ט"ו באב: מחול שוויון ואהבת ישראל – חלק ב
הדף מאת: דבורה גולדמן גולן / עתיד במידבר
דף זה, השני בסדרה העוסקת בקשר שבין ט"ו באב, מחול ושוויון בעם, מעמיק במשמעות ההלכה לטבול במים טהורים את בגדי הלבן השאולים של בנות ירושלים המחוללות בכרמים בט"ו באב. נבחן הלכה זאת בהשוואה לטבילה במקווה במקורות מהמשנה והגמרא, סיפור חסידי ותפילה מודרנית.
משנה: אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ירושלים יוצאין בכלי לבן שאולים, כדי שלא לבייש את מי שאין לו. ... וכל הכלים [=בגדים] טעונין [=צריכים] טבילה [לפני שלובשים אותם].
גמרא: כל הכלים טעונין טבילה: אמר רבי אלעזר: אפילו מקופלין ומונחין בקופסא.
between the oven and the stove, which was considered the least respectable place in the house. And he would eat his bread, and drink a jug [kiton] of water with it, and in doing so he would resemble one whose deceased relative is laid out unburied before him. § We learned in a mishna there: In a place where people were accustomed to perform labor on the Ninth of Av, one performs labor. In a place where people were accustomed not to perform labor, one does not perform labor. And in all places, Torah scholars are idle and do not perform labor on the Ninth of Av. Rabban Shimon ben Gamliel says: With regard to the Ninth of Av, a person should always conduct himself as a Torah scholar and refrain from performing labor. This is also taught in a baraita: Rabban Shimon ben Gamliel says: A person should always conduct himself as a Torah scholar, so that he will feel the hardship of the fast. It is taught in another baraita that Rabban Shimon ben Gamliel says: Whoever eats and drinks on the Ninth of Av, although the prohibition was instituted by the Prophets, it is as though he eats and drinks on Yom Kippur. Rabbi Akiva says: Whoever performs labor on the Ninth of Av never sees a sign of a blessing from that work. And the Sages say: Whoever performs labor on the Ninth of Av and does not mourn for Jerusalem will not see her future joy, as it is stated: “Rejoice with Jerusalem and be glad with her, all who love her; rejoice for joy with her, all who mourn for her” (Isaiah 66:10). From here it is stated: Whoever mourns for Jerusalem will merit and see her future joy, and whoever does not mourn for Jerusalem will not see her future joy. This is also taught in a baraita: Whoever eats meat or drinks wine in the meal before the Ninth of Av, about him the verse states: “And whose iniquities are upon their bones, because the terror of the mighty was in the land of the living” (Ezekiel 32:27). § The mishna taught: Rabbi Yehuda obligates one to overturn the bed, but the Rabbis did not agree with him. It is taught in a baraita that the Rabbis said to Rabbi Yehuda: According to your statement, pregnant women and nursing women, who cannot sleep on the floor, what will become of them? Rabbi Yehuda said to them: I, too, spoke only with regard to those who are able. This is also taught in another baraita: Rabbi Yehuda concedes to the Rabbis with regard to one who is unable to sleep on the floor, and the Rabbis concede to Rabbi Yehuda with regard to one who is able to do so. The Gemara asks: If so, what is the practical difference between them? The Gemara explains: The practical difference between them is the status of other beds. As it is taught in a baraita: When the Rabbis said that a mourner is required to overturn the bed, they meant that he overturns not only his own bed, but also that he must overturn all the beds in the house. Rabbi Yehuda maintains that one must likewise overturn all of the beds of one’s house on the Ninth of Av. Rava said: The halakha is in accordance with the opinion of the tanna of our mishna, and the Rabbis did not concede to Rabbi Yehuda at all, even with regard to one who is able. Therefore, there is no requirement to overturn one’s bed on the Ninth of Av. § The mishna taught that Rabban Shimon ben Gamliel said: There were no days as happy for the Jewish people as the fifteenth of Av and as Yom Kippur. The Gemara asks: Granted, Yom Kippur is a day of joy because it has the elements of pardon and forgiveness, and moreover, it is the day on which the last pair of tablets were given. However, what is the special joy of the fifteenth of Av? Rav Yehuda said that Shmuel said: