התייוונות בימים ההם בזמן הזה
1א
הדף מאת: תכנית בארי / מכון שלום הרטמן
2ב
שיעור לקראת חנוכה על התייוונות. נשאל מה חשיבותה של תרבות לאומית עצמאית והאם היא נוכחת בחיי היומיום של הלומדים וחשובה בעיניהם. נעיין בקטעים מתוך ספר מקבים הפותחים צוהר למחלוקת עתיקה בעולם היהודי הנוגעת גם לימינו. השיעור מתאים במיוחד לשעת מחנך לכיתה יב.
3ג
בימים ההם עמד מתִתיה בן-יוחנן בן שמעון כהן מבני יֹוייריב מירושלים והוא יושב במודיעים. ולו חמישה בנים.

כאשר ראה מתתיה את התועבות אשר נעשו ביהודה ובירושלים, אמר: אוי לי כי נולדתי לראות שבר עמי ושוד עיר הקודש ולשֶבֶת בה כשהיא נתונה ביד אויבים והמקדש ביד זרים [] ועתה למה לנו חיים? ומתתיה ובניו קרעו את בגדיהם, לבשו שקים ויתאבלו מאוד.

כאשר באו אנשי המלך הכופים על הַמַעַל [המכריחים את הציבור לעבור על אמונתם, לחטוא] לעיר מודיעים לזבוח [לאלילים] ורבים מישראל באו אליהם ומתתיה ובניו התאספו.

אמרו אנשי המלך אל מתתיה: ראש ונכבד וגדול אתה בעיר הזאת ובנים ואחים תומכים אותך. עתה בוא נא ראשון ועשה את מצוַת המלך כאשר עשו כל העמים ואנשי יהודה והנותרים בירושלים ותהיה אתה ובניך מידידי המלך ואתם תכובדו בכסף ובזהב ובמתנות רבות.

ויען מתתיה ויאמר בקול רם: אם כל העמים אשר בבית מלכות המלך ישמעו לו ויסורו כל אחד מעבודת אבותיו ויכחדו במצוותיו, אני ובני ואחי נלך בברית אבותינו! חלילה לנו מעזוב תורה ומצוות! לא נשמע לדברי המלך לסור מעבודתנו ימין ושמאל!

וכאשר כילה (סיים) מתתיה לדבר את הדברים האלה, קרב איש יהודי לעיני כל לזבוח על הבמה אשר במודיעים על פי פקודת המלך.

ראה זאת מתתיה ויקנא וכליותיו זעו (נזדעזע מאוד ונמלא כעס) וישלח חרון אפו כמשפט וירץ וישחטהו על הבמה. בו בזמן הרג את איש המלך אשר אילצו לזבוח ויהרוס את הבמה. אחרי כן קרא מתתיה בקול גדול ויאמר: כל המקנא לתורה ועומד בברית יבוא אחרי. והוא ובניו ברחו אל ההרים ויעזבו את כל אשר להם בעיר.

