ט"ו באב – מחול, שוויון ואהבת ישראל – חלק א
הדף מאת: דבורה גולדמן גולן / עתיד במידבר
הלימוד בוחן את ההשוואה שעושה המשנה במסכת תענית בין ט"ו באב ליום הכיפורים, המוגדרים שניהם כ'ימים טובים'. בחלק הראשון נלמדים המקורות הבסיסיים למקור החג, ובהמשך –מתברר הקשר בין יום זה ליום של חתונות ושידוכים, מחולות וטבילה, וכן הקשר בין כל אלה לערכי השוויון בעם ישראל ואהבת ישראל.
אמר רבן שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ירושלים יוצאין בכלי לבן שאולים, כדי שלא לבייש את מי שאין לו. וכל הכלים טעונין טבילה.
ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים. ומה היו אומרות? בחור, שא נא עיניך וראה, מה אתה בורר לך; אל תיתן עיניך בנוי, אלא תן עיניך במשפחה: "שקר החן והבל היופי אשה יראת ה' היא תתהלל" (משלי לא, ל). ואומר (שם, שם, לא): "תנו לה מפרי ידיה ויהללוה בשערים מעשיה".
וכן הוא [רבן שמעון בן גמליאל] אומר, "צאנה וראינה בנות ציון, במלך שלמה, בעטרה שעיטרה לו אימו ביום חתונתו, וביום שמחת ליבו" (שיר השירים ג,יא): "ביום חתונתו" – זה מתן תורה; "וביום שמחת ליבו"– זה בניין בית המקדש שייבנה במהרה בימינו. אמן.
Section one: Rabbi Shimon ben Gamaliel said: There were no days of joy in Israel greater than the fifteenth of Av and Yom Kippur. Section two: On these days the daughters of Jerusalem would go out in borrowed white garments in order not to shame any one who had none. All these garments required immersion. The daughters of Jerusalem come out and dance in the vineyards. What would they say? Young man, lift up your eyes and see what you choose for yourself. Do not set your eyes on beauty but set your eyes on the family. “Grace is deceitful, and beauty is vain, but a woman that fears the Lord, she shall be praised” (Proverbs 31:30). And it further says, “Give her of the fruit of her hands; and let her works praise her in the gates” (ibid, 31:31). Section three: Similarly it says, “O maidens of Zion, go forth and gaze upon King Solomon wearing the crown that his mother gave him on his wedding day, on the day of the gladness of his heart” (Song of Songs 3:11). “On his wedding day”: this refers to Matan Torah (the Giving of the Torah). “And on the day of the gladness of his heart”: this refers to the building of the Temple; may it be rebuilt speedily in our days, Amen.
דיון
 • משנה זו, המסיימת את מסכת תענית, מתארת מעמד של מציאת זיווגים בט"ו באב וביום הכיפורים. אילו טיעונים נאמרים בפי בנות ירושלים לבחירת כלה? האם הם כוללים גם אהבה?
 • מדוע גם יום הכיפורים היה מיועד למחולות בכרמים ולבחירת בני-זוג?
 • מדוע ט"ו באב ויום הכיפורים נחשבים לימים טובים לישראל?
אמר רבי שמעון בן גמליאל: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכיפורים: בשלמא [=בשלום, אפשר להבין זאת ביחס ל]יום הכפורים, משום דאית ביה [=משום שיש בו] סליחה ומחילה [ו]יום שניתנו בו לוחות האחרונות. אלא ט"ו באב, מאי היא? [= טו באב למה נחשב יום טוב?]
א. אמר רב יהודה אמר שמואל: יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה. מאי דרוש "זה הדבר אשר צוה ה' לבנות צלפחד וגו' (במדבר לו, ו)" – דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זה.
ב. אמר רב יוסף אמר רב נחמן: יום שהותר שבט בנימין לבוא בקהל, שנאמר "ואיש ישראל נשבע במצפה לאמר איש ממנו לא יתן בתו לבנימן לאשה" [שופטים פרק כא, א; כל הסיפור בפרקים כ-כא]. מאי דרוש? אמר רב "ממנו" ולא "מבנינו".
ג.(אמר) רבה בר בר חנה א"ר יוחנן: יום שכָּלוּ בו מתֵי מדבר, דאמר מר, עד שלא כָּלוּ מתי מדבר לא היה דיבור [ה'] עם משה, שנאמר "ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות וידבר ה' אלי"; אלי היה הדיבור.
ד. עולא אמר: יום שביטל הושע בן אלה פרוסדיות [=שומרים] שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים שלא יעלו ישראל לרגל ואמר לאיזה שירצו יעלו.
