חנוכה – האם אנחנו מתייוונים? חלק ראשון
הדף מאת: מנחי גשר / גשר - מפעלים חינוכיים
האם השפעת תרבויות זרות היא רעה בהכרח או שיש בה גם טוב? האם אנו יודעים לברור מתוכן את הטוב ולהשליך את הפסולת התרבותית, או שמא, הפילטר שדרכו הן חודרות אלינו משאיר בידינו רק את השלילי שבתרבות המערב? האם יש קשר בין האלימות הגואה בחברה, הקפיטליזם-האגוצנטרי והאדישות לזולת, לבין הנהייה שלנו אחר תרבות המערב האמריקנית? ובכלל, האם היהדות שואפת להסתגרות והתבדלות או להפריה הדדית עם תרבויות אחרות? ועד כמה אמיתי הוא החשש שהיניקה התרבותית תוביל להתבוללות תרבותית? הלימוד מבוסס על הסרטון 'אנחנו מתייוונים?' בסדרת 'גשר ההלכה' שמופיע באתר ynet יהדות, המציג שתי עמדות שונות בנושא.
חלק א – תאוות הבצע בתרבות יוון
מקור ארמי:
ריב"ל סליק לרומי חמא תמן עמודים מכוסים בטפיסין, בצנה שלא יקרשו, ובשרב שלא יתבקעו, וכי הוה מהלך בשוקא חמא חד מסכן מכריך בחדא מחצלא ואית דאמרין פלגא מרדעת דחמרא, על אותן העמודים קרא צדקתך כהררי אל הן דיהבת אשפע, על אותו העני קרא משפטיך תהום רבה, הן דמחיית גיית.

אלכסנדרוס מוקדן אזל לגבי מלכא קציא לאחורי הרי חושך....
א"ל לא אתית אלא בעיא למידע, היך אתון דיינין, יתיב גביה יומא חדא אתא חד בר נש קבל על חבריה אמר הדין גברא זבן לי חדא קילקלתא ואשכחית בגוה סימתא, ההוא דזבין אמר קילקלתא זבנית סימתא לא זבנית וההוא דזבן אמר קילקלתא ומה דבגוה זבנית, אמר לחד מנייהו אית לך בר דכר א"ל הין ואמר לאוחרני אית לך ברתא נוקבא א"ל הין אמר להון זיל אסיב דין לדין והוי ממונא לתרויהון, חמתיה יתיב תמה א"ל מה לא דיינית טב א"ל אין, אמר ליה אלו היה גבכון היך הויתון דיינין, א"ל קטלין דין ודין ומלכותא נסבא ממונא דתרויהון, א"ל אית גבכון מטר נחית א"ל הין, א"ל אית גבכון שמשא דנח א"ל הין, א"ל אית גבכון בעיר דקיק א"ל הן, א"ל תיפח רוחיה דההוא גברא לא בזכותכון נחית מטר ולא בזכותכון שמשא דנחה עליכון אלא בזכות בעירא דכתיב: "אדם ובהמה תושיע י"י" אדם בזכות בהמה תושיע ה'.
רבי יהושע בן לוי הלך לרומא, ראה שם עמודי שיש מכוסים בשטיחים - בקור שלא יסדקו, ובשרב שלא יתבקעו. וכאשר היה מהלך בשוק, ראה שם עני מסכן עטוף במחצלת קנים אחת, ויש אומרים: חצי מרדעת [=צמד שקים מחוברים הניתנים על גבו] של חמור. על אותם העמודים קרא: "צדקתך כהררי אל" כאשר השפעת - נתת מלוא חופניים עושר. על אותו העני קרא: "משפטיך תהום רבה" כאשר הכית - עשית גם זאת במלוא העוצמה. אלכסנדר מוקדון הלך אל מלכות קציא הרחוקה.... אמר לו [אלכסנדר למלך קציא]: לא באתי אלא כדי ללמוד כיצד אתם דנים ושופטים. ישב אלכסנדר בבית משפטו יום אחד, בא אדם אחד והתלונן על חברו: אמר- אדם זה מכר לי חורבה אחת, ומצאתי בין אבניה מטמון... ההוא שקנה אמר: חורבה קניתי מטמון לא קניתי [=ולכן הוא אינו שלי ואיני רוצה בו]. וההוא שמכר אמר: חורבה וכל מה שבתוכה מכרתי לך. אמר המלך לאחד מהם: יש לך בן זכר? אמר לו האיש: כן. אמר לו לשני: ולך יש בת? אמר לו האיש: כן. אמר להם המלך: לכו והשיאו אותם זה לזו, ויהיה המטמון לשניהם. ראה המלך את אלכסנדר יושב ותמה. אמר לו: מה, לא טוב דנתי? אמר לו אלכסנדר: כן. אמר לו המלך: אילו היה המקרה הזה קורה אצלכם, כיצד הייתם דנים? אמר לו אלכסנדר: היינו הורגים את שניהם, ואת המטמון נוטלים לאוצר המלוכה. שאל אותו מלך קציא: יורד אצלכם מטר? אמר לו: כן. וזורחת אצלכם השמש? אמר לו אלכסנדר: כן. והאם יש בהמה דקה בארצכם [=כבשים ועיזים]? אמר לו: כן. אמר לו מלך קציא: תיפח רוחך! לא בזכותכם יורד המטר, ואף לא בזכותכם זורחת השמש, אלא בזכות הבהמות. שכן כך כתוב: "אדם ובהמה תושיע ה'"- [ופירושו לעתים:] אדם בזכות בהמה - תושיע ה'.
