תיקון עולם: חלום רחוק או עשייה יומיומית? – חלק ב'
הדף מאת: דבורה גולדמן גולן / עתיד במידבר
החלק השני של הלימוד בודק את אחריותו של האדם בתיקון החברה הסובבת אותו בכלל, וביחסו לעניים בחברה, בפרט. נקודת המוצא היהודית היא שמתוקף היות בני אדם נבראים בצלם אלוהים, כולנו בנים לה' וכולנו אחים, ועל כן קיימת ערבות הדדית ואחריות של כל אדם לאחיו. נשאל מהיכן יש להתחיל את התיקון, ונברר את הצורך בתיקון עצמי כשלב מקדים חיוני לכל מעשה של תיקון חברתי רחב.
וזו שאלה שאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא: אם אלוהיכם אוהב עניים הוא, מפני מה אינו מפרנסם?

אמר לו: כדי שניצול [=שנניצל] אנו בהן מדינה של גיהנם.

אמר לו טורנוסרופוס: [אדרבה,] זו שמחייבתן לגיהנם! אמשול לך משל, למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שכעס על עבדו וחבשו בבית האסורין, וציווה עליו שלא להאכילו ושלא להשקותו, והלך אדם אחד והאכילו והשקהו, כששמע המלך לא כועס עליו? ואתם קרוין עבדים, שנאמר [ויקרא כה]: כי לי בני ישראל עבדים!

אמר לו רבי עקיבא: אמשול לך משל, למה הדבר דומה? למלך בשר ודם שכעס על בנו וחבשו בבית האסורין, וציווה עליו שלא להאכילו ושלא להשקותו, והלך אדם אחד והאכילו והשקהו, כששמע המלך לא דורון משגר לו? ואנן קרוין בנים, דכתיב [דברים כו]: בנים אתם לה' אלוהיכם.

אמר לו טורנוסרופוס: אתם קרוים בנים וקרוין עבדים; בזמן שאתם עושין רצונו של מקום אתם קרוין בנים, ובזמן שאין אתם עושין רצונו של מקום אתם קרוין עבדים – ועכשיו אין אתם עושים רצונו של מקום!

אמר לו רבי עקיבא: הרי הוא [ה'] אומר: "הלא פרוס לרעב לחמך ועניים מרודים תביא בית" [ישעיהו נח]. אימתי עניים מרודים תביא בית? האידנא [=עכשיו], וקאמר [כפי שנאמר בישעיהו]: הלא פרוס לרעב לחמך.

