חנוכה – האם אנחנו מתייוונים? חלק שני
הדף מאת: מנחי גשר / גשר - מפעלים חינוכיים
האם השפעת תרבויות זרות היא רעה בהכרח או שיש בה גם טוב? האם אנו יודעים לברור מתוכן את הטוב ולהשליך את הפסולת התרבותית, או שמא, הפילטר שדרכו הן חודרות אלינו משאיר בידינו רק את השלילי שבתרבות המערב? האם יש קשר בין האלימות הגואה בחברה, הקפיטליזם-האגוצנטרי והאדישות לזולת, לבין הנהייה שלנו אחר תרבות המערב האמריקנית? ובכלל, האם היהדות שואפת להסתגרות והתבדלות או להפריה הדדית עם תרבויות אחרות? ועד כמה אמיתי הוא החשש שהיניקה התרבותית תוביל להתבוללות תרבותית? הלימוד מבוסס על הסרטון 'אנחנו מתייוונים?' בסדרת 'גשר ההלכה' שמופיע באתר ynet יהדות, המציג שתי עמדות שונות בנושא.
יחס חכמים לחוכמה ולתרבות היוונית
והתניא [=שנִינוּ]: בעשרים וחמשה בטבת - יום הר גרזים הוא, דלא למספד [יום שמחה, שאין סופדים בו על מת]. [ומדוע?] יום שביקשו כותיים [=עם שהוגלה מארצו לארץ ישראל ע"י סנחריב מלך אשור, התגורר בשומרון, וצרר את חידוש היישוב היהודי בראשית ימי בית שני] את בית אלהינו מאלכסנדרוס מוקדון להחריבו, ונתנו להם. באו והודיעו את שמעון הצדיק. מה עשה? לבש בגדי כהונה, ונתעטף בבגדי כהונה, ומיקירי ישראל עמו, ואבוקות של אור בידיהן, וכל הלילה הללו הולכים מצד זה והללו הולכים מצד זה עד שעלה עמוד השחר. כיון שעלה עמוד השחר אמר להם [אלכסנדר לכותיים שעמו]: מי הללו? אמרו לו: יהודים שמרדו בך. כיון שהגיע לאנטיפטרס זרחה חמה, ופגעו זה בזה [=נפגשו]. כיון שראה [אלכסנדר את] לשמעון הצדיק, ירד ממרכבתו והשתחוה לפניו. אמרו לו [הכותיים לאלכסנדר]: מלך גדול כמותך ישתחוה ליהודי זה? אמר להם: דמות דיוקנו של זה מנצחת לפני בבית מלחמתי. אמר להם [אלכסנדר ליהודים]: למה באתם? אמרו: אפשר בית שמתפללים בו עליך ועל מלכותך שלא תחרב יתעוך גויים להחריבו? אמר להם: מי הללו? אמרו לו: כותיים הללו שעומדים לפניך. אמר להם: הרי הם מסורים בידיכם. מיד נקבום בעקביהם ותלאום בזנבי סוסיהם, והיו מגררין אותן על הקוצים ועל הברקנים עד שהגיעו להר גריזים. כיון שהגיעו להר גריזים חרשוהו, וזרעוהו כרשינין. כדרך שבקשו לעשות לבית אלהינו. ואותו היום עשאוהו יום טוב.