This was the day on which the members of different tribes were permitted to enter one another’s tribe, by intermarriage. It was initially prohibited to intermarry between tribes, so as to keep each plot of land within the portion of the tribe that originally inherited it. This halakha was instituted by the Torah in the wake of a complaint by the relatives of the daughters of Zelophehad, who were worried that if these women married men from other tribes, the inheritance of Zelophehad would be lost from his tribe (see Numbers 36:1–12). What did they expound, in support of their conclusion that this halakha was no longer in effect? The verse states: “This is the matter that the Lord has commanded concerning the daughters of Zelophehad, saying: Let them marry whom they think best; only into the family of the tribe of their father shall they marry” (Numbers 36:5). They derived from the verse that this matter shall be practiced only in this generation, when Eretz Yisrael was divided among the tribes, but afterward members of different tribes were permitted to marry. On the day this barrier separating the tribes was removed, the Sages established a permanent day of rejoicing. Rav Yosef said that Rav Naḥman said: The fifteenth of Av was the day on which the tribe of Benjamin was permitted to enter the congregation of the Jewish people. After the tragic incident at Gibeah, for which the tribe of Benjamin was blamed, the other tribes ostracized them. They took an oath to prohibit themselves from marrying a member of the tribe of Benjamin, as it is stated: “And the men of Israel had sworn in Mizpah, saying: None of us shall give his daughter to Benjamin as a wife” (Judges 21:1). The Gemara asks: What did they expound that enabled them to dissolve this oath? Rav said: They understood the verse literally, as it states: “None of us,” and not: None of our children, i.e., the oath applied only to the generation that took the oath, not their descendants. Rabba bar bar Ḥana said that Rabbi Yoḥanan said: The fifteenth of Av was the day on which the deaths of the Jews in the wilderness ceased. The entire generation that had left Egypt had passed away, as the Master said: After the sin of the spies, on account of which the Jews of that generation were sentenced to die in the wilderness, as long as the death of the Jews in the wilderness had not ceased, God’s speech did not come to Moses, as it is stated: “And it came to pass, when all the men of war were consumed and dead from among the people, that the Lord spoke to me, saying” (Deuteronomy 2:16–17). This indicates that only then, after the last member of that generation had died, was God’s speech delivered to me, i.e., Moses, but not beforehand. When the Jews realized that the decree that God would not speak to Moses had been lifted, they established that day as a permanent day of rejoicing. Ulla said: The fifteenth of Av was the day on which King Hoshea, son of Ela, canceled the guards that Jeroboam, son of Nevat, placed on the roads so that the Jews would not ascend to Jerusalem for the pilgrim Festival. And Hoshea, son of Ela, said that they may ascend to wherever they wish, i.e., they may go to Jerusalem, Bethel, or Dan. Rav Mattana said: There was an additional salvation on this day, as it was the day that the slain of Beitar were brought to burial, several years after the battle at Beitar (see Gittin 57a). And Rav Mattana said: On the same day that the slain of Beitar were brought to burial, they instituted the blessing: Who is good and does good, at Yavne. Who is good, thanking God that the corpses did not decompose while awaiting burial, and does good, thanking God that they were ultimately brought to burial. It is Rabba and Rav Yosef who both say: The fifteenth of Av was the day on which they stopped chopping down trees for the arrangement of wood that burned on the altar, as it is taught in a baraita that Rabbi Eliezer the Great says: From the fifteenth of Av onward, the strength of the sun grows weaker, and from this date they would not cut additional wood for the arrangement, as they would not be properly dry, and they would therefore be unfit for use in the Temple. Rav Menashya said: And they called the fifteenth