ה. רב מתנה אמר: יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה. ואמר רב מתנה: אותו יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה, תקנו ביבנה [ברכת] "הטוב והמטיב" – הטוב שלא הסריחו והמטיב שניתנו לקבורה.
ו. רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו[=שניהם]: יום שפסקו מִלִכְרות עצים למערכה. (תניא) רבי אליעזר הגדול אומר, מחמשה עשר באב ואילך תשש כחה של חמה ולא היו כורתין עצים למערכה לפי שאינן יבשין. אמר רב מנשיא, וקרו ליה יום תבר מגל [=קראו ליום זה יום שבירת הגרזן, כי פסק החוטב מלחטוב עצים, לפי רש"י]. מכאן ואילך דמוסיף יוסיף [=מט"ו באב המוסיף לילות על ימים לעסוק בתורה, יוסיף חיים על חייו, לפי רש"י] ודלא מוסיף [=לעסוק בתורה בלילות, לפי רש"י] (יאסף) (תני רב יוסף): מאי יאסף? אמר רב יוסף תקבריה אימיה [=ייקבר, ימות בלא עיתו, בדמי חייו, לפי רש"י]:
'שבהן בנות ירושלים' וכו': ת"ר [=תנו רבנן, לימדו רבותינו]: בת מלך שואלת מבת כהן גדול, בת כהן גדול מבת סגן ובת סגן מבת משוח מלחמה ובת משוח מלחמה מבת כהן הדיוט, וכל ישראל שואלין זה מזה, כדי שלא יתבייש את מי שאין לו:
'כל הכלים טעונין טבילה': אמר רבי אלעזר אפילו מקופלין ומונחין בקופסא:
'בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים': תנא: מי שאין לו אשה נפנה לשם: מיוחסות שבהן היו אומרות בחור וכו': תנו רבנן: יפיפיות שבהן מה היו אומרות? תנו עיניכם ליופי שאין האשה אלא ליופי. מיוחסות שבהן מה היו אומרות? תנו עיניכם למשפחה לפי שאין האשה אלא לבנים. מכוערות שבהם מה היו אומרות? קחו מקחכם לשום שמים ובלבד שתעטרונו בזהובים.
אמר עולא ביראה אמר רבי אלעזר: עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים והוא יושב ביניהם בגן עדן וכל אחד ואחד מראה באצבעו שנאמר: "ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענו זה ה' קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו":
§ The mishna taught that Rabban Shimon ben Gamliel said: There were no days as happy for the Jewish people as the fifteenth of Av and as Yom Kippur. The Gemara asks: Granted, Yom Kippur is a day of joy because it has the elements of pardon and forgiveness, and moreover, it is the day on which the last pair of tablets were given. However, what is the special joy of the fifteenth of Av? Rav Yehuda said that Shmuel said: This was the day on which the members of different tribes were permitted to enter one another’s tribe, by intermarriage. It was initially prohibited to intermarry between tribes, so as to keep each plot of land within the portion of the tribe that originally inherited it. This halakha was instituted by the Torah in the wake of a complaint by the relatives of the daughters of Zelophehad, who were worried that if these women married men from other tribes, the inheritance of Zelophehad would be lost from his tribe (see Numbers 36:1–12). What did they expound, in support of their conclusion that this halakha was no longer in effect? The verse states: “This is the matter that the Lord has commanded concerning the daughters of Zelophehad, saying: Let them marry whom they think best; only into the family of the tribe of their father shall they marry” (Numbers 36:5). They derived from the verse that this matter shall be practiced only in this generation, when Eretz Yisrael was divided among the tribes, but afterward members of different tribes were permitted to marry. On the day this barrier separating the tribes was removed, the Sages established a permanent day of rejoicing. Rav Yosef said that Rav Naḥman said: The fifteenth of Av was the day on which the tribe of Benjamin was permitted to enter the congregation of the Jewish people. After the tragic incident at Gibeah, for which the tribe of Benjamin was blamed, the other tribes ostracized them. They took an oath to prohibit themselves from marrying a member of the tribe of Benjamin, as it is stated: “And the men of Israel had sworn in Mizpah, saying: None of us shall give his daughter to Benjamin as a wife” (Judges 21:1). The Gemara asks: What did they expound that enabled them to dissolve this oath? Rav said: They understood the verse literally, as it states: “None of us,” and not: None of our children, i.e., the oath applied only to the generation that took the oath, not their descendants. Rabba bar bar Ḥana said that Rabbi Yoḥanan said: The fifteenth of Av was the day on which the deaths of the Jews in the wilderness ceased. The entire generation that had left Egypt had passed away, as the Master said: After the sin of the spies, on account of which the Jews of that generation were sentenced to die in the wilderness, as long as the death of the Jews in the wilderness had not ceased, God’s speech did not come to Moses, as it is stated: “And it came to pass, when all the men of war were consumed and dead from among the people, that the Lord spoke to me, saying” (Deuteronomy 2:16–17). This indicates that only then, after the last member of that generation had died, was God’s speech delivered to me, i.e., Moses, but not beforehand. When the Jews realized