העבר החוטא
הדף מאת: חיים אלבום
אדם החוזר בתשובה כאילו מתחיל את חייו מחדש, האם עברם 'מתאפס' ונמחק או שמא הוא ממשיך להיות חלק משמעותי בחייהם. אוסף המקורות מבקש להציע מבט על היחס הראוי לחוזרים בתשובה, הן מצד החברה והן מצד עצמם.
הרב יוסף דוב הלוי סולובייצ'יק, ביאור הרע או העלאתו, מתוך: על התשובה, ההסתדרות הציונית העולמית המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה, תשל"ה, עמ' 173-174
י"ד סולובייציק- על התשובה
השאלה אם התשובה היא המשך או הפסק, אם היא מקיימת את העבר או מבטלת אותו לגמרי תלויה בטיבה של התשובה. יש תשובה של המשך, המכירה בעבר ויש תשובה שתכליתה ביעור מוחלט של הרע מקרב אישיותו של האדם.
[...]
זוהי דרך אחת של תשובה, אבל יש גם דרך אחרת, זו הדרך של העלאת הרע ולאו דווקא ביעורו. בתשובה כזאת אין צורך בהפסק, בכליון של העבר, ומחיקת הזכרונות. בדרך זו ניתן לאדם להזדהות עם העבר ויחד עם זאת להיות בעל תשובה.
רמב"ם, הלכות תשובה, פרק ז, הלכה ח
בעלי תשובה דרכן להיות שפלים וענווים ביותר. אם חרפו [קיללו] אותן הכסילים [הטיפשים] במעשיהם הראשונים, ואמרו להן: אמש [אתמול] היית עושה כך וכך ואמש היית אומר כך וכך, אל ירגישו להן [שלא יתייחסו אליהם], אלא שומעין ושמחים ויודעין שזו זכות להם. [...] וחטא גמור הוא לומר לבעל תשובה: זכור מעשיך הראשונים, או להזכירן [את המעשים] לפניו כדי לביישו, או להזכיר דברים וענינים הדומין להם כדי להזכירו מה עשה [...].

הסברים
  • אסור להזכיר למי שחזר בתשובה את חטאיו מהעבר.
ואל ידמה אדם בעל תשובה שהוא מרוחק ממעלת הצדיקים מפני העוונות והחטאות שעשה. אין הדבר כן, אלא אהוב ונחמד הוא לפני הבורא כאילו לא חטא מעולם, ולא עוד אלא ששכרו הרבה, שהרי טעם טעם החטא ופירש ממנו [ועזב אותו] וכבש יצרו. אמרו חכמים: מקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורין יכולין לעמוד בו [...].

הסברים
  • על פי הרמב"ם, אדם שחזר בתשובה נחשב בפני האלוהים כאילו לא חטא, ואפילו נחשב יותר מצדיק, כי הוא הרי חטא ובחר בחירה מודעת להפסיק לחטוא. הרמב"ם מקפיד על דימויו העצמי החיובי של החוזר בתשובה, מתוך רגישות פסיכולוגית לכך שבזה טמון כוח הרצון של האדם]
Let not a penitent man imagine that he is removed at a distance from the degree of the righteous on account of the iniquities and sins which he had committed. It is not so, forsooth, but the Creator considers him beloved and desirable, as if he had ever known of no sin. Moreover, his reward is great; for, after having partaken of the taste of sin, he separated himself therefrom and conquered his passion. The sages said: "The place whereon the penitent stand the wholly righteous could not stand;" as if saying: "their degree is above the degree of those who ever did not sin, because it is more difficult for them to subdue their passion than for the others.2Berakot, 34b. C. G.
זדונות נעשו לו כזכויות, בתוך 'סיפורי חסידים' כרך המועדים, הרב שלמה יוסף זווין
זדונות נעשו לו כזכויות
הרב הקדוש רבי לוי-יצחק מברדיטשב ז"ל אמר פעם לאדם רשע וגבר אלים: אפשר הדבר שאני אקנא בך.
תמה האיש: במה יוכל הרבי לקנא בי?
אמר לו הצדיק: הלוא רבותינו אמרו: "העושה תשובה מאהבה זדונות נעשו לו כזכויות" (יומא פו ע"ב); שער נא אפוא בנפשך, אם בעל-עבירה גדול כמוך יעשה תשובה בלב שלם, ויתהפכו לך העבירות לזכויות, כמה מצוות תהיינה לך? בלי ספק שמספר מצוותיך וזכויותיך יהיה הרבה יותר גדול משלי.
ותפסו הצדיק בבגדו, והפציר בו כל כך, עד שגמר בליבו לעשות תשובה שלמה.
בית אברהם, עמ' רג
מחשבות מעשיו הרעים הקודמים
הרב הקדוש ד"ר גורדון ז"ל, שהיה מתחילה בעל עבירה ואחר כך נעשה בעל תשובה גדול וממקורביו של הרב הקדוש המגיד זצ"ל, שאל פעם את המגיד עצה על מה שלפעמים מבלבל אותו מחשבות ממעשיו הרעים הקודמים.
ואמר לו הרב המגיד זצ"ל על דרך משל, לאחד שהיה לו בית מרזח, שהגויים היו באים שם תמיד לשתות יי"ש, וגם בלילות היו באים לשתות. אחר כך עזב את הפרנסה הזאת ונעשה סוחר יערות ועשיר גדול, אך הגויים הרגילים כאן
ביי"ש באים בכל לילה להעיר אותו שיתן להם יי"ש לשתות, אזי הוא עונה להם בכל פעם, שאין זה כבר פרנסתו ואינו שייך לזה, עד שהם מתרגלים שאין להם כבר מה לבא אליו. וכמו כן ישיב למחשבותיו ממעשיו הקודמים הבאים ודופקים
על דלתי לבו, איני כבר אותו האיש, אני כבר בריה חדשה שאין לי שום שייכות למחשבות כאלו, ואז יפרשו כבר ממנו.
רבי צדוק הכהן מלובלין, 'רסיסי לילה' אות נג
כאילו לא חטא מעולם
ואף דעיקר שם צדיק היינו צדיק מעיקרו, מכל מקום, גם בעל תשובה נקרא צדיק גמור כנזכר. לפי שהתשובה עוקרת
החטא למפרע, דוגמת התרת נדר על ידי החכם, והוא כאלו לא חטא מעולם.
רבי נחמן מברסלב, 'שיחות הר"ן' אות כ"ו
השכחה מעלה גדולה
אצל העולם השכחה היא חסרון גדול בעיניהם. אבל בעיני יש בהשכחה מעלה גדולה. כי אם לא היתה שכחה, לא היה אפשר לעשות שום דבר בעבודת השם יתברך, אם היה זוכר כל מה שעבר עד עכשיו וכו', לא היה אפשר לו להרים את עצמו לעבודתו יתברך בשום אופן, גם היו מבלבלים את האדם מאד כל הדברים שעוברים עליו. אבל עכשיו על ידי השכחה נשכח מה שעבר, ואצלו אמר רביז"ל הדרך שכל מה שעבר והלך, נפסק והולך לחלוטין ואינו חוזר בדעתו עוד כלל. ואינו מבלבל כלל עצמו עוד במה שכבר עבר והלך וכו'.
דף מספר 4 בסדרה כל התשובות נכונות, דפים נוספים בסדרה:
1 2 3 5