דיון
 • מה מעיד יחסה של התרבות הרומאית לעמודי החרס ולעניי עירה, על סדרי העדיפויות שלה?
 • האם לדעתכם בדברי רבי יהושע בן לוי יש ביקורת סמויה או שמא זו התבוננות בלבד?
 • מדוע תמה אלכסנדר מוקדון על פסק דינו של מלך קציא?
 • מה פשר תגובתו החריפה של מלך קציא?
 • האם להבנתכם יש קשר בין שני הסיפורים?
 • האם פער דומה ביחס לעמודים ולעניים קיים גם בימינו?
 • תלמוד בבלי, מסכת תמיד, דף לב עמודים א-ב
  ואזל מטא לההוא מחוזא דכוליה נשי, בעי למיעבד קרבא בהדייהו. אמרו ליה: אי קטלת לן - יאמרו נשי קטל, אי קטילנא לך - יאמרו מלכא דקטלוהו נשי! אמר להן: אייתו לי נהמא! אייתו ליה נהמא דדהבא, אפתורא דדהבא. אמר להו: מי אכלי אינשי נהמא דדהבא?
  אמרו ליה: אלא אי נהמא בעית, לא הוה לך באתרך נהמא למיכל, דשקלית ואתית להכא? כי נפיק ואתי, כתב אבבא דמחוזא: אנא אלכסנדרוס מוקדון, הויתי שטייא עד דאתיתי למדינת אפריקי דנשיא, ויליפת עצה מן נשיא.

  תרגום
  :
  הלך [אלכסנדר מוקדון] הגיע למדינה אחת שכל שליטיה נשים, רצה לערוך נגדן מלחמה. אמרו לו [הנשים] : [מה יצא לך מזה?] אם תנצח ותהרוג אותנו – יאמרו עליך: ניצח אלכסנדר נשים [לא נחשב לכבוד גדול באותם ימים] ואם אנחנו ננצח אותך- יאמרו עליך: מלך שניצחוהו נשים! אמר להן: הביאו לי לחם! [=נכרות ברית שלום] הביאו לו לחם מזהב על שולחן מזהב. אמר להן אלכסנדר: וכי אפשר לאכול לחם מזהב? אמרו לו: אם כל רצונך הוא בלחם לאכול, וכי חסר בארצך לחם שבאת עד לכאן....? כאשר יצא והלך לדרכו, כתב אלכסנדר על שער המדינה: אני אלכסנדרוס מוקדון הייתי טיפש, עד שהגעתי למדינת הנשים שבאפריקה, ולמדתי חוכמה מן הנשים.
  דיון
 • מה מניע את תרבות הכיבושים היוונית?
 • איזו עמדה נגדית מעמידות הנשים?
 • מדוע לדעתכם בחר המדרש להעמיד לעומת אלכסנדר מוקדון דווקא מדינההנשלטת על ידי נשים?
 • האם אלכסנדר מוקדון מכיר בחוכמתן של הנשים?
 • חלק ב – יחס חכמים ליופי ולאסתטיקה
  רבן שמעון בן גמליאל אומר אף בספרים [=ספרי הקודש] לא התירו שיכתבו אלא יונית [בנוסף לעברית]. אמר רבי אבהו בשם רבי יוחנן: הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. ואמר רבי יוחנן: מאי טעמו של רבן שמעון בן גמליאל? שכן אמר הכתוב: (בראשית ט') "יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם" - דבריו של יפת יהיו באהלי שם.... אמר רבי חייא בר אבא: היינו טעמא דכתיב [זהו טעם הכתוב ופירושו] "יפת אלהים ליפת" - יפיותו של יפת יהא באהלי שם.