§ The baraita taught that the priestly vestments may not be worn outside the Temple. The Gemara challenges this: Is it really not permitted to wear priestly vestments in the country? Wasn’t it taught in another baraita, in Megillat Ta’anit: The twenty-fifth of Tevet is known as the day of Mount Gerizim, which was established as a joyful day, and therefore eulogizing is not permitted. What occurred on that date? It was on that day that the Samaritans [kutim] requested the House of our Lord from Alexander the Macedonian in order to destroy it, and he gave it to them, i.e., he gave them permission to destroy it. People came and informed the High Priest, Shimon HaTzaddik, of what had transpired. What did he do? He donned the priestly vestments and wrapped himself in the priestly vestments. And the nobles of the Jewish People were with him, with torches of fire in their hands. And all that night, these, the representatives of the Jewish people, approached from this side, and those, the armies of Alexander and the Samaritans, approached from that side, until dawn, when they finally saw one another. When dawn arrived, Alexander said to the Samaritans: Who are these people coming to meet us? They said to him: These are the Jews who rebelled against you. When he reached Antipatris, the sun shone and the two camps met each other. When Alexander saw Shimon HaTzaddik, he descended from his chariot and bowed before him. His escorts said to him: Should an important king such as you bow to this Jew? He said to them: I do so because the image of this man’s face is victorious before me on my battlefields, i.e., when I fight I see his image going before me as a sign of victory, and therefore I know that he has supreme sanctity. He said to the representatives of the Jewish people: Why have you come? They said to him: Is it possible that the Temple, the house in which we pray for you and for your kingdom not to be destroyed, gentiles will try to mislead you into destroying it, and we would remain silent and not tell you? He said to them: Who are these people who want to destroy it? The Jews said to him: They are these Samaritans who stand before you. He said to them: If so, they are delivered into your hands to deal with them as you please. Immediately, they stabbed the Samaritans in their heels and hung them from their horses’ tails and continued to drag them over the thorns and thistles until they reached Mount Gerizim. When they arrived at Mount Gerizim, where the Samaritans had their temple, they plowed it over and seeded the area with leeks, a symbol of total destruction. This was just as they had sought to do to the House of our Lord. And they made that day a festival to celebrate the salvation of the Temple and the defeat of the Samaritans.
דיון
 • מדוע רוצה אלכסנדר מוקדון להחריב את בית המקדש?
 • איזה מהפך תודעתי התחולל אצלו במפגשו ההיסטורי הראשון עם היהדות?
 • אם שמעון הצדיק ואנשיו הולכים בלילה עם אבוקות של אור בידיהם, היכן הולכיםהיוונים? מה הדבר מסמל?
 • באיזו נקודת הזמן מתרחש המפגש? מה משמעותה הסמלית?
 • ו[כמו כן גזרו] שלא ילמד את בנו יוונית. תנו רבנן [=שנו חכמים]: כשצרו מלכי בית חשמונאי זה על זה, היה הורקנוס מבחוץ ואריסטובלוס מבפנים. בכל יום ויום היו משלשלין דינרים בקופה ומעלין להן [קורבנות] תמידים. היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחכמת יוונית, לעז להם בחכמת יוונית, אמר להן: כל זמן שעוסקים בעבודה אין נמסרין בידכם. למחר שלשלו להם דינרים בקופה והעלו להם חזיר, כיון שהגיע לחצי חומה, נעץ צפרניו נזדעזעה א"י ארבע מאות פרסה. אותה שעה אמרו: ארור אדם שיגדל חזירים, וארור אדם שילמד לבנו חכמת יוונית. [בהמשך שואלת הגמרא קושייה, ועונה]... לשון יוונית לחוד (שמותר ללמוד), וחכמת יוונית לחוד. וחכמת יוונית מי אסירא? [=וכי אסור ללמוד חוכמה יוונית?] והרי אמר רב יהודה בשם שמואל משום רבן שמעון בן גמליאל, מאי דכתיב [=מהו שכתוב]: (איכה ג) "עיני עוללה לנפשי מכל בנות עירי"? אלף ילדים היו בבית אבא, חמש מאות למדו תורה וחמש מאות למדו חכמת יוונית, ולא נשתייר מהן [שכולם מתו במלחמה- במרד הגדול] אלא אני- כאן, ובן אחי אבא- בעסיא! שאני של בית רבן גמליאל , דקרובין למלכות הוו [=שונים הם בני ביתו של הנשיא- רבן גמליאל, שכן הם קרובים למלכות, וחייבים לדעת את השפה ולהכיר את התרבות]. דתניא [=שכן שנינו]: מספר קומי הרי זה מדרכי האמורי, [ל]אבטולוס בן ראובן התירו לספר קומי, שהוא קרוב למלכות של בית רבן גמליאל התירו להן חכמת יוונית, מפני שקרובין למלכות.
