"שביבותיה" חלק שלישי - חכמים והזר החי בשכונתם
1א
הדף מאת: עידו דרור / עלמא
2ב
שיעור שלישי בסדרה העוסקת ביחסי שכנות בסביבתם של חכמים. בשיעור זה נבחן כיצד מתמודדים חכמים, כציר מרכזי בקהילתם, עם הזר החי בשכנות להם. נעמוד על מערכת היחסים הבין-תרבותית הנוצרת בשכונה מעורבת, על היחס לאחר ועל ההתנהגויות המתאפשרות במסגרת משפחתית, קהילתית, ואל מול הזר.
3ג
דיון
פתיח
עד כה עסקנו במרקם השכונתי של חכמים בקהילתם פנימה.
ואולם, מציאות חייהם בתקופה של כיבוש וגלות, זימנה גם יחסי גומלין של חברי הקהילה עם זרים החיים בסמוך להם.
נעיין שוב בסיפור על רבי יהושע בן לוי, הזר והתרנגול שלמדנו בסוף השיעור הקודם בסדרה, וננסה להבין האם הנחת היסוד של הסיפור היא שקיים מתח תמידי בין הקהילה היהודית לבין הזר החי בסביבתה.
4ד
ואימת רתח? אמר אביי? בהנך תלת שעי קמייתא, כי חיורא כרבלתא דתרנגולא וקאי אחד כרעא... ההוא מינא דהוה בשבבותיה דר' יהושע בן לוי, הוה קא מצער ליה טובא בקראי. יומא חד שקל תרנגולא ואוקמיה בין כרעי' דערסא ועיין ביה. סבר כי מטא ההיא שעתא, אלטייה. כי מטא ההיא שעתא ניים אמר ש"מ לאו אורח ארעא למעבד הכי. "ורחמיו על כל מעשיו" (תהילים, קמה ט), כתיב. וכתיב: "גם ענוש לצדיק לא טוב" (משלי, יז, כו).
The Gemara asks: When is the Holy One, Blessed be He, angry? Abaye said: God’s anger is revealed through animals. During the first three hours of the day, when the sun whitens the crest of the rooster and it stands on one leg. When it appears that its life has left him and he suddenly turns white, that is when God is angry. The Gemara asks: The rooster also stands that way every hour. What kind of sign is this? The Gemara answers: The difference is that every other hour when the rooster stands in that way, there are red streaks in his crest. But when God is angry, there are no red streaks in his crest. The Gemara relates: A certain heretic who was in Rabbi Yehoshua ben Levi’s neighborhood would upset him by incessantly challenging the legitimacy of verses. One day, Rabbi Yehoshua ben Levi took a rooster and placed it between the legs of the bed upon which he sat and looked at it. He thought: When the moment of God’s anger arrives, I will curse him and be rid of him. When the moment of God’s anger arrived, Rabbi Yehoshua ben Levi slept. When he woke up, he said to himself: Conclude from the fact that I nodded off that it is not proper conduct to do so, to curse people, even if they are wicked. “His mercy is over all His creations” (Psalms 145:9) is written even with regard to sinners. Moreover, it is inappropriate to cause the punishment of another, as it is written: “Punishment, even for the righteous, is not good” (Proverbs 17:26), even for a righteous person, it is improper to punish another.
5ה
דיון
"היה מצער אותו בפסוקים"
 • מדוע התנהגותו של השכן הגוי כה ציערה את ר' יהושע בן לוי עד שהחליט לנהוג בדרך חריגה?
 • באיזו מידה להערכתכם מכירים השניים זה את תרבותו של זה?
 • האם לדעתכם מבטא הסיפור מתח מובן מאליו בין הקהילה היהודית לזרים בסביבתה, או שהוא מתאר מקרה יחיד ויוצא דופן ?
6ו
דיון
לימוד בחברותות
נמשיך לבחון את היחסים הבין תרבותיים בשני סיפורים נוספים על זרים החיים בסביבת חכמים. במהלך הלימוד נשאל:
- האם ההתמודדות מול הזר מאפשרת התנהגות שונה מהנורמה הקיימת בקהילה היהודית?