  Instead of Moses’ assertion: “I have not taken one donkey [ḥamor] from them” (Numbers 16:15), they wrote in more general terms: “I have not taken one item of value [ḥemed] from them,” to prevent the impression that Moses took other items. To the verse that discusses the worship of the sun and the moon, about which it is written: “Which the Lord your God has allotted to all the nations” (Deuteronomy 4:19), they added a word to make it read: “Which the Lord your God has allotted to give light to all the nations,” to prevent the potential misinterpretation that the heavenly bodies were given to the gentiles so that they may worship them. The verse: “And has gone and served other gods, and worshipped them, either the sun, or the moon, or any of the host of heaven, which I have not commanded” (Deuteronomy 17:3), could be understood as indicating that God did not command their existence, i.e., these entities created themselves. Therefore, when these Elders translated the verse they added a word to the end of the verse to make it read: Which I have not commanded to serve them. And in the list of unclean animals they wrote for him: The short-legged beast [tze’irat haraglayim]. And they did not write for him: “And the hare [arnevet]” (Leviticus 11:6), since the name of Ptolemy’s wife was Arnevet, so that he would not say: The Jews have mocked me and inserted my wife’s name in the Torah. Therefore, they did not refer to the hare by name, but by one of its characteristic features. The mishna cites that Rabban Shimon ben Gamliel says: Even with regard to Torah scrolls, the Sages permitted them to be written only in Greek. Rabbi Abbahu said that Rabbi Yoḥanan said: The halakha is in accordance with the opinion of Rabban Shimon ben Gamliel. And Rabbi Yoḥanan said: What is the reason for the opinion of Rabban Shimon ben Gamliel? He based his opinion on an allusion in the Torah, as the verse states: “God shall enlarge Japheth, and He shall dwell in the tents of Shem” (Genesis 9:27), indicating that the words of Japheth shall be in the tents of Shem. The language of Javan, who is the forbear of the Greek nation and one of the descendants of Japheth, will also serve as a sacred language in the tents of Shem, where Torah is studied. The Gemara asks: And say that it is the languages of Gomer and Magog that serve as sacred languages, as they too were descendants of Japheth (see Genesis 10:2). The Gemara answers that Rabbi Ḥiyya bar Abba said: This is the reason, as it is written: “God shall enlarge [yaft] Japheth [Yefet].” Yaft is etymologically similar to the Hebrew term for beauty [yofi]. The verse teaches that the beauty of Japheth shall be in the tents of Shem, and Greek is the most beautiful of the languages of the descendants of Japheth. MISHNA: The difference between a High Priest anointed with the oil of anointing, which was the method through which High Priests were consecrated until the oil was sequestered toward the end of the First Temple period, and one consecrated by donning multiple garments unique to the High Priest, which was the practice during the Second Temple period, is only that the latter does not bring the bull that comes for transgression of any of the mitzvot. An anointed High Priest who unwittingly issued an erroneous halakhic ruling and acted upon that ruling, and transgressed a mitzva whose unwitting violation renders one liable to bring a sin-offering, is obligated to bring a sin-offering unique to one in his position. The difference between a High Priest currently serving in that capacity and a former High Priest, who temporarily filled that position when the High Priest was unfit for service, is only with regard to the bull brought by the High Priest on Yom Kippur, and the tenth of an ephah meal-offering brought daily by the High Priest. Each of these offerings is brought only by the current High Priest, and not by a former High Priest. GEMARA: The Gemara infers that with regard to the matter of the bull brought by the High Priest on Yom Kippur, and with regard to the tenth of an ephah meal-offering, both this, the anointed High Priest, and that, the High Priest consecrated by donning multiple garments, are equal. The Gemara comments: The mishna is not in accordance with the opinion of Rabbi Meir, as if it were in accordance with the opinion of Rabbi Meir, it would be difficult. Isn’t it taught in a baraita: A High Priest consecrated by donning the multiple garments unique to the High Priest brings the bull brought for the unwitting violation of any of the mitzvot; this is the statement of Rabbi Meir. And the Rabbis say: He does not bring that offering. The Gemara asks: What is the reason for the opinion of Rabbi Meir? It is as it is taught in a baraita that it is written: “If the anointed priest shall sin” (Leviticus 4:3). From the word anointed, I have derived only that this halakha applies to a High Priest who was actually anointed with the oil of anointing. From where do I derive that even a High Priest consecrated by donning the multiple garments is also included in this halakha? The verse states: “The