מושגים
 • טורנוסרופוס (קווינטוס טיניאוס רופוס) - נציב רומי בארץ-ישראל בתקופת מרד בר-כוכבא (בית שני). הכינוי 'טורנוסרופוס' הוא כינוי גנאי שנתנו לו חכמים בשל רשעותו ועריצותו (טיראנוס ביוונית הוא עריץ, ורופוס הוא שמו). שמו של טרונוסרופוס מוזכר בתלמוד ובמדרש בסיפורי עימותים תיאולוגיים ופילוסופיים רבים שניהל עם רבי עקיבא. לפי מדרשים אלה, היה זה טורנוסרופוס שהתעלל ברבי עקיבא והוציאו לבסוף להורג
 • רבי עקיבא - [בן יוסף] / מאה 2. מגדולי התנאים, מתלמידי ר' אליעזר ור' יהושע. חי ופעל בארץ ישראל, בית מדרשו היה בבני ברק. תמך במרד בר כוכבא אשר התקיים בימי חייו, והיה לאחד ממנהיגי הישוב בארץ. הוצא להורג ע"י הרומאים כאחד מעשרת הרוגי מלכות. הדמות המרכזית ביצירת המשנה.
“He who pursues charity and mercy, finds life” (Proverbs 21:21), and with regard to wisdom it is written: “He who finds Me, finds life” (Proverbs 8:35). Masters of wealth, as it is written: “He who pursues charity and mercy finds charity,” meaning he will be able to give charity. Masters of aggada, as it is written: “He who pursues charity and mercy, finds honor.” And how do we know that this refers to masters of aggada? It is written here “honor,” and it is written there: “The wise shall inherit honor” (Proverbs 3:35). § It is taught in a baraita: Rabbi Meir would say: An opponent may bring an argument against you and say to you: If your God loves the poor, for what reason does He not support them Himself? In such a case, say to him: He commands us to act as His agents in sustaining the poor, so that through them we will be credited with the performance of mitzvot and therefore be saved from the judgment of Gehenna. And this is the question that Turnus Rufus the wicked asked Rabbi Akiva: If your God loves the poor, for what reason does He not support them Himself? Rabbi Akiva said to him: He commands us to sustain the poor, so that through them and the charity we give them we will be saved from the judgment of Gehenna. Turnus Rufus said to Rabbi Akiva: On the contrary, it is this charity which condemns you, the Jewish people, to Gehenna because you give it. I will illustrate this to you with a parable. To what is this matter comparable? It is comparable to a king of flesh and blood who was angry with his slave and put him in prison and ordered that he should not be fed or given to drink. And one person went ahead and fed him and gave him to drink. If the king heard about this, would he not be angry with that person? And you, after all, are called slaves, as it is stated: “For the children of Israel are slaves to Me” (Leviticus 25:55). If God decreed that a certain person should be impoverished, one who gives him charity defies the will of God. Rabbi Akiva said to Turnus Rufus: I will illustrate the opposite to you with a different parable. To what is this matter comparable? It is comparable to a king of flesh and blood who was angry with his son and put him in prison and ordered that he should not be fed or given to drink. And one person went ahead and fed him and gave him to drink. If the king heard about this once his anger abated, would he not react by sending that person a gift? And we are called sons, as it is written: “You are sons of the Lord your God” (Deuteronomy 14:1). Turnus Rufus said to him: You are called sons and you are called slaves. When you fulfill the will of the Omnipresent, you are called sons; when you do not fulfill the will of the Omnipresent, you are called slaves. And since now you do not fulfill the will of the Omnipresent, the parable that I offered is more apt. Rabbi Akiva said to him: The verse states: “Is it not to share your bread with the hungry, and that you shall bring the poor that are cast out to your house?” (Isaiah 58:7). When do we bring the poor that are cast out into our houses? Now, when we have to billet the Roman soldiers in our homes; and about that very time, the verse states: “Is it not to share your bread with the hungry?” Rabbi Yehuda, son of Rabbi Shalom taught: Just as a person’s entire livelihood is allocated to him from Rosh HaShana, when God issues His judgments for the entire year, so too are a person’s monetary losses allocated to him from Rosh HaShana. If one merits, the following verse is applied to him: “You shall share your bread with the hungry,” i.e., he will spend the sum allocated to him on gifts of charity; and if he does not merit, the following verse is applied to him: “You shall bring the poor that are cast out to your house, i.e., he will be compelled by the government to billet soldiers in his house and feed them against his will. It is like this incident involving the nephews of Rabban Yoḥanan ben Zakkai, who once saw in a dream that his nephews were destined to lose seven hundred dinars over the course of the year. He encouraged them and took money from them for charity, and they were left with seventeen dinars out of the seven hundred. When Yom Kippur eve arrived, the government sent messengers who came and took the remaining seventeen dinars. Rabban Yoḥanan ben Zakkai said to them: Do not fear that they will take even more from you; they took from you the seventeen dinars that were still with you. The nephews said to him: How did you know? Rabban Yoḥanan ben Zakkai said to them: I saw a dream about you, and he related his dream to them. They said to him: And why did you not tell us about the dream? Rabban Yoḥanan ben Zakkai said to them: I said, It is better that they perform a mitzva for its own sake. Had you known from the start that you were fated to lose that amount of money, the mitzva would not have been performed purely for its own sake. The Gemara relates: Rav Pappa was once climbing up a ladder when his foot slipped and he almost fell. He said: Now, is the one who hates us, a euphemism for himself, liable like Shabbat desecrators and idol worshippers, who are subject to death by stoning, which is similar to death by falling, the punishment that Rav Pappa narrowly escaped? Ḥiyya bar Rav of Difti said to Rav Pappa: Perhaps a poor person once approached you and you did not sustain him, and therefore you were given a glimpse