of Av the day of the breaking of the scythe, as from this date onward no more trees were cut down, and therefore it was a celebration for the trees. The Gemara adds: From the fifteenth of Av onward, when the days begin to shorten, one who adds to his nightly Torah study will add years to his life, and he who does not add [mosif ] will be gathered [ye’asef ]. The Gemara asks: What is the meaning of the phrase: He will be gathered? Rav Yosef said: It means that his mother will bury him, as he will be gathered to his grave (see Genesis 49:33). § The mishna taught: As on them the daughters of Jerusalem would go out in white clothes, and on the fifteenth of Av they would go out to the vineyards and dance. The Sages taught this tradition in greater detail: The daughter of the king borrows white garments from the daughter of the High Priest; the daughter of the High Priest borrows from the daughter of the deputy High Priest; the daughter of the deputy High Priest borrows from the daughter of the priest anointed for war, i.e., the priest who would read verses of Torah and address the army as they prepared for battle; the daughter of the priest anointed for war borrows from the daughter of a common priest; and all the Jewish people borrow from each other. Why would they all borrow garments? They did this so as not to embarrass one who did not have her own white garments. The mishna further taught: All the garments that the women borrowed require immersion, as those who previously wore them before might have been ritually impure. Rabbi Elazar says: Even if the garments were folded and placed in a box [kufsa], an indication that they had not been touched for a long time, they nevertheless require ritual immersion before being worn. The mishna also stated that the daughters of the Jewish people would go out and dance in the vineyards. A tanna taught: One who did not have a wife would turn to there to find one. It is taught that those women of distinguished lineage among them would say: Young man, please lift up your eyes and see what you choose for a wife. The Sages taught this practice in greater detail in a baraita: What would the beautiful women among them say? Set your eyes toward beauty, as a wife is only for her beauty. What would those of distinguished lineage among them say? Set your eyes toward family, as a wife is only for children, and the children of a wife from a distinguished family will inherit her lineage. What would the ugly ones among them say? Acquire your purchase for the sake of Heaven, provided that you adorn us with golden jewelry after our marriage to beautify us. The tractate concludes with a statement related to the topic of dancing. Ulla of the city of Bira’a said that Rabbi Elazar said: In the future, in the end of days, the Holy One, Blessed be He, will arrange a dance of the righteous, and He will be sitting among them in the Garden of Eden, and each and every one of the righteous will point to God with his finger, as it is stated: “And it shall be said on that day: Behold, this is our God, for whom we waited, that He might save us. This is the Lord; for whom we waited. We will be glad and rejoice in His salvation” (Isaiah 25:9). God will be revealed, so that every righteous individual will be able to say: This is our God, as though they were pointing at Him with a finger. We will return to you, "In three places" - and Tractate Taanit is concluded.
דיון
 • מה מסמלת לבישת לבן על ידי בנות ירושלים ומדוע כולן צריכות לשאול כלים (בגדים) מחברותיהן גם אם יש להן?
 • מדוע יש לטבול את כל הבגדים השאולים, גם אם הם טהורים ועדיין מקופלים באריזתם? מה עושה הטבילה?
 • מה תפקיד הטבילה לאדם/ לאישה הטובלים את הכלים או הטובלים בעצמם?
 • האם יש קשר בין טבילת הבגדים הלבנים לבין מנהג הטבילה במקווה של הכלה (ולפעמים גם החתן) בערב חתונתם או למנהג של טבילה בערב יום כיפור?
פרפראות לתורה- ויקרא, בעריכת מנחם בקר, הוצאת אומן, ירושלים 1983, עמ' 128; 264
ה"טבילה" המיוחדת של הצדיק מצ'רנוביל בערב יום הכיפורים
הצדיק רבי מרדכי מצ'רנוביל היה מקפיד כל ימיו לטבול במקווה בערב יום הכיפורים קודם תפילת מנחה.
פעם התאספו בביתו חסידים רבים, שביקשו להתברך מפי רבם לקראת היום הקדוש, והגיעה שעת תפילת מנחה. ראה הצדיק, שלא תהא בידו שהות מספקת לטבול במקווה, כי קרב ובא מועד הסעודה המפסקת.