  are increasingly diminished, and none ask and none seek. Upon whom is there to rely? Only upon our Father in Heaven. He also said: In the times of the approach of the Messiah, impudence will increase and high costs will pile up. Although the vine shall bring forth its fruit, wine will nevertheless be expensive. And the monarchy shall turn to heresy, and there will be no one to give reproof about this. The meeting place of the Sages will become a place of promiscuity, and the Galilee shall be destroyed, and the Gavlan will be desolate, and the men of the border shall go round from city to city to seek charity, but they will find no mercy. And the wisdom of scribes will putrefy, and people who fear sin will be held in disgust, and the truth will be absent. The youth will shame the face of elders, elders will stand before minors. Normal family relations will be ruined: A son will disgrace a father; a daughter will rise up against her mother, a daughter-in-law against her mother-in-law. A man’s enemies will be the members of his household. The face of the generation will be like the face of a dog; a son will no longer be ashamed before his father. And upon what is there for us to rely? Only upon our Father in heaven. § Rav says concerning the decree banning the wearing of crowns that they taught this halakha only with regard to crowns of salt and sulfur, but those of myrtle and rose are permitted. And Shmuel says that even crowns of myrtle and rose are prohibited, but those made of reeds and bulrush are permitted. And Levi says: Even crowns of reeds and bulrush are prohibited. And likewise Levi teaches in his baraita: Even those of reeds and bulrush are prohibited. The mishna taught that the Sages decreed against the wearing of crowns for bridegrooms and upon the drums. The Gemara poses a question: What is this drum [irus]? Rabbi Elazar says: A drum with one mouth. The Gemara relates a story involving this instrument: Rabba bar Rav Huna made a tambourine for his son. His father, Rav Huna, came and broke it. He said to him: This instrument will be confused for a drum with one mouth, and people will assume that a drum with one mouth is permitted. Instead, go and make for him a small drum on the mouth of an earthen jug [ḥatzava], or on the mouth of a container used for measuring a kefiza, a small measurement, which did not pose the concern of being confused with a drum with one mouth. They further taught that in the war of Titus the Sages decreed upon the crowns of brides. The Gemara clarifies: What are the crowns of brides? Rabba bar bar Ḥana says that Rabbi Yoḥanan says: A city of gold, a gold crown engraved with the design of a city, worn by women as an ornament. This is also taught in a baraita: Which are the crowns of brides that were forbidden? The crown of a bride is a city of gold. However, one may make it as a cap of fine wool [meilat]. The Sage taught: The Sages even decreed upon the canopy of grooms. The Gemara asks: What is the type of canopy of grooms that was prohibited, as they certainly did not ban the marriage canopy. The Gemara answers: It means the golden crimson [zehorit] clothes, dyed red and crimson and decorated with gold, which they would hang on a marriage canopy. This is also taught in a baraita: These are the canopy of grooms the Sages banned: The golden crimson clothes. But he may make a papyrus [papirit] construction and hang upon it whatever he wants, even ornaments made of gold. § The mishna taught that during the war of Titus the Sages decreed that a person should not teach his son Greek. The Sages taught that this decree came about as a result of the following incident: When the kings of the Hasmonean monarchy besieged each other in their civil war, Hyrcanus was outside of Jerusalem, besieging it, and Aristoblus was inside. On each and every day they would lower dinars in a box from inside the city, and those on the outside would send up animals for them to bring the daily offerings in the Temple. A certain Elder was there, in Jerusalem, who was familiar with Greek wisdom. He communicated to those on the outside by means of Greek wisdom, using words understood only by those proficient in Greek wisdom. He said to them: As long as they are engaged in the Temple service, they will not be delivered into your hands. Upon hearing this, on the following day, when they lowered dinars in a box, they sent up a pig to them. Once the pig reached halfway up the wall, it inserted its hooves into the wall and Eretz Yisrael shuddered four hundred parasangs. When the Sages saw this, they said at that time: Cursed is the person who raises pigs, and cursed is the person who teaches his son Greek wisdom. And with regard to that year of civil war, in which the land was destroyed, we learned (Menaḥot 64b): An incident occurred in which the omer, the measure of barley