- מדוע משלבים הסיפורים גם את מערכות היחסים המשפחתיות?
7ז
ההוא טורזינא [אותו מפקח (נוכרי) על כלי הנשק] דהוה בשיבבותיה דרבי זירא [שהיה בשכונתו של רבי זירא], אמרו ליה [לו]: אוגיר לן [השכר לנו] רשותך. לא אוגיר להו [לא השכיר להם]. אתו לקמיה דרבי זירא [באו לפני רבי זירא]. אמרו ליה: מהו למיגר מדביתהו [האם ניתן לשכור מאשתו]? אמר להו [להם]: הכי אמר ריש לקיש משמיה דגברא רבה [כך אמר ריש לקיש בשם אדם גדול] – ומנו [ומיהו]? רבי חנינא: אשתו של אדם מערבת שלא מדעתו.
and whose fruit they do not taste. This tree is evidently consecrated to the cult. And Shmuel said: For example, if they say: These dates are for the beer of the temple of Nitzrefei, which they drink on the day of their festival, then this is enough to establish the tree as an asheira. Ameimar said: And the elders of Pumbedita said to me with regard to this issue: The halakha is in accordance with the opinion of Shmuel. The Gemara returns to Rav Yehuda’s ruling that the barrel used for merging the alleyway must be raised a handbreadth from the ground. The Gemara raises an objection from a baraita: How does one merge an alleyway? One brings a barrel of wine, or oil, or dates, or dried figs, or any other type of produce for merging the alleyway. If one contributed a barrel of his own, he must confer possession to all the other residents by means of another person who acquires it on their behalf. And if the barrel is theirs, he must at least inform them that he is merging the alleyway. And the one acquiring it on behalf of the others raises the barrel a minimal amount from the ground. Apparently, the barrel need not be raised a handbreadth. The Gemara answers: Here too, what is this minimal amount of which the tanna of the baraita spoke? This expression means a handbreadth, but no less. It is stated that the amora’im disagreed with regard to the acquisition of a merging of alleyways. Rav said: It is not necessary to confer possession of the food used in merging the alleyway to all the residents of the alleyway; and Shmuel said: It is necessary to confer possession to them. They likewise disagreed with regard to a joining of Shabbat boundaries, but the opinions are reversed. Rav said: It is necessary to confer possession of the food to all those who wish to be included in the eiruv, and Shmuel said: It is not necessary to confer possession to them. The Gemara raises a difficulty: Granted, according to the opinion of Shmuel, his reasoning is clear, as here, with regard to a merging of the alleyways, we learned in the mishna that he must confer possession, whereas there, with regard to a joining of Shabbat boundaries, we did not learn that this is the halakha. However, according to Rav, what is the reason that he differentiates between the cases in this manner? The Gemara answers: This is the subject of a dispute between the tanna’im, as Rav Yehuda said that Rav said: There was an incident involving the daughter-in-law of Rabbi Oshaya, who went before Shabbat to the bathhouse, which was located beyond the Shabbat boundary, and it grew dark before she was able to return, and her mother-in-law established a joining of Shabbat boundaries for her so that she could return home. And the incident came before Rabbi Ḥiyya for a ruling as to whether the eiruv is valid, and he ruled that it was not valid and prohibited her return. Rabbi Yishmael, son of Rabbi Yosei, said to him: Babylonian, are you so stringent with regard to an eiruv? This is what my father said: Any case where you have the ability to be lenient with regard to an eiruv, be lenient. And a dilemma was raised before the Sages: Did the mother-in-law establish the eiruv for her daughter-in-law with the mother-in-law’s food, and Rabbi Ḥiyya prohibited it because she did not confer possession to her, i.e., she merely prepared the eiruv but did not confer possession of the food, and an eiruv of this kind is not effective? Or perhaps she established the eiruv for her with the daughter-in-law’s own food, but the eiruv was invalid because it