that the decree that God would not speak to Moses had been lifted, they established that day as a permanent day of rejoicing. Ulla said: The fifteenth of Av was the day on which King Hoshea, son of Ela, canceled the guards that Jeroboam, son of Nevat, placed on the roads so that the Jews would not ascend to Jerusalem for the pilgrim Festival. And Hoshea, son of Ela, said that they may ascend to wherever they wish, i.e., they may go to Jerusalem, Bethel, or Dan. Rav Mattana said: There was an additional salvation on this day, as it was the day that the slain of Beitar were brought to burial, several years after the battle at Beitar (see Gittin 57a). And Rav Mattana said: On the same day that the slain of Beitar were brought to burial, they instituted the blessing: Who is good and does good, at Yavne. Who is good, thanking God that the corpses did not decompose while awaiting burial, and does good, thanking God that they were ultimately brought to burial. It is Rabba and Rav Yosef who both say: The fifteenth of Av was the day on which they stopped chopping down trees for the arrangement of wood that burned on the altar, as it is taught in a baraita that Rabbi Eliezer the Great says: From the fifteenth of Av onward, the strength of the sun grows weaker, and from this date they would not cut additional wood for the arrangement, as they would not be properly dry, and they would therefore be unfit for use in the Temple. Rav Menashya said: And they called the fifteenth of Av the day of the breaking of the scythe, as from this date onward no more trees were cut down, and therefore it was a celebration for the trees. The Gemara adds: From the fifteenth of Av onward, when the days begin to shorten, one who adds to his nightly Torah study will add years to his life, and he who does not add [mosif ] will be gathered [ye’asef ]. The Gemara asks: What is the meaning of the phrase: He will be gathered? Rav Yosef said: It means that his mother will bury him, as he will be gathered to his grave (see Genesis 49:33). § The mishna taught: As on them the daughters of Jerusalem would go out in white clothes, and on the fifteenth of Av they would go out to the vineyards and dance. The Sages taught this tradition in greater detail: The daughter of the king borrows white garments from the daughter of the High Priest; the daughter of the High Priest borrows from the daughter of the deputy High Priest; the daughter of the deputy High Priest borrows from the daughter of the priest anointed for war, i.e., the priest who would read verses of Torah and address the army as they prepared for battle; the daughter of the priest anointed for war borrows from the daughter of a common priest; and all the Jewish people borrow from each other. Why would they all borrow garments? They did this so as not to embarrass one who did not have her own white garments. The mishna further taught: All the garments that the women borrowed require immersion, as those who previously wore them before might have been ritually impure. Rabbi Elazar says: Even if the garments were folded and placed in a box [kufsa], an indication that they had not been touched for a long time, they nevertheless require ritual immersion before being worn. The mishna also stated that the daughters of the Jewish people would go out and dance in the vineyards. A tanna taught: One who did not have a wife would turn to there to find one. It is taught that those women of distinguished lineage among them would say: Young man, please lift up your eyes and see what you choose for a wife. The Sages taught this practice in greater detail in a baraita: What would the beautiful women among them say? Set your eyes toward beauty, as a wife is only for her beauty. What would those of distinguished lineage among them say? Set your eyes toward family, as a wife is only for children, and the children of a wife from a distinguished family will inherit her lineage. What would the ugly ones among them say? Acquire your purchase for the sake of Heaven, provided that you adorn us with golden jewelry after our marriage to beautify us. The tractate concludes with a statement related to the topic of dancing. Ulla of the city of Bira’a said that Rabbi Elazar said: In the future, in the end of days, the Holy One, Blessed be He, will arrange a dance of the righteous, and He will be sitting among them in the Garden of Eden, and each and every one of the righteous will point to God with his finger, as it is stated: “And it shall be said on that day: Behold, this is our God, for whom we waited, that He might save us. This is the Lord; for whom we waited. We will be glad and rejoice in His salvation” (Isaiah 25:9). God will be revealed, so that every righteous individual will be able to say: This is our God, as though they were pointing at Him with a finger.