brought as a communal offering on the sixteenth of Nisan, came from Gaggot Tzerifim, and the two loaves offered on Shavuot came from the valley of Ein Sokher. It is understood from both the mishna and the baraita that it is prohibited to learn Greek. The Gemara raises a question: Is that so? But didn’t Rabbi Yehuda HaNasi say: In Eretz Yisrael, why should people speak the tongue of Syriac [Sursi], the Aramaic commonly spoken in Eretz Yisrael? Rather, they should speak either in the sacred tongue, Hebrew, or in the beautiful tongue of Greek. And Rav Yosef similarly said: In Babylonia, why should they speak in the vernacular tongue of Aramaic? Rather, they should speak either in the sacred tongue, Hebrew, or in the tongue of Persian, used by the authorities. The Gemara answers that there is a difference: The Greek tongue is discrete and Greek wisdom is discrete, and the Sages prohibited the latter but not the former. The Gemara poses a question: And is Greek wisdom prohibited? But didn’t Rav Yehuda say that Shmuel said in the name of Rabban Shimon ben Gamliel: What is the meaning of that which is written: “My eye affected my soul, due to all the daughters of my city” (Lamentations 3:51)? There were a thousand children in my father’s house, the princes’ household. Five hundred of them learned Torah, and the other five hundred learned Greek wisdom, and there only remained of them, after the bar Kokheva revolt, me, here in Eretz Yisrael, and the son of my father’s brother, who lives in Asia Minor [Asya]. The fact that Rabban Gamliel allowed half of his household to study Greek wisdom indicates that it is permitted. The Gemara answers: The members of the house of Rabban Gamliel are different, as they were close to the monarchy, and therefore had to learn Greek wisdom in order to converse with people of authority. As it is taught in a baraita (Tosefta, Shabbat 7:1): One who cuts his hair in the komi style, which was the gentile fashion of cutting and wearing the hair, is considered to be acting in the ways of the Amorites, and it is prohibited to act in their way. However, they permitted Avtolos ben Reuven to cut his hair in the komi style, as he is close to the monarchy, and similarly they permitted the house of Rabban Gamliel to study Greek wisdom, because they are close to the monarchy. § The mishna taught: In the last war the Sages decreed that a bride may not go out in a palanquin inside the city, but the later Sages permitted it. The Gemara explains: What is the reason they permitted this practice? Due to modesty, so that brides should not have to go out into the street and be seen by all. The mishna taught that from the time when Rabban Yoḥanan ben Zakkai died, wisdom ceased. The Sages taught: From the time when Rabbi Eliezer died, it was as if the Torah scroll had been interred, as he had memorized many secrets of the Torah. From the time when Rabbi Yehoshua died, council and deliberate thought ceased, as he had the sharpest mind in Israel. From the time when Rabbi Akiva died, the powerful arm of Torah, meaning the exposition of all the details of Torah scripture, ceased, and the fountains of wisdom were sealed. From the time when Rabbi Elazar ben Azarya died, the crowns of wisdom ceased, as “the crown of the wise is their riches” (Proverbs 14:24), and he was both a great Torah scholar and a very wealthy man. From the time when Rabbi Ḥanina ben Dosa died, the men of wondrous deeds ceased. From the time when Abba Yosei ben Katonta died, the pious men ceased. And why was he called Abba Yosei ben Katonta? Because he was among the diminished [miktanei] of the pious people, i.e., he lived in an era when the pious had become few. From the time when ben Azzai died, the diligent ceased; from the time when ben Zoma died, the exegetists ceased. From the time when Rabban Shimon ben Gamliel died, locusts ascended upon the land and troubles proliferated. From the time when Rabbi Yehuda HaNasi died, the troubles multiplied. The final line of the mishna states that from the time when Rabbi Yehuda HaNasi died, humility and fear of sin ceased. Rav Yosef said to the tanna who reviewed the mishna: Do not teach that humility ceased, for there is still one who is humble, namely me. Rav Naḥman similarly said to the tanna who reviewed the mishna: Do not teach that fear of sin ceased, for there is still one who fears sin, namely me.
  דיון
 • מדוע אסרו חכמים ללמד חוכמה יוונית?
 • מה הקשר בין בקיאותו של הזקן בחוכמה יוונית לבין עצתו הרעה?
 • האם האיסור הוא עקרוני? מדוע הוא מותר למקורבים למלכות?
 • מדוע מבדילים חכמים בין לימוד החוכמה היוונית ללימוד לשון יוון?
 • שאל בן דמה בן אחותו של ר' ישמעאל את ר' ישמעאל: כגון אני שלמדתי כל התורה כולה, מהו ללמוד חכמת יונית? קרא עליו המקרא הזה: "לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה", צא ובדוק שעה שאינה לא מן היום ולא מן הלילה ולמוד בה חכמת יונית.