was prepared without her knowledge? One of the Sages, named Rabbi Ya’akov, said to them: It was personally explained to me by Rabbi Yoḥanan that the mother-in-law established the eiruv for her with the mother-in-law’s food, and Rabbi Ḥiyya prohibited it because she did not confer possession of the food to her. Rabbi Zeira said to Rabbi Ya’akov, son of the daughter of Ya’akov: When you go there, to Eretz Yisrael, take a roundabout route, i.e., do not travel by the shortest path, and go to the Ladder of Tyre and raise this dilemma before Rav Ya’akov bar Idi. Rabbi Ya’akov did so and raised a dilemma before him: With regard to that incident, did the mother-in-law establish the eiruv for her daughter-in-law from the mother-in-law’s food, and Rabbi Ḥiyya prohibited it because she did not confer possession of the food to her? Or perhaps she established the eiruv for her with the daughter-in-law’s own food, but the eiruv was invalidated because it was prepared without her knowledge? Rav Ya’akov bar Idi said to him: The mother-in-law established the eiruv for her with the mother-in-law’s food, and Rabbi Ḥiyya prohibited it because she did not confer possession of the food to her. Like his master and uncle, Rabbi Ḥiyya, Rav also maintains that possession of the food must be conferred upon those who wish to be included in a joining of Shabbat boundaries. Rav Naḥman said: We hold based on tradition that with regard to all of them, joining of Shabbat boundaries, joining of courtyards, and merging of alleyways, it is necessary to confer possession. After issuing this statement, Rav Naḥman raised a dilemma concerning an issue that was not sufficiently clear to him: With regard to a joining of cooked foods [eiruv tavshilin], which must be prepared in order to permit cooking for Shabbat on a Festival that occurs on a Friday, is it necessary to confer possession, or is it not necessary to confer possession? Rav Yosef said: What is his dilemma? Did he not hear that which Rav Naḥman bar Rav Adda said that Shmuel said: With regard to a joining of cooked foods, it is necessary to confer possession? Abaye said to Rav Yosef: It is obvious that he did not hear that ruling, as had he heard it, why would he have raised this dilemma? Rav Yosef said to him: Didn’t Shmuel say, with regard to a joining of Shabbat boundaries, that it is not necessary to confer possession, and Rav Naḥman nonetheless said that it is necessary to confer possession? Perhaps here too Rav Naḥman did not accept Shmuel’s ruling. Abaye replied: How can you compare the two cases? Granted, there, with regard to a merging of alleyways and a joining of Shabbat boundaries, Rav and Shmuel disagree, and Rav Naḥman teaches us that the halakha is in accordance with the stringency of this master and the stringency of that master, i.e., his ruling is based on both opinions. However, here, with regard to a joining of cooked foods, if it is so, if he actually heard Shmuel’s ruling, is there anyone who disputes it? If one of his teachers issued an uncontested ruling, it is presumably an established halakha. A certain gentile superintendent [turzina] lived in Rabbi Zeira’s neighborhood. The neighbors said to him: Rent your domain to us so that we may carry on Shabbat. However, he would not rent it to them. They came before Rabbi Zeira and asked him: What is the halakha if we seek to rent the domain from his wife without her husband’s knowledge? Rabbi Zeira said to them: Reish Lakish said as follows in the name of a great man, and who is this great man? It is Rabbi Ḥanina. He stated: A man’s wife may establish an eiruv without his knowledge. According to this principle, the superintendent’s wife could indeed rent out the domain without his knowledge. The Gemara relates a similar incident: A certain superintendent lived in the neighborhood of Rav Yehuda bar Oshaya. The neighbors said to him: Rent your domain to us so that we may establish an eiruv and carry on Shabbat, but he would not rent it to