anointed,” with the definite article, indicating that the halakha applies to every High Priest. The Gemara asks: How did we establish the mishna? We established that it is not in accordance with the opinion of Rabbi Meir. Say the latter clause of the mishna: The difference between a High Priest currently serving in that capacity and a former High Priest is only with regard to the bull brought on Yom Kippur, and the tenth of an ephah meal-offering. The Gemara infers that with regard to all other matters, both this, a High Priest currently serving, and that, a former High Priest, are equal. If so we have arrived at the opinion of Rabbi Meir, as it is taught in a baraita: If temporary disqualification befell the High Priest, and they appointed another priest in his stead, then after the cause of disqualification of the first priest passes, he returns to his service as High Priest. With regard to the second priest, all of the mitzvot of the High Priest are incumbent upon him; this is the statement of Rabbi Meir. Rabbi Yosei says: The first returns to his service; the second is fit to serve neither as a High Priest nor as a common priest. And Rabbi Yosei said: There was an incident involving the priest Rabbi Yosef ben Elem of Tzippori, who, when disqualification befell a High Priest, the priests appointed him in his stead. And after the cause of the disqualification was resolved, the incident came before the Sages for a ruling with regard to the status of Rabbi Yosef ben Elem. And the Sages said: The original High Priest returns to his service, while the second is fit to serve neither as High Priest nor as a common priest. The Gemara explains: Neither as a High Priest, due to hatred, jealousy, and bitterness that would arise if there were two High Priests with equal standing in the Temple; nor as a common priest, because the principle is: One elevates to a higher level in matters of sanctity and one does not downgrade. Once he has served as a High Priest he cannot be restored to the position of a common priest. Is that to say that the first clause of the mishna is in accordance with the opinion of the Rabbis, who disagree with Rabbi Meir, and the latter clause is in accordance with the opinion of Rabbi Meir? Rav Ḥisda said: Indeed, the first clause of the mishna is in accordance with the opinion of the Rabbis, and the latter clause is in accordance with the opinion of Rabbi Meir. Rav Yosef said: The entire mishna is according to Rabbi Yehuda HaNasi, and he formulates it according to the opinions of different tanna’im, that is to say, resulting in a third opinion, in accordance with the opinion of the Rabbis with regard to a High Priest consecrated by donning multiple garments, and the opinion of Rabbi Meir with regard to a former High Priest. MISHNA: The difference between a great, public altar, such as the altars established at Nob and Gibeon, which served as religious centers following the destruction of the Tabernacle in Shiloh, and a small, personal altar on which individuals would sacrifice their offerings, is only with regard to Paschal lambs, which may not be sacrificed on a small altar. This is the principle: Any offering that is vowed or contributed voluntarily is sacrificed on a small altar, and any offering that is neither vowed nor contributed voluntarily, but rather is compulsory, e.g., a sin-offering, is not sacrificed on a small altar. GEMARA: The Gemara asks: Is the difference only Paschal lambs and nothing more? The continuation of the mishna indicates that there are additional differences. The Gemara answers: Say that the difference between them is only with regard to offerings that are similar to Paschal lambs. The Gemara asks: According to whose opinion is the mishna taught? The Gemara answers: It is according to the opinion of Rabbi Shimon, as it is taught in a baraita that Rabbi Shimon says: Even the public sacrificed only Paschal lambs and compulsory offerings for which there is a set time, like fixed communal offerings. However, compulsory offerings for which there is not a set time, e.g., sin-offerings brought for an unwitting transgression committed by the community, are sacrificed neither here on a small altar nor here on a great altar; they are sacrificed only in the Temple. MISHNA: The difference between the Tabernacle in Shilo and the Temple in Jerusalem is only that in Shiloh one eats offerings of lesser sanctity, e.g., individual peace-offerings, thanks-offerings, and the Paschal lamb, and also the second tithe, in any place that overlooks Shiloh, as Shiloh was not a walled city and any place within its Shabbat boundary was regarded as part of the city. And in Jerusalem one eats those consecrated items only within the walls. And here, in Shiloh, and there, in Jerusalem, offerings of the most sacred order are eaten only within the hangings. The Tabernacle courtyard in Shiloh was surrounded by hangings and the Temple courtyard in Jerusalem was surrounded by a wall. There is another difference: With regard to the sanctity of Shiloh,
  דיון
 • מה עומד מאחורי פסיקתם של חכמים שאפשר לכתוב את ספרי הקודש ביוונית?
