writings, p. 211

The prohibition is not from the uncovered hair itself, but rather from the custom of the daughters of Israel who were accustomed to cover their heads, because they thought at their time that this was modesty for a woman, and a woman who uncovered her hair was considered a breaker of the boundary of modesty, and for this reason the Torah warned all daughters of Israel not to do the opposite of the custom of the daughters of Israel in this. If so, now that all daughters of Israel agree that there is no modesty in covering the head…the prohibition has been fundamentally uprooted and has become permissible.

Rabbi Michael Broyde, 'Hair Covering and Jewish Law: A Response,' p. 91

The consensus of the Ahronim [late halachic authorities] for the last few centuries has surely been that there is an objective Torah obligation upon married women to cover their hair.

הרבנית ד”ר מירב (טובול) כהנא, "ובסופו של דבר – הכנעה." עולם קטן

ובסופם של דברים, אחרי כל הדיון והבירור בדבר עניינו של כיסוי הראש, ערכו וחשיבותו, צריך גם לומר בפשטות ובהכנעה שכך הורתה לנו תורה שבעל-פה שיסודו של כיסוי הראש הוא דאורייתא. כמה קשה לאמן את שריר ההכנעה בפני דברים שאינם מובנים וברורים לנו. לקיים בפשטות כי כך ציווה ריבונו של עולם. במיוחד בדור שלנו, חושב ומשכיל מצד אחד, מתחבר ומרגיש מהצד השני – מה שאינו מובן או שאיננו “מרגישים” אותו נשאר מחוץ לתחום. אכן, חובה עלינו להעמיק, לברר, לחקור ולהבין; חשיבות גדולה יש להתחברות למצוות ולקיומן בשמחה. אך ראש וסוף לכל קיומן של המצוות הוא בבחינת לעשות רצון קונו…

Rabbanit Dr. Meirav (Tubul) Kahana, 'At the End of the Day – Submission,' from Olam Katan, May 2019

At the end of the day, after all the discussion and clarification of the matter of head-covering, its value and significance, we also need to say simply and with submission that thus the Oral Torah taught us, that the basis of head-covering is a Torah-level obligation. It is so difficult to exercise the muscle of submission regarding matters that are not understood and clear to us. To simply fulfill them because so commanded the Creator of the world. Especially in our generation, thinking and enlightened on the one hand, connecting and feeling on the other — what isn’t understood or what we don’t “feel” remains out of bounds. Indeed, we must look deeply, clarify, investigate and understand; there is great importance in connecting with mitzvot and to fulfilling them in joy. But the beginning and end of all mitzva fulfilment is the aspect of doing the will of one’s Creator…

אָמַר ר׳ יִצְחָק: טֶפַח בָּאִשָּׁה עֶרְוָה. לְמַאי?... בְּאִשְׁתּוֹ וְלִקְרִיאַת שְׁמַע... אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: שֵׂעָר בָּאִשָּׁה עֶרְוָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״שַׂעֲרֵךְ כְּעֵדֶר הָעִזִּים״.

Rav Yitzchak said: An [exposed] hand-breath in a woman is [considered as akin to] nakedness [erva]. For what [halachic context]?…[Even] with his wife and for reciting Shema. Rav Sheshet said: Hair in a woman is [considered as akin to] nakedness [erva], as it is said, “Your hair is like a flock of goats” (Shir Ha-shirim 4:1)

רב ירוחם פישל פרלא, ביאור על ספר המצוות לרס”ג עשה צו

אבל בתלמודין מבואר דאיסורא דאורייתא יליף מהך קרא… ואולי אפשר לומר דלא מהך קרא גופי’ יליף איסורא. אלא דכיון דשמעינן מקרא דדרך בנות ישראל בכך. ש”מ דדבר פריצות הוא ומביא לידי גילוי עריות. וא”כ ממילא יש בו איסור דאורייתא. דהו”ל בכלל לאו דלפני עור לא תתן מכשול.

Rav Yerucham Fischel Perlow, Commentary to Sefer Ha-Mitzvot of Rav Sa'adya Ga'on, Aseh 96

But in the Talmuds it is explained that a Torah-level prohibition is learned from this verse (Bemidbar 5:18). Perhaps it is possible to say that the prohibition is not learned [directly] from this verse itself. Rather since we learn from the verse that the way of the daughters of Israel is thus [not to go bareheaded], we infer that it is an immodest matter that can lead to illicit relations. If so, it naturally leads to a Torah prohibition under the rubric of “Do not place a stumbling block before the bind” (Va-yikra 19:14).

שו”ת אגרות משה או”ח א:מב

אף הנשואות פרועות אף שהוא באיסור אינו ערוה לגבי ק”ש ודברי תורה

Responsa Iggerot Moshe O.C. I:42

Even the married women became accustomed to go with heads uncovered. Even though it is prohibited, it is not erva regarding Keri’at Shema and words of Torah.

© DERACHEHA: WOMEN AND MITZVOT 2020