them. They came before Rav Yehuda bar Oshaya and said to him: What is the halakha if we seek to rent it from his wife? He did not have a ready answer at hand. They subsequently came before Rav Mattana, and he too did not have an answer at hand. They came before Rav Yehuda, who said to them that Shmuel said as follows: A man’s wife may establish an eiruv without his knowledge, and the same applies to renting out his property. The Gemara raises an objection from a baraita: Women who joined the courtyards or merged the alleyways without the knowledge of their husbands, their eiruv is not a valid eiruv, and their merging of alleyways is not a valid merging. How can Shmuel rule against an explicit baraita? The Gemara answers: This is not difficult. In this case, where Shmuel said that a wife may establish an eiruv without her husband’s knowledge, he was referring to a situation where the husband would prohibit his neighbors from carrying if he did not join their eiruv, and the halakha is therefore lenient, as a wife may establish an eiruv on his behalf. However, in that case, the baraita, which states that his wife may not establish an eiruv without his knowledge, is referring to a situation where he would not prohibit his neighbors from carrying. The Gemara adds: So too, it is reasonable that this is the correct interpretation, as if you do not say this, there is a contradiction between this ruling of Shmuel and another ruling of Shmuel. As Shmuel said: With regard to one of the residents of an alleyway who was accustomed to join in a merging of alleyways with the other residents of the alleyway, but one Shabbat he did not join in a merging of alleyways with them, the other residents of the alleyway may enter his house and take his contribution to their merging of alleyways from him even against his will. The Gemara infers: If he was accustomed to join in their merging of the alleyway, yes, they may enter his house to collect his contribution, but if he was not accustomed to do so, no, they may not do so. Clearly, it is not possible in all cases to compel a person to participate in a merging of alleyways against his will. The Gemara concludes: Indeed, conclude from it that it is so. The Gemara suggests: Let us say that the following baraita supports him. The residents of an alleyway may compel anyone who lives in the alleyway to erect a side post and a cross beam for the alleyway. This teaching indicates that with regard to these Shabbat enactments, a person’s wishes are not taken into account; rather, others may act on his behalf even against his will.
8ח
דיון
"אשתו של אדם מערבת שלא מדעתו":
 • מה לדעתכם הקשר בין הלכות עירוב בשבת לבין השכרת חדר מגוי? מהו מערך הכוחות העולה בסיפור? שימו לב שהגוי הוא נציג המלכות השלטת.
9ט
אימא שלום דביתהו דרבי אליעזר [אשתו של רבי אליעזר] אחתיה דרבן גמליאל הואי [הייתה אחותו של רבן גמליאל]. הוה ההוא פילוסופא בשבבותיה [פילוסוף אחד היה בשכונה שלה] דהוה שקיל שמא דלא מקבל שוחדא [שהוציא לו שם שאינו מקבל שוחד]. בעו לאחוכי ביה [רצו לצחוק עליו]; אעיילא ליה שרגא דדהבא [הכניסה לו נר של זהב], ואזול לקמיה [ובאו לפניו], אמרה ליה: בעינא דניפלגי לי בנכסי דבי נשי [רצוני שיחלקו לי בנכסים של בית הנשיא (אביהם של אמא שלום ורבן גמליאל)]. אמר להו [אמר להם]: פלוגו [חלקו ביניכם]. אמר ליה [אמר לו]: כתיב לן [כתוב לנו] - במקום ברא ברתא לא תירות [במקום הבן הבת לא תירש]. אמר ליה: מן יומא דגליתון מארעכון איתנטלית אורייתא דמשה [מיום שגליתם מארצכם ניטלה תורת משה], ואיתיהיבת עוון גליון [וניתן עוון גליון], וכתיב ביה [וכתוב בו]: ברא וברתא כחדא ירתון [בן ובת יורשים כאחד]. למחר הדר [למחרת חזר], עייל ליה איהו חמרא לובא [הכניס לו חמור לובי]. אמר להו [אמר לו]: שפילית לסיפיה דעוון גליון [ירדתי לסופו של עוון גליון] וכתב ביה [וכתב בו]: אנא לא למיפחת מן אורייתא דמשה אתיתי [ולא] לאוספי על אורייתא דמשה אתיתי [אני לא לגרוע מתורת משה באתי (ולא) להוסיף על תורת משה באתי]. וכתיב ביה [וכתוב בו]: במקום ברא ברתא לא תירות [במקום בן הבת לא תירש]. אמרה ליה [אמרה לו]: נהור נהוריך כשרגא [האר אורך כנר]! - אמר ליה רבן גמליאל: אתא חמרא ובטש לשרגא [בא החמור ובעט בנר].