 • כיצד לומדים זאת החכמים מהפסוק 'יַפְתְ אלוהים ליֶפֶת וישכֹּן באהלי שם'?
 • מהו יחסם של חכמים לאסטטיקה היוונית? איזה ערך מוסף יש לה?
 • איזה פער ישנו בין עולם התורה ליופי זה?
 • דכתיב (בראשית ט) "יפת אלהים ליפת וישכן באהלי שם"- אף על גב דיפת אלהים ליפת - אין השכינה שורה אלא באהלי שם.
  Rav Pappa said: Cast a man between them, and say that the incident did not involve Reish Lakish and Rabba bar bar Ḥana. It was either Reish Lakish bathing in the river and Ze’iri, the prominent Babylonian Sage, who extended him a hand, or it was Rabba bar bar Ḥana who was in the river and Rabbi Elazar extended a hand to him. In any event, when the Sage who heard what Reish Lakish said came before Rabbi Yoḥanan and related it, Rabbi Yoḥanan said to him: That is not the reason; even had they all ascended in the days of Ezra, the Divine Presence would not have rested in the Second Temple, as it is written: “God will enlarge Japheth, and dwell in the tents of Shem” (Genesis 9:27). The Gemara explains: Although God will enlarge Japheth, referring to the Persians, who descended from Japheth and who assisted in constructing the Second Temple, the Divine Presence rests only in the tents of Shem, in the First Temple, which was built by King Solomon without the patronage of a foreign power.
  דיון
 • מה עמדת המדרש ביחס לתרבות יוון?
 • כיצד הו לומד זאת מאותו הפסוק?
 • היכן מקמו של היופי בתרבות יוון - האם גם בפנימיות או בחיצוניות בלבד?
 • "ויאמר ברוך ה' אלהי שם"- אמר ריש לקיש: אף מיפת עמדו באהלי שם... "יפת אלהים ליפת"- זה כורש שהוא גוזר שיבנה בית המקדש. אף על פי כן: "וישכן באהלי שם" - אין שכינה שורה אלא באהלי שם. בר קפרא אמר: יהיו דברי תורה נאמרים בלשונו של יפת בתוך אהלי שם. רבי יודן אמר: מכאן לתרגום מן התורה, זהו שכתוב: (נחמיה ט) "ויקראו בספר תורת האלהים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא"- "ויקראו.."- זה המקרא, "מפורש"- זה תרגום, "ושום שכל"- אלו הטעמים, "ויבינו במקרא"- אלו ראשי הפסוקים.
  "And he said, “Blessed be Hashem, the God of Shem; let Canaan be a slave to them (Genesis 9:26)": Reish Lakish said: "Yet from Japheth they stood in the tents of Shem". "And he said, “Blessed be Hashem, the God of Shem; Let Canaan be ", "May God enlarge Japheth (Genesis 9:27)": this is Cyrus who decreed the rebuilding of the Temple. " And let him dwell [veyishkon] in the tents of Shem": the shekhinah does not rest except "in the tents of Shem". Bar Kappara said: "Let the words of the Torah be spoken in the [Greek] language of Japheth in the midst of the "tents of Shem". Rabbi Yudan said: "This applies to a translation of the Torah. See! It is written: "They read from the scroll of the Teaching of God" (Nehemiah 8:8)": this is the Torah reading. "Translating it": this is the translation. "And giving the sense": these are the accents. "So they understood the reading": these are the beginnings of the verses". Rabbi Huna son of Lollianus says: "These are the grammatical constructions and pieces of evidence". The Rabbis of Caesarea said: "A reference to the vocalic tradition". Rabbi Zeira and Rabbi Chananel in the name of Rabbi: "Even if a man is knowledgeable in the Torah like Ezra, if there was no scroll of Esther there, he does not read it or write it". There they say: "He wrote two scrolls: he hid the first and published the second".
  דיון
 • מה מוסיף מדרש זה על קודמו?
 • איזו מערכת יחסים מורכבת מתוארת בין האומה והתרבות הישראלית לבין התרבויות השכנות?
 • דף הנחיות למנחה:
  חנוכה דף למנחה הדס.doc
  דף מספר 1 בסדרה חנוכה – האם אנחנו מתייוונים?, דפים נוספים בסדרה:
  2 3