מושגים
  • ספר החשמונאים/ ספר המקבים: - אחד הספרים החיצוניים, אשר מגולל את מרד מתתיהו הכהן ובניו ביוונים. לספר זה שתי גרסאות: חשמונאים א' וחשמונאים ב'. כפי הנראה, שני הספרים נכתבו זמן קצר לאחר מרד החשמונאים, על ידי שני אנשים ממקומות שונים ומתוך תפיסות עולם שונות. לפי המחקר, ספר חשמונאים א' נכתב בארץ-ישראל ואילו ספר חשמונאים ב' נכתב מחוץ לארץ-ישראל. המקור העברי של הספרים אבד עם השנים, וכל שנותר הוא התרגום ליוונית. שני ספרי החשמונאים מספקים לנו מידע על תקופת המרד ביוונים, על גזרות השמד של אנטיוכוס, על מאבקי הכוח הדתיים בין היהודים ליוונים ועל פרטי הקרבות השונים.
In those days arose Mattathias the son of John, the son of Simeon, a priest of the sons of Joarib, from Jerusalem, and dwelt in Modin. And he had five sons, Joannan, called Caddis: Simon; called Thassi: Judas, who was called Maccabeus: Eleazar, called Avaran: and Jonathan, whose surname was Apphus. And when he saw the blasphemies that were committed in Juda and Jerusalem, He said, Woe is me! wherefore was I born to see this misery of my people, and of the holy city, and to dwell there, when it was delivered into the hand of the enemy, and the sanctuary into the hand of strangers? Her temple is become as a man without glory. Her glorious vessels are carried away into captivity, her infants are slain in the streets, her young men with the sword of the enemy. What nation hath not had a part in her kingdom and gotten of her spoils? All her ornaments are taken away; of a free woman she is become a bondslave. And, behold, our sanctuary, even our beauty and our glory, is laid waste, and the Gentiles have profaned it. To what end therefore shall we live any longer? Then Mattathias and his sons rent their clothes, and put on sackcloth, and mourned very sore. In the mean while the king’s officers, such as compelled the people to revolt, came into the city Modin, to make them sacrifice. And when many of Israel came unto them, Mattathias also and his sons came together. Then answered the king’s officers, and said to Mattathias on this wise, Thou art a ruler, and an honourable and great man in this city, and strengthened with sons and brethren: Now therefore come thou first, and fulfil the king’s commandment, like as all the heathen have done, yea, and the men of Juda also, and such as remain at Jerusalem:
4ד
דיון
  • מה דעתכם על התנהגותו של מתתיהו? נמקו.
  • האם יש פער בין מתתיהו החשמונאי, כפי שנחקק בתודעתכם מהגן ומבית הספר, לבין דמותו כפי שהיא עולה מהמקור? פרטו תשובתכם.
5ה
ספר מקבים ב, פרק ד, פסוקים ז-יג
אחרי מות סלבקוס, ואנטיוכוס המכונה אפיפנס קיבל את המלוכה, שאף יסון אחי חניה אל הכהונה הגדולה. בהבטיחו למלך בהִתְראֹותֹו 360 כיכר [מטבע, אמצעי תשלום] ומהכנסות אחרות 80 כיכר. ועל אלה הבטיח בכתב עוד 150 אם יינתן לו רישיון להקים בכוחו גימנסיון [מוסד לתרבות הגוף, לתחרויות ספורט ביניהן התאבקות בעירום] ואפיביה [חינוך כללי וספורטיבי לבני הנוער] [...] וכאשר הסכים המלך והוא קיבל את כוח הממשלה [השלטון] מיהר להטות את בני עמו למידות הלניות [למנהגי התרבות היוונית] [...] ואת החוקים הנכונים הפר ויחדש מנהגים אשר לא כתורה. כי בשמחה בנה גמנסיון מתחת למצדה ...
6ו
דיון
  • כיצד מקבל יסון את השלטון?
7ז
ספר מקבים ב’, פרק ד’, פסוקים יג-טו
ועד מעלה כזה הגיעה ההלניות ומדות הנכרים פרצו בחטאו הגדול של יסון לא כהן גדול. עד אשר הכוהנים חדלו להיות קנאים לעבודת המזבח ובבזותם את המקדש ובעצבם את הקורבנות היו ממהרים אל כיכר ההתאבקות בהנהגת הפשע על-פי קריאות הדיסקוס. וכבוד אבות נחשב להם לאפס והכיבודים ההלניים היו להם היפים ביותר.
8ח
דיון
על פי המקורות שלפניכם:
  • כיצד מתייחס מתתיהו לתרבות היוונית?
  • כיצד מתייחס יסון לתרבות היוונית?
10 י
11יא
קישורים לרקע והרחבה:
אתר תכנית 'בארי'
13יג
דף מספר 5 בסדרה שיעורי חינוך לחנוכה, דפים נוספים בסדרה:
1 2 3 4 6 7