מושגים
 • עוון- גליון - האוונגליונים - (מיוונית εὐαγγέλιον ,euangelion - ידיעה - eu , angelion - טוב) הם כתבי הבשורה המהווים את תשתית הברית החדשה.
that this is not its place, as the previous portion does not discuss the nation’s travels. Rabbi Yehuda HaNasi says: It is not for that reason that signs were inserted. Rather, the signs are there because this portion is considered a book unto itself. The Gemara asks: According to whose opinion is that which Rabbi Shmuel bar Naḥman said that Rabbi Yonatan said, that with regard to the verse: “With wisdom she built her house, she carved its seven pillars” (Proverbs 9:1), these are the seven books of the Torah? According to whose opinion? It is according to the opinion of Rabbi Yehuda HaNasi, as by his count there are seven books of the Torah: Genesis; Exodus; Leviticus; Numbers until: “And when the Ark traveled”; the portion: “And when the Ark traveled,” which is considered its own book; the remainder of Numbers; and Deuteronomy. Who is the tanna who disagrees with Rabbi Yehuda HaNasi? It is Rabban Shimon ben Gamliel. As it was taught in a baraita that Rabban Shimon ben Gamliel says: In the future, this portion will be uprooted from here, where it appears, and will be written in its proper place. And why was it written here, even though it discusses the travels of the children of Israel, and the portion before it does not? It is in order to demarcate between the first punishment and the second punishment. What is the second punishment that appears immediately afterward? It is the verse: “And the people complained wickedly in God’s ears, and God heard and became angry, and the fire of God burned in them and it consumed the edge of the camp” (Numbers 11:1). What is the first punishment? It is the verse: “And they traveled from the mountain of God [mehar Hashem] for three days” (Numbers 10:33), and Rabbi Ḥama, son of Rabbi Ḥanina, said: That they turned from after God [me’aḥarei Hashem] and hurriedly fled Mount Sinai. The Gemara asks: And if so, where is the proper place for this paragraph? Rav Ashi said: In the portion of the flags, where there is a description of the manner in which the Jewish people traveled through the desert. A dilemma was raised before the Sages: With regard to the blank folios of parchment of a Torah scroll, does one rescue them from the fire on Shabbat, or does one not rescue them from the fire? Come and hear a resolution to this from that which we learned: With regard to a Torah scroll that is worn, if there is enough in it to compile eighty-five complete letters as in the portion of: “And when the Ark traveled,” one rescues it from the fire, and if not one does not rescue it. If even the blank folios are rescued, why would one not rescue a Torah scroll with fewer than the requisite number of letters? Derive that this scroll may be rescued due to its blank folios. The Gemara answers: A Torah scroll that is worn is different, because at that point its sanctity is negated, and its blank folios are not sacred. Therefore, one may rescue the scroll only if it contains eighty-five letters. Come and hear a different resolution from that which was taught in another baraita: With regard to a Torah scroll that was erased, if there is enough in it to compile eighty-five complete letters as in the portion of: “And when the Ark traveled,” one rescues it from the fire, and if not, one does not rescue it. And why is that so? Derive that this scroll may be rescued due to its blank folios, as the erased section is surely no less significant than the blank folios of the scroll. The Gemara answers: That is not so. In a case where the place of the writing is erased it is not a dilemma for me, as it is sacred due to the writing. If the writing is gone, its sanctity is gone. When it is a dilemma for me is with regard to the blank portions that are above and below, that are between one section and another section, that are between one page and another page, that are at the beginning of the scroll, and that are at the end of the scroll. The Gemara asks again: Derive that this scroll may be rescued due to that area that is blank, whose sanctity remains. The Gemara replies: There, it is referring to a case where the blank area was cut and thrown out, and all that remains is the place of the writing. Come and hear a different resolution from what we learned in a mishna: The Sages decreed that the blank folios that are above and below, that are between one section and another