  Ben Dama, son of Rabbi Yishmael’s sister, asked Rabbi Yishmael: In the case of one such as I, who has learned the entire Torah, what is the halakha with regard to studying Greek wisdom? Rabbi Yishmael recited this verse about him: “This Torah scroll shall not depart from your mouth, and you shall contemplate in it day and night.” Go and search for an hour that is neither part of the day nor part of the night, and learn Greek wisdom in it.
  דיון
 • האם אסר רבי ישמעאל על בן אחותו ללמוד יוונית?
 • האם ההגבלה נובעת מהסתייגות עקרונית מחוכמת יוון או רק מחשש לביטול תורה?
 • מהו מעמדה של הלשון היוונית אל מול החוכמה? האם לדעת רבי ישמעאלהיא מותרת?
 • דיתבי רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, ויתיב יהודה בן גרים גבייהו. פתח רבי יהודה ואמר: כמה נאים מעשיהן של אומה זו: תקנו שווקים, תקנו גשרים, תקנו מרחצאות. רבי יוסי שתק. נענה רבי שמעון בן יוחאי ואמר: כל מה שתקנו - לא תקנו אלא לצורך עצמן, תקנו שווקין - להושיב בהן זונות, מרחצאות - לעדן בהן עצמן, גשרים - ליטול מהן מכס. הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם, ונשמעו למלכות. אמרו: יהודה שעילה - יתעלה, יוסי ששתק - יגלה לציפורי, שמעון שגינה - יהרג.
  In this baraita Rabbi Yehuda is described as head of the speakers in every place. The Gemara asks: And why did they call him head of the speakers in every place? The Gemara relates that this resulted due to an incident that took place when Rabbi Yehuda and Rabbi Yosei and Rabbi Shimon were sitting, and Yehuda, son of converts,sat beside them. Rabbi Yehuda opened and said: How pleasant are the actions of this nation, the Romans, as they established marketplaces, established bridges, and established bathhouses. Rabbi Yosei was silent. Rabbi Shimon ben Yoḥai responded and said: Everything that they established, they established only for their own purposes. They established marketplaces, to place prostitutes in them; bathhouses, to pamper themselves; and bridges, to collect taxes from all who pass over them. Yehuda, son of converts, went and related their statements to his household, and those statements continued to spread until they were heard by the monarchy. They ruled and said: Yehuda, who elevated the Roman regime, shall be elevated and appointed as head of the Sages, the head of the speakers in every place. Yosei, who remained silent, shall be exiled from his home in Judea as punishment, and sent to the city of Tzippori in the Galilee. And Shimon, who denounced the government, shall be killed.
  [פעם אחת] ישבו רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, וישב איתם יהודה בן גרים. פתח רבי יהודה ואמר: כמה נאים מעשיהן של אומה זו [רומא]: תיקנו שווקים, תיקנו גשרים, תיקנו מרחצאות.
  רבי יוסי שתק.
  נענה רבי שמעון בן יוחאי ואמר: כל מה שתיקנו - לא תיקנו אלא לצורך עצמם: תיקנו שווקין - להושיב בהן זונות, מרחצאות - לעדן בהן עצמן, גשרים - ליטול מהן מכס.
  הלך יהודה בן גרים וסיפר דבריהם [לאנשים נוספים], ונשמעו למלכות.
  אמרו: יהודה שעילה [=ששיבח] – יתעלה; יוסי ששתק - יגלה לציפורי; שמעון שגינה - ייהרג.