of the punishment that you actually deserve. As it is taught in a baraita: Rabbi Yehoshua ben Korḥa says: Anyone who turns his eyes away from one seeking charity is considered as if he worships idols. From where is this derived? It is written here: “Beware that there be not a base thought in your heart…and your eye be evil against your poor brother, and you give him nothing” (Deuteronomy 15:9). And it is written there: “Certain base men have gone out…and have drawn away the inhabitants of their city, saying, Let us go and serve other gods” (Deuteronomy 13:14). Just as there, the base men sin with idolatry, so too here, the base thought is treated like idolatry. It is taught in a baraita that Rabbi Elazar, son of Rabbi Yosei, said: All acts of charity and kindness that Jews perform in this world make great peace and are great intercessors between the Jewish people and their Father in Heaven, as it is stated: “So said the Lord, enter not into a house of mourning, neither go to lament nor bemoan them, for I have taken away My peace from this people, says the Lord, both kindness and mercy” (Jeremiah 16:5). “Kindness”; this is referring to acts of kindness. “Mercy”; this is referring to acts of charity. This indicates that when there is kindness and mercy, God is at peace with His people. It is taught in a baraita that Rabbi Yehuda says: Great is charity in that it advances the redemption, as it is stated: “So said the Lord, uphold justice and do charity, for My salvation is near to come, and My righteousness to be revealed” (Isaiah 56:1). He would say: Ten strong entities were created in the world, one stronger than the other. A mountain is strong, but iron, which is stronger, cleaves it. Iron is strong, but fire melts it. Fire is strong, but water extinguishes it. Water is strong, but clouds bear it. Clouds are strong, but wind disperses them. Wind is strong, but the human body withstands it. The human body is strong, but fear breaks it. Fear is strong, but wine dispels it. Wine is strong, but sleep drives it off. And death is stronger than them all, but charity saves a person from death, as it is written: “And charity delivers from death” (Proverbs 10:2, 11:4). Rabbi Dostai, son of Rabbi Yannai, taught: Come and see that the attribute of the Holy One, Blessed be He, is not like the attribute of flesh and blood. An illustration of the attribute of flesh and blood is that when a person brings a great gift to the king, it is uncertain whether the king will accept it from him or will not accept it from him. And if you say that the king will accept it from him, it is uncertain whether the person who brought the gift will eventually see the face of the king, or will not see the face of the king. But the Holy One, Blessed be He, does not act in this way. Even when a person gives a mere peruta to a poor person, he merits to receive the Divine Presence, as it is stated: “As for me, I will behold Your face through charity; I will be satisfied, when I awake, with Your likeness” (Psalms 17:15). It is related that Rabbi Elazar would first give a peruta to a poor person and only then would he pray. He said: As it is written in the same verse: “I will behold Your face through charity.” The Gemara asks: What is the meaning of that which is written: “I will be satisfied, when I awake, with your likeness”? Rav Naḥman bar Yitzḥak says: These are Torah scholars, who in pursuit of their studies banish sleep from their eyes in this world, and the Holy One, Blessed be He, satiates them with the radiance of the Divine Presence in the World-to-Come. Rabbi Yoḥanan says: What is the meaning of that which is written: “He that graciously gives to the poor makes a loan to the Lord, and that which he has given, He will pay him back” (Proverbs 19:17)? How can it be that one is considered to have granted a loan to God? Were it not explicitly written in the verse, it would be impossible to say this, that somebody who is gracious to a poor person is seen as lending to God. It would be impertinent, since “the borrower is servant to the lender” (Proverbs 22:7), as it were. Rabbi Ḥiyya bar Abba says: Rabbi Yoḥanan raises a contradiction between two texts. In one place it is written: “Riches profit not on the day of wrath, but charity delivers from death” (Proverbs 11:4), and elsewhere it is written: “Treasures of wickedness profit nothing, but charity delivers from death” (Proverbs 10:2). Why is it necessary to have these two verses about charity, that it delivers from death? Rabbi Ḥiyya bar Abba continues: One verse serves to teach that charity delivers from an unnatural death in this world, and one verse serves to teach that charity delivers from the judgment of Gehenna in the World-to-Come. And in which of the verses is that charity which delivers from the judgment of Gehenna mentioned? It is in that verse in which “wrath” is written, as with regard to the day of judgment it is written: “That day is a day of wrath” (Zephaniah 1:15). And which type of charity is that which delivers from an unnatural death?
דיון
 • מה אמור להיות יחסנו למציאות הקיימת בחברה שלנו, כמו עוני?
 • האם העניים נמצאים בעולם רק כדי לזכות את האחרים במצוות?
 • במה נעוץ ההבדל בין המשל של טורנוסרופוס על המלך שכעס למשל של רבי עקיבא?
(ו) הֲלוֹא זֶה צוֹם אֶבְחָרֵהוּ פַּתֵּחַ חַרְצֻבּוֹת רֶשַׁע הַתֵּר אֲגֻדּוֹת מוֹטָה וְשַׁלַּח רְצוּצִים חָפְשִׁים וְכָל מוֹטָה תְּנַתֵּקוּ: (ז) הֲלוֹא פָרֹס לָרָעֵב לַחְמֶךָ וַעֲנִיִּים מְרוּדִים תָּבִיא בָיִת כִּי תִרְאֶה עָרֹם וְכִסִּיתוֹ וּמִבְּשָׂרְךָ לֹא תִתְעַלָּם:
Is not this the fast that I have chosen? To loose the fetters of wickedness, To undo the bands of the yoke, And to let the oppressed go free, And that ye break every yoke? Is it not to deal thy bread to the hungry, And that thou bring the poor that are cast out to thy house? When thou seest the naked, that thou cover him, And that thou hide not thyself from thine own flesh?
דיון
 • מהו הצום המועדף על ידי ה'?
 • מדוע כתוב "ןמבשרך לא תתעלם" ולא "ומבשרו לא תתעלם"?
(ישעיה נח) "ומבשרך לא תתעלם": בר קפרא אמר: הוי רואה בשרו כבשרך.