section, that are between one page and another page, that are at the beginning of the scroll, and that are at the end of the scroll render the hands that touch them ritually impure. Apparently, the blank folios have the sanctity of a Torah scroll. The Gemara replies: That is not a proof, as perhaps when it is part of the Torah scroll, it is different, and in those circumstances the sanctity of the Torah extends to the blank portions. When they stand alone they have no sanctity. Therefore, come and hear a different resolution from that which was taught in another baraita: With regard to the blank folios and the Torah scrolls of heretics, one does not rescue them from the fire; rather, they burn in their place, they and the names of God contained therein. What, is this not referring to the blank folios of a Torah scroll? The Gemara rejects this: No, it is referring to the blank folios of the scrolls of heretics. The Gemara is surprised at this: Now, with regard to the scrolls of heretics themselves, one does not rescue them; is it necessary to say that one does not rescue their blank folios? Rather, this is what it is saying: And the scrolls of heretics are like blank folios. Apropos the scrolls of heretics, the Gemara analyzes the matter itself. With regard to the blank folios and the Torah scrolls of the heretics, one does not rescue them from the fire. Rabbi Yosei says: During the week, one cuts the names of God contained therein and buries them, and burns the rest. Rabbi Tarfon said in the form of an oath: I will bury my sons if I fail to do the following, that if these books come into my possession I will burn them and the names contained therein. As even if a person is pursuing him with the intent to kill him, and a snake is hurrying to bite him, one enters a house of idolatry and does not enter the houses of these heretics. The reason is that these heretics are aware of the greatness of the Creator manifest in the Torah and its mitzvot, and nevertheless, they deny the existence of God; whereas these idolators are not aware, and that is the reason that they deny the existence of God. And with regard to the heretics, the verse says: “And behind the door and the doorpost you place your memory” (Isaiah 57:8). Although they remember the word of God, they treat it contemptuously, as if casting it behind the door. Rabbi Yishmael said: The fact that the names of God in the scrolls of heretics may be burned can be derived through an a fortiori inference: Just as to make peace between a husband and his wife, the Torah says: My name that was written in sanctity shall be erased in the water in the framework of the ordeal of the sota; these, the heretics, who impose jealousy, and hatred, and conflict between the Jewish people and their Father in Heaven, all the more so it is proper to erase God’s names because of them. And with regard to heretics, David said: “For I hate those who hate You, God, and I fight those who rise against You. I hate them with the utmost hatred, they have become enemies to me” (Psalms 139:21–22). And just as they, the scrolls of heretics, are not rescued from the fire, neither are they rescued from a rockslide, nor from water, nor from any other matter that destroys them. Yosef bar Ḥanin raised a dilemma before Rabbi Abbahu: With regard to these books of the house of Abidan, does one rescue them from the fire or does one not rescue them? There were sacred Jewish texts in that house, which were used in debates and discussions on matters of faith. Rabbi Abbahu did not give him a clear answer but said yes and no, and the matter was uncertain to him. Rav would not go to the house of Abidan for conversation, and all the more so he would not go to the house of Nitzrefei, the Persian fire-temple. Shmuel, to the house of Nitzrefei he did not go, but to the house of Abidan he did go. The gentile scholars said to Rava: Why did you not come to the house of Abidan? He evaded their question with an excuse and said to them: There is a certain palm tree on the road, and that makes the path difficult for me. They said to him: We will uproot it. He said to them: Nevertheless, the resulting pit in its place will be difficult for me. Mar bar Yosef said: I am one of them, we are friends, and I do not fear them. Still, one time he went and argued with them and they sought to endanger his life. Rabbi Meir would call the Christian writing, the Evangelion, the wicked folio [aven gilyon]; Rabbi Yoḥanan called it the