דיון
 • אילו סיבות מונים חכמים לכך שיום הכיפורים נחשב יום טוב לישראל?
 • אילו סיבות מנמקות את הגדרת ט"ו באב כיום טוב?
 • מה יכול ללמד ריבוי הסיבות?
 • האם ישנו מכנה משותף לכל הסיבות?
 • במה דומה ט"ו באב ליום הכיפורים?
 • מה מסמלת לבישת לבן על ידי בנות ישראל ומדוע כולן צריכות לשאול כלים (בגדים) מחברות, גם אם יש להן?
 • מדוע יש לטבול את כל הבגדים השאולים, גם אם הם טהורים ועדיין מקופלים באריזתם? מה עושה הטבילה?
 • מהם השיקולים בבחירת כלה באותה תקופה לפי התיאור בגמרא? האם שיקולים אלה תקפים גם היום? מהם השיקולים לבחירת בני זוג בימינו?
 • כיצד קשור מחול השידוכים בכרמים למחול הצדיקים בגן עדן?
רבי אברהם יהושע השל מאפטא, "אוהב ישראל" לפרשות התורה, לט"ו באב ויום הכיפורים
...ויש לתת לב לדעת ולהבין מדוע יגדל היום הזה ליום טוב גדול כל כך, יותר מכל הימים טובים, עבור זה שהותרו השבטים לבוא זה בזה. גם יש להבין מהו מקור השורשים בעולמות עליונים להיום הזה, להיותו יום טוב גדול כל כך.... ובוודאי יש להבין מהו ענין המחול אשר עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות להצדיקים. כי ודאי אין אלו הדברים כפשוטן. ויש לומר דהנה בעולם הנשמות, עולם תשלום הגמול לעושי רצונו יתברך. אמרו רבותינו ז"ל שכל אחד ואחד נכווה מחופתו של חבירו, כי ישנם במדרגה זה למעלה מזה. כל אחד לפי פעולותיו ומעשיו הטובים שפעל ועשה בעולם הזה. נמצא כי עדיין נשמות הצדיקים לא הגיעו לידי שלימות המאושר. לאשר כל אחד רואה שיש מדריגה למעלה הימנו [ומקנא או מצטער שיש גבוהים ממנו]. אמנם הבורא ברוך הוא וברוך שמו, מרוב טובו וחסדו הגדול, חפץ למען צדקו לבל ידח ממנו נידח בשום בחינה ומדריגה. ומצרף ומלבן נשמות ישראל בכל מיני זיכוך וצירוף, כצרוף את הכסף וכבחון את הזהב. עד אשר לעתיד לבוא יהיו כל נשמות הצדיקים בבחינת השתוות שלימות המאושר [=שוות ושלמות כולן]. ואז לא יהיה שום אחד גדול מחבירו במעלה. וכולם יהיו קרובים אל מקור כל מקורות הקדושה ובמעלת השגת הבורא ברוך הוא וברוך שמו, כולם יהיו שווים לטובה. והנה בעולם הזה, אי אפשר להשיג בהשגת הבורא ברוך הוא וברוך שמו, כל אחד מצד פעולותיו ולא מצד עצמותו יתברך [=כל אחד תופס את ה' לפי מה שרואים שה' עושה בעולם ולא מבחינת מהותו-עצמו]. וכמבואר בספרים הקדושים, אמנם כן לעתיד לבוא, כאשר יזדככו כל נשמות הצדיקים, אז יבואו להשגה גדולה כל כך שיוכלו להשיג הבורא ברוך הוא וברוך שמו מצד עצמותו כביכול. ו...נבוא לבאר דברי רבי אליעזר "עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים". מחו"ל הוא לשון עיגול. מלשון "מחול הכרם". כי דבר עגול שאין בו מורשא דקרנתא [=פינות] הכל בשווה לנקודה הפנימית ואין בו שום השתנות בשום איזה צד. וכן יהיה לעתיד לבוא, כי כל נשמות הצדיקים כולם יהיו שווים לטובה למקור ושורש כל שורשי הקדושה. והוא [ה'] יושב באמצע "וכל אחד ואחד מראה באצבעו וכו' זה ה' קוינו לו" – היינו, כמו שנתבאר שיהיה להם השגה בהבורא ברוך הוא וברוך שמו מצד עצמותו יתברך. והנה על בחינה זו שיהיה לעתיד לבוא כנ"ל