  for neglecting to separate tithes. Rabbi Elazar, son of Rabbi Yosei, says: Askara comes as punishment for slander. Rava said, and some say that it was Rabbi Yehoshua ben Levi who said it: What is the verse that alludes to this? “But the king shall rejoice in God; every one that swears by Him shall glory; for the mouth of them that speak lies shall be stopped” (Psalms 63:12). The punishment for lying is that the mouth will be stopped. Askara affects the mouth along with other parts of the body. A dilemma was raised before those who were sitting in the study hall: Did Rabbi Elazar, son of Rabbi Yosei, say that askara comes as punishment only for slander, or perhaps he said it was also for slander? Come and hear a resolution to this dilemma from that which was taught in a baraita: When our Sages entered the vineyard in Yavne, Rabbi Yehuda, and Rabbi Elazar, son of Rabbi Yosei, and Rabbi Shimon were there, and a question was asked before them with regard to this plague of askara: Why does it begin in the intestines and end in the mouth? Rabbi Yehuda, son of Rabbi Ila’i, who was the head of the speakers in every place, responded and said: Even though the kidneys advise, and the heart understands, and the tongue shapes the voice that emerges from the mouth, still, the mouth completes the formation of the voice. Therefore, the disease begins in the same place that slander begins and it ends in the mouth. Rabbi Elazar, son of Rabbi Yosei, responded and said: This disease ends in the mouth because one eats with it non-kosher things. They immediately wondered about this: Does it enter your mind to say that askara is caused by eating non-kosher food? Are those who eat non-kosher food so numerous? Rather, it comes as a punishment for eating foods that were not ritually prepared, i.e., were not tithed. Rabbi Shimon responded and said: This disease comes as a punishment for the sin of dereliction in the study of Torah. They said to him: Women will prove that dereliction in the study of Torah is not the cause, as they are not obligated to study Torah and, nevertheless, they contract askara. He answered them: They are punished because they cause their husbands to be idle from the study of Torah. They said to him: Gentiles will prove that this is not the cause, as they also contract askara even though they are not obligated to study Torah. He answered them: They are also punished because they cause Israel to be idle from the study of Torah. They said to him: Children will prove that this is not the cause, for they are not at all obligated to study Torah and they also suffer from askara. He answered them: They are punished because they cause their fathers to be idle from the study of Torah. They said to him: School children will prove that this is not the cause, as they study Torah and, nevertheless, they suffer from askara. The Gemara answers: There, it must be understood in accordance with the statement of Rabbi Guryon, as Rabbi Guryon said, and some say that it was Rav Yosef, son of Rabbi Shemaya, who said it: At a time when there are righteous people in the generation, the righteous are seized, i.e., they die or suffer, for the sins of the generation. If there are no righteous people in the generation, school children, who are also without sin, are seized for the sins of the generation. Rabbi Yitzḥak bar Ze’iri said, and some say that Rabbi Shimon ben Nezira said: What is the verse that alludes to this? “If you know not, you fairest among women, go your way forth by the footsteps of the flock and feed your kids, beside the shepherds’ tents [mishkenot]” (Song of Songs 1:8). And we say in explanation of this verse: They are the lambs that are taken as collateral [hamemushkanin], which is etymologically similar to the word mishkenot, in place of the shepherds. If the shepherds and leaders of the generation corrupt the multitudes, young children die because of their sins. With regard to the dilemma, conclude from it that Rabbi Elazar, son of Rabbi Yosei, said that the illness of askara also results from slander, as the baraita provides an additional cause of the illness. The Gemara comments: Indeed, conclude from it. In this baraita Rabbi Yehuda is described as head of the speakers in every place. The Gemara asks: And why did they call him head of the speakers in every place? The Gemara relates that this resulted due to an incident that took place when Rabbi Yehuda and Rabbi Yosei and Rabbi Shimon were sitting, and Yehuda, son of converts,sat beside them. Rabbi Yehuda opened and said: How pleasant are the actions of this nation, the Romans, as they established marketplaces, established bridges, and established bathhouses. Rabbi Yosei was silent. Rabbi Shimon ben Yoḥai responded and said: Everything that they established, they established only for their own purposes. They established marketplaces, to place prostitutes in them; bathhouses, to pamper themselves; and bridges, to collect taxes from all who pass over them. Yehuda, son of converts, went and related their statements to his household, and those statements continued to spread until they were heard by the monarchy. They ruled and said: Yehuda, who elevated the