sinful folio [avon gilyon]. The Gemara relates: Imma Shalom, the wife of Rabbi Eliezer, was Rabban Gamliel’s sister. There was a Christian philosopher [pilosofa] in their neighborhood who disseminated about himself the reputation that he does not accept bribes. They wanted to mock him and reveal his true nature. She privately gave him a golden lamp, and she and her brother came before him, approaching him as if they were seeking judgment. She said to the philosopher: I want to share in the inheritance of my father’s estate. He said to them: Divide it. Rabban Gamliel said to him: It is written in our Torah: In a situation where there is a son, the daughter does not inherit. The philosopher said to him: Since the day you were exiled from your land, the Torah of Moses was taken away and the avon gilyon was given in its place. It is written in the avon gilyon: A son and a daughter shall inherit alike. The next day Rabban Gamliel brought the philosopher a Libyan donkey. Afterward, Rabban Gamliel and his sister came before the philosopher for a judgment. He said to them: I proceeded to the end of the avon gilayon, and it is written: I, avon gilayon, did not come to subtract from the Torah of Moses, and I did not come to add to the Torah of Moses. And it is written there: In a situation where there is a son, the daughter does not inherit. She said to him: May your light shine like a lamp, alluding to the lamp she had given him. Rabban Gamliel said to him: The donkey came and kicked the lamp, thereby revealing the entire episode. We learned in the mishna: And why does one not read the Writings on Shabbat? Due to suspension of Torah study in the study hall. Rav said: They only taught that it is prohibited to read from the Writings on Shabbat during the hours of study in the study hall; but when it is not during the hours of study in the study hall, one may read them. And Shmuel said: Even when it is not the hours of study in the study hall one may not read from the Writings on Shabbat. The Gemara asks: Is that so? Wasn’t Neharde’a Shmuel’s place where he was the rabbi of the town, and in Neharde’a they concluded their regular weekly discourse with Writings on Shabbat afternoon. Rather, if a dispute was stated in this matter, it was stated as follows: Rav said: It was only taught that there is a prohibition in a place where there is a study hall nearby that people can attend; but not in a place where there is a study hall, one may read Writings. And Shmuel said: Whether it is in the place of the study hall or it is not the place of the study hall, one may not read anywhere when it is during the hours of study in the study hall; but when it is not during the hours of study in the study hall, one may read. And Shmuel follows his line of reasoning stated elsewhere, as in Neharde’a they would conclude their studies with Writings on Shabbat afternoon. Rav Ashi said: Actually, the dispute is as we stated initially, and Shmuel said what he said in accordance with the opinion of Rabbi Neḥemya. As it was taught in a baraita: Although the Sages said with regard to sacred writings that they may not be read on Shabbat, one may study the midrash on them and teach them before the congregation; if one requires a verse that is written in the Writings, he brings a book and looks in it. Rabbi Neḥemya said: Why did they say that sacred writings are not read on Shabbat? So that people will say: Sacred writings may not be read, all the more so that is the case with ordinary documents, i.e., contracts and letters. If so, according to Rabbi Neḥemya, reading any sacred writings on Shabbat is prohibited so that people will refrain from reading non-sacred documents on Shabbat. It was not prohibited to encourage attendance the study hall. Shmuel himself does not hold in accordance with the opinion of Rabbi Neḥemya. MISHNA: One may rescue the casing of a Torah scroll from a fire on Shabbat together with the Torah scroll, and the casing of phylacteries along with the phylacteries, even if they have money inside them. And to where may one rescue them? Into an alley that is closed, which, if it is surrounded on three sides, is considered to be a private domain by Torah law. Ben Beteira says: Even into an open alley. GEMARA: Apropos the mishna, the Gemara cites that which the Sages taught in a baraita: If the fourteenth of Nissan occurs on Shabbat, and the Paschal lamb is offered but not roasted until Shabbat ends, one flays the Paschal lamb up to the breast