דומות אות סמ"ך שבא"ב [=אלף-בית]. כי כתיבת אות סמ"ך הוא בעיגול בלי מורשא דקרנתא. והוא נקודת עלמא דבינה [=עולם הבינה, ספירה נקבית בספירות הקבליות], עולם הבא, עולם החירות. וכנודע מהספרים הקדושים והוא סוד ט"ו באב – היינו, אות הט"ו באותיות האלף בי"ת והוא אות סמ"ך. ויום טוב הזה ט"ו באב מרמז על בחינה זו, לאשר הוא סוף כל המועדות שבשנה – בסוד היקף ובסוד "עולם שנה נפש" וכמו כן יום הכיפורים הוא גם כן בבחינה הלזו, כנודע מהספרים הקדושים שיום הקדוש והנורא הזה הוא בסוד אימא עילאה, תשובה עילאה, ולזה [לכן] "לא היו ימים טובים לישראל כט"ו באב וכיום הכיפורים". כי אלו הימים מרמזים על מעלת גדלות בני ישראל. שיהיה להם לעתיד לבוא שהבורא ברוך הוא וברוך שמו ייטיב חסדו עמהם לבל ידח ממנו נידח ולזככם שיהיו כולם שווים במעלה זו. היינו השגה גדולה מצד עצמותו יתברך וכנ"ל. וזהו "שבהם בנות ישראל", היינו, נשמות בני ישראל, "יוצאים בכלי לבן שאולין" – כי שאולים המה מחסד הבורא ברוך הוא וברוך שמו, אשר עשה עמהם, "כדי שלא לבייש את מי שאין לו", רק שיהיו כולם שווים במעלה ובמדריגה ובשלימות המאושר. וזהו גם כן פירוש דברי רבי יוחנן אמר שמואל "יום שהותרו השבטים לבוא זה בזה", היינו, שיום הזה מרמז לבהירות גדול[ה] כל כך שיהיה לעתיד לבוא שלא יהיה כל אחד ואחד נכווה מחופתו של חברו, רק כולם יהיו שווים במדריגה. וזהו שהותרו השבטים לבוא זה בזה והבן כל זה היטב.

הסברים
 • 'אוהב ישראל' מפרש את המשנה והגמרא בצורה קבלית, בניסיון להבין מה משמעות היום הזה בעולמות העליונים. הוא מעניק תשומת לב במיוחד לסיומת של הגמרא, שמתארת את המחול שיעשה ה' לצדיקים לעתיד לבוא.
מושגים
 • רבי אברהם יהושע השל (העשיל) מאפטא - (1755-1825) – מגדולי תלמידיו של הצדיק רבי אלימלך מליז'נסק, שפעל בלא לאות להפצת החסידות בגאליציה המזרחית וברומניה. נקרא על שם ספרו "אוהב ישראל" שחיבר לפרשיות התורה. בכל הזדמנות גילה מידה מופלגת של אהבת ישראל, והנחיל מידה טובה זו לחסידיו הרבים.
דיון
 • מה מייחד את העיגול מצורות גאומטריות אחרות? מהי יכולה להיות המשמעות של מחול במעגל לכל אחד מהצדיקים המשתתפים בו? מה המרחק בינו לבין ה' העומד במרכז? כיצד הדבר קשור בכך שכל אחד מצביע באצבעו ואומר את המילה "קיווינו"?
 • מה הקשר בין אופי החג לבין האות סמ"ך, אות מס' ט"ו (15) באלף-בית?
 • כיצד קשורה התרת השבטים לבוא זה בזה לעניין "לבל ידח ממנו נידח"?
 • כיצד ניתן להבין את הביטוי "נכווה מחופתו של חברו"? אילו מצבים מחיינו מתאימים לתיאור "כווייה מחופתו של אחר"? איזו מציאות בין חברים מתוארת כאן? כיצד ייתכן שהדבר קורה בין "צדיקים"?
 • מהי המשמעות של ט"ו באב לפי ה"אוהב ישראל"? לפי דבריו, אילו משמעויות נוספות יכול ט"ו באב להכניס לחיינו? זה?
 • המחבר מציין שט"ו באב הוא "סוף כל המועדות שבשנה" – המועד האחרון לפני תחילת השנה החדשה. מה יכולה להיות משמעות עובדה זו? כיצד היא קשורה למוטיבים שהזכרנו לעיל (עיגול, שוויון, אחדות ישראל, חתונה)?
דף מספר 1 בסדרה מחול שוויון ואהבת ישראל, דפים נוספים בסדרה:
2