קם אפוא מכסאו והרכין ראשו וגופו בתוך קהל-החסידים שעמד סביבו, כאילו היה טובל גופו במקווה מים. כך עשה הצדיק שלוש פעמים, ואחר-כך אמר באזני הנוכחים המשתאים: "בסוף מסכת יומא מובא הפסוק הבא מנבואות יחזקאל: "מקוה ישראל ה'" (יחזקאל לו, כה). לפי הפשט, אומר כאן הנביא: ה' הוא תקוותם של ישראל. אולם חז"ל דורשים פסוק זה: ה' מטהר את ישראל ביום הכיפורים, כמקווה-מים המטהר את הטמאים. עתה עליכם לדעת, שמלבד מקוה-מים יכול אדם להיטהר ב"מקווה-טהרה" נוסף, הקרוי "ישראל": לקרב את גופו ונפשו לכל עדת ישראל ולחוש אהבה אמיתית לכל אדם מישראל. ב"מקווה טהרה" כזה טבלתי זה עתה לפניכם, ובכך הנני מוכן ומזומן להתייצב לפני בורא עולם ביום הקדוש הבא עלינו לטובה...

מושגים
 • רבי מרדכי טברסקי מצ'רנוביל - (1770-1837) – בנו של רבינחום, מייסד שושלת אדמו"רי צ'רנוביל וחתנו של רבי אהרון הגדול מקרלין. נחשב לאחד מגדולי האדמו"רים בדורו והקים חצר חסיסית מפוארת שמשכה אלפי חסידים.
דיון
 • מה דעתכם על "המקווה" המקורי שבו "טבל" הצדיק?
 • מה יכול להיות הקשר שבין מקווה לתקווה? השוו לפסוק מישעיהו המוזכר בגמרא שלמדנו במפגש הקודם - "זה ה' קיווינו לו וכו'", שאותו אומרים הצדיקים בגן עדן.
 • האם באמת ניתן לקרב את הגוף ואת הנפש לכל עדת ישראל ולחוש אהבה אמיתית לכל אדם מישראל? מה נדרש מהאדם כדי לעשות זאת?
רות לזר, תפילה לאישה הטובלת במקווה, תפילת נשים, בעריכת עליזה לביא, הוצאת ידיעות אחרונות וספרי חמד, ירושלים 2005, עמ' 164
תפילה לאישה הטובלת במקווה/ רות לזר
אלוהי,
בורא היופי והצחות
יוצר הגוף והנפש,
אני האשה הניצבת עמך בזה להתפלל
טהרני על אפיקי מים
משחני מור ולבונה
חדש בי אור כזיו הלבנה.
אלוהי,
רחמי שנתת בי טהור הוא,
תן בקרבי נשמה.
ויהי ביתי שלם לפניך,
ויהי תוכי רצוף אהבה.
© כל הזכויות שמורות למחברת


הסברים
 • למקווה בחברה היהודית יש חשיבות-על. ההלכה קובעת, כי בקהילה שאין בה לא מקווה ולא בית-כנסת, לבניית המקווה תינתן עדיפות ראשונה. הנוחות והרצון בפרטיות הביאו בעבר את רוב הנשים הטובלות לבחור במקווה מלאכותי. בשנים האחרונות מעדיפות יותר ויותר נשים לטבול באתרים טבעיים. יש הרואים בטבילה במי-גשמים סמליות לעולם שקדם לבריאה: כשם העולם נברא ממים, כך מתחדשת האשה והמשכיותה נבראת ממים שיד אדם לא נגעה בהם. [מתוך: תפילת נשים, בעריכת עליזה לביא, הוצאת ידיעות אחרונות וספרי חמד, ירושלים 2005, עמ' 164.]
דיון
 • מה מבקשת הטובלת מאלוהים?
 • מהם המוטיבים הדומים בין תפילה זו לסיפור על הצדיק מצ'רנוביל?
 • כיצד מתקשרת הבראשיתיות של מי המקווה לט"ו באב וליום הכיפורים?
 • כיצד ניתן להבין את "חידוש האור" בתוך האדם/ האישה?
 • מה הקשר בין אהבה, טהרה, שלמות והיריון?
 • מה מוסיפה תפילה זו להבנתנו את חובת הטבלת הבגדים של בנות ירושלים?
דף מספר 2 בסדרה מחול שוויון ואהבת ישראל, דפים נוספים בסדרה:
1