to enable removal of the parts of the animal that are offered on the altar on Shabbat. One flays the rest of the animal after Shabbat. Further skinning is only to facilitate eating the animal, therefore, it does not override Shabbat; this is the statement of Rabbi Yishmael, son of Rabbi Yoḥanan ben Beroka. And the Rabbis say: One flays it in its entirety. The Gemara asks: Granted, according to the opinion of Rabbi Yishmael, son of Rabbi Yoḥanan ben Beroka, who said one may flay only part of the animal, the halakha is understandable. Since it has already been used for its divine purpose of having its blood sprinkled on the altar, the animal no longer should be flayed. But according to the Rabbis, what is the reason for their opinion? Rabba bar bar Ḥana said that Rabbi Yoḥanan said: The verse states, “All that the Lord has made is for His sake” (Proverbs 16:4), meaning that a prohibited action is only permitted if its performance honors God. The Gemara asks: And here, what manifestation of for His sake is there in flaying the remaining hide from the Paschal lamb? Rav Yosef said: The Rabbis permitted removing the entire hide so that the sacrifice will not putrefy. Rava said: The Rabbis permitted removing the entire hide so that the sacred sacrifices will not be left in disgrace like a half-stripped animal carcass left unattended. The Gemara asks: What is the practical difference between them? The Gemara answers: There is a practical difference between them when the Paschal lamb is laid on a golden table. In this case, there is indeed a concern that the carcass will putrefy, although there is no element of disgrace. Alternatively, there is a practical difference on a day with a cold northern wind. In this case, there is no concern that it will putrefy but there is a concern of disgracing the sacrifice. The Gemara asks: And what does Rabbi Yishamel, son of Rabbi Yoḥanan ben Beroka, do with the verse, “All that the Lord has made is for His sake”? The Gemara answers: He uses it to permit removing part of the hide, as if it was not for this verse, it would have been possible to remove the sacrificial parts offered on the altar before removing the hide by puncturing the hide of the animal and removing the fats through the opening. The Gemara asks: What is the reason that the Torah prohibited doing so? Rav Huna, son of Rav Natan, said: Because of the hairs, so that they do not become entangled in the sacrificial parts and distort them. Rav Ḥisda said that Mar Ukva said: How did the members of the group respond to Rabbi Yishmael, son of Rabbi Yoḥanan ben Beroka? This is what they said to him: If one may save the casing of a Torah scroll along with the Torah scroll, why may one not strip the Paschal lamb of its skin? Here too, in the case of skinning the Paschal lamb, once part of the action is permitted one should be able to perform the entire act. The Gemara is surprised at this: Are they comparable? There, in rescuing the casing of the scroll, only moving is involved, which is prohibited by rabbinic law; whereas here, in the case of the Paschal lamb, the act of flaying is a prohibited labor by Torah law. Rav Ashi said: They are disagreeing with regard to two issues: They disagree with regard to moving the hide along with the flesh, and they disagree with regard to the labor of flaying the animal. And this is what they said to him: If one may rescue the casing of the Torah scroll along with the Torah scroll, will we not move the hide of the Paschal lamb together with the flesh of the sacrifice? The sacrifice should be moved with its skin so it does not putrefy.
10י
דיון
אוונגליון או תורת משה?
בסיפור שלפנינו עומדות למבחן שתי התרבויות וחוקותיהן, ואגב כך נחשף גם מתח משפחתי בין אמא שלום לאחיה, רבן גמליאל
 • מהם מערכי הכוחות העולים בסיפור (בין הדמויות ובין התרבויות)?
 • האם ההתמודדות מול הזר מאפשרת התנהגות שונה מהנורמה בקהילה היהודית ?
11יא
דיון
סיכום: בא החמור ובעט בנר
משלושת הסיפורים שקראנו עולה מערכת היחסים בין חכמים לבין הזר החי בשכנות להם. נוכחותו של הזר מאפשרת להם התנהגות שחורגת מהנורמה המקובלת בקהילה הסגורה.
 • האם לפי דעתכם מערכת יחסים זו מבוססת על מתח מושרש הקיים בין תרבויות זרות?
 • איזו משמעות יכולה להיות לסיפורים אלו בחיינו היום? מהי לדעתכם הדרך הנכונה לבנות יחסים תקינים עם הגוי?
 • האם העובדה שסיפורים אלו נכתבו בזמן שעם ישראל היה בעצמו זר בארץ גלות, משנה את הבנתנו?
 • האם לדעתכם היו הסיפורים אחרים אילו חוברו בתקופה של עצמאות ישראל?
13 יג
14יד
דף מספר 3 בסדרה "שביבותיה" -סיפורים במארג השכנות, דפים נוספים בסדרה:
1 2