תני בר קפרא: אין לך אדם שאינו בא לידי מידה זו; אם לא הוא – בנו; אם לא בנו – בן בנו.

מושגים
 • ויקרא רבה - מדרש אגדה ארצישראלי קדום לספר ויקרא. נערך באמצע המאה ה-5 לספירה (תקופת האמוראים).
דיון
 • לפי בר קפרא, מדוע על האדם לעזור לאדם אחר השרוי במצב קשה?
 • מה תפיסתו ביחס לעושר והעוני בעולם, לטוב והרע שחווים בני אדם?
אלי ויזל, SOULS ON FIRE, הוצאת ראנדום האוס, ניו יורק, 1972, עמ' 134-135, בתרגום של דבי גולן
על רבי שמלקי מניקולסבורג מסופר שאמר:

בהתבססי על האימרה התלמודית שאם כל בני אדם יחזרו בתשובה, יבוא המשיח – החלטתי לעשות משהו בנדון. הייתי משוכנע שאצליח. אולם היכן להתחיל? העולם כה גדול! אתחיל בארץ שאני מכיר הכי טוב, ארצי. אבל ארצי כה גדולה! עדיף להתחיל בעירי. אבל גם עירי גדולה, עדיף להתחיל ברחוב שלי. לא – בביתי. לא – במשפחתי. לא משנה – אתחיל בעצמי!".
אלי ויזל, SOULS ON FIRE, הוצאת ראנדום האוס, ניו יורק, 1972, עמ'68 , בתרגום של דבי גולן
המגיד ממזריץ' פירש את האימרה התלמודית "ודע מה מלמעלה ממך" – דע שמה שלמעלה (מתרחש למעלה) הוא ממך – כל אירוע אתה מחוללו, רצון ה' מתממש דרכך, דרך רצונך.
דיון
מה מוסיפות אמירות אלה להבנתכם על הזיקה שבין תיקון עולם לבין אחריות האדם?
'רְאֵה את מעשה האלהים כי מי יוכל לתקֵן את אשר עותוֹ' [=עיוות אותו]: בשעה שברא הקב"ה את אדם הראשון, נטלוֹ והחזירוֹ על כל אילני גן עדן ואמר לו: ראה מעשי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה שבראתי בשבילך בראתי; תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת, אין מי שיתקן אחריך.

הסברים
 • על הפסוק-
  "ראה את מעשה האלוקים כי מי יוכל לתקן את אשר עִוותוֹ" (קהלת ז, יג)
דיון
 • איזו תפיסה של תיקון משתקפת במדרש?
 • כיצד מתכתבת תפיסה זו עם המדרש מתנחומא בחלק א' (תיקון העולם הטבעי) ועם הסיפור מהתלמוד (תיקון החברה)?
 • מהו מקומה של אחריות האדם בכל המקורות שהובאו לעיל?
 • אילו רגשות מעורר בך המדרש?
דף מספר 2 בסדרה תיקון עולם, דפים נוספים בסדרה:
1 3