Roman regime, shall be elevated and appointed as head of the Sages, the head of the speakers in every place. Yosei, who remained silent, shall be exiled from his home in Judea as punishment, and sent to the city of Tzippori in the Galilee. And Shimon, who denounced the government, shall be killed. Rabbi Shimon bar Yoḥai and his son, Rabbi Elazar, went and hid in the study hall. Every day Rabbi Shimon’s wife would bring them bread and a jug of water and they would eat. When the decree intensified, Rabbi Shimon said to his son: Women are easily impressionable and, therefore, there is room for concern lest the authorities torture her and she reveal our whereabouts. They went and they hid in a cave. A miracle occurred and a carob tree was created for them as well as a spring of water. They would remove their clothes and sit covered in sand up to their necks. They would study Torah all day in that manner. At the time of prayer, they would dress, cover themselves, and pray, and they would again remove their clothes afterward so that they would not become tattered. They sat in the cave for twelve years. Elijah the Prophet came and stood at the entrance to the cave and said: Who will inform bar Yoḥai that the emperor died and his decree has been abrogated? They emerged from the cave, and saw people who were plowing and sowing. Rabbi Shimon bar Yoḥai said: These people abandon eternal life of Torah study and engage in temporal life for their own sustenance. The Gemara relates that every place that Rabbi Shimon and his son Rabbi Elazar directed their eyes was immediately burned. A Divine Voice emerged and said to them: Did you emerge from the cave in order to destroy My world? Return to your cave. They again went and sat there for twelve months. They said: The judgment of the wicked in Gehenna lasts for twelve months. Surely their sin was atoned in that time. A Divine Voice emerged and said to them: Emerge from your cave. They emerged. Everywhere that Rabbi Elazar would strike, Rabbi Shimon would heal. Rabbi Shimon said to Rabbi Elazar: My son, you and I suffice for the entire world, as the two of us are engaged in the proper study of Torah. As the sun was setting on Shabbat eve, they saw an elderly man who was holding two bundles of myrtle branches and running at twilight. They said to him: Why do you have these? He said to them: In honor of Shabbat. They said to him: And let one suffice. He answered them: One is corresponding to: “Remember the Shabbat day, to keep it holy” (Exodus 20:8), and one is corresponding to: “Observe the Shabbat day, to keep it holy” (Deuteronomy 5:12). Rabbi Shimon said to his son: See how beloved the mitzvot are to Israel. Their minds were put at ease and they were no longer as upset that people were not engaged in Torah study. Rabbi Pineḥas ben Ya’ir, Rabbi Shimon’s son-in-law, heard and went out to greet him. He brought him into the bathhouse and began tending to his flesh. He saw that Rabbi Shimon had cracks in the skin on his body. He was crying, and the tears fell from his eyes and caused Rabbi Shimon pain. Rabbi Pineḥas said to Rabbi Shimon, his father-in-law: Woe is me, that I have seen you like this. Rabbi Shimon said to him: Happy are you that you have seen me like this, as had you not seen me like this, you would not have found in me this prominence in Torah, as the Gemara relates: At first, when Rabbi Shimon ben Yoḥai would raise a difficulty, Rabbi Pineḥas ben Ya’ir would respond to his question with twelve answers. Ultimately, when Rabbi Pineḥas ben Ya’ir would raise a difficulty, Rabbi Shimon ben Yoḥai would respond with twenty-four answers. Rabbi Shimon said: Since a miracle transpired for me, I will go and repair something for the sake of others in gratitude for God’s kindness, as it is written: “And Jacob came whole to the city of Shechem, which is in the land of Canaan, when he came from Paddan-aram; and he graced the countenance of the city” (Genesis 33:18). Rav said, the meaning of: And Jacob came whole, is: Whole in his body, whole in his money, whole in his Torah. And what did he do? And he graced the countenance of the city; he performed gracious acts to benefit the city. Rav said: Jacob established a currency for them. And Shmuel said: He established marketplaces for them. And Rabbi Yoḥanan said: He established bathhouses for them. In any event, clearly one for whom a miracle transpires should perform an act of kindness for his neighbors as a sign of gratitude. He said: Is there something that needs repair? They said to him: There is a place where there is uncertainty with regard to ritual impurity
  דיון
 • מה עומד מאחורי שבחיו של רבי יהודה? האם הוא אינו רואה את הרוע שבמעשיהם של הרומאים?
 • מדוע רבי שמעון מגנה אותם באופן מוחלט?
 • מדוע שותק רבי יוסי? האם הוא מפחד לדבר? האם אין לו דעה? או שמא דעתומורכבת ולא חד משמעית?
 • מי לדעתכם צודק בגישתו? ממה נובע הפער בגישותיהם השונות?
 • דיון
  דיון מסכם:
  • כיצד התייחסו חכמינו לתרבויות יוון ורומי?
  • האם קיים קשר בין תרבויות אלו לתרבות המערב?
  • האם אותו המתח נשמר?
  • באילו תחומים בחיינו הוא קיים?
  דף הנחיות למנחה:
  חנוכה דף למנחה הדס.doc
  דף מספר 2 בסדרה חנוכה – האם אנחנו מתייוונים?, דפים נוספים בסדרה:
  1 3